Smlouva o dílo chrání práva zhotovitele i klienta. Vymezení předmětu díla by mělo být co nejpodrobnější

31. 10. 2022
Doba čtení: 6 minut
Zdroj: Depositphotos.com
Čeká vás náročná rekonstrukce bytu, rádi byste si nechali postavit dům nebo snad potřebujete vytvořit webové stránky či produktové fotografie od profesionála? Všechny uvedené činnosti mají něco společného, a sice způsob, jakým se dané služby zprostředkovávají. Pro využití těchto i jiných autorských služeb bude totiž potřeba sjednat takzvanou smlouvu o dílo.

Co je smlouva o dílo

Smlouva o dílo představuje závazkový vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, který stanovuje zhotoviteli povinnost na své náklady a na vlastní nebezpečí zpracovat pro objednatele určité dílo. Objednatel se na základě stejnojmenného dokumentu zase zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj domluvenou cenu. Všechna práva a povinnosti obou smluvních stran pak definuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jaké jsou náležitosti smlouvy o dílo

Ačkoliv to zákon vyloženě nevyžaduje a existuje i takzvaná ústní smlouva o dílo, je vždy lepší, když má tento typ dokumentu písemnou podobu, aby byly dostatečně chráněny obě smluvní strany. V každém případě však musí obsahovat smlouva o dílo náležitosti, jež jasně vymezí všechna práva a povinnosti objednatele i zhotovitele a definují produkt, který je předmětem obchodu, a to včetně všech podrobností týkajících se jeho předání a proplacení.

V první řadě je ve smlouvě potřeba uvést identifikační údaje smluvních stran. Zde se informace mohou lišit na základě toho, zda se jedná o fyzické, nebo naopak právnické osoby. V případě fyzické osoby se zapíše jméno, příjmení, datum narození, bydliště a případně také kontaktní údaje a číslo bankovního účtu zhotovitele. Pakliže se jedná o právnickou osobu, uvede se název firmy, IČO a sídlo společnosti. Následuje hlavní obsah smlouvy, kterému však ještě může, ale nemusí předcházet definice pojmů (pro lepší pochopení textu). Samotné tělo dokumentu by pak mělo obsahovat tyto informace:

 1. předmět smlouvy,
 2. termín a místo plnění,
 3. cenu za dílo,
 4. povinnosti zhotovitele,
 5. povinnosti objednatele,
 6. informace o autorských právech a duševním vlastnictví,
 7. odpovědnost za případné škody a vady,
 8. stanovení sankcí,
 9. možnosti odstoupení od smlouvy.

Zpracovávali jste si někdy sami smlouvu o dílo?

Vzor smlouvy o dílo

Na internetu je k dispozici smlouva o dílo ke stažení zdarma, avšak zde je potřeba dávat si pozor na správné definování všech důležitých položek. Každý takový vzor smlouvy o dílo vypadá trošku jinak a víceméně slouží spíše pro inspiraci, aby objednatel věděl, od čeho se odrazit. 

Pokud si v této záležitosti zcela nevěříte a chcete mít jistotu, že daný dokument bude zahrnovat vše, co je potřeba, s přesně vymezenými požadavky, můžete se obrátit na právníka, který vám smlouvu za poplatek zpracuje. Vzor smlouvy o dílo je však dobrou pomůckou pro ty z vás, kteří nechtějí utrácet peníze za právnické služby a nebojí se zpracovat si tento dokument sami.

Vymezení díla

Dílem se dle občanského zákoníku rozumí zhotovitelem zpracovaná věc, údržba či úprava věci, případně úprava, oprava nebo zhotovení stavby a jejích částí. Může se jednat jak o hmotné, tak o nehmotné dílo, ale je potřeba vždy rozlišit, zda daná věc nespadá pod jiný smluvní vztah (například kupní smlouvu). Smlouvu o dílo pak definují následující faktory:

 • dodání materiálu – všechen materiál nebo jeho většinu dodává zhotoviteli ke zpracování objednatel,
 • rozsah plnění – činnost zhotovitele tvoří hlavní část plnění,
 • stavební dílo – smlouva se týká údržby, opravy, úpravy nebo zhotovení stavby.

Ve smlouvě je velice důležité dané dílo detailně popsat. Objednatel by měl co nejvíce specifikovat požadavky na výsledný produkt, jelikož v případě příliš obecného popisu bude mít zpracovatel volnější ruku a výsledek tak nemusí odpovídat představám klienta. Později by kvůli nepřesnému vymezení požadavků na dílo mohly nastat problémy s jeho případnou reklamací.

Co může být předmětem smlouvy o dílo

Tento smluvní vztah je typický především pro obor stavebnictví. Výstavby budov, rekonstrukce objektů, renovace a revitalizace prostorů a ploch – to i další stavební úpravy se ve většině případů provádí na základě smlouvy o dílo. V tomto případě se jedná o hmotný výsledek práce, avšak dílem může být také nehmotný produkt, a to například v podobě reklamní skladby, článku nebo vývoje nějakého softwaru. Níže jsou uvedeny některé typy smluv, s nimiž se v běžné praxi můžete nejčastěji setkat:

 • smlouva o dílo stavby,
 • smlouva o dílo rekonstrukce bytu,
 • smlouva o dílo webové stránky,
 • smlouva o dílo projektové dokumentace,
 • smlouva o dílo fotografie a videa,
 • a mnoho dalších.

