Menu Zavřít

Trvalý pobyt je důležitý evidenční údaj. Člověk může mít vždy jen jeden

Autor: Depositphotos

Trvalý pobyt v ČR je úředně důležitý evidenční údaj. Je veden v systému evidence obyvatel, a právě na tuto adresu jsou zasílány důležité soudní a úřední písemnosti. V případě změny trvalého pobytu stačí dojít na ohlašovnu v novém místě pobytu. Cizinec k získání trvalého pobytu v České republice musí zahájit jednání na ministerstvu vnitra.

Trvalý pobyt

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu určeném k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Taková nemovitost musí mít číslo popisné, orientační nebo evidenční. Znamená to tedy, že lze mít trvalý pobyt nejen v domě či bytě, ale třeba i na chatě, která je zkolaudována jako objekt určený k rekreaci.

Povinnost ohlašovat místo pobytu má:

 • občan ČR starší 15 let (nebo jeho zmocněnec),
 • zákonný zástupce občana mladšího 15 let,
 • zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla omezena v tomto jednání.

Změna trvalého bydliště

Při změně trvalého bydliště je v první řadě nutné dostavit se na ohlašovnu obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu, případně na úřad městské části nebo městského obvodu.

Tam člověk vyplní a podepíše ,Přihlašovací lístek k trvalému pobytu‘, který je k dispozici na každé ohlašovně (nutné je používat pouze originální tiskopis). Následně občan zaplatí poplatek 50 korun (ten se nevztahuje na osoby mladší 15 let) a dojde k ustřižení rohu občanky a vydání prozatímního dokladu, kde již bude uvedena nová adresa.

Při přihlášení trvalého pobytu je třeba doložit:

 • občanský průkaz nebo jiný obdobný doklad,
 • doklad opravňující užívání bytu nebo domu (například výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu).

Po přihlášení k trvalému pobytu v dané obci začnou pro člověka platit veškerá práva, ale i povinnosti v dané obci, jako například hrazení poplatků za odpad nebo volební právo.

Úřad, kde byla změna ohlášena, pak do 15 dnů od zaevidování změny tuto skutečnost oznamuje vlastníkovi nemovitosti, ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby.

Po změně údaje o místu trvalého pobytu je občan povinen do 15 dnů podat žádost o nový občanský průkaz. Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne, kdy došlo k ohlášení změny místa trvalého pobytu.

Pokud žijete v nájmu a máte platnou nájemní smlouvu, můžete zde nahlásit svoji trvalou adresu i bez souhlasu majitele. Pronajímatel vám nahlášení trvalého bydliště v nájmu nemůže zakázat.

Pokud si chcete nahlásit trvalé bydliště ve své vlastní nemovitosti, vlastnictví doložíte výpisem z katastru nemovitostí. Jestliže si chcete nahlásit trvalý pobyt v podnájmu, souhlas majitele už bude potřeba. Podnájemní smlouva totiž podnájemníkovi vymezuje menší práva než nájemní.

Odhlášení z trvalého pobytu

Člověk sám se z trvalého bydliště odhlásit nemůže, protože musí mít vždy někde nějaký trvalý pobyt. Může se tedy pouze přehlásit na jinou adresu. Zrušení trvalého pobytu může provést jen ohlašovna, ale musí mít k tomu zákonný důvod. Návrh může podat oprávněná osoba, tedy pronajímatel nebo vlastník nemovitosti, na obecním nebo městském úřadě, ve větších městech na úřadě městských částí nebo obvodů. Trvalý pobyt může zrušit, pokud se prokáže:

 • že byl zápis proveden na základě nepravdivých, pozměněných, neplatných anebo padělaných dokladů, nebo došlo k doložení nepravdivých nebo nesprávných skutečností,
 • že objekt, kde má občan nahlášeno trvalé bydliště, zanikl, byl odstraněn anebo je již podle zvláštního předpisu nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení,
 • že občan již k danému objektu nebo jeho části nemá žádné právo, které by jej opravňovalo k využívání, a daný objekt nebo jeho část již k bydlení ani nevyužívá.

Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, získává tato osoba trvalý pobyt na úřadě obce, kde mu byl pobyt zrušen.

