Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Technologie ARISTON pomohou v Grónsku rozkrýt globální oteplování

Společnost Ariston zůstává věrná svému cíli přinášet pohodlí každému a oznámila úspěšné…

Jak si připomenout 100. výročí založení Československé republiky? Svatováclavským dukátem!

Právě dnes slavíme snad nejvýznamnější výročí, jaké naše republika dosud zažila. Je jím…

Zbrojaři mají pomocníka na ministerstvu obrany. Už čtvrtý rok

Firmám podává pomocnou ruku odboru průmyslové spolupráce. Jeho úkolem je, aby se české…

Zákon o registračních pokladnách

26. července 2005, 00:00 - admin
26. července 2005, 00:00

Zákon o registračních pokladnách vstoupil v účinnost 1. července letošního roku. Počítá s tím, že maloobchody a restaurace budou muset být nejpozději od ledna 2007 vybaveny registračními pokladnamis fiskální pamětí.

Zákon o registračních pokladnách vstoupil v účinnost 1. července letošního roku. Počítá s tím, že maloobchody a restaurace budou muset být nejpozději od ledna 2007 vybaveny registračními pokladnami

s fiskální pamětí. Proti zavedení pokladen vystupují živnostníci a opoziční ODS, vládní návrh odmítl i Senát. Poslanecká sněmovna však jeho veto počátkem května přehlasovala. Prezident republiky pak zákon podepsal 19. května. Stále však vůbec není jisté, zda si podnikatelé skutečně budou muset pokladny s fiskální pamětí pořizovat – ODS chce totiž v případě volebního úspěchu tuto povinnost zrušit.

Podle vlády přispějí pokladny k zamezení daňových úniků. Za porušení zákona živnostníci mohou dostat pokutu až půl milionu korun. Roční výnosy ze zavedení pokladen budou podle ministra financí Bohuslava Sobotky činit asi miliardu korun.

Velice nenápadnou součástí zákona o registračních pokladnách je také „drobná“ změna živnostenského zákona. Zatímco dosud musel prodejce vydat účtenky na nákup přesahující 50 korun pouze na žádost zákazníka, nyní je to jeho automatickou povinností. Přestože se ve sněmovně hovoří o brzkém zrušení – nebo odložení – této povinnosti (viz strana 10 tohoto čísla Profitu), od 1. července hrozí podnikatelům za nevydání účtenky vysoké pokuty.

ZÁKON ze dne 3. května 2005

o registračních pokladnách a o změně některých zákonů

(zákon o registračních pokladnách)

č. 215/2005 Sb.

ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O REGISTRAČNÍCH POKLADNÁCH

 

 

§ 1

Předmět úpravy

Tento daňový zákon stanoví způsob evidence plateb vedené fyzickými a právnickými osobami při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění (dále jen „povinný subjekt“) a upravuje další povinnosti související s evidencí plateb, a to pro účely správného a úplného zjištění a stanovení daňových povinností při výkonu správy daní.

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a) autorizací servisního střediska rozhodnutí Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) opravňující servisní středisko provádět servis registračních pokladen s fiskální pamětí (dále jen „pokladna“),

b) certifikací typu pokladny rozhodnutí ministerstva schvalující typ pokladny vydané výrobci nebo dovozci,

c) daňovým kódem pokladny neměnný individuální kód přidělený povinnému subjektu pro pokladnu místně příslušným finančním úřadem,

d) databází pokladen evidence vedená ministerstvem pro účely správy daní, do které finanční úřady zaznamenávají nezbytné údaje o pokladnách a jejich provozu,

e) fiskální pamětí technické zařízení pro jednorázový a neměnný zápis výsledných údajů z provozní paměti, zahrnutých do denní finanční závěrky (dále jen „závěrka“), které umožňuje opakovaný tisk uložených údajů v různém členění jak prostřednictvím pokladny, tak prostřednictvím elektronického zařízení jiného typu, než jehož je součástí,

f) hotovostním deníkem evidence plateb vedená společně za všechna pokladní místa,

g) kontrolním pokladním blokem kopie pokladního bloku, popřípadě kopie paragonu,

h) obratem příjmy za dodání zboží a za poskytnutí hostinské činnosti, což je součet všech přijatých plateb uložených do provozní paměti po odečtení záporného obratu,

