Spory o investiční životní pojištění poškozují klienty. Navíc je zneužívají organizované žalobní iniciativy - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Spory o investiční životní pojištění poškozují klienty. Navíc je zneužívají organizované žalobní iniciativy

Jakub Veselý,
Spory o investiční životní pojištění poškozují klienty. Navíc je zneužívají organizované žalobní iniciativy
Zdroj: CC0 via Pixabay

Obvodní soud pro Prahu 1 na začátku října rozhodl, že pojistná smlouva investičního životního pojištění Generali České pojišťovny je neplatná. Klient tedy z pojistné smlouvy neuvidí ani korunu a ještě podle tohoto soudního rozhodnutí musí vrátit již vyplacená pojistná plnění.

S ohledem na vydané rozhodnutí se tedy klientům rozhodně nevyplatí se soudit kvůli již uzavřeným smlouvám. Připraví se tak nejen o vyplacení finančních prostředků od pojišťovny v případě události pokryté pojištěním, ale ještě je čeká celá řada vedlejších negativních dopadů, kterých si nemusejí být při zahájení sporu vědomi – pravděpodobně budou muset např. vrátit již poskytnutá plnění přijatá při vzniku pojistných událostí, mimořádné výběry ze smluv a jakékoli další finance, které jim byly pojišťovnou vyplaceny.

Klient pojišťovny se rovněž nevyhne placení nákladů řízení u soudu, jelikož jeho nároky nebudou s největší pravděpodobností uznány. Prohraný spor o investiční životní pojištění také přináší daňové komplikace. Pokud totiž klient v průběhu let využíval daňová zvýhodnění, například si odečítal určitou částku od daňového základu na základě zaplaceného pojištění, bude muset tyto daňové odpočty dodanit. Na pojištění navíc také často přispívají zaměstnavatelé, neboť si tyto příspěvky mohou zahrnout do svých nákladů. V případě zneplatnění smlouvy by povinnost dodanit příspěvek mohla dopadnout jak na zaměstnance, tak právě i na zaměstnavatele.

Dále je také nutné brát v potaz smlouvy navázané na životní pojistky, typicky hypotéky. V tomto případě by klient čelil smluvním sankcím ze strany banky pro nesplnění úvěrových podmínek a v krajním případě také zneplatnění svého hypotečního úvěru.

Zpětné zneplatnění pojistných smluv navíc ohrožuje i klienty, kteří jsou se svými smlouvami spokojeni. Pokud totiž bude opakovaně konstatována absolutní neplatnost smluv, tedy jako v případě říjnového rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, pak mohou být ohroženy smlouvy všech klientů pojišťovny v rámci dotčeného pojistného kmene. Proti vůli některých klientů tak mohou být zneplatněny jejich smlouvy na investiční životní pojištění, na kterých jsou klienti zcela závislí v případě, že trpí závažným onemocněním, nebo prodělali úraz s trvalými následky a je jim vyplácena renta či pokud dostávají plnění za smrt živitele. Sociální dopady vyplývající ze zneplatňování smluv na investiční životní pojištění tedy mohou být skutečně závažné.

Spory o investiční životní pojištění navíc zneužívají organizované žalobní iniciativy, které si od klientů nechávají za zlomek žalovaného nároku převést jejich smlouvy o investičním životním pojištění a často pak bez jejich vědomí následně zahajují spory před finančním arbitrem či soudy. Byznys iniciativ je nastaven tak, že v případě vítězného soudního rozhodnutí inkasují veškeré vysouzené částky právě tyto společnosti, nikoli klienti.

Organizované žalobní iniciativy navíc zneužívají nástroje ochrany spotřebitele. Zahajují spory před finančním arbitrem jménem klientů, ačkoli na ně mezitím klient pojistnou smlouvu postoupil a tyto iniciativy tak nejsou spotřebiteli oprávněnými domáhat se ochrany práv u finančního arbitra.

Na nevhodný postup iniciativ opakovaně upozorňuje také finanční arbitr. „Smírně se nedaří řešit hromadně podávané návrhy v oblasti životní pojištění, kdy je spotřebitel zastoupen advokátem, resp. advokáty spolupracujícími ve skupině s podnikatelskými subjekty, které buď pohledávku z pojistné smlouvy od spotřebitele nabyly postoupením, nebo spotřebitele zavázaly jinou smlouvou, ve které je sjednaná vysoká odměna za vymáhání s tím, že tyto spory jsou předzvěstí útoku na pojišťovny, resp. kdy spotřebitel mnohdy ani neví, že je nějaké řízení (ať už před finančním arbitrem nebo obecným soudem) jeho jménem vedeno,” uvádí finanční arbitr ve své výroční zprávě za rok 2019.

Finanční arbitr tak posuzoval platnost velkého počtu pojistných smluv co do typu pojištění, resp. pojistného nebo finančního produktu. I když se finančnímu arbitrovi i ve sporech ze životního pojištění podařilo dosahovat smírného řešení sporů, přesto musel vydat a vydává mnoho rozhodnutí ve věci, ve kterých vyslovuje neplatnost celých pojistných smluv nebo naopak zamítá návrhy pro úplné promlčení vznesených nároků spotřebitelů.

Většina rozhodnutí finančního arbitra vydaných ve věci ve sporech ze životního pojištění je dále jednou či oběma stranami sporu předkládána k soudnímu přezkumu, když se spotřebitelům nelíbí, že finanční arbitr přihlíží k námitce promlčení, kterou pojišťovny vznášejí, nebo když nevysloví neplatnost každé pojistné smlouvy, pojišťovnám se naopak nelíbí, když finanční arbitr vysloví neplatnost smluvního ujednání nebo celé pojistné smlouvy.