Získat zbraň je snadné - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Získat zbraň je snadné

, Mgr. ZDENĚK BAUER,
Získat zbraň je snadné
Zdroj: Euro.cz

PODMÍNKY PRO DRŽENÍ ZBRANĚPodnikáte v bezpečnostní oblasti nebo chcete mít ve svém obchodě pro jistotu po ruce pistoli? Zbrojní průkaz lze získat relativně snadno. Lidem s čistým trestním rejstříkem stačí mít obecné potvrzení od lékaře, naučit se pár odpovědí a umět zacházet se zbraní.

PODMÍNKY PRO DRŽENÍ ZBRANĚ

Podnikáte v bezpečnostní oblasti nebo chcete mít ve svém obchodě pro jistotu po ruce pistoli? Zbrojní průkaz lze získat relativně snadno. Lidem s čistým trestním rejstříkem stačí mít obecné potvrzení od lékaře, naučit se pár odpovědí a umět zacházet se zbraní.

Legálně vlastnit zbraň nebo střelivo do ní mohou jen držitelé platného zbrojního průkazu. Tento doklad je veřejnou listinou a požívá tedy zvýšené ochrany, případné padělání je trestným činem. Každý, kdo má u sebe zbraň nebo střelivo, musí mít zbrojní průkaz skutečně při sobě – nestačí jej tedy mít schovaný doma, pokud jdete se zbraní například po ulici.

Výjimečný případ, kdy zbraň nebo střelivo někdo legálně drží, ačkoliv nemá příslušné oprávnění, může nastat při dědění. V takovém případě musí zájemce požádat o vydání zbrojního průkazu do dvou měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o dědictví nabylo právní moci (v odůvodněných případech lze požádat o výjimku).

Existuje několik skupin zbrojních průkazů:

* ke sběratelským účelům (skupina A),

* ke sportovním účelům (skupina B),

* k loveckým účelům (skupina C),

* k výkonu zaměstnání nebo povolání (skupina D),

* k ochraně zdraví, života nebo majetku (skupina E),

* k provádění pyrotechnického průzkumu (skupina F).

SEDM PODMÍNEK

Žadatel o vydání zbrojního průkazu musí splnit sedm základních podmínek: * Trvalé bydliště na území České republiky. * Svéprávnost. Žadatel musí být způsobilý k právním úkonům a samozřejmě mít platný občanský průkaz.

* Předepsaný věk. Zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F může vlastnit jen osoba starší 21 let. Pro skupinu B nebo C platí hranice 18 let věku. Výjimečně je hranice snížena na 16 let, a to u průkazu k loveckým účelům, pokud žadatel vlastní lovecký lístek a je ve škole nebo učilišti s výukou myslivosti. Průkaz ke sportovním účelům lze dokonce získat už od 15 let, jestliže jde o člena sdružení zabývajícího se střelbou.

* Zdravotní způsobilost. Posudek na příslušném formuláři vydává za běžný poplatek praktický lékař žadatele. Povinnou součástí vyšetření však nejsou psychotesty, takže řada odborníků volá po zpřísnění zákona.

* Bezúhonnost. Jednou z nejdůležitějších podmínek je čistý trestní rejstřík. Nepřihlíží se přitom k takzvanému zahlazení odsouzení, tedy že po určité době může být i na pravomocně odsouzeného pachatele nahlíženo jako na „čistého“. Omezení přitom neplatí pro všechny trestné činy, ale především pro činy násilné či „protistátní“. Proti zájemci nesmí být během řízení o vydání průkazu vedeno trestní stíhání, což ale opět neplatí pro méně závažné činy.

* Spolehlivost. Žadatel nesmí nadměrně požívat alkoholické nápoje nebo návykové látky ani svým jednáním představovat nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost. Rozhodující přitom je pravomocné uznání viny z přestupku v posledních třech letech. Může jít i o přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití či proti majetku, včetně pytláctví.

* Odborná způsobilost. Podrobněji se jí budeme věnovat v následující kapitole.

TEORIE I PRAXE

Důležitou a pro řadu žadatelů nejtěžší podmínkou je absolvování zkoušky odborné způsobilosti. K té se lze přihlásit prostřednictvím tiskopisu, který je k dispozici na jakémkoliv okresním (v Praze i obvodním) policejním ředitelství. Formulář si lze vytisknout také z webu ministerstva vnitra. Ke zkoušce se pak žadatel přihlašuje u příslušného okresního (obvodního) ředitelství podle svého trvalého bydliště.

Zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Náklady spojené s jejím provedením hradí žadatel, jedná se o zhruba 1500 korun. Test obsahuje 30 otázek, týkajících se zejména zákona o zbraních a souvisejících vyhlášek. Kompletní znění desítek možných otázek lze získat předem, podobně jako třeba u autoškoly.

Praktická část se týká manipulace se zbraní, zejména kontrola zbraně (uvedení do bezpečného stavu), příprava ke střelbě, její rozebrání a složení, odstranění drobných závad. Součástí zkoušky je také ostrá střelba na terč (pro pistoli je terč vzdálený 10 nebo 15 metrů, pro pušku 25 metrů).

CO VŠECHNO POTŘEBUJETE

Pokud úspěšně zvládnete odbornou zkoušku, můžete zažádat o vydání zbrojního průkazu. Osvědčení o absolvování zkoušky, které k žádosti přiložíte, nesmí být starší jednoho roku, zdravotní posudek nesmí být starší tří měsíců. Dále přiložíte dvě fotografie a případné speciální doklady (typicky lovecký lístek při žádosti o zbrojní průkaz k loveckým účelům).

Za samotné vydání průkazu pak ještě zaplatíte správní poplatek 500 korun za každou skupinu. Zbrojní průkaz platí pouze pět let (nebo kratší dobu, je-li v něm uvedena). Platnost nelze prodloužit – vždy je nutné žádat o nový průkaz, a to nejméně dva měsíce předem. Jinak hrozí sankce až 15 tisíc korun!

Připomeňme ještě, že majitelé zbrojních průkazů musí nahlásit případné změny trvalého bydliště nebo svého jména, a to do 10 dnů od této změny.

|ZÁKLADNÍ PŘEDPISY**Zákon o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., v platném znění Prováděcí vyhláška č. 384/2002 Sb., v platném znění|