Chystáte se vyhlásit osobní bankrot? Podívejte se, jaké má jeho vyhlášení podmínky

1. 5. 2022
Zdroj: Depositphotos
V životě každého člověka může nastat situace, kdy už není schopen splácet své dluhy. Dobrým způsobem, jak se dostat ze zdánlivě neřešitelné situace, může být vyhlášení osobního bankrotu. Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení jste chráněni před exekutory. V roce 2019 navíc prošel insolvenční zákon změnou, která zmírňuje podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu. V článku se dozvíte, kdo má na oddlužení nárok a jak vyhlásit osobní bankrot.

Co je osobní bankrot?

Osobní bankrot může dlužník vyhlásit ve chvíli, kdy už není schopen splácet dluhy svým věřitelům. Jde o naprosto legální cestu, která vám může pomoct vymanit se i z velmi vysokých dluhů, které zkrátka nezvládáte splácet. Dlužník tím zároveň získává novou šanci, jak se postavit na vlastní nohy a začít znovu.

Pro osobní bankrot se vžilo označení oddlužení. Nesprávně se mu někdy říká také insolvence, což je ale označení samotného insolvenčního řízení. Podmínky osobního bankrotu pak upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Osobní bankrot skýtá pro samotného dlužníka celou řadu výhod:

 • jsou mu odpuštěny části nesplacených závazků,
 • během procesu je chráněn před exekutory,
 • výše závazků se nemění (nenarůstají o úroky, smluvní pokuty, penále či odměny advokátů a exekutorů),
 • každý měsíc je mu ponechána tzv. nepostižitelná část příjmu (z ní může pokrýt své základní náklady na živobytí).

Pokud se tíživá finanční situace dotýká manželského páru, mohou manželé požádat o insolvenci společně. Jejich dluhy se pak řeší v rámci jednoho insolvenčního řízení.

Na první pohled se možná zdá, že je oddlužení výhodné jen pro dlužníka. Může být ale pozitivním faktem i pro samotné věřitele. Ti mají díky insolvenčnímu řízení jistotu, že se dočkají vrácení alespoň nějaké části závazků. V opačném případě by nemuseli získat od dlužníka vůbec nic.

Jakými způsoby může osobní bankrot probíhat?

Splácení závazků může v případě osobního bankrotu probíhat dvěma způsoby:

 • splátkovým kalendářem – po dobu maximálně 5 let musíte pravidelně odevzdávat všechny své příjmy (kromě nepostižitelné části příjmu) a také se prodává váš majetek, část financí získají věřitelé a část pokryje náklady za práci insolvenčního správce,
 • zpeněžením majetku – většinou se provádí dražbou.

Případně lze oba způsoby kombinovat. Volba formy splácení je na věřitelích. Pokud se nedohodnou, rozhodne za ně insolvenční soud.

Osobní bankrot: podmínky

V roce 2019 prošel insolvenční zákon úpravami. Novela platná od 1. 6. 2019 pozměnila podmínky osobního bankrotu. Díky novele nemusí dlužník ve výsledku uhradit ani 30 % závazků, což bylo v minulosti absolutní minimum. To ovšem neznamená, že nebude platit vůbec nic. Podle zákona musí být schopen platit činnost insolvenčního správce. Druhou částku ve stejné výši musí platit věřitelům.

K vyhlášení osobního bankrotu dochází vždy ze strany dlužníka. Nemůže ho ovšem vyhlásit jen tak. Jaké má tedy osobní bankrot podmínky, kterým se dlužníci zkrátka nevyhnou?

 • Daná osoba je v úpadku nebo jí tento úpadek hrozí,
 • má alespoň dva neuhrazené závazky minimálně 30 dní po splatnosti,
 • dluží minimálně dvěma věřitelům naráz,
 • nemá záznam v rejstříku trestů hospodářské a majetkové povahy za posledních 5 let,
 • nesleduje oddlužením tzv. nepoctivý záměr,
 • je schopen splatit 30 % závazků za 5 let, případně 60 % za 3 roky nebo alespoň minimální procento za 5 let,
 • podá k insolvenčnímu soudu tzv. perfektní insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení.

V případě, že je dlužník schopen věřitelům uhradit celých 100 % dluhů, může oddlužení skončit dříve než za 5 let (či za 3 roky).

Osobní bankrot: kalkulačka

V dnešní době existují i šikovné kalkulačky, které vypočítají, kolik budete věřitelům splácet. Vyzkoušejte naši kalkulačku na osobní bankrot.

Jak vyhlásit osobní bankrot?

