S žádostí o příspěvek na péči neotálejte. Může vám zajistit dodatečný příjem až 19 tisíc korun

31. 5. 2019
Zdroj: Redakce

Lidé, kteří nejsou schopni samostatně vykonávat základní životní potřeby, mají nárok na příspěvek na péči. Výše této státní podpory se odvíjí od stupně jejich závislosti na pečující osobě. Může se jednat o několik stovek korun, ale v jistých případech klidně až o necelých 20 tisíc. Kde a jak lze o příspěvek žádat?

Péče o osobu, která vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže vykonávat základní životní potřeby, může být v některých případech „prací“ na plný úvazek, a právě proto bývá tento druh příspěvku zpravidla o něco vyšší než ostatní vyplácené typy státní podpory.

Výše příspěvku na péči

Spodní hranice této dávky začíná na částce 880 Kč, horní činí 19 200 Kč. Kompletní přehled všech vyplácených příspěvků pak vypadá takto:

 • dospělá osoba s prvním stupněm závislosti (lehká závislost) – 880 Kč,
 • dospělá osoba s druhým stupněm závislosti (středně těžká závislost) – 4 400 Kč,
 • dospělá osoba se třetím stupněm závislosti (těžká závislost) – 12 800 Kč (8 800 Kč do konce června 2019),
 • dospělá osoba se čtvrtým stupněm závislosti (úplná závislost) – 19 200 Kč (13 200 Kč do konce března 2019).

V případě dětí je stát dokonce ještě štědřejší:

 • osoby mladší 18 let s prvním stupněm závislosti (lehká závislost) – 3 300 Kč,
 • osoby mladší 18 let s druhým stupněm závislosti (středně těžká závislost) – 6 600 Kč,
 • osoby mladší 18 let s třetím stupněm závislosti (těžká závislost) – 13 900 Kč (9 900 Kč do konce června 2019),
 • osoby mladší 18 let se čtvrtým stupněm závislosti (úplná závislost) – 19 200 Kč (13 200 Kč do konce března 2019).

Pro rok 2019 byly horní hranice příspěvků navýšeny o celých šest tisíc korun, přičemž k této změně došlo na začátku měsíce dubna. Počínaje letošním červencem dojde k úpravě velikosti dávky taktéž u třetí kategorie, a to ze současných 8 800 Kč u dospělých a 9 900 Kč u dětí na plánových 12 800, respektive 13 900 Kč. Navýšení jako takové se ovšem týká pouze těch osob, které nevyužívají pobytové sociální služby (např. pobyt v nemocnici).

Rozhodující je počet nezvládnutých základních životních potřeb

To, do jaké z výše uvedených kategorií osoba, která péči vyžaduje, spadá, posuzuje odborný lékař České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Činí tak na základě sociálního šetření a zaslané zdravotní dokumentace od příslušného praktického doktora.Ve svém posudku musí zohlednit všechny faktory, které dotyčný není schopen vykonat sám. Výčet těchto činností pak vypadá následovně.

Mobilita–schopnost vstávat a usedat, schopnost chůze v dosahu alespoň 200 metrů, chůze po schodech alespoň v rozsahu jednoho patra, nastupování a vystupování z dopravních prostředků.

Orientace – umět se zorientovat v místě i čase, poznávat a rozeznávat osoby a místa zrakem i sluchem a přiměřeně reagovat na nastalé situace.

Komunikace - schopnost dorozumívat se mluvenou řečí, disponovat dostatečnou slovní zásobou, chápat obsah přijímaných zpráv, umět psát a používat běžné komunikační prostředky.

Stravování - dokázat se najíst a napít, konzumovat stravu v obvyklém denním režimu, přesunout stravu z místa na místo.

Oblékání a obouvání - umět si zvolit vhodné oblečení a obutí, rozeznat rub a líc, dokázat s oblečením manipulovat a správně jej vrstvit.

Tělesná hygiena - dodržovat každodenní hygienu, správně používat hygienické potřeby, samostatně se mýt a osušit, provádět ústní hygienu, dokázat se učesat a oholit.

Výkon fyziologických potřeb - umět si včas dojít na toaletu, používat hygienické potřeby.

Péče o zdraví - správně se stravovat, dodržovat pitný režim, docházet na preventivní prohlídky, umět si samostatně ošetřit drobná poranění, včas rozpoznat zdravotní problémy.

