Menu Zavřít

Vytýkací dopis upozorňuje na porušení pracovních povinností. Platný je, i když jej pracovník nepřijme

13. 3. 2023
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos.com

Máte podřízeného či kolegu, který neustále chodí pozdě do práce? Nebo se dotyčný vyhýbá svým pracovním povinnostem a tráví většinu pracovní doby v kuřárně či kuchyňce? Každý zaměstnanec bohužel není spolehlivý a pracovitý. Aby byl zaměstnavatel před takovým chováním chráněn, existuje řešení v podobě vytýkacího dopisu, který je možné využít k nápravě pracovní morálky zaměstnance.

Co je to vytýkací dopis

Vytýkací dopis je písemné upozornění adresované zaměstnanci od nadřízeného nebo personalisty, jehož účelem je informovat daného pracovníka o porušení právních předpisů, pracovní kázně či nedostatečném pracovním výkonu. Cílem této písemnosti je eliminovat zaměstnancovo nevhodné chování, zlepšit pracovní morálku a zvýšit pracovní výkonnost.

Vytýkací dopis zákoník práce nařizuje použít v momentě, kdy zaměstnanec minimálně třikrát porušil pracovní povinnosti vyplývající z jeho pracovního místa. V případě, že zaměstnanec v posledních 12 měsících nesplňoval právní předpisy pro výkon sjednané práce, a i přes písemné upozornění svého nadřízeného se jeho výkon a pracovní kázeň za tuto dobu nezlepšila, může být zaměstnavatelem z tohoto důvodu propuštěn.

Náležitosti vytýkacího dopisu

Každý vytýkací dopis musí obsahovat konkrétní náležitosti, aby mohl být považován za platný. Na začátku dokumentu musí být vždy jasně uvedeno, kdo jej vystavuje a komu je adresován. To znamená, že zde nesmí chybět identifikace zaměstnavatele, tedy název, identifikační číslo, sídlo a jméno jednatele, a dále údaje o daném zaměstnanci, kam patří jméno a příjmení, adresa bydliště a datum narození.

Následuje samotné tělo textu, kde je nejprve potřeba zmínit, od kdy dotyčná osoba pro daného zaměstnavatele pracuje a na jaké pracovní pozici. V dalším odstavci se uvede právní úprava, která stanovuje povinnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli (tedy zákoník práce a jeho konkrétní část). Dále je potřeba popsat důvod vytýkacího dopisu a případně uvést svědky, kteří porušení povinností daného zaměstnance mohou potvrdit.

Na závěr je třeba zmínit, jaké následky bude mít opakované porušování pracovních povinností po obdržení tohoto dopisu. Těmi je ve valné většině případů myšlena výpověď zaměstnance. Na konci vytýkacího dopisu pak nesmí chybět podpis osoby, která za zaměstnavatele jedná. Obvykle jí bývá přímý nadřízený nebo pověřený pracovník personálního oddělení.

Vzor vytýkacího dopisu

Na internetu je poměrně jednoduché vyhledat pro vytýkací dopis vzor zdarma, který lze stáhnout do vlastního zařízení. Problém těchto veřejně dostupných šablon však spočívá v tom, že nejsou zpracované pro jednotlivé konkrétní případy. Tyto vzory jsou sepsané buď obecně, nebo s nějakým určitým příkladem. Proto je potřeba daný dokument vždy upravit podle svých potřeb, aby odpovídal skutečnosti. I přesto se jedná o šikovnou pomůcku, která může zaměstnavateli nebo personalistovi sloužit jako inspirace a usnadnit práci s vytvářením vytýkacího dopisu.

Důvody pro vytýkací dopis

Existuje řada konkrétních důvodů, na základě kterých může zaměstnanec vytýkací dopis obdržet. Tato písemnost má především chránit zaměstnavatele před nespolehlivými zaměstnanci, kteří svoji pracovní náplň nevykonávají tak, jak je sjednáno v právních předpisech. Pokud zaměstnanec opakovaně nedodržuje své povinnosti, může to mít negativní dopad na provoz podniku i na pracovní morálku ostatních kolegů. Na základě porušení svých pracovních povinností může zaměstnanec obdržet například následující písemnosti:

  • vytýkací dopis za nevhodné chování,
  • vytýkací dopis za neuspokojivé pracovní výsledky,
  • vytýkací dopis za alkohol na pracovišti,
  • vytýkací dopis za neomluvenou absenci a tak dále.

