Životní minimum 2022: výpočet a kdo má nárok - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Životní minimum se v dubnu 2022 zvýšilo. Další navýšení nás nejspíš potká ještě tento rok

,
Životní minimum se v dubnu 2022 zvýšilo. Další navýšení nás nejspíš potká ještě tento rok
Zdroj: Depositphotos

Životní minimum hraje důležitou roli pro přiznání státních příspěvků a sociálních dávek. Pokud se dostanete v životě do tíživé situace, kdy máte minimální finanční příjmy nebo nemáte naprosto žádné, můžete od státu získat příspěvek na pokrytí základních osobních potřeb a výživy. Při posuzování se bere v potaz počet členů rodiny a veškeré započitatelné příjmy.

Životní minimum v ČR

Pojmem životní minimum rozumíme v České republice minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Jinými slovy jde o nejnižší možnou částku, kterou člověk potřebuje k tomu, aby mohl vést důstojný život.

Výše životního minima hraje stěžejní roli při posuzování nároku na státní příspěvky a sociální dávky. Zvýšení životního minima, k němuž došlo v dubnu 2022, tedy vedlo k tomu, že například na přídavky na děti, porodné a další příspěvky dosáhne v současné době mnohem více osob. Také se promítá do stanovení alimentů a představuje ochrannou veličinu v případě exekucí a insolvencí.

Tím se životní minimum liší od existenčního minima. Existenční minimum je totiž minimální hranice peněžních příjmů potřebná k přežití. Jako takové bylo zavedeno z důvodu vyšší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi. Nelze ho uplatnit u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby ve třetím invalidním stupni a u osoby starší 68 let.

Také je důležité vědět, že životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Životní i existenční minimum upravuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Kdo má nárok na životní minimum?

Výhodou je, že pro nárok na životní minimum stačí, když budete splňovat požadavek na stanovenou finanční hranici. Pokud vaše čisté měsíční příjmy spadají pod tuto mez, nacházíte se v hmotné nouzi a máte nárok na sociální dávky a jiné státní příspěvky.

Životní minimum 2022

Rok 2022 přinesl zásadní změnu na poli přiznávání sociálních dávek a dalších příspěvků. Začátkem roku činila výše životního minima pro jednotlivce 3 860 korun. Od 1. 4. 2022 bylo životní minimum zvýšeno o deset procent. To znamená, že daná částka stoupla na 4 250 korun, což platí pro jednotlivce žijícího samostatně v domácnosti.

Životní minimum: výpočet

Při posuzování nároku na sociální příspěvky se sčítají životní minima všech jednotlivých členů domácnosti. Pokud tedy chcete zjistit, kolik je životní minimum vaší rodiny, musíte při výpočtu částky zohlednit všechny společně posuzované osoby a jejich příjmy.

Posuzovaná osoba Životní minimum od 1. 4. 2022 Zvýšení částky
jednotlivec 4 250 Kč + 390 Kč
první dospělá osoba v domácnosti 3 910 Kč + 360 Kč
druhá a další dospělá osoba v domácnosti 3 530 Kč + 330 Kč
nezaopatřené dítě do 6 let 2 170 Kč + 200 Kč
nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 2 670 Kč + 250 Kč
nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 3 050 Kč + 280 Kč

Zdroj: ministerstvo práce a sociálních věcí

Jako praktický příklad můžeme uvést rodinu, ve které žijí ve společné domácnosti dvě dospělé osoby a dítě mladší šesti let. Výpočet životního minima pak bude vypadat takto:

 • 3 910 + 3 530 + 2 170 = 9 610 korun.

Životní minimum této rodiny činí po sečtení životních minim všech posuzovaných osob přesně 9 610 korun.

Společně posuzované osoby

Za společně posuzované osoby se považují:

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manželé nebo registrovaní partneři,
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
 • jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které prokážou, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Společně posuzovanou osobou může být také člověk, který se z vážných důvodů přechodně zdržuje mimo společnou domácnost (příprava na budoucí povolání, pracovní či zdravotní důvody).

Další faktor, který je užitečné si včas uvědomit, je to, že životní minimum pracujícího jedince a například životní minimum důchodce se od sebe neliší. Pokud jde o osaměle žijící osoby, jejichž čistý měsíční příjem spadá pod hranici životního minima, nachází se oba tito lidé v hmotné nouzi a mají nárok na podporu.

Započitatelné příjmy

S životním minimem se porovnávají všechny čisté finanční příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob. Mohou přitom pocházet:

 • z pracovní činnosti,
 • z podnikání,
 • z kapitálového majetku,
 • z pronájmu,
 • z výplat důchodu,
 • z výplat dávek nemocenského pojištění,
 • z výplat dávek státní sociální podpory a ostatních sociálních dávek,
 • z výplat podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci,
 • z výživného a dalších zdrojů.

Mezi výjimky, které se nezapočítávají, patří například:

 • příspěvky na bydlení, doplatky na bydlení a jednorázové sociální dávky,
 • příjmy z prodeje nemovitostí a odstupné za uvolnění bytu použité k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finanční prostředky na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoc obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem,
 • podpora z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendia,
 • odměny za darování krve a orgánů,
 • daňový bonus,
 • příspěvek na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • část příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku,
 • zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 • příjem plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

Životní minimum: kalkulačka

Na výpočet životního minima lze využít šikovnou on-line kalkulačku. Stačí do ní zadat všechny posuzované osoby a kalkulačka rychle spočítá, jaké je životní minimum vaší rodiny.

Co je životní minimum?

Životní minimum je nejnižší společensky uznaná hranice peněžních příjmů, která je nutná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Jinými slovy jde o minimální částku, kterou člověk potřebuje k vedení důstojného života. Nezahrnuje ovšem nezbytné náklady na bydlení.

Kolik je životní minimum 2022?

Na začátku roku 2022 bylo životní minimum jednotlivce 3860 korun. Od 1. 4. 2022 bylo životní minimum zvýšeno o deset procent, to znamená, že pro jednotlivce jde nově o 4250 korun.

Jak spolu souvisí životní a existenční minimum?

Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze využít u nezaopatřených dětí, důchodců ve starobním důchodu, invalidů třetího stupně a u osob starších 68 let.