Příspěvek na bydlení pomáhá rodinám i jednotlivcům s nižšími příjmy. Jak o něj zažádat?

25. 7. 2022
Doba čtení: 4 minuty
Zdroj: Depositphotos

V případě nedostatečných příjmů, kdy občanovi České republiky chybí finance na úhradu výdajů za bydlení, je možné si zažádat o dávku státní sociální podpory. Jde konkrétně o příspěvek na bydlení. Jaké jsou podmínky získání tohoto příspěvku a kdo na něj má nárok, se dočtete v článku níže.

Nárok na příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je sociální dávka ze systému státní sociální podpory, která pomáhá jednotlivci či rodině uhradit jejich výdaje na bydlení. Zažádat si o něj můžete na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR nebo online prostřednictvím identity občana. Stejnými podmínkami, jež jsou na následujících řádcích popsány, se řídí i příspěvek na bydlení pro důchodce.

Na příspěvek má nárok vlastník bytu, nájemce i podnájemce bytu nebo osoba, která byt užívá na základě věcného břemene. Pro období roku 2022 rovněž vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci. Podmínkou nároku na vyplacení této dávky je, že náklady na bydlení, které rodina či jednotlivec měsíčně platí, představují více než 30 procent jejich rozhodného čistého měsíčního příjmu (v Praze 35 procent).

Výpočet příspěvku na bydlení lze provést pomocí naší kalkulačky příspěvku na bydlení. Pokud má rodina měsíční čistý příjem 30 tisíc korun a měsíčně za bydlení zaplatí více než devět tisíc (v Praze 10 500 korun), měla by mít na tuto dávku nárok. Výši příspěvku na bydlení ovlivňuje i počet členů v domácnosti.

Těchto 30 procent příjmu rodiny však nesmí být vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Normativní náklady jsou průměrné náklady na průměrný byt se zohledněním velikosti domácnosti a obce.

Podmínky pro získání příspěvku

Žadatel o dávku žijící v nájemním či podnájemním bydlení musí mít s majitelem nemovitosti uzavřenou platnou smlouvu, která se k žádosti dokládá, a musí mít v daném bytě ohlášen trvalý pobyt. To je jedna ze základních podmínek nároku na příspěvek na bydlení. Pokud má nájemní smlouvu (a nikoliv podnájemní), může si trvalý pobyt přihlásit sám na místním obecním nebo městském úřadu bez svolení majitele.

Informaci, kde žádat o příspěvek na bydlení, naleznete na stránkách MPSV. Žádost se podává obvykle na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to na dobu neurčitou. Následně se každé tři měsíce musejí na úřad dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny (či jednotlivce), přičemž se posuzují příjmy všech osob žijících v bytě, na jehož náklady se příspěvek žádá. Za příjem se považuje i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Žádost o příspěvek na bydlení

Formulář žádosti o příspěvek na bydlení může být vyplněn osobně nebo může být žádost podána elektronicky z domova prostřednictvím Identity občana. K žádosti se dokládají následující dokumenty:

  • doklad o výši čtvrtletního příjmu všech společně posuzovaných osob,
  • doklad o výši nákladů na bydlení,
  • prohlášení osob, které užívají byt společně s žadatelem, ale společně s ním neuhrazují náklady,
  • potvrzení o nezaopatřenosti u osob starších 15 let,
  • nájemní smlouva nebo doklad o vlastnictví k nemovitosti,
  • potvrzení úhrad nájemného a energií,
  • poslední vyúčtování zálohově hrazených služeb.

Formuláře všech příloh příspěvku na bydlení jsou k dispozici na pracovištích ÚP nebo jsou ke stažení na webových stránkách MPSV v sekci Formuláře.

Od 1. října bude nově umožněno dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně (za první a třetí čtvrtletí) a příspěvek pak bude vyplácen následujících šest měsíců ve stejné výši. Pokud se žadateli o dávku během této doby náklady na bydlení zvýší (nebo sníží), může tyto náklady doložit a dávka bude přepočítána. Příspěvek na bydlení zpětně uplatnil lze, maximálně však tři měsíce od vzniku nároku.

Příspěvek na bydlení 2022

V roce 2022 došlo vzhledem ke stoupajícím cenám bytů i energií, a tedy i zvýšené potřebě této dávky k několika zjednodušením. Patří mezi ně například to, že je sice třeba stále doložit výši vašeho výdělku, nájemní smlouvu nebo potvrzení o studiu, avšak nově budou úředníkům stačit pouze neověřené kopie, tedy typicky snímky z mobilu. Jednodušší a kratší má být také papírový formulář. Údaje, které stát může získat nebo ověřit sám, nebude muset klient dokládat.

Vyplácení příspěvku na bydlení

Dávka je vyplácena jednou měsíčně, a to vždy do konce dalšího měsíce, za který má na něj žadatel nárok. Za červenec bude tedy dávka vyplacena maximálně do konce srpna.

Příspěvek na bydlení pro Ukrajince

V současné situaci je vhodné vyjasnit si také, jak je to s nárokem na příspěvek na bydlení v případě Ukrajinců. Podmínkou získání příspěvku je trvalý pobyt na území ČR. Nárok na něj tedy nemají. Vízum umožňuje Ukrajincům požádat si o dávky hmotné nouze, kde finanční pomoc s bydlením zajišťuje jiná dávka, jíž je doplatek na bydlení.

Finanční pomoc týkající se bydlení je u Ukrajinců dále řešena skrze dávku přímo pro rodiny, které bydlení uprchlíkům prchajícím před válkou umožňují ve svých prostorách, a to solidárním příspěvkem, jenž činí tři tisíce korun na osobu, ale nepřesahuje celkovou výši 12 tisíc.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení?
Nárok má rodina i jednotlivec, který vlastní nebo si pronajímá byt, či je v podnájmu a může se prokázat platnou smlouvou a trvalým bydlištěm. Pro období roku 2022 rovněž vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci.
V jaké situaci vzniká nárok na příspěvek na bydlení?
Pokud 30 procent (v Praze 35 procent) rozhodného čistého příjmu nestačí na uhrazení nákladů na bydlení.
Kde podat formulář na příspěvek na bydlení?
Formulář můžete podat na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR nebo online prostřednictvím identity občana.
  • Našli jste v článku chybu?