Vzdělávání logistiků budoucnosti jako výzva - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Vzdělávání logistiků budoucnosti jako výzva

, Pohunkova,
Vzdělávání logistiků budoucnosti jako výzva
Zdroj: Tarentia Group s.r.o.
Komerční sdělení

Pokračující proměna výrobních odvětví ovlivněná zejména tlakem na digitalizaci dat, využití umělé inteligence, komunikaci mezi stroji a celými technologiemi s sebou logicky přináší celou řadu nových požadavků na logistiku a na celý dodavatelský řetězec. Ten se musí postupně trendům vývoje zejména výrobních firem přizpůsobovat a projevit velkou dávku flexibility, kreativnosti a invence, aby mohl bezezbytku splnit očekávání svých zákazníků.

Za schopností firmy obstát v náročné globální konkurenci dnes ale je a snad ještě dlouho bude člověk, nebo přesněji řečeno lidé. Především na jejich vzdělání, schopnosti těžit ze získaných životních zkušeností, flexibilitě jejich myšlení, odvaze prosadit nová řešení a přístupy a celkové kreativitě bude záležet, jak bude dodavatelský řetězec budoucnosti nakonec vypadat. S dotazy jsme se obrátili na ty, kteří mají dnes výchovu budoucích logistiků ve své gesci – zástupce kateder a fakult českých vysokých škol nabízejících vzdělávání logistických odborníků.

Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., Vysoká škola logistiky o.p.s. (dále jen VŠLG)

VŠLG je neuniverzitní soukromou vysokou školou v Přerově a v Praze, je technicky zaměřenou s jednoznačnou výchovou a přípravou logistických odborníků. Jak se vám daří spojovat teoretické vzdělávání s možností získané poznatky konfrontovat s praxí v reálných firmách? Dokáže škola, jakou je VŠLG, i v budoucnu udržet tempo s technologickým pokrokem ve výrobních a logistických firmách a zajistit potřebnou propojenost teorie s praxí?

Nedílnou součástí kurikula profesně orientované vysoké školy je odborná praxe, je zařazena v bakalářském i magisterském studijním programu. V obou studijních programech je výraznou měrou posílena spolupráce s odborníky z praxe, a to především vyžádanými přednáškami a odbornými exkurzemi v jednotlivých předmětech.
Absolvováním odborné praxe studenti integrují vědomosti a praktické dovednosti v oboru logistiky, pochopí vazby v logistických systémech a budou tak moci být zařazeni na konkrétní firemní pozice garantující logistické procesy. S odbornými praxemi má vysoká škola velmi dobré zkušenosti, s podnikatelskými subjekty jsou uzavřeny smluvní vztahy pro jejich realizaci. V řadě podniků studenti na základě absolvování praxe a zařazení na pracovní pozici uzavírají pracovní smlouvy.
VŠLG má cíl, aby držela tempo s technologickým pokrokem ve výrobních a logistických firmách a trvale zajistila potřebnou propojenost teorie s praxí. Není to lehký úkol, ale rozšiřováním odborných učeben se zaměřením na simulace logistických procesů se tyto vize daří plnit. Uzavíráme nové smlouvy s podnikatelskými subjekty pro výkon odborné praxe, které jsou na špici nových technologií a tak získáváme odezvy na inovace studijních osnov důležitých odborných předmětů. VŠLG má velmi dobré výsledky v aplikovaném výzkumu v oblasti nejmodernějších technologií pro řízení výroby a logistiky, ale i z oblasti optimalizace dopravy a přepravy osob do zaměstnání. Do řešení projektů jsou zapojeni i studenti, a tím si zvyšují odborné a kvalifikační předpoklady pro budoucí povolání.