i) ochranným znakem spojení písmen „M“ a „F“, ve tvaru podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu,

j) paragonem náhradní zúčtovatelný doklad vyhotovený místo pokladního bloku, obsahující náležitosti pokladního bloku,

k) platbou příjem nebo výdej bankovek a mincí české nebo cizí měny a úhrady vykonané prostřednictvím elektronického platebního prostředku, ceninou nebo šekem, a to při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění,

l) pokladní evidencí kontrolní pokladní bloky, uspořádané podle závěrek, a servisní kniha,

m) pokladním blokem originál dokladu o plnění, tedy prodeji zboží nebo o poskytnutí hostinské činnosti vytištěný pokladnou,

n) pokladním místem každé místo, kde se v prodejním místě uskutečňují platby v maloobchodě a za hostinskou činnost,

o) pokladnou

1.) elektronické zařízení s fiskální pamětí a s tiskárnou, opatřené zobrazovacím zařízením, které tvoří jeden funkční celek a umožňuje evidenci plateb, nebo

2.) počítač se samostatnými tiskárnami, opatřenými zobrazovacím zařízením a fiskální pamětí, které jsou umístěny v každém pokladním místě a umožňují evidenci plateb ve fiskální paměti a tiskové výstupy z fiskální paměti bez připojení k programovému vybavení systému, na který jsou napojeny,

p) provozní pamětí ta část pokladny, ve které se provádějí všechny finanční operace pokladny a kde se ukládají jednotlivé dílčí údaje, z nichž se finanční operace skládá, a součty výsledků jednotlivých finančních operací,

q) přenosnou nebo záložní pokladnou pokladna bez určení stálého pokladního místa,

r) servisem pokladny údržba, opravy, kontrola funkce a další činnosti stanovené pro servisní středisko tímto zákonem,

s) servisní knihou kniha pro záznam údajů o pokladně a jejím provozu; náležitosti servisní knihy jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu,

t) servisním střediskem právnická nebo fyzická osoba, které byla osvědčena autorizace,

u) technickou uzávěrou pečetící páska s náležitostmi podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, kterou přikládá servisní středisko,

v) úřední uzávěrou pečetící páska s náležitostmi podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, kterou přikládá finanční úřad,

w) zápornou položkou platba uskutečněná jako výdej, dojde-li k ní v pokladním místě,

x) záporným obratem součet záporných položek a slev,

y) závěrkou souhrn výsledků jednotlivých finančních operací za každé pokladní místo.

§ 3

Evidence plateb na pokladně

(1) Povinný subjekt zaznamenává jednotlivé platby prostřednictvím pokladny, kterou umístí v každém pokladním místě. Povinný subjekt vystaví a předá zákazníkovi, se kterým platbu uskutečňuje, pokladní blok.

(2) Povinný subjekt, který provozuje svou činnost ve stánku, stánku s prodejem denního tisku nebo ve stánku s občerstvením, vymezených zvláštním právním předpisem upravujícím spotřební daně1), v jednoduchém objektu, u pultu, stolku nebo jiného obdobného zařízení, které jsou určeny pro prodej zboží nebo poskytování hostinské činnosti, může zaznamenávat platby na přenosné pokladně.

(3) V pokladním místě musí být viditelně

a) oznámeno jméno, příjmení, obchodní firma nebo jiný název povinného subjektu, s uvedením adresy jeho bydliště nebo sídla, jeho daňové identifikační číslo a daňový kód pokladny a

b) umístěno upozornění tohoto znění v minimálním formátu A 5: „Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystav
ený pokladnou tohoto pokladního místa nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy.“

(4) Zobrazovací zařízení pokladny musí být snadno viditelné a čitelné z místa zákazníka, pokud to druh činnosti provozované povinným subjektem umožňuje.

