Příspěvek na péči pomůže zvýšit kvalitu života při vážných zdravotních problémech. Jak podat žádost?

27. 5. 2022
Zdroj: Depositphotos
Trápí vás nepříjemné zdravotní problémy a už se nezvládáte sami o sebe plnohodnotně postarat? Nebo máte v rodině nemohoucího blízkého, který potřebuje pomoct v každodenním životě? Pro tyto případy je určen příspěvek na péči o osobu blízkou, ze kterého si mohou nemocní hradit pomoc a sociální služby.


Příspěvek na péči je sociální dávka, kterou stát vyplácí nemocným lidem a osobám, jež jsou nemohoucí a jsou ve svém životě odkázány na pomoc druhých. Jejich zdravotní stav je natolik vážný, že nemohou vykonávat běžné denní činnosti. Dříve se proto této sociální dávce říkalo ,příspěvek na nemohoucnost‘ nebo ,příspěvek na bezmocnost‘. Často o ni žádají například starší lidé, jimž se příspěvek na péči o seniora vyplatí z důvodu nízkého důchodu.

Nemusí se ovšem jednat pouze o seniory mající problémy s mobilitou. Příspěvek na péči je určen všem osobám, které o sebe z důvodu nemoci, úrazu či jiných zdravotních komplikací nezvládají pečovat. Jde o finanční pomoc, která se vyplácí vždy té osobě, o niž je pečováno.

Stupeň závislosti, nárok na příspěvek a výše příspěvku na péči podléhá zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Kdo má nárok na příspěvek na péči?

Základní podmínkou pro nárok na příspěvek na péči je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, přičemž dané osobě musí být více než jeden rok. O neschopnosti zvládat základní životní potřeby pak musí existovat lékařské záznamy a zprávy. Na jejich základě se poté posuzuje takzvaný stupeň bezmocnosti.

Příspěvek na péči: posuzované úkony

 • mobilita,
 • orientace,
 • komunikace,
 • stravování,
 • oblékání a obouvání,
 • tělesná hygiena,
 • výkon fyziologické potřeby,
 • péče o zdraví,
 • osobní aktivity,
 • péče o domácnost (platí pouze pro osoby starší 18 let).

Příspěvek na péči: stupně závislosti

Podle toho, kolik jednotlivých základních potřeb člověk nezvládá vykonávat, je vyhodnocena míra jeho závislosti na pomoci druhých a je zařazen do jednoho ze čtyř stupňů závislosti:

 • 1. stupeň (lehká závislost) – dospělí, kteří nezvládnou vykonávat 3–4 životní potřeby, u dětí může jít jen o tři základní životní potřeby,
 • 2. stupeň (středně těžká závislost) – dospělí nezvládají vykonávat 5–6 životních potřeb, děti 4–5,
 • 3. stupeň (těžká závislost) – dospělí, kteří nezvládají 7–8 životních potřeb, u dětí jde o 6–7,
 • 4. stupeň (úplná závislost) – dospělí si nedokážou zajistit 9–10 základních životních potřeb, děti 8–10.

Příspěvek na péči 2022

Od 1. 1. 2022 se výše příspěvku na péči mění pro příjemce dávky ve třetím stupni závislosti (těžká závislost). Původně totiž dostávali o čtyři tisíce korun méně, pokud využívali pobytové sociální služby. Od roku 2022 dostávají stejnou částku jak osoby využívající těchto služeb, tak příjemci dávky žijící doma.

Osoby mladší 18 let dostanou podle stupně závislosti finanční pomoc v následujících částkách:

 • 1. stupeň (lehká závislost): 3300 korun za kalendářní měsíc,
 • 2. stupeň (středně těžká závislost): 6600 korun za kalendářní měsíc,
 • 3. stupeň (těžká závislost): 13 900 korun za kalendářní měsíc,
 • 4. stupeň (úplná závislost): 19 200 korun za kalendářní měsíc.

U osob starších 18 let vypadá výše příspěvku na péči následovně:

 • 1. stupeň (lehká závislost): 880 korun za kalendářní měsíc,
 • 2. stupeň (středně těžká závislost): 4400 korun za kalendářní měsíc,
 • 3. stupeň (těžká závislost): 12 800 korun za kalendářní měsíc,
 • 4. stupeň (úplná závislost): 19 200 korun za kalendářní měsíc.