Splní-li dlužník všechny podmínky, které stanovuje insolvenční zákon, přichází na řadu podání návrhu na povolení oddlužení. Tento návrh ovšem nemůže podat insolvenčnímu soudu sám dlužník. Většinou to za něj udělá advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba.

Návrh na oddlužení musí obsahovat:

 • osobní údaje dlužníka (nebo jeho zákonného zástupce),
 • navrhovaný způsob oddlužení (splátkový kalendář či zpeněžení majetku),
 • informace o dosud nabytých dluzích,
 • veškeré údaje o dlužníkových příjmech za poslední 3 roky,
 • očekávané příjmy dlužníka v následujících 5 letech,
 • informace o dřívějších insolvenčních řízeních.

Jakmile insolvenční soud obdrží návrh na oddlužení, rozhodne o tom, zda oddlužení povolí či nikoli. Pokud ho povolí, tak se okamžitě zastavují veškerá exekuční řízení a vymáhání pohledávek.

Soud také stanoví insolvenčního správce a pověří ho úkolem, aby vyzval všechny věřitele k přihláškám pohledávek. Věřitelé mají dva měsíce na to, aby tak učinili. Mnohdy se stává, že se do insolvenčního řízení nepřihlásí všichni věřitelé. Obvykle je to proto, že nesledují insolvenční rejstřík, nebo případně proto, že prostě nestihnou všechny pohledávky přihlásit.

Po uplynutí dvou měsíců se insolvenční správce zeptá dlužníka, zda přihlášené pohledávky uznává. V případě kladné odpovědi si vyžádá doklady potřebné pro vytvoření zprávy pro oddlužení. Na vypracování této zprávy má 30 dní, poté ji zašle soudu. Ve zprávě pro oddlužení je již zanesen konkrétní návrh způsobu oddlužení. Poté je už na insolvenčním soudu, aby rozhodl.

Osobní bankrot 2022

Rok 2022 přináší na poli insolvencí celou řadu změn. Na osobní bankrot má vliv i to, že se změnila výše životního minima. Od životního minima se totiž odvíjí částka, kterou zákon definuje jako nepostižitelnou část příjmu a která má dlužníkovi pokrýt všechny jeho základní životní potřeby.

Pro zadlužené osoby ve starobním důchodu nebo s invaliditou druhého a třetího stupně pak platí, že jejich oddlužení bude trvat jen 3 roky. Jinak ale probíhá stejným způsobem jako u ostatních dlužníků.

V budoucnu se také nabízí možnost tzv. zkrácené formy oddlužení na 3 roky, která by platila pro všechny dlužníky. Zkrácená forma oddlužení již byla schválena bývalou vládou v roce 2021. Protože se ale tato změna nestihla projednat v parlamentu, musí si dlužníci na zkrácenou formu oddlužení ještě chvíli počkat.

V mnoha členských zemích Evropské unie totiž trvá insolvenční řízení pouze 3 roky. EU proto požaduje po členských zemích, které tuto změnu zatím neuzákonily (tedy i po České republice), aby tak v nejbližší době učinily.

Co je osobní bankrot?
Osobní bankrot může člověk vyhlásit ve chvíli, kdy mu hrozí platební neschopnost a není schopen dále splácet dluhy svým věřitelům. Oddlužení tak může být dobrým způsobem, jak se ochránit před exekutory, a pomůže dlužníkovi postavit se na vlastní nohy. Věřitelé navíc získají jistotu, že jim bude alespoň část závazků skutečně uhrazena.
Kdo může oddlužení využít?
Oddlužení může být povoleno jak fyzické osobě, tak i právnické osobě, která není podle zákona považována za podnikatele a nemá dluhy z podnikání. Není tudíž důvod, proč by OSVČ také nemohly požádat o oddlužení v případě potřeby.
Jaké má osobní bankrot podmínky?
Dlužník musí být v úpadku (nebo mu hrozí) a má minimálně dva neuhrazené závazky u minimálně dvou věřitelů. Neměl by mít v trestním rejstříku záznam trestu majetkové povahy a neměl by insolvencí sledovat nepoctivý záměr. Ze závazků musí být schopen uhradit alespoň minimální procento v průběhu pěti let.
Jaký je rozdíl mezi insolvencí a osobním bankrotem?
Insolvence je obecný pojem pro insolvenční řízení, jehož předmětem je řešení úpadku dlužníka. Osobní bankrot (nebo oddlužení) je již konkrétní způsob řešení úpadku. Insolvenci lze tudíž chápat jako jakýsi zastřešující termín, který s osobním bankrotem úzce souvisí.

 • Našli jste v článku chybu?