(5) Pokladní blok vystavený povinným subjektem obsahuje nejméně tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení, obchodní firmu, popřípadě jiný název povinného subjektu,

b) adresu bydliště nebo sídlo povinného subjektu,

c) daňové identifikační číslo,

d) daňový kód pokladny,

e) pořadové číslo pokladního bloku,

f) rozsah a předmět plnění,

g) jednotkovou cenu,

h) částku celkem za jednotlivé předměty plnění,

i) částku celkem k úhradě,

j) datum a čas vydání pokladního bloku a

k) ochranný znak.

(6) Povinný subjekt, který je plátcem daně z přidané hodnoty a vydává daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty, musí používat pokladnu, která umožňuje nejméně rozlišení plateb za zdanitelná plnění podléhající příslušným sazbám daně z přidané hodnoty, za plnění osvobozená od daně z přidané hodnoty nebo plnění, která předmětem daně z přidané hodnoty nejsou. Evidence prostřednictvím pokladny nenahrazuje povinnost plátce daně z přidané hodnoty prokázat další skutečnosti, které nejsou předmětem této evidence a jsou nezbytné pro stanovení jeho daňové povinnosti.

(7) Závěrka obsahuje nejméně tyto náležitosti:

a) ochranný znak,

b) označení povinného subjektu podle odstavce 5 písm. a) a b),

c) daňové identifikační číslo,

d) daňový kód pokladny,

e) časový údaj o tom, kdy byla závěrka vyhotovena,

f) pořadové číslo závěrky od zahájení provozu pokladny,

g) počet vystavených pokladních bloků, z jejichž údajů je závěrka sestavena,

h) celkový obrat za vykazované období,

i) celkový záporný obrat za vykazované období a počet záporných položek,

j) členění celkového záporného obratu za vykazované období na záporné položky a slevy a

k) souhrnný základ daně a souhrnné částky daně z přidané hodnoty v členění podle jednotlivých sazeb, včetně souhrnné částky plnění od daně osvobozených, a to podle celkových částek na jednotlivých pokladních blocích, pokud je povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty.

(8) Povinnost zaznamenávat platby prostřednictvím pokladny při prodeji cenin, jízdenek hromadné dopravy, telefonních karet, denního a periodického tisku může povinný subjekt nahradit zaznamenáním jedné souhrnné denní platby, pokud jejich prodej nebyl spojen s prodejem jiného zboží. Obdobně lze postupovat, pokud částka podle § 3 odst. 5 písm. i) nepřevýší 50 Kč.

(9) Povinnost zaznamenávat platby prostřednictvím pokladny se nevztahuje na prodej zboží prostřednictvím prodejních automatů a na podomní a pochůzkový prodej.

(10) Záznamy o platbách eviduje povinný subjekt v pokladní evidenci, přičemž pořizuje závěrku za každou pokladnu. Pokud povinný subjekt provozuje činnost na více pokladních místech, vede hotovostní deník s odkazem na jednotlivé pokladní evidence, a to v členění podle jednotlivých dnů.

§ 4

Zvláštní tiskové výstupy

(1) Jsou-li prostřednictvím pokladny zaznamenávány údaje v rámci zaškolení obsluhujícího personálu nebo v rámci zkušebního provozu při zahájení provozu pokladny po její instalaci nebo po její opravě, je výtisk pokladního bloku bez ochranného znaku a s označením slovem „ZKOUŠKA“; tyto údaje se neukládají do fiskální paměti.

(2) Obsahuje-li uzavřený pokladní blok chybné položky, provede se oprava tak, že na novém pokladním bloku se předmětné položky zapíší s opačným znaménkem.

 

§ 5

Certifikace typu pokladny

(1) Návrh na certifikaci typu pokladny může podat její výrobce nebo dovozce, je-li osobou oprávněnou k podnikání na území České republiky.

(2) Spolu s návrhem na certifikaci typu pokladny předá navrhovatel ministerstvu bezúplatně jeden funkční model pokladny, který slouží jako certifikovaný vzor, a elektronické zařízení umožňující získání údajů z fiskální paměti nezávisle na pokladně. V případě, kdy je toto elektronické zařízení společné více typům pokladny, jejichž certifikace je navrhována, předává se pouze jeden vzor. Jedná-li se o certifikaci samostatné tiskárny, která je připojena k počítači, je podmínkou její certifikace též prokázání ochrany a nezaměnitelnosti dat v provozní paměti před jejich přenesením do fiskální paměti. Nebyla-li certifikace typu pokladny udělena, předané vzory se vrátí navrhovateli do jednoho měsíce od dne, kdy rozhodnutí, kterým byl návrh zamítnut, nabylo právní moci. Dnem, kterým rozhodnutí, jímž byla certifikace typu pokladny udělena, nabývá právní moci, přechází vlastnictví k předaným vzorům na stát.

