Menu Zavřít

Pro výpočet exekuce na plat stačí znát jen pár údajů. Spočítejte si, jak vysoké srážky by se vás týkaly

15. 5. 2023
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos.com

Žádný člověk na světě nechce upadnout do dluhů a už vůbec se nechce stát účastníkem exekučního řízení. Život však umí kartami zamíchat takovým způsobem, že se někteří z nás podobným situacím i přes veškerou snahu nedokáží vyhnout. Pokud vás zajímá, jak vysoká částka by vám byla v rámci exekuce ze mzdy stržena, můžete si ji zkusit vypočítat dle následujícího postupu.

Co je to exekuce

Exekuce je způsob vymáhání dluhů, který je stanoven státem. Provádí jej k tomu pověřená úřední osoba (exekutor), jež musí být členem takzvané exekutorské komory. Povinností exekutora v rámci exekučního řízení je posouzení majetkových poměrů dlužníka v součinnosti s veřejnými orgány, bankami a dalšími zainteresovanými institucemi.

Během exekučního řízení se zjišťuje, jaké má dlužník příjmy, zda vlastní nějaké cenné papíry či nemovitosti, kolik má finančních prostředků na bankovních účtech a jestli si spoří. Na základě zjištěných skutečností se pak stanoví způsob exekuce. K jeho provedení poté musí exekutor získat souhlas soudu (takzvaný exekuční titul).

Jakmile exekutor získá od soudu pověření k provedení exekuce, vyrozumí dlužníka o jejím zahájení, a to prostřednictvím datové schránky nebo doporučeného psaní. Zásilka je považována za doručenou i za předpokladu, že si ji příjemce nevyzvedne ani do 10 dnů po jejím uložení na poště, pokud se ji nepodařilo předtím doručit osobně. To samé platí v případě zaslání přes datovou schránku. Fikce doručení tak nastává desátý den od zaslání úřední obsílky do datové schránky.

Jak na výpočet exekuce

Způsob provedení exekuce je vždy nařízen s ohledem na princip přiměřenosti. Stanovuje jej exekutor nejčastěji jako exekuci na plat. Pokud je tedy na dotyčného zaměstnance nařízena exekuce, má jeho zaměstnavatel povinnost provádět srážky ze mzdy, dokud není dluh včetně veškerých úroků a dalších nákladů na exekuci zcela splacen.

Pokud vás zajímá, jaký má výpočet exekuce postup, je potřeba se nejprve seznámit s pojmy nezabavitelná částka a přednostní a nepřednostní pohledávky. Jakmile pochopíte význam těchto termínů, zvládnete si sami jednoduše spočítat výslednou exekuční srážku a zbytek čisté mzdy, který dlužníkovi zůstane.

Výpočet nezabavitelné částky

Nezabavitelná částka znamená tu část mzdy, jež nikdy nemůže být osobě, na kterou je uvalená exekuce, sražena. Jedná se tedy o peněžní prostředky, které dlužníkovi po exekučních srážkách zůstanou k dispozici. Tato suma peněz slouží pro zajištění výdajů spojených s bydlením a základními životními potřebami, jako je například nákup potravin nebo hygienických potřeb.

Výše nezabavitelné částky se určuje výpočtem, který je stanoven nařízením vlády. Parametry pro výpočet se tak mohou čas od času měnit podle toho, jaká je aktuální výše životního minima (v roce 2023 činí tato částka 4 860 korun) a výše normativních nákladů na bydlení (pro rok 2023 se jedná o částku 15 597 korun).

Jsou-li známy oba výše uvedené parametry, nezabavitelná částka při exekuci na plat představuje 2/3 jejich součtu. To znamená 2/3 z částky 20 457 korun, což je 13 638 korun. Pokud dlužník navíc živí další osoby (manžela/manželku nebo nezaopatřené děti), připočte se k této sumě také 1/4 nezabavitelné částky dlužníka (čili 1/4 z uvedených 13 638 korun).

Nutno přitom podotknout, že výpočet této částky se týká i manželů/manželek, které disponují vlastními příjmy. Nezabavitelná částka na jednu vyživovanou osobu tudíž v roce 2023 činí 3 409,5 koruny. Výsledná suma po sečtení všech položek se poté dle nařízení vlády zaokrouhluje vždy na celé koruny nahoru.

Výpočet srážky exekuce

Od čisté mzdy povinného se tedy musí odečíst uvedená celková nezabavitelná částka. Poté se výsledná suma rozdělí na třetiny a zaokrouhlí na celé koruny. V rámci výpočtu srážek ze mzdy je pak nutné ještě rozlišit takzvané přednostní a nepřednostní pohledávky, podle kterých se spočítá, jak velká suma peněz bude z výplaty stržena.

