Vše, co musíte jako provozovatel e-shopu vědět o DPH - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Vše, co musíte jako provozovatel e-shopu vědět o DPH

,
Vše, co musíte jako provozovatel e-shopu vědět o DPH
Komerční sdělení

Plátce DPH ze zákona, dobrovolně, nebo snad identifikovaná osoba? Udělejte si v pojmech jasno a zjistěte, co se vám vyplatí.

Jako provozovatel rostoucího e-shopu se velmi rychle dostanete do situace, kdy musíte řešit DPH. Pro někoho může být status plátce DPH výhodný, někdo se jím musí stát dle zákona a pro někoho může být naopak výhodné stát se identifikovanou osobou. Co to obnáší?

Identifikovaná osoba

Jedná se o osobu povinnou k dani, která ale není plátcem DPH. A nebo o právnickou osobu (neplátce DPH), pokud pořizuje zboží, které je předmětem daně, z jiného členského státu.

Kdy se jako neplátce DPH stáváte identifikovanou osobou

Například pokud pořizujete pro svůj e-shop zboží z jiného členského státu EU. Při překročení limitu 326 tisíc Kč bez DPH se stáváte identifikovanou osobou.

Další situací může být využívání online reklamy od Facebooku nebo Googlu. U faktur od těchto reklamních poskytovatelů se uplatňuje režim tzv. Reverse charge, tedy přenesená daňová odpovědnost. Jednoduše to znamená, že u těchto faktur jste povinni vyměřit a odvést DPH.

Čím se liší identifikovaná osoba od plátce DPH?

Pro identifikovanou osobu platí v tuzemsku stejná pravidla jako pro neplátce DPH. I svým zákazníkům na e-shopu tedy prodává zboží bez DPH.  Narozdíl od plátce DPH nemusí identifikovaná osoba podávat přiznání k DPH každý měsíc, ale pouze za měsíc, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň. Identifikovaná osoba také nemusí podávat kontrolní hlášení.

Oproti plátci DPH má ale identifikovaná osoba také jednu podstatnou nevýhodu. Nemá nárok na odpočet DPH na vstupu, pouze DPH vykazuje a odvádí. Ovšem vždy si může podat žádost a stát se plátcem DPH dobrovolně.

Dobrovolná registrace k DPH

Přihláška se podává na příslušném tiskopise, který najdete na stránkách Finanční správy. Mohlo by se zdát, že získání statusu plátce DPH bude snadné.  Vzhledem k podvodům v této oblasti je ale skutečnost odlišná a většina dobrovolných registrací je zadržována výzvami finančních úřadů.

Co k přihlášce přidat, abyste průběh registrace urychlili:

 • Pokud máte provozovnu nebo kancelář, k přihlášce přidejte smlouvu o nájmu,
 • dále smlouvu o vedení bankovního účtu,
 • a smlouvy s dodavateli, pokud je máte uzavřené.

V případě, že je vaše sídlo virtuální, je dobré zdůvodnit, proč ke své činnosti kancelář nepotřebujete.  Nezapomeňte ale uvést své skutečné sídlo – místo, kde budete svou činnost provádět.

Správce daně musí žádost vyřídit do 30 dnů. V případě, že doložené dokumenty stačily, vydá rozhodnutí o registraci k DPH. Plátcem DPH se v tomto případě stáváte dnem následujícím po doručení oznámení o registraci.

Kdy se vám nevyplatí být plátcem DPH dobrovolně?

 • Pokud prodáváte převážně konečným spotřebitelům – neplátcům DPH.
 • Pokud nakupujete se sníženou sazbou, ale prodáváte se základní sazbou.

Plátcem DPH ze zákona

Plátcem DPH se stáváte automaticky po překročí obratu 1 mil. Kč za posledních 12 kalendářních měsíců.  Do obratu se ale nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.

V takovém případě se stáváte plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste překročili obrat. Pokud tedy obrat překročíte 23. května, musíte se registrovat do 15. června a plátcem DPH se stanete od 1. července. Což je i datum, od kterého musíte fakturovat s DPH.

Kdy podat přihlášku k registraci

Přihlášku musíte podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste obrat překročili. Přihlášku můžete vyplnit a podat online na stránkách finanční správy.

Podnikatelé, kteří nejsou plátci od začátku svého podnikání, mohou uplatnit DPH na vstupu dodatečně. Toto lze však pouze v prvním podaném přiznání. Podnikatelé zde mohou nárokovat odpočet DPH u plnění nakoupených v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stali plátci.

