Zelená energie podporuje prospěšné projekty

22. června 2009, 12:43 - (red)
22. června 2009, 12:43

yyy

Celkem 8,6 milionu korun rozdělila letos Rada Zelené energie mezi osmnáct vybraných neziskových projektů zaměřených na rozvoj využívání obnovitelných zdrojů. Prostředky, shromážděné v loňském roce od zákazníků Skupiny ČEZ, kteří se připojili k projektu Zelená energie, budou směřovat do oblasti výzkumu, vzdělávání i výstavby nových zařízení.

Zástupcům jednotlivých projektů předali finanční příspěvky v podobě symbolických šeků 29. dubna předseda Rady Zelené energie Josef Tlustý, ředitel divize obchod společnosti ČEZ Alan Svoboda a ředitel společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje Josef Sedlák.

Podpora pro školy, obce i neziskové organizace

Možnost podat žádost o příspěvek z Fondu Zelené energie měly až do 31. prosince loňského roku vědecké instituce, školy, neziskové organizace, občanská sdružení, ale i obecně prospěšné společnosti, nadace, obce nebo kraje. Vyhodnocení došlých přihlášek a výběr projektů provedla Rada Zelené energie složená z vědců, ekologů a odborníků na obnovitelné zdroje. Finanční příspěvek je určen výhradně projektům neziskového charakteru.

„Zájem o podporu rozvoje obnovitelných zdrojů je rok od roku větší. Odpovídá tomu i stále se zvyšující počet přihlášených projektů. V závěru loňského roku se nám jich sešlo 120. Jsme rádi, že zájem o rozvoj obnovitelných zdrojů nachází u odborné veřejnosti – a nejen u ní – takovou odezvu,“ uvedl Josef Tlustý.

Následuje přehled 18 vybraných projektů:
REKONSTRUKCE TOPENÍ Obec Ktová, Ktová 62, 512 63 Ktová (Liberecký kraj) příspěvek Fondu Zelené energie: 600 000 Kč Cílem projektu je změna vytápění z pevného paliva na biomasu v budově bývalé školy. Ta nyní slouží jako ozdravné a školicí centrum pro handicapované občany z celé ČR. Objekt je bezplatně pronajímán libereckému Sdružení Czech Handicap.

CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) Zemědělská 1, 613 OO Brno příspěvek Fondu Zelené energie: 700 000 Kč Projekt se zabývá anaerobní fermentací tuhých materiálů ze zemědělské činnosti, údržby zeleně, biologicky rozložitelných komunálních odpadů apod. Tato metoda není na rozdíl od tzv. mokrých procesů rozšířená a zcela chybí základní poznatky o skladbě substrátů, provozování takových bioplynových stanic, optimalizaci jejich chodu atd. K tomu je třeba vytvořit kvalitní soubor dat. V rámci projektu budou instalovány další laboratorní bioreaktory v již vybudované laboratorní stanici a pořízena základní vybavení pro analýzy a rozbory bioplynu a zpracovávaných materiálů.

CENTRUM PRO POPULARIZACI ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE Střední průmyslová škola Uherský Brod, příspěvková organizace, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod příspěvek Fondu Zelené energie: 490 000 Kč V rámci projektu bude realizováno Centrum pro popularizaci alternativních zdrojů energie. Stane se součástí nově budovaného Centra výuky Hi-technologií, které navazuje a synergicky propojuje stávající vybavení Střední průmyslové školy Uherský Brod, technologické zázemí výroby Slováckých strojíren UB a Středisko vzdělávání, přičemž bude rozvíjena i spolupráce s řadou dalších firem v regionu. Projekt Centra bude realizován ve dvou rovinách: fyzická realizace (solární články, osvětlení prostoru LED diodami, tepelné čerpadlo, výměníky pro vytápění prostoru) a výuková, prezentační a metodická rovina.

GREEN ENERGY COMPETITION Gymnázium Matyáše Lercha, příspěvková organizace Žižkova 55, 616 OO Brno příspěvek Fondu Zelené energie: 235 000 Kč Projekt spočívá v organizaci soutěží pro středoškolské studenty, které tak vtáhne do problematiky OZE. Získané prostředky umožní nakoupit spotřební materiál — elektrické motorky, solární články, spojovací materiál, převody apod. Studentské týmy budou mít za úkol vyrobit: a) sluneční vozidlo a odjet s ním několik soutěží, b) sluneční balon a 2x s ním vzlétnout, c) model větrné elektrárny a změřit její účinnost, d) navrhnout další využití OZE. Práce bude zakončena interaktivní výstavou představující různá využití OZE.

