Žádost o otcovskou dovolenou se podává zaměstnavateli. Na dávky však mají nárok i některé OSVČ

25. 11. 2022
Doba čtení: 6 minut
Zdroj: Depositphotos.com
Novorozený potomek přináší do života rodičů nejen radost, ale také soustu doposud nepoznaných starostí. Aby probíhaly první dny života miminka pohodově a všechna práce nezůstala pouze na matce, žádá čím dál tím více tatínků o otcovskou dovolenou. Díky této možnosti mohou být muži svým partnerkám na začátku mateřství celé dny nablízku a pomáhat jim s domácími pracemi i péčí o dítě.

Co je otcovská dovolená

Každá novopečená maminka má po narození dítěte nárok na mateřskou dovolenou, která trvá 28 týdnů. Ani otcové však nejsou ochuzeni o možnost zůstat se svým potomkem doma v prvních dnech jeho života a pobírat od státu dávky. Pokud chce být otec dítěte oporou své partnerce v počátku mateřství, může zažádat o takzvanou otcovskou dovolenou.

Příspěvky, které pobírá muž v průběhu otcovské dovolené, mají nahradit příjem ze zaměstnání, o nějž tatínek z důvodu čerpání volna v rámci poporodní péče přichází. Díky dávkám od státu je tak možné pokrýt náklady na chod domácnosti ve chvíli, kdy jsou oba rodiče doma s potomkem. Otcovská dovolená je však oproti té mateřské podstatně kratší. Ještě v roce 2021 byla její délka pouhých 7 dní, v roce 2022 pak byla prodloužena na dvojnásobek, tedy na celých 14 dní.

Podmínky pro získání dávek

Pokud se otec novorozence rozhodne zůstat v rámci poporodní péče se svou partnerkou po návratu z porodnice doma, aby jí pomohl zajistit všechny potřeby dítěte, musí splňovat určité zákonem stanovené podmínky pro možnost čerpání otcovské dovolené. Ty nařizuje a upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Každý žadatel o čerpání dávky otcovské poporodní péče musí být ekonomicky aktivním občanem. Hlavní podmínkou je pak účast na nemocenském pojištění, která nesmí trvat kratší dobu, než jsou tři měsíce bez přerušení. V případě zaměstnanců má za ně povinnost odvádět zálohy na toto pojištění jejich zaměstnavatel.

Dále je nezbytné, aby otec dítěte byl zapsán v jeho rodném listě. Není ale potřeba, aby byl s jeho matkou sezdán. Kromě toho si otec musí ohlídat, aby dovolenou čerpal maximálně do šesti týdnů od narození potomka, nebo do šesti týdnů od převzetí dítěte do péče, jedná-li se o náhradního rodiče. V druhém uvedeném případě také platí pravidlo, že tak lze učinit pouze za předpokladu, že dané dítě  ještě nedovršilo věku sedmi let.

Jak zažádat o otcovskou dovolenou

Postup podání žádosti o čerpání dávek pro otce v rámci poporodní péče je velice jednoduchý. V podstatě je jen potřeba vyplnit formulář pro otcovskou dovolenou a následně jej předat vašemu zaměstnavateli. Dejte si však pozor na to, abyste ho odevzdali ještě před jejím nástupem. Zaměstnavatel formulář na otcovskou dovolenou zaeviduje, uschová a po skončení podpůrčí doby tuto skutečnost sám nahlásí okresní správě sociálního zabezpečené (OSSZ).

Pro žádost o otcovskou dovolenou vzor na internetu nenajdete, neboť je vytvořen k této věci přímo jednotný formulář, v němž se nachází všechny položky, jež pouze vyplníte. Kromě samotné žádosti o otcovskou dovolenou je ale potřeba v některých případech doložit také určité dokumenty. To se týká především situací, kdy musí matka nebo dítě bezprostředně po porodu zůstat v péči lékařů, ale také například v momentě, kdy nejste biologickým otcem dítěte. Mezi tyto přílohy žádosti tak patří:

 1. potvrzení o hospitalizaci – přikládá se v případě, že po porodu bylo potřeba dítě nebo matku hospitalizovat v nemocnici,
 2. potvrzení o otcovství – je vyžadováno, pokud se dítě narodilo v zahraničí (nejčastěji je jím rodný list potomka),
 3. rozhodnutí o svěření dítěte do péče – dokládají náhradní rodiče dítěte.

Formulář pro otcovskou dovolenou v roce 2022

Chystáte-li se vyplnit žádost o otcovskou dovolenou, formulář naleznete buď v elektronické podobě na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), nebo v tištěné verzi na pobočkách Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Všechny údaje týkající se vaší osoby v něm vyplníte sami, zbývající informace následně doplní váš zaměstnavatel, jakmile mu žádost předáte.

Čerpali jste někdy otcovskou dovolenou?

Formulář ,Žádost o otcovskou dovolenou v elektronické podobě na portálu ČSSZ jednoduše vyplníte přímo na daném webu. Jakmile uvedete všechny potřebné údaje, přes tlačítko tisk si vyplněný dokument vytisknete na nejbližším zařízení. Stejně tak je ale možné tiskopis stáhnout do svého počítače ve formátu PDF a vytisknout si jej později.

Otcovská a OSVČ

Pakliže nejste zaměstnanec, ale podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná, máte také nárok na otcovskou dovolenou a s ní spojené dávky od státu, avšak pouze za předpokladu, že si platíte dobrovolné nemocenské pojištění. K němu je navíc potřeba se přihlásit nejpozději tři měsíce před nástupem na otcovskou. Pokud by tato podmínka nebyla dodržena, nárok na dávky žadateli nevznikne.

V roce 2022 činí minimální záloha na nemocenské pojištění 147 korun měsíčně. Maximální výše pojistného je však omezena částkou odváděnou na sociální pojištění. Platí, že OSVČ, která odvádí minimální povinné sociální pojištění, může na nemocenské posílat nejvíce 205 korun měsíčně. Zjednodušeně to znamená, že čím nižší odvádíte platby na sociální pojištění, tím nižší dostanete otcovské dávky.

Kdy jsou dávky otcovské vypláceny

O uznání nároku na dávky rozhoduje vždy příslušná OSSZ. Jakmile obdrží žádost o otcovskou dovolenou, započne proces řízení, kdy dojde k prozkoumání toho, zda žadatel splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro čerpání příspěvku. Pakliže OSSZ žádosti vyhoví, posílá dávky otci zpětně do 30 dnů od zahájení uvedeného řízení. Zda bude proces rozhodnutí trvat jen několik dní, nebo celý měsíc, závisí především na tom, jestli byly v žádosti správně vyplněny všechny potřebné údaje.

Společně s finančními prostředky se žadateli také zasílají informace o jejich čerpání, což jsou údaje o výši denního vyměřovacího základu, vyplacené částce a době, za níž je dávka pobírána. Dávky se vyplácí buď prostřednictvím poštovní poukázky, nebo na bankovní účet, který žadatel uvedl v žádosti. V případě, že by žádost byla z jakéhokoliv důvodu zamítnuta, bude o tomto rozhodnutí žadatel informován v dopise, který mu OSSZ zašle poštou na adresu.

Jaká je výše otcovské dovolené

Stejně jako pro peněžitou pomoc v mateřství je také pro výpočet výše dávky za čerpání otcovské poporodní péče potřeba znát redukovaný denní vyměřovací základ. Ten je možné určit pomocí takzvaných redukčních hranic. Výše příspěvku pak činí 70 procent tohoto základu. Redukční hranice jsou v roce 2022 následující:

 • první redukční hranice: 1 298 korun,
 • druhá redukční hranice: 1 946 korun,
 • třetí redukční hranice: 3 891 korun.

Denní vyměřovací základ pro výpočet otcovské se pak stanoví jako hrubá mzda vynásobená 12 měsíci děleno 365, což je počet dnů v roce. Tento základ se v roce 2022 dále redukuje prostřednictvím výše uvedených hranic, a to následujícím způsobem:

 • z částky do 1 298 korun se počítá 100 procent,
 • z částky do 1 946 korun se počítá 60 procent,
 • z částky do 3 892 korun se počítá 30 procent,
 • k částce nad 3 892 korun se nepřihlíží.

Kalkulačka otcovské dovolené

Pokud vám přijde uvedený výpočet příliš složitý, pomůže vám pro zjištění výše dávek otcovské dovolené kalkulačka dostupná na internetu. Jediné údaje, které potřebujete znát, jsou váš průměrný hrubý měsíční příjem a počet dnů, po který plánujete dávky pobírat. Po kliknutí na tlačítko ,Spočítat‘ získáte výsledek, kde je uvedena jednak celková výše poskytnutého příspěvku a jednak výměr denní otcovské dávky.

Jak požádat o otcovskou dovolenou?
O otcovskou dovolenou se žádá prostřednictvím speciálního formuláře, který je dostupný v elektronické formě na portálu České správy sociálního zabezpečení nebo na pobočkách Okresní správy sociálního zabezpečení, kde jej najdete v tištěné podobě. V daném formuláři vyplníte osobní údaje a doručíte jej svému zaměstnavateli, který vyplní zbývající položky a po skončení podpůrčí doby oznámí tuto skutečnost na ČSSZ.
Kdo může žádat o otcovskou dovolenou?
O dávky otcovské poporodní péče mohou žádat ekonomicky aktivní čeští občané, za něž zaměstnavatel odvádí zálohy na nemocenské pojištění, nebo OSVČ, které si toto pojištění dobrovolně hradí. V obou případech je nutné, aby byli takoví občané přihlášení k danému pojištění nejméně celé tři měsíce před nástupem na otcovskou dovolenou. Zároveň musí být žadatel uveden na matrice jako otec daného potomka a také je nezbytné, aby otcovskou dovolenou vyčerpal do šesti týdnů od porodu.
Kdy se vyplácí dávky otcovské dovolené?
Jakmile příslušná OSSZ obdrží žádost o otcovskou dovolenou, zahájí proces řízení, během kterého posoudí, zda má žadatel nárok na čerpání dávek. V případě, že žádost schválí, zpětně danému otci zašle finanční prostředky, a to do 30 dnů od zahájení zmíněného řízení. Dávky se pak zasílají buď na bankovní účet, který žadatel uvedl do formuláře, nebo na jeho adresu prostřednictvím poštovní poukázky.
 • Našli jste v článku chybu?