Menu Zavřít

Nahlížení do katastru podle jména není možné kvůli ochraně soukromí. Důležité údaje získáte z listu vlastnictví

11. 11. 2022
Doba čtení: 6 minut
Zdroj: Depositphotos.com
Pokud potřebujete z nějakého důvodu znát majetkové poměry určité osoby a snažíte se prostřednictvím katastru nemovitostí zjistit, jaké byty, domy či pozemky vlastní, pak se vám to bohužel nepodaří. V současné době není možné pomocí služby nahlížení do katastru vyhledávat ve veřejném rejstříku podle jména vlastníka, a to kvůli ochraně jeho soukromí. Existují však jiné možnosti, jak v katastru vyhledávat potřebné informace.

Co je katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí neboli veřejný rejstřík představuje soubor údajů o všech nemovitých objektech, které se nacházejí na území České republiky, a je spravován Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČÚZK). V tomto rejstříku lze získat informace o geometrickém a polohovém určení nemovitosti, vlastnických, věcných a dalších zákonem stanovených právech, která se k ní vztahují, a mnoho jiných důležitých informací o pozemcích a stavbách. Účelem katastru je pak zajištění ochrany následujících hodnot:

 • práv k nemovitosti,
 • životního prostředí,
 • zemědělského a lesního půdního fondu,
 • nerostného bohatství,
 • kulturních památek.

Kromě toho slouží tento rejstřík také pro podporu rozvoje území, oceňování nemovitostí, hospodářské, statistické a vědecké účely a v neposlední řadě i pro tvorbu jiných informačních systémů. Najdete zde jak soubor geodetických informací, jež zahrnují mapové podklady, tak soubor informací popisných, kterými jsou údaje o:

 • parcelách,
 • bytech a nebytových prostorech,
 • stavbách,
 • vlastnících a dalších oprávněných osobách,
 • zákonem stanovených právech a skutečnostech.

Jak vyhledávat v katastru

Vyhledávat na portálu katastru je možné pouze konkrétní objekty, nikoliv seznamy majetku dané osoby. Chcete-li si zjistit informace o stavbě, bytové jednotce nebo určitém pozemku, můžete využít aplikaci nahlížení do katastru nemovitostí, kde je možné buď prostřednictvím katastrální mapy, nebo na základě zadání adresy či parcelního čísla prohlížet důležité údaje o dané nemovitosti.

Vyhledávání podle adresy

Vyhledání stavby nebo jednotky v aplikaci nahlížení do KN je velice snadné. Potřebujete k tomu znát pouze jediný údaj, a tím je adresa daného objektu. Na webových stránkách aplikace vyberete možnost ,Vyhledání stavby nebo ,Vyhledání jednotky. Jedná se o dvě velké ikony hned na hlavní stránce webu. Po rozkliknutí těchto možností vás aplikace vyzve k vyplnění adresy nemovitosti a názvu obce. Po zadání obou údajů budete přesměrováni na záznam vybrané nemovitosti.

Zde může prozkoumávat informace o pozemku a stavbě včetně nahlížení do katastrální mapy. K dispozici jsou údaje o katastrálním území, čísle listu vlastnictví, typu parcely či výměře, ale i mnoho dalšího. Pakliže chcete zjistit, kdo je majitelem daného objektu nebo pozemku, je potřeba vyplnit v horní části stránky specifický kód, který je znázorněn v obdélníčku pod hlavní lištou, nebo se přihlásit svými přihlašovacími údaji. Jakmile tak učiníte, zobrazí se informace o vlastnickém právu včetně jeho omezení nebo způsobu ochrany.

Vyhledávání podle parcelního čísla

Nahlížet do záznamu určitého pozemku je možné, pokud znáte takzvané parcelní číslo. Jedná se o specifický identifikační kód parcely, který slouží k jejímu přesnému určení. V aplikaci nahlížení do KN jej zadáte po rozkliknutí ikony s nápisem ,Vyhledání parcely na hlavní stránce webu. Nejprve vás aplikace vyzve k zadání názvu katastrálního území a následně vyberete z možností, zda se jedná o stavební, nebo pozemkovou parcelu, a do příslušné kolonky uvedete parcelní číslo. V případě, že parcelní číslo neznáte, můžete k jeho dohledání využít katastrální mapu.

Vyhledávání v katastrální mapě

Pokud neznáte údaje o nemovitosti potřebné pro dohledání jejího záznamu v katastru, můžete využít nahlížení do katastrální mapy. Zde najdete jak parcelní čísla, tak čísla popisná a mnoho dalšího. Dostanete se do ní jednoduše opět z hlavní stránky aplikace nahlížení do KN, a to kliknutím na ikonu s názvem ,Zobrazení mapy. Zde vyplníte do příslušné kolonky název katastrálního území, rozkliknete tlačítko ,Otevřít okno s mapou a budete přesměrováni přímo na katastrální mapu.

Už jste někdy pracovali s katastrální mapou?