PODPORA ROZVOJE ODBORNÉHO INFORMAČNĚ-VZDĚLÁVACÍHO PORTÁLU WWW.BIOM.CZ CZ Biom – České sdružení pro biomasu, nezisková organizace, odborné sdružení, Drnovská 507, 161 OO Praha 6 příspěvek Fondu Zelené energie: 300 000 Kč K zatraktivnění prostřednictvím redesignu, zefektivnění publikační činnosti, optimalizaci obsahu pro vyhledávače, zjednodušení systému automatického posílání denních zpráv, vytvoření jednoho placeného úvazku, udržení, popř. nárůstu četnosti příspěvků a ke zvýšení odborné úrovně článků přispěje grant, který získal nezávislý webový server www.biom.cz. Ten se věnuje využívání biomasy jako obnovitelné suroviny.

VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA V OBORU VĚTRNÉ ENERGETIKY PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO VĚTRNOU ENERGII Česká společnost pro větrnou energii, občanské sdružení Novotného lávka 5, 116 68 Praha příspěvek Fondu Zelené energie: 350 000 Kč Pro účinnou osvětu v oblasti větrné energetiky je v rámci tohoto projektu plánováno pořádání odborných seminářů a konferencí, pořádání akcí zaměřených na širokou veřejnost (např. Den otevřených dveří větrných elektráren) a publikace článků věnovaných této problematice. Cílem je odstraňovat administrativní bariéry bránící rozvoji větrné energetiky, a to prostřednictvím zvýšení informovanosti pracovníků orgánů samosprávy a široké veřejnosti v oboru větrné energetiky.

TEPELNÉ ČERPADLO PRO MATEŘSKOU ŠKOLU V ŠESTAJOVICÍCH Obec Šestajovice, Husova 60, 250 92 Šestajovice příspěvek Fondu Zelené energie: 800 000 Kč Projekt řeší zásobování objektu mateřské školy teplem pro potřeby ústředního vytápění, vzduchotechniky a ohřevu teplé užitkové vody. Zdrojem tepla s ohledem na místní podmínky a záměry investora bude tepelné čerpadlo země–voda.

VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE PRO VÝSTAVY UMĚLECKÝCH DĚL MULTIMEDIÁLNÍHO CHARAKTERU VE VEŘEJNÉM PROSTORU Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění Rybářská 125/13/15, 603 OO Brno příspěvek Fondu Zelené energie: 330 000 Kč Fakulta si z prostředků grantu pořídí několik alternativních zdrojů energie, které jí umožní vytvářet na pevné elektrické síti relativně nezávislé umělecké prezentace multimediálního charakteru ve veřejném prostoru. Práce studentů a pedagogů FaVU budou v létě prezentovány v Praze na přehlídce současného umění. Otevře se tak cesta k hledání nových technických řešení pro umělecké realizace ve veřejném prostoru, nezávislá na přísunu energie z pevných sítí.

INFORMAČNÍ INTERAKTIVNÍ SYSTÉM SVĚTA FYZIKY SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, příspěvková organizace, Vejprnická 56, 318 OO Plzeň příspěvek Fondu Zelené energie: 183 000 Kč V Plzni vznikne moderní informační systém popisující a populární formou vysvětlující principy, funkčnost a technologie výroby energií z OZE s praktickými funkčními modely a v případě fotovoltaiky a fototermiky i se skutečnými zařízeními. Výstupem bude pedagogicky a odborně správně zpracovaný Průvodce obnovitelnými zdroji Světa fyziky, který bude volně k dispozici ke stažení. Vybraní žáci škol se zúčastní soutěže na téma Obnovitelné zdroje energie — jak je vidím já.