(3) Rozhodnutí o návrhu na certifikaci typu pokladny ministerstvo vydá do tří měsíců ode dne podání návrhu. Certifikaci typu pokladny udělí ministerstvo oprávněné osobě podle odstavce 1, pokud typ pokladny umožňuje zajistit účel tohoto zákona. V rozhodnutí o udělení certifikace typu pokladny určí ministerstvo umístění technické uzávěry a, vyžaduje-li to typ pokladny, umístění úřední uzávěry.

(4) Výrobce nebo dovozce, který prodá pokladnu nebo ji poskytne k užívání, předá ke každé pokladně kopii osvědčení o certifikaci předmětného typu pokladny a vlastní prohlášení o shodě dodávané pokladny s certifikovaným typem. Dále výrobce nebo dovozce, který podal návrh na udělení certifikace typu pokladny, zajistí školení a přezkoušení servisních techniků.

(5) Výrobce nebo dovozce certifikovaného typu pokladny na vyžádání ministerstva zapůjčí pokladnu určenou k prodeji k ověření její shodnosti s certifikovaným typem pokladny.

(6) Ministerstvo rozhodne o odejmutí certifikace typu pokladny oprávněné osobě, pokud nebyly dodrženy funkční a technické podmínky stanovené tímto zákonem nebo v rozhodnutí o certifikaci typu pokladny. Odejmutím certifikace typu pokladny není dotčena možnost dalšího používání pokladen oprávněně užívaných do dne nabytí účinnosti rozhodnutí o odejmutí certifikace typu pokladny.

(7) Je-li udělena certifikace typu pokladny, u něhož je splnění podmínek stanovených tímto zákonem dosaženo dodatečnou úpravou, je certifikován i postup provedení úpravy, kterou lze provést pouze po dobu stanovenou ministerstvem v rozhodnutí o udělení certifikace.

(8) Certifikace typu pokladny, která byla udělena oprávněné osobě podle odstavce 1, zůstává v platnosti i pro právní nástupce této osoby, pokud je právní nástupce výrobcem nebo dovozcem tohoto certifikovaného typu pokladny.

(9) Ministerstvo zveřejní seznam certifikovaných typů pokladen způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve Finančním zpravodaji.

§ 6

Náležitosti návrhu na udělení certifikace

Návrh na udělení certifikace typu pokladny, kromě označení navrhovatele, obsahuje

a) označení výrobce, je-li navrhovatelem dovozce,

b) označení typu pokladny, včetně případného obchodního názvu, a uvedení jiného typu elektronického zařízení k získání údajů z fiskální paměti,

c) technickou dokumentaci pokladny, včetně případných firemních diagnostických kódů, a návod k obsluze a úd
ržbě, popřípadě dokumentace postupu dodatečné úpravy; písemnosti se předkládají v českém jazyce,

d) prohlášení o shodě, jde-li o pokladnu, která je podle zvláštního právního předpisu2) stanoveným výrobkem,

e) doklad o zabezpečení jednotnosti a správnosti měřidel a měření3), jde-li o pokladnu spojenou s měřicím zařízením,

f) znalecký posudek podle zvláštního zákona4), k ověření funkčních a technických podmínek pokladny, která je předmětem návrhu na certifikaci.