Povinnosti plátce DPH

 • Každý měsíc musí podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení, a to nezávazně na tom, jestli svou činnost v daném měsíci vykonával, nebo ne. Přiznání tedy může být i nulové.
 • Musí vést evidenci pro účely DPH.
 • Rovněž musí archivovat veškeré doklady, a to po dobu 10 let.
 • Doklady také musí splňovat určité náležitosti.

Zdaňovací období

Zdaňovací období může být jeden měsíc, nebo čtvrtletí. Každý nový plátce se ale stává automaticky měsíčním plátcem.

Při měsíčním plátcovství podáváte přiznání vždy do 25. dne následujícího měsíce. Do tohoto dne musí být také zaplacená daň. Pro čtvrtletní plátce je zdaňovacím období kalendářní čtvrtletí. V takovém případě podáváte přiznání až na konci čtvrtletí, kdy odvádíte i DPH.

Když chcete přejít na čtvrtletní zdaňovací období

Pokud chcete platit daň čtvrtletně, musíte splňovat tyto podmínky:

 • Váš obrat za předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč.
 • Nejste evidováni jako nespolehlivý plátce.
 • Nejste skupinou.

Změnu zdaňovacího období oznámíte správci daně do konce ledna příslušného kalendářního roku. Můžete tak učinit v rámci daňového přiznání k DPH za prosinec, a to díky vyplnění příslušného kódu. Změnu ale nemůžete provést v roce registrace k DPH, ani v následujícím kalendářním roce.

Naopak pro přechod z kvartálního zdaňovacího období na měsíční zdaňovací období se sleduje obrat 10 000 000 Kč, ale to za bezprostředně předcházející kalendářní rok.

Podvojné účetnictví

Pokud jste založili e-shop jako s.r.o., podvojnému účetnictví se nevyhnete. Pokud jste založili e-shop jako OSVČ, nejspíše vedete daňovou evidenci. Když se vám ale daří, můžete se snadno dostat do situace, kdy i vy budete muset řešit podvojné účetnictví.

Fyzické osoby vedou účetnictví, pokud:

 • jsou zapsané v obchodním rejstříku,
 • překročily za předcházející kalendářní rok obrat 25 mil. Kč,
 • spadají do zvláštního předpisu, kdy musí vést podvojné účetnictví již od zahájení činnosti,
 • se k tomu rozhodnou dobrovolně.

Právnické osoby vedou podvojné účetnictví vždy. Pro správné vedení účetnictví je nezbytné znát veškeré účetní principy. Použití profesionálního účetního programu je v tomto případě téměř nezbytností.

Paušální výdaje, nebo daňová evidence

OSVČ, které ze zákona nemusí vést podvojné účetnictví, mají na výběr, jak evidovat své příjmy pro stanovení základu daně, a to:

 • paušálními výdaji,
 • daňovou evidencí.

Pokud jste se rozhodli uplatňovat výdaje v paušální výši, nemusíte evidovat výdaje ani majetek. Jediné, co musíte vést, je evidence příjmů a pohledávek.

Výše paušálních výdajů, kterou můžete uplatnit, přitom závisí na druhu živnosti:

 • U řemeslné živnosti uplatňujete 80 % z příjmů, nejvýše však do částky 1 600 000 Kč.
 • U volné či vázané živnosti uplatňujete 60 % z příjmů, nejvýše však do částky 1 200 000 Kč.
 • U jiných příjmů ze samostatné činnosti uplatňujete 40 % z příjmů, nejvýše však do částky 800 000 Kč (př. lékaři, advokáti, umělci).
 • U příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku společnosti uplatňujete 30 % z příjmů, nejvýše do částky 300 000 Kč.

Co obnáší daňová evidence

U daňové evidence uplatňujete své skutečné výdaje vynaložené na podnikání. Kromě evidence příjmů je tedy nutné evidovat i veškeré výdaje, a to v členění potřebném pro zjištění základu daně. Evidujete tak příjmy a výdaje a také majetek a dluhy.

Pro vedení daňové evidence je třeba umět správně rozdělit příjmy a výdaje na daňové a nedaňové. Daňová evidence je založená na peněžní bázi, nesleduje tak výnosy a náklady, ale pouze příjmy a výdaje. Neposkytuje tedy systémový a ucelený přehled hospodaření.

Konkrétní forma vedení daňové evidence není zákonem daná, pokud ale potřebujete sledovat pohyb majetku a zásob, použití účetního programu je nejvhodnější cestou.

Kristýna Zápecová, Zápecová Financial s.r.o.