Sirotčí důchod kompenzuje příjmy zesnulého rodiče. Kdo a jak o něj může žádat?

30. 9. 2022
Doba čtení: 4 minuty
Zdroj: Depositphotos
Úmrtí jednoho z rodičů může zásadně ovlivnit existenční situaci jeho potomků. Z toho důvodu stát zajišťuje podporu ve formě pravidelných měsíčních příspěvků na pozůstalé děti, která se nazývá sirotčí důchod. Jak zjistit, zda má nezaopatřené dítě nárok na tento příspěvek a co udělat pro jeho získání? To vše prozradí následující článek.

K čemu slouží sirotčí důchod

Pojem sirotčí důchod se definuje jako zákonem stanovená náhrada příjmů zesnulého rodiče (či osvojitele), jejímž cílem je zaopatřit pozůstalého potomka. Zjednodušeně řečeno se jedná o příjem peněz od státu, jenž má za úkol pomoci zabezpečit financování potřeb sirotka nezbytných pro jeho důstojný život. Mezi ně patří základní existenční potřeby, jako jsou jídlo či bydlení, ale například i výdaje na vzdělání.

Kdo má nárok na sirotčí důchod

Podmínky nutné pro získání sirotčího důchodu stanovuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Finanční prostředky jsou čerpány z českého důchodového systému stejně jako třeba důchod starobní či vdovský. Nárok na tento druh příjmů má dané dítě pouze v případě, kdy zesnulý rodič nebo osvojitel splňoval alespoň jeden z následujících bodů:

 • pobíral starobní nebo invalidní důchod,
 • zemřel následkem pracovního úrazu,
 • bylo mu více než 28 a méně než 38 let a 10 let před jeho smrtí činila doba jeho důchodového pojištění alespoň jeden rok,
 • bylo mu více než 38 let a v období 20 let před jeho smrtí činila doba jeho důchodového pojištění alespoň dva roky.

Nutno ještě zmínit, že nárok na sirotčí důchod má pouze dítě nezaopatřené. Jako takovou lze označit osobu, která splňuje některou následujících podmínek:

 • zatím neukončila povinnou školní docházku,
 • soustavně se připravuje na budoucí povolání a ještě nedovršila 26 let,
 • je mladší 26 let, povinnou školní docházku již ukončila, ale zdravotní stav jí nedovoluje chodit do zaměstnání,
 • je mladší 18 let, povinnou školní docházku ukončila, je evidována na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, ale nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Jak podat žádost o sirotčí důchod

Pakliže osoba splňuje podmínky pro získání sirotčího důchodu, může podat žádost o jeho výplatu. Ta se podává na příslušné pobočce okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), a to podle místa trvalého bydliště žadatele. Pozůstalá osoba musí žádost podat osobně v případě, že dovršila věku 18 let. Pokud sirotek ještě není plnoletý, vyřizuje za něj tyto záležitosti zákonný zástupce.

Pro úspěšné vyřízení žádosti jsou potřeba následující dokumenty:

 • doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, pas či povolení k pobytu),
 • dokument, který potvrzuje vztah nezaopatřeného dítěte k zemřelé osobě (většinou rodný list nebo výpis z matriky),
 • úmrtní list zesnulého rodiče nebo osvojitele,
 • dokument potvrzující nezaopatřenost dítěte v případě, že pozůstalý již ukončil povinnou školní docházku,
 • bankou potvrzený formulář potřebný pro výplatu důchodu na účet (tiskopis je dostupný na webu české správy sociálního zabezpečení).

Ve chvíli, kdy je žádost podána a jsou doloženy všechny potřebné dokumenty, se zahájí proces šetření, kdy česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozhodne, zda má pozůstalý nárok na sirotčí důchod, a stanoví jeho výši. Dobrou zprávou je, že tuto žádost lze podat i zpětně a nevyplacený důchod bude po uznání nároku sirotkovi doplacen.

Stanovení výše sirotčího důchodu

O finální částce, která bude v pravidelných měsíčních výplatách zasílána pozůstalému na účet, rozhoduje vždy správa sociálního zabezpečení, a to na základě dokumentů získaných od žadatele. Nejdůležitější roli ve výpočtu sirotčí podpory hraje výše měsíčního důchodu zesnulého rodiče.

V případě, že zemřelý rodič nepobíral invalidní nebo starobní důchod a nezemřel následkem pracovního úrazu, je pro získání příspěvků pro pozůstalé dítě nezbytné, aby tento rodič před svou smrtí odváděl pojištění na sociální zabezpečení ze své mzdy. Na základě těchto odvodů se poté stanovuje výsledná výše sirotčího důchodu.

Výpočet sirotčího důchodu

Pokud chcete znát výši příspěvku, spočítá vám sirotčí důchod kalkulačka. Tento nástroj po zadání měsíčního důchodu zesnulého spočítá, na jakou podporu má pozůstalé dítě nárok. Je ale potřeba mít na paměti, že výsledek z online kalkulačky nemusí vždy stoprocentně odpovídat realitě.

Co je sirotčí důchod?
Sirotčí důchod je státní finanční příspěvek na nezaopatřené dítě, které přišlo o jednoho nebo oba dva rodiče. Tato dávka slouží k pokrytí nákladů na potřeby dítěte, aby mohlo vést důstojný život a nedostalo se kvůli ztrátě jednoho zdroje příjmů do existenčních problémů. Těmito náklady se pak rozumí především výdaje na jídlo, bydlení, ošacení a vzdělání.
Jak žádat o sirotčí důchod?
Žádost o sirotčí důchod se podává na pobočce okresní správy sociálního zabezpečení, a to v místě vašeho trvalého pobytu. Společně s vyplněným formuláře je nutné doložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, úmrtní list rodiče, dokument, který potvrzuje vztah nezaopatřeného dítěte k zesnulému, potvrzení o nezaopatřenosti dítěte (pokud dokončilo povinnou školní docházku) a bankou potvrzený formulář pro výplatu příspěvků na účet. 
Kolik je sirotčí důchod?
Výši sirotčího důchodu stanovuje česká správa sociálního zabezpečení na základě měsíčního příjmu zesnulého rodiče. Z toho důvodu neexistuje jednotná částka, kterou by dostával každý sirotek. Při jejím výpočtu se mimo jiné zjišťuje, zda zemřelý odváděl pojištění na sociální zabezpečení, nebo zda pobíral starobní či invalidní důchod.
 • Našli jste v článku chybu?