Zvýšení příspěvku na péči

Výše příspěvku na péči je vypočítávána tak, aby pokryla finanční náklady na sociální služby nezbytné pro zachování životní úrovně pobírající osoby. Z příspěvku na péči tak lze hradit pomoc, kterou nemohoucímu poskytuje osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

V některých případech lze ovšem dosáhnout na zvýšení příspěvku na péči. Pokud je příjem pobírající osoby a osob s ní společně posuzovaných (žijících ve společné domácnosti) nižší než dvojnásobek částky životního minima, může dojít ke zvýšení příspěvku na péči o dva tisíce korun měsíčně.

V tomto případě je ale potřeba splnit různé podmínky. Zvýšený příspěvek pak náleží nezaopatřenému dítěti do 18 let pobírajícímu příspěvek na péči a rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a současně pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let.

Žádost o příspěvek na péči: formulář

Chystáte se podat žádost o příspěvky na péči? Ta se vždy podává na krajské pobočce úřadu práce, pod který spadá trvalé bydliště žadatele. V tomto případě tak může učinit sama nemohoucí osoba, případně její zákonný zástupce (pokud jde třeba o dítě).

Nejprve je potřeba vyplnit dva formuláře. Prvním z nich je ,Žádost o příspěvek na péči‘. Druhý nese označení ,Oznámení o poskytovateli pomoci‘. Do něj žadatel uvede, kdo o něj bude pečovat a kde. Pečovatel se může pochopitelně v průběhu času změnit. S tím úřad práce počítá, jen je potřeba ho o této skutečnosti informovat.

Formuláře bývají k dispozici přímo na úřadu v tištěné podobě, nebo si ho můžete stáhnout na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Vytištěný a vyplněný formulář lze zaslat poštou, ale případně můžete využít také elektronické podání nebo podání prostřednictvím datové schránky.

Kdo vyplácí příspěvky na péči?

O výplatu příspěvku na péči se rovněž stará krajská pobočka úřadu práce ČR. Je čistě na příjemci dávky, zda si zvolí formu výplaty převodem na bankovní účet, nebo dá přednost poštovní poukázce. Příspěvek se vyplácí vždy v daném měsíci, za který příjemci náleží.

Úřad práce má také oprávnění kontrolovat, zda není sociální dávka zneužívána. Proto je dobré, když si budete pečlivě zakládat účtenky a faktury spojené s hrazením potřebné péče.

Povinnosti pečující osoby

Aby se člověk mohl stát pečující osobou, musí splnit určité podmínky. Pečující osobou může být:

 • osoba blízká – blízký příbuzný žijící s příjemcem dávky ve společné domácnosti (manžel/manželka, syn/dcera, registrovaný partner/partnerka atd.), nemusí mít nutně příbuzenský vztah,
 • asistent sociální péče – jde o fyzickou osobu, která není osobou blízkou, je starší 18 let, je zdravotně způsobilá a neposkytuje tento druh péče jako podnikatel, což definuje zákon č. 366/2011 Sb.

Pečující osoba má v prvé řadě povinnost o pobírajícího dobře pečovat. Dále má povinnost hlásit na úřad práce každou změnu, která může mít na čerpání dávky vliv:

 • pobyt v nemocnici (hospitalizace),
 • změnu poskytovatele péče,
 • úmrtí žadatele.

Tyto změny je potřeba nahlásit nejdéle do osmi dnů ode dne, kdy nastaly. Je dobré také vědět, že pokud stráví žadatel v nemocnici delší čas a hospitalizace trvá od prvního do posledního dne v měsíci, na příspěvek na péči za tento měsíc nemá nárok.

K čemu slouží příspěvek na péči?
Příspěvek na péči je sociální dávka, na kterou mají nárok dlouhodobě nemocné osoby, které jsou závislé na pomoci druhých. Nárok na příspěvek a další náležitosti spravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Finanční pomoc v podobě dávky náleží vždy osobě, o kterou je pečováno. Slouží k pokrytí služeb, které jsou s péčí o osobu spojeny.
Kdo má nárok na příspěvek na péči?
Na příspěvek na péči má nárok osoba, které je více než jeden rok a z důvodu nepříznivého zdravotního stavu si nedokáže sama obstarat základní životní potřeby. Těchto potřeb je celkem deset a podle toho, kolik jich nedokáže vykonávat, se určuje takzvaný stupeň závislosti.
Jak se určuje výše příspěvku na péči?
Výše příspěvku na péči se odvíjí od stupně závislosti a věku příjemce dávky. Děti mladší 18 let náležící do prvních tří stupňů závislosti dostávají o něco vyšší příspěvky. Ve čtvrtém stupni závislosti už dostávají děti i dospělí dávky ve stejné výši.

 • Našli jste v článku chybu?