Menu Zavřít

Uznání dluhu je možné i po uplynutí promlčecí lhůty. V takovém případě však musí být písemné

27. 3. 2023
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos.com

Půjčili jste svému známému finanční prostředky, ale v dobré vůli jste s ním nesepsali žádnou smlouvu ani splátkový kalendář? Pak se s ním můžete dodatečně domluvit na takzvaném uznání dluhu, kterým vám písemně potvrdí, že si od vás peníze zapůjčil. Díky tomuto dokumentu budete chránění v případě, že by vám dlužník odmítal prostředky vrátit. Uznat dluh je navíc možné dokonce i po uplynutí promlčecí lhůty.

Co je to uznání dluhu

Uznání dluhu je institut, který upravuje zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Jedná se o písemné nebo konkludentní potvrzení dlužníka, že dluh, jenž mu podle daného věřitele v minulosti vznikl, v rozsahu uznání existuje a stále trvá. Cílem tohoto institutu je zlepšit postavení věřitele vůči dlužníkovi v případě soudního sporu. Pakliže dojde k uznání dluhu, je založena právní domněnka, která bude u případného soudního řízení zohledněna, a dluh tak bude považován za prokázaný.

Jak funguje uznání dluhu

Dluh se uznává buď písemně, nebo na základě konkrétních činů, které existenci dluhu dokazují. V případě písemného uznání není nutné tento dokument úředně ověřovat. Pokud však chce mít věřitel jistotu, že taková listina bude u soudu v případě potřeby uznána, doporučuje se nechat si ji zpracovat formou notářského zápisu. V rámci něj je pak možné vypracovat uznání dluhu s doložkou vykonatelnosti.

Uznání dluhu s přímou vykonatelností znamená, že nesplní-li dlužník svůj závazek vůči věřiteli ve sjednané lhůtě, může být provedena exekuce dlužníkova majetku bez dalšího soudního řízení. Věřitel se tak díky této doložce vyhne soudním poplatkům a nebude muset čekat, než soud vydá příkaz k exekuci.

Doložka vykonatelnosti se používá například v momentě, kdy je dluh po splatnosti, ale věřitel je ochoten její termín prodloužit a dát tak dlužníkovi šanci svůj závazek splnit. Pakliže tak ovšem neučiní ani do tohoto dodatečného termínu, bude zahájena exekuce. Tento nástroj tedy slouží nejen k ochraně věřitele, ale zároveň může být určitým kompromisem mezi smluvními stranami.

Uznání dluhu dohodou

Přestože uznání dluhu představuje jednostranný projev dlužníkovy vůle, je možné setkat se v praxi také s takzvanou dohodou o uznání dluhu. V rámci ní může být nastaven například splátkový kalendář, který má dlužníkovi pomoci svůj závazek splnit, zejména jedná-li se o vysokou částku. Aby měl věřitel jistotu, že takový dokument může být případně později soudem akceptován jako uznání dluhu, je nezbytné v něm tuto skutečnost explicitně uvést.

Konkludentní uznání dluhu

Pokud existence dluhu jasně vyplývá z jednání dlužníka, hovoří se o takzvaném konkludentním uznání. Takové chování zahrnuje například splácení úroků nebo částečné plnění závazku. Tyto činy však musí být uskutečňovány vždy dobrovolně a vědomě. Někdy se pak lze v souvislosti s tímto jednáním setkat také s pojmem uznání dluhu částečným plněním, což má stejný význam.

Náležitosti uznání dluhu

Písemné uznání dluhu by mělo obsahovat takové informace, ze kterých bude patrné, že dlužník daný dluh uznává a v jaké výši. Takový dokument musí být vždy jasný, srozumitelný a konkrétní. Daný dluh je pak možné popsat buď slovně, nebo jej identifikovat pomocí odkazu na příslušnou listinu, kterou může být například směnka.

V případě dohody o uznání dluhu je potřeba na začátku listiny uvést informace o zúčastněných stranách a specifikovat, která z nich je věřitel a která dlužník. Následně se popíše nesplněný závazek a stanoví se předmět dohody o uznání dluhu. Zde je potřeba zmínit, že dlužník uznává, co do důvodu a výše, svůj dluh vůči věřiteli. Poté se stanoví termín splatnosti a případně také forma úhrady (například prostřednictvím pravidelných splátek).