Osobní aktivity - umět navazovat kontakty a vztahy s jinými lidmi, plánovat a organizovat osobní aktivity, stanovit si a následně i dodržet denní program, vykonávat volnočasové aktivity.

Péče o domácnost - umět nakládat s vlastními penězi, dojít si na nákup, vykonávat běžné domácí práce, ovládat domácí spotřebiče, udržovat doma pořádek (u dětí do 18 let se na místo toho posuzuje náročnost, rozsah a intenzita vyžadované péče).

Čtyři stupně závislosti

Pakliže dospělá osoba nezvládá tři nebo čtyři z těchto činností, je jí přisouzen první, tedy lehký stupeň závislosti. U dětí nicméně stačí činnosti pouze tři.

Dospělý, který není schopen pěti až šesti výše uvedených aktivit, spadá do druhé kategorie, jež se vyznačuje středně těžkým stupněm závislosti. To samé platí pro osobu mladší 18 let, pokud nezvládá čtyři až pět činností.

V případě, že člověk, který již dovršil plnoletosti, nemůže sám vykonávat sedm až osm zmíněných životních potřeb, náleží do skupiny číslo tři a jako takový je označen za osobu s těžkou závislostí na pomoci ostatních. U dětí stačí k zařazení do třetí kategorie, pakliže neovládají šest až sedm aktivit.

Za osoby s úplnou závislostí, a tudíž spadající do poslední, čtvrté kategorie, lze označit ty dospělé, kteří nezvládají devět, potažmo deset z uvedených činností. V případě dětí je to pro změnu osm až deset.

Mimo to existuje ještě jedno kritérium, které rozhoduje o tom, zda bude příspěvek nakonec přiznán, či nikoliv. Touto podmínkou je, aby osoba, jež o dávku žádá, byla starší jednoho roku.

Kdo příspěvek na péči vyplácí?

Příspěvek patří přímo člověku, o něhož je pečováno, a je tedy na něm, na jaké účely posléze tyto peníze vynaloží. Důležité je nicméně pamatovat na to, že úřad práce, jenž tuto podporu vyplácí, má právo kontrolovat, jak je s dávkou zacházeno. Peníze by tudíž měly směřovat primárně na výdaje spojené s péčí samotnou.

Celý rozhodovací proces může zaměstnancům úřadu práce trvat klidně i několik měsíců. Pokud jej však schválí, je podpora vyplacena zpětně za dobu, kdy o něj bylo požádáno.

Jak o příspěvek na péči zažádat?

Stejně jako v jiných případech, i tentokrát je tak potřeba učinit prostřednictvím formuláře. Ten je ke stažení na internetu na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Lze ho ovšem pochopitelně vyplnit až na samotném úřadu práce. Kromě něj budou úředníci vyžadovat taktéž oznámení o poskytovateli pomoci, kde uvedete, zda bude péči zajišťovat poskytovatel sociálních služeb, odborný asistent nebo například osoba blízká.

Kdo je osoba blízká?

Definici osoby blízké podle zákona o důchodovém pojištění splňuje:

 • manžel či manželka,
 • dítě vlastní, osvojené i převzaté do trvalé péče,
 • sourozenec,
 • zeť či snacha.

Kromě toho se může jednat ještě o osobu, s níž tito lidé žijí prokazatelně a trvale ve společné domácnosti a dělí se o náklady na bydlení. Příbuzenský vztah v takovém případě žádnou roli nehraje.

Nárok na důchod při poskytování péče nezaniká

Pokud tito lidé musejí kvůli péči o osobu blízkou, nebo s níž žijí, opustit své zaměstnání, započítává se jim tato doba automaticky do doby pojištění (ačkoliv zálohy samotné neplatí), která slouží pro přiznání starobního důchodu.

V případě, že se zdravotní stav dotyčné osoby zhorší, je možné požádat o navýšení příspěvku. Musíte však počítat s tím, že za tímto účelem úřad provede další sociální šetření, které následně bude ČSSZ opětovně vyhodnocovat.

Pakliže úředníci vaší žádosti o přiznání příspěvku na péči nevyhoví, je možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat. Odvolání následně řeší MPSV, přičemž pokud to rozhodne opět ve váš neprospěch, můžete podat žalobu ke krajskému soudu. Od správních poplatků jste v takovém případě osvobozeni.

 • Našli jste v článku chybu?