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ A ZATEPLENÍ TECHNICKÝCH PROSTOR ZÁCHRANNÉ STANICE PRO PORANĚNÉ ŽIVOČICHY SPÁLENÉ POŘÍČÍ Zákl. organizace Českého svazu ochránců přírody, organizační jednotka sdružení, Plzeňská 55, 335 61 Spálené Poříčí příspěvek Fondu Zelené energie: 750 000 Kč Celý projekt se skládá ze tří hlavních částí: 1) rekonstrukce topení – napojení tepelného čerpadla z budovy Ekocentra; 2) zateplení podkroví; 3) nákup užitkového automobilu – na základě nového zákona na ochranu zvířat, který nově definuje záchranné stanice a klade na ně určité požadavky (např. technické provedení a vybavení vozidla na převoz zvířat). Cílem projektu je úspora elektřiny a finančních zdrojů organizace.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA DÍTĚTE OD NEJÚTLEJŠÍHO VĚKU Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených SAOP, občanské sdružení, Hurbanova 1285, 142 OO Praha 4 příspěvek Fondu Zelené energie: 56 520 Kč Projekt usnadní ekologickou výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku, zejména pak dětí s postižením, u kterých je vzhledem ke složitějšímu přesunu problematický kontakt s přírodou. Cíle: 1) Získání poznatků o ŽP a jeho fungování a také o OZE pomocí didaktických pomůcek, pozorováním rostlin atd. 2) Poznání důležitosti a nezastupitelné role přírody v životě dětí i dospělých přímým kontaktem s přírodou a volným pohybem a pobytem v tomto prostředí. 3) Vytváření postojů k ŽP a celkového ekologického uvědomění. 4) Osvěta přímo v rodinách – seznamování s novými informacemi a trendy v ekologii, jejich uplatňování v praxi.

OSVĚTOVÁ ČINNOST V OBLASTI VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO NAPÁJENÍ SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava příspěvek Fondu Zelené energie: 450 000 Kč Projekt spočívá v sestavení modelu autonomní jednotky větrné a solární elektrárny umístěné na jednom sloupu veřejného osvětlení a v jeho propagaci a zařazení do výuky. Model bude sestaven, ověřen a prezentován v areálu VŠB – TU Ostrava. Cíle projektu: 1) vývoj modelu, 2) propagace řešení (exkurze pro veřejnost, laboratorní úlohy pro studenty, workshopy, propagace pracoviště v rámci odborných konferencí), 3) metodická příručka. Veřejné osvětlení spotřebuje ročně cca 550 GWh, snižování jeho spotřeby tudíž může přinést výrazné úspory elektřiny.

POŘÍZENÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU NA VYUŽITÍ OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE Z BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU METODOU GAZIFIKACE Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly příspěvek Fondu Zelené energie: 750 000 Kč Záměrem projektu je pomocí studie proveditelnosti zjistit, zda je metoda gazifikace ekonomicky výhodná pro zajištění povinnosti snižování biologicky rozložitelné složky obsažené v komunálním odpadu. V projektové úvaze je předpokládáno využití gazifikačního energetického zařízení 2. generace, které pracuje s vysokou energetickou účinností a je schopno vyrábět jak teplo, tak i biopalivo a elektřinu. Studie by měla obsahovat analýzu možného technického řešení a ekonomickou expertizu. Cílem je snížit do roku 2015 skládkování směsného komunálního odpadu na úroveň 50 procent oproti roku 1995 a nalézt řešení pro obce, které budou nositeli níže uvedených závazků.

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ EKONOMICKÉHO A EKOLOGICKÉHO POTENCIÁLU BIOPLYNOVÝCH STANIC Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, veřejná výzkumná instituce, Rozvojová 135, 165 02 Praha příspěvek Fondu Zelené energie: 790 000 Kč Projekt se zabývá výzkumem nových způsobů možností zvýšení produkce elektrického proudu, materiálového využití odpadního digestátu a snížení emisí oxidu uhličitého při výrobě bioplynu z organických OZE a organických odpadů. V současnosti není u stávajících bioplynových stanic pracujících v systému bioplyn–kogenerace řešena problematika komplexního využití všech produktových a odpadních proudů. Aplikací zde navrhovaného projektu by se zvýšila ekonomická využitelnost takových jednotek a objem elektřiny dodávané do sítě a současně by se významně snížila negativní bilance skleníkových plynů.

SOLÁRNÍ SYSTÉM Společenství Androméda, občanské sdružení Velká Chmelištná Č. 18, 270 34 Čistá příspěvek Fondu Zelené energie: 230 000 Kč Využitím slunečních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody a přitápění přispěje Androméda k ekologickému způsobu vytápění celého projektu (sídlo organizace, zázemí hospice, zázemí pobytového zařízení pro klienty postižené Alzheimerovou chorobou).