§ 7

Funkční a technické podmínky pokladny

(1) Pokladna splňuje funkční a technické podmínky tehdy, pokud umožní

a) zabezpečení údajů ve fiskální paměti tak, aby byla zajištěna jejich nezaměnitelnost a znemožněno jejich zničení bez porušení této fiskální paměti,

b) umístění zobrazovacího zařízení a vytištění pokladního bloku,

c) tiskový výstup jakéhokoliv výsledku finanční operace pokladny s jeho současným záznamem v provozní paměti a jeho následné zahrnutí do údajů ukládaných do fiskální paměti,

d) vyhotovení závěrky ze všech údajů v provozní paměti podle písmene c) s tím, že souhrnné údaje při vyhotovení závěrky se vždy přenesou záznamem závěrky do fiskální paměti a současně vymažou z provozní paměti tak, aby při vyhotovení další závěrky nedošlo k opětnému uložení stejných údajů do fiskální paměti,

e) vymazání údajů z provozní paměti pouze tehdy, je-li o těchto údajích pořízena závěrka a trvale uložena do fiskální paměti,

f) jasné, zřetelné a snadno čitelné tiskové výstupy pokladny, zachovávající si tyto vlastnosti, pokud neuplyne lhůta pro vyměření daňové povinnosti, kterou lze na základě těchto tiskových výstupů povinnému subjektu stanovit (dále jen „lhůta pro vyměření“),

g) soulad údajů na pokladním bloku, na kontrolním bloku a v provozní paměti pokladny s částkami na zobrazovacím zařízení,

h) záznam údajů o záporném obratu, včetně počtu záporných položek a slev,

i) zablokování provozu pokladny, pokud je odpojena tiskárna nebo fiskální paměť,

j) tisk pouze jednoho vyhotovení originálu pokladního bloku se současným tiskem nebo záznamem kontrolního pokladního bloku,

k) tiskové výstupy z údajů ve fiskální paměti v časovém členění a podle jednotlivých závěrek nebo v celkovém součtu, a to podle zadání, a

l) uchování dat v provozní paměti i při poklesu napětí, a to až do provedení závěrky.

(2) Pokladna může místo tisku kontrolních pokladních bloků nebo závěrky rovnocenně uchovávat příslušné údaje též na jiném technickém nosiči dat, pokud tento způsob uchovávání údajů znemožňuje změnit tyto údaje.

(3) Technická konstrukce pokladny musí umožnit přiložení technické uzávěry, popřípadě úřední uzávěry a umístění úředních značek5), vyznačení daňového kódu pokladny a musí zabraňovat přístupu osob, které nejsou oprávněny přikládat technickou nebo úřední uzávěru, ke všem částem zařízení zajištěných těmito uzávěrami. Není-li fiskální paměť pevně spojena s rámem pokladny, musí technická konstrukce umožnit i přiložení samostatné úřední uzávěry. Uspořádání pokladny musí umožnit povinnému subjektu výměnu záznamních a tiskových prostředků, jakož i zdrojů napětí u přenosných pokladen, bez porušení technické, popřípadě úřední uzávěry.

§ 8

Fiskální paměť

(1) Fiskální paměť musí mít dostatečnou kapacitu pro zápis a uchovávání údajů minimálně po dobu čtyř let od uvedení do provozu a údaje tam vložené a uložené musí být dostupné, pokud neuplyne lhůta pro vyměření.

(2) Do fiskální paměti se

a) vkládá nezaměnitelně a neodstranitelně zejména ochranný znak, výrobní číslo pokladny, daňový kód pokladny, označení povinného subjektu podle § 3 odst. 5 písm. a) a b), jeho daňové identifikační číslo, datum a čas uvedení pokladny do provozu a, je-li povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty, platné sazby daně z přidané hodnoty a jejich případné změny,

b) ukládají závěrky vytvořené v provozní paměti s výjimkou údajů podle § 3 odst. 7 písm. a) a b),

c) zaznamenává výmaz údajů z provozní paměti mimo závěrkový chod a

d) ukládají souhrnné údaje podle § 3 odst. 7 písm. k) od zahájení provozu pokladny, je-li povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty.

(3) Fiskální paměť je umístěna uvnitř pokladny v části nepřístupné povinnému subjektu. Je-li fiskální paměť spojena neoddělitelně s rámem pokladny, nemusí být zajištěna úřední uzávěrou. V ostatních případech je fiskální paměť zajištěna úřední uzávěrou, a to takovým způsobem, aby v případě jejího vyjmutí nebo jakékoliv manipulace s ní byla tato uzávěra porušena.