Nejste schopni splácet své závazky? Řešením může být insolvence
Přečtěte si také:

Nejste schopni splácet své závazky? Řešením může být insolvence

V posledním odstavci se uvedou závěrečná ustanovení, jako jsou informace o tom, kdy dohoda nabývá platnosti, údaje o počtu vyhotovení a prohlášení, že listina nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že je projevem svobodné vůle obou zúčastněných stran. Na konec se uvede datum, místo a podpisy dlužníka a věřitele. Přílohou této dohody pak může být také sjednaný splátkový kalendář.

Vzor uznání dluhu

V případě, že jsou obě strany ochotné jednat a nechtějí si vzájemně dělat problémy, bude nejlepším řešením podepsání dohody. Na internetu je snadno dostupný pro uznání dluhu vzor ke stažení zdarma, je ale potřeba dát si pozor na přítomnost všech důležitých náležitostí, které by měl obsahovat. Pokud vynecháte některé obsahové části, jako jsou například podrobné informace o nesplněném závazku, nemusí být takové uznání považováno za prokazatelné.

Zároveň je potřeba myslet na to, že obecný dokument stažený z internetu neobsahuje všechny individuální potřeby, které je nezbytné do dohody zahrnout. Berte jej tedy spíše jako inspiraci, která vás navede k tomu, jak sepsat vlastní verzi této listiny. Nezapomeňte, že by v ní neměly chybět následující informace:

EBF23

  • určení a identifikace smluvních stran,
  • popis dluhu, co se týče důvodu i výše,
  • vyjádření dlužníka o uznání dluhu a ochotě splácet dluh,
  • podpisy obou smluvních stran,
  • případně rozpis splátkového kalendáře.

Jak na uznání promlčeného dluhu

Uznat je možné také několik let promlčený dluh. Pokud tak dlužník učiní, dojde automaticky k obnovení nároku věřitele a promlčecí lhůta začíná běžet od začátku. Její délka je pak stanovena na 10 let ode dne, kdy byl daný dluh uznán. Podmínkou pro uznání promlčeného dluhu však je, že musí být vždy v písemné podobě. Není tedy možné uznat jej konkludentně na rozdíl od dluhů, u nichž ještě neuplynula zákonem stanovená promlčecí lhůta.

V případě uznání dluhu promlčení hraje zásadní roli. Pokud by dluh uznán nebyl a byl by veden soudní spor mezi věřitelem a dlužníkem, může být v soudním řízení použita námitka promlčení, čímž by zanikla vymahatelnost daného dluhu a věřitel by o své prostředky s největší pravděpodobností přišel. Pakliže by ale k uznání dluhu došlo a promlčecí lhůta by tedy opět začala běžet, věřitel by nemusel nijak prokazovat existenci ani výši dluhu, jelikož by byl tímto právním aktem prokázán.

Co je to dohoda o uznání dluhu?
Dohoda o uznání dluhu je písemné ujednání mezi dlužníkem a věřitelem, ve kterém dlužník přiznává existenci a trvání dluhu. Pokud se tak smluvní strany dohodnou, je možné do této dohody zahrnout i splátkový kalendář. Listinu je vhodné sepsat u notáře, avšak není to nutností. Pro větší jistotu splnění závazku ze strany dlužníka je možné přidat do tohoto dokumentu také doložku o vykonatelnosti.
Jaký je obsah dohody o uznání dluhu?
Aby mohlo být uznání dluhu u případného soudu akceptováno, musí dohoda obsahovat všechny důležité informace, kterými jsou určení a identifikace smluvních stran, popis dluhu co do důvodu i výše, vyjádření dlužníka o uznání dluhu a ochotě splácet dluh a podpisy obou smluvních stran. Především je nutné dbát na to, aby bylo jasně a srozumitelně vyjádřeno, že dlužník svůj dluh uznává.
Je možné uznat promlčený dluh?
Ano, i po uplynutí promlčecí lhůty lze dluh uznat, záleží však pouze na vůli dlužníka, zda bude ochoten tak učinit. Uznání dluhu po jeho promlčení je možné pouze písemně. Na rozdíl od dluhu, který je stále platný, zde nelze akceptovat konkludentní uznání. Jakmile je dluh přiznán, začíná běžet nová promlčecí lhůta, která je ze zákona stanovena na 10 let.
  • Našli jste v článku chybu?