Jak funguje dodatek ke smlouvě o dílo

Během zpracování díla často dochází k nějakým změnám. Děje se tak především u stavebních projektů, kdy se v průběhu stavby objeví nečekané komplikace nebo překážky, jež je potřeba operativně řešit. Tím může dojít k narušení původního plánu a změně projektové dokumentace, což může mimo jiné znamenat také navýšení nákladů spojených s plněním úkolu.

Jakákoliv změna, jež nastane v průběhu plnění činnosti zhotovitele, která zásadně ovlivní výsledný produkt nebo původní stanovenou cenu, termín a další položky domluvené ve smlouvě, by měla být zaznamenána v dodatku ke smlouvě o dílo. Jedná se tedy o dokument, který doplňuje nebo upravuje původně sjednané náležitosti smlouvy. Měl by být opět písemný, aby byly chráněny obě smluvní strany, a podepsaný jak objednatelem, tak zhotovitelem.

Zájem Čechů o vlastní domy neopadá ani během krize. Zděné stavby jednoznačně vedou, dřevo chce už málokdo
Přečtěte si také:

Zájem Čechů o vlastní domy neopadá ani během krize. Zděné stavby jednoznačně vedou, dřevo chce už málokdo

Ukončení smlouvy o dílo

Někdy mohou nastat situace, kdy si objednatel buď rozmyslí svoji poptávku, nebo se mu nelíbí, jakým způsobem a v jakém tempu zhotovitel pracuje, a rozhodne se smlouvu o dílo ukončit. Může tak ale učinit pouze s ohledem na podmínky, které nařizuje zákon. Existují v podstatě tři základní možnosti, jak lze smlouvu ukončit.

První a nejjednodušší z nich je splnění úkolu, na který byla smlouva sjednána. V ideálním případě by pak uvedená varianta měla proběhnout tak, že na výsledném produktu nebudou zaznamenány žádné vady, aby objednatel nemusel hned řešit reklamační řízení. Dalšími způsoby jsou pak odstoupení od smlouvy o dílo nebo dohoda o jejím ukončení.

FIN - tip č.2

Odstoupení od smlouvy o dílo

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo má celkem jasný průběh. Zhotovitel a objednatel se domluví na termínu, k němuž dokument pozbyde platnosti, a dále také na finančním vypořádání za již proběhlé činnosti. Jak je to ale v případě odstoupení od smlouvy? Tato možnost se využívá nejčastěji v případě, kdy jedna ze zúčastněných stran poruší sjednané povinnosti. Poměrně běžné je ale také odstoupení od smlouvy o dílo bez udání důvodu.

Jedná se tedy vždy o jednostranný akt, ke kterému se může uchýlit jak objednatel, tak zhotovitel. Podmínky, kdy je tak možné učinit, by však měly být uvedeny v dané smlouvě. Pakliže dokument nic podobného neobsahuje, je potřeba posoudit okolnosti, které vedou k ukončení takového vztahu, na základě toho, jak je definuje občanský zákoník. Častými důvody jsou v případě odstoupení od smlouvy o dílo nedodržení termínu, nekvalitně odváděná práce, nedodání materiálu na výrobu nebo výstavbu a řada dalších. 

Co je předmětem smlouvy o dílo?
Nejčastěji jsou předmětem smlouvy o dílo stavební práce a úpravy, avšak tento smluvní vztah se může týkat i jiného hmotného či nehmotného majetku, který před jeho sjednáním ještě neexistuje. V praxi je možné se běžně setkat se smlouvou o dílo na vytvoření webových stránek nebo určitého softwaru, vyhotovení fotografií a videa, zpracování projektové dokumentace a podobně.
Kdy se sjednává smlouva o dílo namísto kupní smlouvy?
Smlouva o dílo se sjednává v případě doposud neexistujících produktů, u nichž platí kritérium, že materiál, který je potřeba na výrobu nebo úpravu předmětu smlouvy, dodává zhotoviteli objednatel. Dále tento typ smluvního vztahu vzniká ve chvíli, kdy převážnou část plnění tvoří činnost daného zhotovitele. U zakázek, které se týkají vybudování, rekonstrukce nebo opravy stavebních objektů, se pak smlouva o dílo sjednává vždy.
Jak lze ukončit smlouvu o dílo?
Ukončení smlouvy o dílo je možné třemi způsoby. Prvním z nich je dokončení úkolu, na který byla sjednána. Druhou možností může být dohoda mezi zhotovitelem a objednatelem. Na základě této dohody se stanoví termín ukončení platnosti smlouvy a finanční kompenzace za již provedené práce. Posledním způsobem je pak odstoupení od smlouvy o dílo, které může učinit objednatel i zhotovitel na základě porušení povinností druhé smluvní strany nebo bez udání důvodu.
 • Našli jste v článku chybu?