FÓRUM PRO BIOENERGETIKU (FOBIE) Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň příspěvek Fondu Zelené energie: 235 480 Kč Cílem projektu je přiblížit veřejnosti informace o potenciálu a zdrojích biomasy, možnostech technologií i o zařízení pro jejich efektivní využívání. Projekt navazuje na zkušenosti a poznatky z předcházejícího velmi úspěšného projektu Bioenergetika a biopaliva 2008. Nový projekt bude podobně jako minulý zaměřen na plošnou osvětu a vzdělávání v oblasti možností energetického využívání biomasy formou menších workshopů, přednášek, prezentací a setkání s odborníky. Dále se pak zaměří na individuální poradenskou a konzultační činnost u konkrétních zájemců.

VÝSTAVBA NOVÉHO ZDROJE VYUŽÍVAJÍCÍHO OZE Střední odborná škola, Česká Lípa, Lužická 588, příspěvková organizace, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy příspěvek Fondu Zelené energie: 850 000 Kč Projekt řeší rekonstrukci stávající kotelny s kotlem na spalování biomasy, vybudování venkovních teplovodů bezkanálové technologie, která propojí obě budovy, dále rekonstrukci ústředního topení v budovách, přebudování komínů a vybudování kryté skládky pro OZE. Stavební práce provedou žáci stavebních oborů. V rámci výuky žáci také uvidí, jak biomasa vzniká a zpracovává se pro další využití. Cílem projektu je náhrada stávajících zastaralých, neekologických a finančně náročných technologií moderními. Velmi významné je též aktivní zapojení žáků a studentů v rámci výuky do tohoto projektu.

VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A UDRŽENÍ TRADIČNÍCH ŘEMESEL V ODLEHLÝCH REGIONECH Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o., Střední 59, 602 OO Brno příspěvek Fondu Zelené energie: 500 000 Kč Cílem projektu je osvěta, seznámení veřejnosti především v oblasti venkova s novými technologickými prostředky nejen pro vytápění pracující na ekologických principech, ale i s oblastí OZE pro výrobu tepla a elektřiny. Obsahem projektu jsou semináře, workshopy a závěrečná konference. Tematické zaměření seminářů vyplynulo z jednání se starosty zatupujícími různá města a obce v okolí. Záměr projektu byl konzultován s odborníky ústavu Elektroenergetiky, VUT, MZLU, specialisty z neziskového prostředí, zastupiteli měst a obcí, lektory, učiteli.

ilustrace: 1_2_Ceska_Lipa.jpg
popisek: Předseda Rady Zelené energie Josef Tlustý předává jeden ze šeků Vladimíru Jelínkovi ze Střední odborné školy v České Lípě. Škola obdržela prostřednictvím šeku 850 000 Kč na projekt Výstavba nového zdroje využívajícího obnovitelné zdroje energie.

ilustrace: 1_2_Kacenova.jpg
popisek: „V Dětském integračním centru a mateřské školce v pražské Krči díky grantu z Fondu Zelené energie obnovíme ekologickou stezku v zahradním areálu, která slouží zdravím i handicapovaným dětem,“ říká Sevila Kačenová, předsedkyně Občanského sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených.

ilustrace: 1_2_Bioplyn_Mendelova_Brno.jpg
popisek: Profesor Stanislav Groda a odborný asistent Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., zaznamenávají výsledky z bioplynové laboratoře. Ta v grantovém řízení uspěla již 3krát a letos získala 700 000 Kč.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak získat hypotéku, nebo půjčku, kterou vám banka odmítá schválit
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Auta
Retro: Ford Mustang přežil i zlé časy. A dnes je to úplný…
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC ztrácí. ABT má řešení
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Technologie
OLED, QLED a Smart TV. Jaké jsou nejlepší televizory roku 2017?
Jak (ne)funguje propojení počítače s mobilem ve Windows 10 Fall Creators Update?
Mladí Číňané soutěží ve virtuálním tleskání prezidentovi, mají na to aplikaci
Volby.cz byly pod „hackerským“ útokem, tvrdí Český statistický úřad
Nvidia dává opět ke grafikám zadarmo hru Destiny 2, podporuje takto GTX 1080 a 1080 Ti
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít