Jak získat zbrojní průkaz? Splnění podmínek pro jeho pořízení je poměrně náročné

22. 6. 2022
Zdroj: Michael Tomeš/Euro

Zatímco cena zbrojního průkazu se pohybuje v řádu stovek, respektive několika málo tisíců korun, a je tudíž relativně přijatelná, se splněním podmínek pro jeho získání je to o poznání komplikovanější. V tomto ohledu patří Česko celosvětově spíše mezi přísnější země. Co konkrétně musíte splnit, abyste mohli legálně držet a používat střelnou zbraň na území ČR?

Zbrojní průkaz pro fyzické osoby se dělí do skupin podle písmen A až E. Doba platnosti je momentálně deset let, s tím, že příslušný útvar policie prověří nejméně jednou za 5 let, že držitel zbrojního průkazu splňuje podmínky podle § 18 odst. 1 písm. a), c), f) a g) zákona o zbraních, tedy místo pobytu na území ČR, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a spolehlivost. Zbrojní průkazy vydává příslušný útvar Policie ČR, oddělení služby pro zbraně.A jaké jsou základní podmínky pro jeho získání? Fyzická osoba, která o průkaz žádá, musí:
 • mít místo pobytu v ČR,
 • dosáhnout předepsaného věku,
 • být způsobilá k právním úkonům,
 • být zdravotně způsobilá,
 • být odborně způsobilá,
 • být bezúhonná,
 • být spolehlivá.

Podmínek nutných ke splnění je celá řada

Pro to, abyste mohli letos zažádat o zbrojní pas, musíte mít místo pobytu na území České republiky a být starší 21 let (skupiny A, D, E) nebo 18 let (skupiny B a C). Výjimky existují pouze pro sportovní střelce a studenty lesnických a puškařských oborů.

Žadatel o zbrojní průkaz musí být způsobilý k právním úkonům, nezbytná je však také zdravotní způsobilost. Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu neboli osvědčení o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař, prohlídka stojí většinou do 500 korun a potvrzení nesmí být starší než tři měsíce. Praktik vás navíc může poslat i na psychologické vyšetření, které ale není ze zákona povinné.

Žadatel o zbrojní průkaz musí rovněž prokázat bezúhonnost na základě výpisu z evidence Rejstříku trestů. Nepřihlíží se k zahlazení odsouzení podle trestního řádu ani na základě amnestie.

Skupiny zbrojních průkazů

Skupiny zbrojních pasů
Zbrojní průkaz je veřejná listina (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních): Zbrojní průkaz skupiny A - ke sběratelským účelům Zbrojní průkaz skupiny B – ke sportovním účelům Zbrojní průkaz skupiny C – k loveckým účelům Zbrojní průkaz skupiny D – k výkonu zaměstnání nebo povolání Zbrojní průkaz skupiny E – k ochraně zdraví, života nebo majetku.
Zdroj: mvcr.cz

Nové kategorie od roku 2021

Od konce ledna 2021 nabyla účinnost novela zákona o zbraních (zákon č. 13/2021 Sb.), která přináší řadu změn. Novinkou je například nová kategorie A-I (zakázané zbraně), do které spadají:
 • zbraně samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně (doposud kategorie B),
 • zbraně samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný nadlimitní zásobník; nadlimitním zásobníkem se rozumí zásobník nebo sestava nábojové schránky s kapacitou více než 20 nábojů pro krátkou zbraň nebo více než 10 nábojů pro dlouhou zbraň (doposud zákon neřešil),
 • plynové a expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení (doposud kategorie A)
 • střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku (doposud kategorie A).
Zbraně, které spadají do kategorie A-I lze nabývat do vlastnictví, držet či nosit pouze na základě výjimky, kterou uděluje Policie ČR. V případě, že jste držitelem zbraně, která je nově zařazena do kategorie A-I, o výjimku žádat nemusíte.Novinkou mezi kategoriemi je rovněž C-I (zbraně bez zbrojního průkazu, ale podléhající ohlášení), kam patří:
 • zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem EU (doposud kategorie D),
 • expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení (doposud kategorie D),
 • jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo (doposud převážně kategorie D),
 • palné zbraně na náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě (doposud kategorie C nebo D podle úsťové energie střely),
 • plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně (doposud kategorie C nebo D podle úsťové energie střely),
 • palné zbraně pro soupeřský systém výcviku (pro střelivo SIMUNITION) s úsťovou energií střely nejvýše 20 J (doposud převážně kategorie B),
 • signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm (dosud zákon neřešil),
 • elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser – doposud kategorie A).
Zbraně spadající do kategorie C-I může nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a má místo pobytu na území České republiky, anebo právnická osoba s místem podnikání na území České republiky. To jinými slovy znamená, že k nákupu, držení či nošení zbraní C-I není potřeba zbrojní průkaz.

V rámci novely došlo rovněž ke zrušení zakázaných doplňků zbraní. Tlumiče hluku výstřelu jsou nově zařazeny do kategorie C, respektive mezi hlavní části zbraně. Co se týče oprávnění k nošení zbraně s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem, ty smí nosit pouze držitel zbrojního průkazu skupiny B, C nebo D. Smí tak učinit pouze na střelnici a v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního předpisu.

Jaký druh zbrojního průkazu vlastníte?

Zkoušky a cena zbrojního průkazu

Jaké skládá žadatel o zbrojní průkaz testy? Zájemce o držení střelné zbraně si musí zažádat o zkoušku z odborné způsobilosti. Ta je složená z teoretické části, kdy je nutné prokázat znalost legislativy o držení zbraní a také prokázat znalosti o zbraních a střelivu a potřebné zdravotnické minimum. Test se skládá ze 30 otázek (přehled všech testových otázek s vyznačenými správnými odpověďmi si můžete stáhnout ZDE).

Praktická část zkoušky sestává z bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a také ze střelby na cíl. Střelba se dělí podle skupiny zbrojního průkazu na krátkou kulovou zbraň, dlouhou kulovou zbraň a dlouhou brokovou zbraň. Odměna pro zkušebního komisaře činí pro každého účastníka 600 korun. Další náklady stojí střelivo a pronájem střelnice, kde se zkouška koná.

Pro vydání zbrojního průkazu nesmí být zkouška starší než jeden rok. K žádosti o vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu je třeba vždy přiložit aktuální fotografii. Na vydání zbrojního průkazu má příslušný orgán lhůtu 30 dnů.

Poplatky týkající se vydání zbrojního průkazu:

 • Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti – 100 Kč
 • Žádost o vydání zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč
 • Žádost o rozšíření zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč
 • Žádost o vydání průkazu zbraně – 300 Kč
 • Žádost o vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí platnosti – 400 Kč
Na vědomí je třeba brát, že kromě úředně daných poplatků, je potřeba vynaložit i další výdaje. Cena zbrojního pasu tak zahrnuje ještě:
 • vykonání zkoušky odborné způsobilosti – 600 Kč,
 • vykonání zkoušky odborné způsobilosti (střelnice) – 500 až 1500 Kč,
 • lékařské vyšetření pro zdravotní způsobilost – 300 až 1000 Kč,
 • psychologické vyšetření (pokud jej lékař nařídí) – cca 2000 Kč,
Myslet je potřeba i na výdaje za přípravný střelecký kurz, jehož cena se v závislosti na konkrétní střelnici  a rozsahu výuky pohybuje v řádech tisíců korun. Kompletní přehled poplatků naleznete na stránkách ministerstva vnitra.
Vývoj počtu držitelů střelných zbraní

Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Vydání prvního zbrojního průkazu

Kromě vyplněné žádosti o získání zbrojního průkazu je na příslušném policejním útvaru povinnost předložit:
 • posudek o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší tří měsíců),
 • doklad o odborné způsobilosti (nesmí být starší než jeden rok),
 • fotografii o předepsaném rozměru, která bude odpovídat vaší současné podobě.

Prodloužení zbrojního průkazu

Pokud chcete prodloužit platnost svého zbrojního průkazu, pro jeho vydání je nutné předložit příslušnému útvaru policie vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu a tyto přílohy:
 • posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší než 3 měsíce),
 • jednu fotografii odpovídající současné podobě žadatele,
 • případně další doklady podle ustanovení § 17 odst. 4 nebo 5 zákona o zbraních.
Tuto žádost je třeba předložit nejpozději 2 měsíce a nejdříve půl roku před uplynutím doby platnosti stávajícího zbrojního průkazu.

Rozšíření zbrojního průkazu

V případě, že se zbrojní průkaz rozhodnete rozšířit o další skupiny, budete potřebovat:
 • doklad odborné způsobilosti pro danou skupinu (nesmí být starší než 1 rok),
 • posudek o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší tří měsíců),
 • fotografii o předepsaném rozměru, která bude odpovídat vaší současné podobě.

Odebrání zbrojního průkazu

V některých případech vám může policie zbrojní průkaz zabavit. Taková situace může nastat, jestliže držitel pozbyl způsobilosti k právním úkonům, pozbyl zdravotní způsobilost nebo přestal být bezúhonným občanem. Také se to může stát, pokud člověk vlastní zbrojní průkaz skupiny C, ale přestal být držitelem platného loveckého lístku.

Nepříjemná je také ztráta zbrojního průkazu nebo jeho odcizení. Pokud k tomu dojde, tuto skutečnost je jeho majitel povinen okamžitě hlásit Policii ČR.

Střelné zbraně bez zbrojního průkazu

Spoustu lidí zajímá, jestli existují zbraně, kvůli kterým není třeba skládat zkoušky a vlastnit zbrojní průkaz. Co třeba taková flobertka 9mm bez zbrojního průkazu nebo malorážka bez zbrojního průkazu? V České republice to opravdu funguje tak, že k držení některých zbraní nemusíte být vlastníkem zbrojního průkazu. Jedná se o zbraně spadající do kategorie D (zbraně nepodléhající registraci) a nově také do kategorie C-I. Jedná se tedy například o tyto zbraně:
 • zbraně typu flobertka,
 • historické zbraně vyrobené do konce roku 1890,
 • mechanické zbraně s napínací silou větší než 150 N (luky a kuše),
 • plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
 • chladné zbraně – nože, sekery, meče,
 • paintballové zbraně,
 • signální zbraně,
 • neaktivní střelivo a munice.

Jak získat zbrojní průkaz?

Zajímá vás, jak na zbrojní průkaz krok za krokem?
 • Dostavte se k lékaři, který vám udělá zdravotní prohlídku,
 • podejte přihlášku ke zkoušce z odborné způsobilosti (nezapomeňte na doklad o zdravotní způsobilosti),
 • připravujte se na zkoušku samostudiem teorie či absolvováním dobrovolného střeleckého kurzu,
 • vykonejte úspěšně zkoušku,
 • požádejte o vydání zbrojního průkazu,
 • hotový průkaz si vyzvedněte.
Jaké jsou podmínky pro získání zbrojního průkazu
Podmínek pro získání zbrojního průkazu je celá řada. Pro to, abyste mohli podat žádost o zbrojní průkaz, musíte mít místo pobytu v České republice a být starší 21 let (skupiny A, D, E) anebo 18 let (B a C). V případě sportovních střelců a studentů lesnických a puškařských oborů však existují výjimky. Žadatel o zbrojní průkaz musí být způsobilý právním úkonům a musí mít rovněž doloženou zdravotní způsobilost, a to na základě lékařského vyšetření. Lékař může v některých případech vyžadovat také psychologické vyšetření. Prokázat musíte i bezúhonnost, a to prostřednictvím výpisu z Rejstříku trestů.
Jak získat zbrojní průkaz krok za krokem?
Nejprve se dostavte ke svému praktickému lékaři, který vám udělá zdravotní prohlídku, následně podejte přihlášku ke zkoušce z odborné způsobilosti a nezapomeňte, že součástí je doklad o zdravotní způsobilosti. Na zkoušku se připravte samostudiem a případně i absolvováním dobrovolného střeleckého kurzu. Pak už stačí jen úspěšně vykonat zkoušku, požádat o vydání průkazu a následně si hotový průkaz vyzvednout.
Jaké jsou skupiny zbrojních pasů?
Dosud existovalo pět skupin zbrojního průkazu. Skupina A, pod kterou spadají zbraně ke sběratelským účelům, skupina B, což jsou zbraně ke sportovním účelům, skupina C, kam patří zbraně k loveckým účelům. Dále skupina D, která je určena pro žadatele, kteří zbraň potřebují k výkonu zaměstnání nebo povolání, a skupina E, což jsou zbraně určené k ochraně života, zdraví a majetku. S novelou účinnou od 30. ledna 2021 pak přibyly ještě skupina A-I, kam patří zakázané zbraně, pro jejichž vlastnění, držení a nošení je potřeba výjimka udělená Policií ČR, a C-I, kam spadají zbraně, k jejichž vlastnění, držení a nošení není potřeba zbrojní průkaz, ale podléhají ohlášení.
Jaká je v případě zájmu o zbrojní průkaz cena?
Poplatků, které je v případě zájmu o zbrojní průkaz nutné pokrýt, je celá řada. Co se týče úřednických poplatků, ty se vyšplhají dohromady na 1800 korun. Na vědomí je však třeba vzít, že kromě nich je potřeba vynaložit i další výdaje za vykonání zkoušky, za vykonání zkoušky na střelnici, za lékařskou zdravotní způsobilost (případně i psychologické vyšetření) a za střelecký kurz. Cena zbrojního průkazu se tak zpravidla pohybuje v řádech několika tisíců korun.

 • Našli jste v článku chybu?