(4) Konstrukce fiskální paměti musí umožnit finančnímu úřadu získání údajů v ní uložených též prostřednictvím jiného elektronického zařízení než pouze prostřednictvím pokladny, jejíž je součástí.

§ 9

Zahájení provozu pokladny

(1) Povinný subjekt předloží svému místně příslušnému finančnímu úřadu servisní knihu, ve které uvede údaje o povinném subjektu, registrační pokladně, servisním středisku, se kterým má povinný subjekt smluvně zajištěn servis pokladny, a označí pokladní místo, pokud se nejedná o přenosnou nebo záložní pokladnu. Dále předloží

a) doklad o nabytí pokladny, včetně uvedení výrobce, výrobního čísla a údajů o certifikaci typu pokladny, a

b) prohlášení podle § 5 odst. 4 o shodě pokladny uváděné do provozu s typem pokladny, který byl certifikován, nebo potvrzení servisního střediska o dodatečné úpravě pokladny certifikovaným postupem podle § 5 odst. 7.

(2) Finanční úřad ověří bezodkladně splnění podmínek stanovených zákonem a přidělí povinnému subjektu daňový kód pokladny. Přidělený daňový kód pokladny vyznačí finanční úřad do servisní knihy a pověřený pracovník finančního úřadu potvrdí přidělení daňového kódu pokladny vlastnoručním podpisem s uvedením svého jména, příjmení a funkce a připojí otisk úředního razítka se státním znakem; proti tomuto rozhodnutí nejsou připuštěny opravné prostředky.

(3) Servisní středisko při uvedení pokladny do provozu vloží do fiskální paměti pokladny údaje podle § 8 odst. 2 písm. a) a zajistí, aby stejné údaje byly vloženy i do provozní paměti. Pokladnu lze uvést do provozu po označení daňovým kódem pokladny, přiložení technické uzávěry a v případech, že je tak stanoveno v rozhodnutí o udělení certifikace, též po přiložení úřední uzávěry. Servisní středisko, popřípadě místně příslušný finanční úřad povinného subjektu zaznamenají úkony, které provedly, do servisní knihy. Tyto úkony může vykonat i bez dožádání finanční úřad, v jehož územní působnosti se pokladní místo nalézá, i v případě, že není místně příslušným finančním úřadem povinného subjektu (dále jen „finanční úřad příslušný podle pokladního místa“).

§ 10

Servisní kniha

(1) Pokladna nesmí být provozována bez servisní knihy. Servisní kniha je uložena v prodejním místě po celou dobu užívání pokladny.

(2) Do servisní knihy zaznamenává finanční úřad a další oprávněné kontrolní orgány výsledky svých šetření zaměřen


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Finance
Kam plyne zisk 76 miliard Kč z českých bank?
Je výhodnější jít do důchodu v prosinci 2018 či v lednu 2019?
Na kolik vás vyjde, když vás chytnou s neplatnými doklady?
Jak prodat byt co nejdráže? Nepodceňujete profesionální fotky a home staging
Bez imunity nepřežijeme, proto si ji hýčkejme
Auta
Škoda Kodiaq GT vyráží na čínský trh. Čeští zájemci mohou…
Účet za Dieselgate má v případě Audi hodnotu 21 miliard korun. V problémech je i Opel
BMW X7 bylo odhaleno. Jak si stojí ve srovnání s Q7, Range Roverem a Mercedesem GLS?
Test Nissan Leaf 40 kWh: Obraťme list
Fungují u nás správně dobíjecí stanice? Česká obchodní inspekce je vůbec poprvé zkontrolovala
Technologie
Češi stále jedou hlavně na Wi-Fi. Víme také, kolik provolají a prodatují
Nová aktualizace pro Windows 10 October 2018 Update. Testování ještě neskončilo
Chrome 70 oficiálně podporuje progresivní webové aplikace. Zatím jen ve Windows
Netflix dostane novou konkurenci. Půjčovnu spustí Warner a bude to velké
Crucial konečně nabízí NVMe SSD: M.2 moduly P1 s 3D NAND typu QLC. Ale ne moc levně
Hry pro příležitostné hráče