  1. Nepřednostní pohledávky – všechny pohledávky, které nejsou v občanském zákoníku uvedeny jako přednostní (například neuhrazené faktury za různé služby, dluh na nájemném, hypotéce a podobně). Na jejich pokrytí je určena první třetina zůstatku čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky.
  2. Přednostní pohledávky – jsou stanoveny zákonem a jedná se například o dluhy na výživném, na daních nebo na sociálním a zdravotním pojištění. Mají vždy prioritu a náleží jim druhá třetina zůstatku čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky. Pokud na jejich pokrytí tato částka nestačí, použije se ještě část z první třetiny, jež je určena na nepřednostní pohledávky.  
Mimořádná okamžitá pomoc je jednou z dávek pomoci v hmotné nouzi. Za jakých okolností ji lze čerpat?
Přečtěte si také:

Mimořádná okamžitá pomoc je jednou z dávek pomoci v hmotné nouzi. Za jakých okolností ji lze čerpat?

Poslední třetina z výše uvedeného zůstatku náleží dlužníkovi. Pakliže dotyčná osoba nemá žádné přednostní pohledávky, bude exekuční srážka představovat pouze jednu třetinu zmíněného zůstatku, která se využije na pokrytí nepřednostních pohledávek. Zároveň je stanoven limit pro takzvanou plně zabavitelnou částku, který činí 30 685,5 koruny. Vše nad tento limit bude použito na uhrazení exekuce.

Výpočet čisté mzdy s exekucí

Orientační výpočet exekuce ze mzdy je možné předvést na konkrétním příkladu. Čistá měsíční mzda pana Nováka činí 30 tisíc korun. Ve společné domácnosti přitom žije se svou manželkou a dvěma nezaopatřenými dětmi a nemá žádné přednostní pohledávky. Nezabavitelná částka dlužníka činí 13 638 korun, nezabavitelná částka na ostatní vyživované osoby je 3×3409,5 koruny. Celková výše nezabavitelné částky tak bude po zaokrouhlení činit 23 867 korun.

Následně se spočítá zůstatek čisté mzdy po odečtení celkové nezabavitelné částky, tedy 30 000 – 23 867 korun, což je 6 133 korun. Pro výpočet exekuční srážky je potřeba tento výsledek rozdělit na třetiny, přičemž jedna třetina představuje zmíněnou srážku, kterou zaměstnavatel za pana Nováka odvede. Exekuční srážka bude činit 2 044 korun a panu Novákovi tak na čisté mzdě po odečtení exekuce zbyde 27 956 korun.

CIF23

Kalkulačka exekuce

Na internetu je pro výpočet exekuce snadno dostupná kalkulačka, která po zadání vstupních údajů během několika vteřin spočítá, jaká částka bude zaměstnanci pravidelně srážena ze mzdy. Aby mohl být výsledek vygenerován, je nezbytné zadat především správný údaj o čisté měsíční mzdě dlužníka.

Navíc, jak již bylo jednou řečeno, má na výši sražené částky vliv také to, zda má dotyčná osoba manželku či manžela, čili nezapomeňte uvést také tuto informaci. Stejně tak se kromě zmíněných parametrů při výpočtu zadává počet dětí, jenž se promítne do výše nezabavitelné částky. Pokud vše vyplníte, jak máte, získáte ihned údaj o potenciálních exekučních srážkách.

Co je to nezabavitelná částka?
Nezabavitelná částka představuje sumu peněz, která dlužníkovi v rámci exekuce nemůže být stržena. Jedná se o částku, jež je nezbytná pro pokrytí nákladů na bydlení a základní životní potřeby. Její výše se spočítá jakou součet životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. V roce 2023 činí nezabavitelná částka povinného 13 638 korun.
Jak se počítá srážka exekuce?
Exekuční srážka se určí jako třetina zůstatku čisté mzdy po odečtení celkové nezabavitelné částky. To znamená, že nejprve je potřeba od měsíční čisté mzdy odečíst celkovou nezabavitelnou částku. Výsledek se rozdělí na třetiny a podle toho, zda má dlužník přednostní či nepřednostní pohledávky, se stanový srážka exekuce.
Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?
Nepřednostní pohledávky jsou veškeré nesplněné závazky dlužníka, jež nejsou v zákoně uvedeny jako pohledávky přednostní. Jedná se například o nezaplacené faktury nebo dluhy na hypotéce či nájemném. Přednostní pohledávky jsou stanoveny zákonem a mají vždy prioritu. Může jimi být třeba dluh na daních, sociálním a zdravotním pojištění či na výživném.
  • Našli jste v článku chybu?