Menu Zavřít

Darovací smlouva na nemovitost 2023: co vás čeká, když chcete darovat nemovitost?

21. 2. 2022
Doba čtení: 5 minut
Zdroj: Depositphotos
Chystáte se darovat nemovitost? Pak by mělo být prvním krokem sepsání darovací smlouvy na nemovitost. Smlouva musí být správně formulovaná a musí respektovat určitá pravidla, jinak se může proces darování zbytečně protáhnout. Jaké daňové povinnosti se vztahují k darování nemovitosti a jaký má darovací smlouva vzor?

Darovací smlouva

Darování nemovitosti je šikovný způsob, jak převést vlastnické právo na jinou osobu. Nejčastěji se tento způsob převodu vlastnictví využívá mezi příbuznými, protože je mnohem rychlejší a levnější (oproti jiným formám převodu vlastnických práv). Obdarovaní se vyhnou potenciálním dědickým sporům a dárce má možnost podělit se o svůj majetek ještě během života.

Nejdůležitějším krokem, který povede k darování nemovitosti, je sepsání a uzavření darovací smlouvy. Darovací smlouva na pozemek, na byt nebo na dům musí být vždy písemná a vyžaduje podepsání od obou účastníků darovacího procesu (od dárce a obdarovaného).

Obsah darovací smlouvy

Darovací smlouva na nemovitost musí splňovat určité náležitosti a obsahovat dané informace:

 • identifikaci dárce a obdarovaného (celá jména, rodná čísla a trvalá bydliště),
 • podrobný popis darované nemovitosti (číslo popisné, parcelní číslo, list vlastnictví, katastrální území),
 • místo a den podpisu stran.

Obdarovaný musí s darováním nemovitosti souhlasit a musí být pečlivě obeznámen s právním i faktickým stavem nemovitosti a se všemi náležitostmi, které z nabytí vlastnictví majetku vyplývají (zatížení věcným břemenem atd.).

Vzor darovací smlouvy

Jaký má darovací smlouva vzor? V současné době existuje možnost stáhnout si vzor darovací smlouvy na nemovitost v již předpřipravené formě, do které poté jen doplníte konkrétní údaje. Určitě je ale lepší nechat si hotový dokument zkontrolovat od právníka.

Postup darování nemovitosti

Jakmile je sepsána darovací smlouva, musíte ještě vyplnit návrh na vklad do katastru nemovitostí. Vlastnické právo totiž nepřejde na obdarovaného podpisem darovací smlouvy. U nemovitosti k tomu dochází až vkladem do katastru nemovitostí. Návrh na vklad do katastru je zdarma ke stažení na stránkách Českého katastrálního úřadu. Musíte v něm uvést:

 • identifikační údaje o nemovitosti (parcelní číslo, číslo popisné, list vlastnictví),
 • identifikační údaje dárce a obdarovaného (jména, rodná čísla, adresy trvalých bydlišť),
 • vlastnické právo,
 • listiny, na jejichž základě se mění vlastnické právo (v tomto případě jde o darovací smlouvu s datem podpisu).

Tento návrh je nutné na závěr podepsat a vyhotovit ve dvou kopiích. Podpis nemusí být notářsky ověřený. Dalším krokem je podepsání sepsané darovací smlouvy na nemovitost. V tomto případě už musí být podpis úředně ověřen. Úřední ověření podpisu vám provedou na následujících místech:

 • na matričním, obecním, městském či krajském úřadě,
 • na pobočkách České pošty s označením Czech POINT,
 • u advokáta,
 • u notáře,
 • na Českém velvyslanectví.

Při ověření podpisu musíte prokázat svou totožnost a uhradit poplatek ve výši 30 Kč.

Zápis do katastru nemovitostí

Se dvěma návrhy na vklad do katastru nemovitostí a darovací smlouvou na nemovitost je poté nutné navštívit katastr nemovitostí, pod jehož správu spadá daná nemovitost. Od 1. 1. 2020 se bohužel za vklad do katastru hradí správní poplatek ve výši 2000 Kč.