Poměrně častým jevem u některých zaměstnanců je nedodržování pracovní doby nebo trávení velkého množství času jinými aktivitami, než je výkon sjednané náplně práce. Mnoho zaměstnavatelů tyto prohřešky přehlíží a žádným způsobem neřeší. To je ale velká chyba, neboť takové chování může vést k nespokojenosti ostatních zaměstnanců, kteří si své povinnosti plní řádně a včas. Vytýkací dopis tak představuje nenásilnou formu upozornění, jež může zabránit dalším nepříjemnostem, pokud si jej zaměstnanec vezme k srdci.

Odmítnutí podpisu vytýkacího dopisu

Nepříjemnou zprávou pro zaměstnance, kteří obdrželi vytýkací dopis, je, že na jeho odmítnutí se nevztahuje žádná právní ochrana. V případě, že pracovník toto písemné oznámení odmítne převzít, bude dokument stále evidován jako doručený, a tím pádem také platný, a to i ve chvíli, kdy by došlo k soudnímu sporu.

Ukončení pracovního poměru je možné několika způsoby. Nejčastěji se setkáte s výpovědí či dohodou
Přečtěte si také:

Ukončení pracovního poměru je možné několika způsoby. Nejčastěji se setkáte s výpovědí či dohodou

Vytýkací dopis je možné předat pracovníkovi buď v tištěné formě, nebo elektronicky. Pokud zaměstnavatel zvolí druhou variantu, je potřeba, aby byl dokument opatřen elektronickými podpisy obou zúčastněných stran. Pakliže byla zaměstnanci podána výpověď za dlouhodobé porušování právních předpisů pro výkon sjednané práce, aniž by nejprve dostal vytýkací dopis, může se obrátit s žádostí o pomoc na správní orgán. V takovém případě by totiž výpověď byla neplatná, jelikož nebyly splněny podmínky, jež udává zákoník práce.

chytré podnikání - tip témata

Platnost a lhůta vytýkacího dopisu

Vytýkací dopis je platný za předpokladu, že obsahuje všechny důležité náležitosti, jako jsou identifikace zúčastněných stran, odůvodnění a podpis oprávněného jednatele. Platný je dokonce i za předpokladu, že jej zaměstnanec odmítne přijmout. Podmínkou jeho platnosti však zůstává, že musí dojít k porušení pracovních povinností alespoň třikrát po sobě.

A jak je to v případě následné výpovědi? Ze zákona je stanovena pro vytýkací dopis lhůta, během které je možné zaměstnanci dát výpověď. Jedná se o dobu 12 měsíců po obdržení tohoto písemného vyrozumění. V případě, že se zaměstnavatel rozhodne pracovníka propustit až po uplynutí 12 měsíců od doručení vytýkacího dopisu, bude muset opět nejprve vystavit a předat zaměstnanci nový vytýkací dopis. Poté opět běží 12měsíční lhůta, po kterou je možné dát pracovníkovi výpověď, pakliže opakovaně porušuje své pracovní povinnosti. 

Co je to vytýkací dopis?
Vytýkací dopis představuje písemné vyrozumění zaměstnanci od nadřízeného nebo pověřeného personálního pracovníka o porušení pracovních povinností vyplývajících z právních předpisů. Zaměstnavatel jej může pracovníkovi doručit za předpokladu, že dotyčný zaměstnanec minimálně třikrát porušil své pracovní povinnosti. Pokud se i přes doručení vytýkacího dopisu zaměstnanec nepolepšil, má zaměstnavatel právo do 12 měsíců od obdržení tohoto vyrozumění zaměstnance propustit.
Co musí obsahovat vytýkací dopis?
Aby byl vytýkací dopis platný, musí z něj být jasně patrné, komu je určen a kdo jej vydává. To znamená, že na začátku dokumentu je potřeba identifikovat zúčastněné strany, tedy název, sídlo a identifikační číslo zaměstnavatele a údaje o jednateli, a dále zapsat jméno a příjmení zaměstnance, jeho datum narození a bydliště. Poté se uvede, od kdy a na jaké pozici pracovník v daném zaměstnání pracuje. Následuje informace o právní úpravě, která stanovuje povinnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli, a poté je již popsán důvod vytýkacího dopisu. Na konci dokumentu nesmí chybět podpis jednatele.
Co se stane, když zaměstnanec vytýkací dopis odmítne?
V případě, že pracovník odmítne vytýkací dopis přijmout, nijak to jeho situaci nezlepší. Dokument bude přesto zaevidován a považován za platný, a to i v momentě, dojde-li k soudnímu sporu. Jediné, co může zaměstnanec na svoji obranu učinit, je předložit zaměstnavateli písemný odůvodněný nesouhlas s jeho výtkou.
  • Našli jste v článku chybu?