Žádost o trvalý pobyt pro cizince

Pokud se jedná o povolení k trvalému pobytu pro cizince, postup je zcela jiný. Po příchodu do České republiky je cizinec povinen ohlásit se na cizinecké policii. Dále o povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu na území Česka rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR (MVČR).

Žádost o povolení k trvalému pobytu žadatel musí vyplnit a osobně podat na příslušném formuláři, jehož vzor je možné nalézt na stránkách uvedeného ministerstva. Zároveň s žádostí o povolení k pobytu dokládá tyto přílohy:

 • cestovní doklad/ doklad totožnosti (je nutno předložit originál dokladu),
 • doklad potvrzující splnění podmínky pěti let nepřetržitého přechodného pobytu,
 • dvě fotografie,
 • doklad o zajištění ubytování,
 • poplatek za podání žádosti ve výši 200 korun.

Všechny tyto dokumenty, vyjma cestovního dokladu, se vyhotovují v českém jazyce nebo musejí být do češtiny přeloženy. Náležitosti žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů.

Trvalý pobyt občana EU

Občan některého ze států Evropské unie může zažádat o trvalý pobyt, pokud splňuje podmínku  pěti let nepřetržitého pobytu na území České republiky, nebo pouze dva roky nepřetržitého pobytu, a to v případě, je-li rodinným příslušníkem občana EU, který již na území ČR trvalý pobyt má. V této situaci platí podmínka, že musí být v rodinném vztahu více než jeden rok.

Trvalý pobyt občana třetího státu

Je-li žadatelem občan nějakého z nečlenských států EU, platí pro něj podobné podmínky jako pro občana EU. Žádost o povolení k trvalému pobytu může být podána až po pěti letech jeho nepřetržitého pobytu na území České republiky. Zároveň platí, že je-li občan třetího státu rodinným příslušníkem občana EU a není z EU, může zažádat již po dvou letech nepřetržitého pobytu v ČR. Rodinný svazek opět musí být delší než jeden rok.

Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii, kteří chtějí v Česku získat trvalý pobyt, musejí navíc složit zkoušku z českého jazyka. Zkoušky je možné vykonat jen na určitých školách a pro přihlášení je nutný platný cestovní doklad. Skládají se pak z písemné a ústní části. Písemná část prověřuje dovednosti ve čtení, psaní a poslechu. Ústní část prověřuje dovednosti odpovídat na otázky a reagovat na situace.

Rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu

V případě, že je žádost o trvalý pobyt schválena, spojí se pracoviště MVČR telefonicky s žadatelem (popřípadě písemně) a domluví termín vydání povolení k trvalému pobytu. Převzetí musí proběhnout osobně a lhůta je 30 dnů. Žadateli je při tomto převzetí také vydán průkaz trvalého pobytu, který je veřejnou listinou a jehož držitel se jím může prokazovat. Jeho platnost je 10 let a lze prodloužit o dalších 10 let, a to i opakovaně.

KL24

Žádost o trvalý pobyt na území ČR ovšem může být v některých případech zamítnuta. Zamítnutí je následně odesláno na adresu uvedenou v žádosti. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek, a to v souladu s poučením uvedeným v rozhodnutí. Mezi důvody k zamítnutí žádosti patří například tyto situace:

 • podezření na ohrožení státu a veřejného pořádku,
 • pokud se žadatel dopustil obcházení zákona,
 • pokud je žadatel v evidenci nežádoucích osob,
 • pokud žadatel trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
Jak si změnit trvalý pobyt?
Trvalý pobyt si změníte tak, že se pomocí přihlašovacího lístku přihlásíte v místě nového trvalého bydliště. Do 15 dnů si musíte také vyměnit občanku.
Kdy si může trvalý pobyt v ČR přihlásit cizinec?
Pokud prokáže, že v České republice bez přestávky pobývá 5 let, nebo 2 roky, pokud je to příbuzný někoho s trvalým pobytem v EU.
Co je obsahem zkoušky pro trvalý pobyt pro cizince?
Zkoušky musí vykonat každý žadatel o trvalý pobyt v České republice. Jejich součástí je ověření znalosti českého jazyka, a to jeho písemnou i psanou formu.

 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).