Na katastru ponecháte darovací smlouvu a jeden z návrhů na vklad do katastru, zatímco druhý návrh vám bude po orazítkování vrácen jako doklad potvrzující zahájení řízení. Katastrální úřad o přijetí návrhu rozhodne do 30 dní ode dne přijetí. Pokud žádost vyhodnotí jako vyhovující, obdarovaný se stává novým majitelem nemovitosti. Pokud ne, vyzve vás k nápravě chyb.

Darování nemovitosti a daně

Převodu nemovitostí se mohou obecně týkat tři různé daně:

 • daň z nabytí nemovitých věcí – v roce 2020 byla definitivně zrušena,
 • daň z příjmů – hradí se pouze v případech, kdy obdarovaný není příbuzný (v hlavní či vedlejší linii) nebo nesdílí s dárcem domácnost déle než 1 rok, nahrazuje dnes již neexistující darovací daň (daň z darovací smlouvy),
 • daň z nemovitých věcí – po nabytí vlastnictví nemovitosti je nutno tuto daň hradit každý rok.

Napadení darovací smlouvy sourozencem

Bojíte se, aby nedošlo k napadení darovací smlouvy sourozencem či jiným příbuzným? V takovém případě se nemáte čeho obávat. Je-li darovací smlouva sepsána kvalitně a byl-li dodržen správný postup při zápisu do katastru nemovitostí, nemůže nikdo jiný kromě dárce odvolat darovací smlouvu. Dárce může odvolat svůj dar ve dvou situacích:

 • odvolání pro nevděk – pokud obdarovaný dárci vážně ublíží (úmyslně či z nedbalosti),
 • odvolání pro nouzi – dárce se ocitne ve finanční tísni a potřebuje uhradit prostředky pro výživu, drahou léčbu, nutnou sociální péči a podobně.

Po smrti dárce ovšem přechází právo odvolat dar pro nevděk na dárcova zákonného dědice. V této situaci může dojít k napadení darovací smlouvy po smrti dárce, proto je nutné si tuto skutečnost uvědomovat.

Odstoupení od darovací smlouvy

Existují také situace, kdy může dojít k odstoupení od darovací smlouvy ze strany obdarovaného. Jde o moment, kdy dárce neupozorní obdarovaného na faktickou či právní vadu nemovitosti. Tyto skutečnosti musí být vždy zaneseny v darovací smlouvě. Například pokud je nemovitost v neobyvatelném stavu a rekonstrukce by byla pro obdarovaného nepřiměřeně drahá.

Darovací smlouva s věcným břemenem

Darování nemovitosti často nahrazuje dědění. Proto si dárce může stanovit podmínku práva na dožití (věcné břemeno). Tato skutečnost musí být samozřejmě zaznamenána v darovací smlouvě. Po úmrtí dárce věcné břemeno práva na dožití logicky zaniká. Obdarovaný má povinnost o této skutečnosti informovat katastrální úřad.

V jakých případech je výhodné nemovitost darovat?
Darovací smlouva na nemovitost je jednoduchým způsobem, jak darovat nemovitost příbuznému. V klasickém dědickém řízení figurují neopomenutelní dědicové a může docházet ke sporům. K darování nemovitosti se člověk odhodlá často v situaci, rozhodne-li se domem (pozemkem) obdarovat jen jedno ze svých dětí (například to, které se o něj stará).
V kolika vyhotoveních má být darovací smlouva na nemovitost sepsána?
Darovací smlouva na nemovitost by měla být sepsána v tolika vyhotoveních, kolik je účastníků této smlouvy. Plus další vyhotovení budete potřebovat pro vklad na katastr nemovitostí. Celkem by tedy měla být sepsána ve třech vyhotoveních.
Může se dárce z nějakého důvodu rozhodnout, že chce svůj dar vrátit zpátky?
Zrušení darovací smlouvy může dárce za svého života učinit ve dvou životních situacích. Buď může jít o situaci, kdy obdarovaný dárci vážně ublíží (odvolání pro nevděk), nebo se dárce dostane do tak tíživé životní situace, že nemá finanční prostředky na zajištění svých základních životních potřeb (odvolání pro nouzi).
 • Našli jste v článku chybu?