Když si mapu pomocí myši nebo ikonky lupy přiblížíte na požadovanou oblast, objeví se vám v horní části mapy nabídka, kde můžete zvolit typ zobrazení. Prohlížet je tak možné buď v režimu katastrální mapy, nebo takzvané ortofoto, což je letecký satelitní pohled. V dolní části mapy pak máte nabídku různých nástrojů. Pokud chcete zjistit podrobné údaje o konkrétní nemovitosti, stačí kliknout na ikonku s nápisem KN a pomocí levého tlačítka myši označit v mapě danou nemovitost. V tu chvíli budete přesměrováni na stránku se záznamem vybrané nemovitosti, kde zjistíte všechny potřebné informace.

Jak vypadá list vlastnictví

Ačkoliv není možné prohledat katastr nemovitostí podle majitele, lze alespoň získat přístup k takzvanému listu vlastnictví vybraného objektu. Jedná se o listinu, která vám prozradí souhrn nemovitostí, jež konkrétní majitel vlastní v daném katastrálním území. Elektronickou verzi tohoto dokumentu je možné získat na webových stránkách ČÚZK za správní poplatek, který činí 50 korun za jednu stranu. List vlastnictví je pak rozdělen do několika částí označených písmeny A až F.

 1. Část A: zde se nacházejí identifikační údaje vlastníka nebo vlastníků dané nemovitosti. V případě více majitelů jsou uvedeny také jednotlivé vlastnické podíly. Zároveň v této části zjistíte, zda se nejedná o společné jmění manželů. Tyto informace se vám budou hodit zejména při nákupu dané nemovitosti, neboť v případě více vlastníků nebo SJM je potřeba, aby s prodejem souhlasili všichni spolumajitelé (pokud neodkupujete pouze podíl jednoho z nich).
 2. Část B: v této části listiny se nachází údaje o nemovitosti. Ty zahrnují výměru objektu, parcelní čísla pozemků, druh pozemku, případně číslo listu vlastnictví pozemku, na kterém daný objekt stojí. Pakliže se jedná o byt, zjistíte zde údaje o budově, kde se jednotka nachází, a to včetně informaci o podílu na společných prostorech. Dále se zde nachází údaje o způsobu užití dané nemovitosti a způsobu ochrany pozemku.
 3. Část C: jde o velice důležitou část, kde se nachází potenciální hrozby, jež mohou ovlivnit prodej nemovitosti. Dozvíte se v ní údaje o předkupních a zástavních právech a věcných břemenech. Některá zástavní práva, jako jsou hypoteční úvěry, nemusí být při nákupu nemovitosti problém za předpokladu, že budou se změnou vlastníka vymazána. Je však potřeba si tyto záležitosti ohlídat a ošetřit v kupní smlouvě.
 4. Část D: tato sekce obsahuje další poznámky vztahující se k dané nemovitosti. Uvádí se zde například nabývací tituly nebo informace o řízeních, která zrovna v rámci dotčeného objektu probíhají (výmazy, vklady a podobně). Tato řízení se označují písmenem P.
 5. Část E: zde se můžete dočíst, jak současný majitel nemovitost získal. Část E tedy zahrnuje podklady ohledně zápisu do katastru a další nabývací informace.
 6. Část F: v této části se nachází údaje o zemědělské půdě, tedy především zařazení do takzvané BPEJ neboli bonitované půdně ekologické jednotky. Pokud se list vlastnictví vztahuje k jinému druhu nemovitosti, bude sekce prázdná.
Je možné nahlížení do katastru nemovitostí podle majitele?
Nikoliv, tato funkce prozatím není v aplikaci nahlížení do KN dostupná, a to z důvodu ochrany soukromí vlastníka objektu. Pokud hledáte informace o konkrétní nemovitosti, je možné je snadno dohledat pomocí jiných metod. Postačí vám k tomu znalost adresy objektu či parcelního čísla. Pakliže ani jeden u zvedených údajů neznáte, můžete si nemovitost dohledat přímo v katastrální mapě, odkud se dostanete na záznam se všemi potřebnými informacemi.
Jak hledat v katastru nemovitostí podle adresy?
V případě, že znáte adresu stavby nebo bytové jednotky, vyhledáte ji jednoduše přes ikony ,Vyhledání stavby nebo ,Vyhledání jednotky. Po rozkliknutí políček budete vyzvání k zadání adresy dané nemovitosti. Jakmile tak učiníte, přesměruje vás aplikace již na konkrétní záznam objektu. Zde pak naleznete podrobné údaje, které se k němu vztahují, a to včetně informací o vlastnických právech a jejich případných omezeních.
Kde najdu list vlastnictví?
Číslo listu vlastnictví můžete vidět v záznamu vybrané nemovitosti v aplikaci nahlížení do KN. Samotný dokument však není automaticky přístupný všem. Pokud o něj stojíte, je potřeba si ho přes webové stránky aplikace objednat. Poplatek za stažení listu vlastnictví činí 50 korun za jednu stránku. Tato listina se vám může hodit zejména ve chvíli, kdy plánujete nákup nemovitosti.
 • Našli jste v článku chybu?