Zákon o přestupcích

09. září 2002, 00:00 - admin
09. září 2002, 00:00

Podstatný výtah z úplného znění (Sbírka zákonů pod č. 334/2002 ze dne 23. července 2002) Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona čís. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 337/1992 Sb., zákonem č. 344/1992 Sb., zákonem č. 359/1992 Sb., zákonem č. 67/1993 Sb.

Podstatný výtah z úplného znění (Sbírka zákonů pod č. 334/2002 ze dne 23. července 2002)

Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona čís. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 337/1992 Sb., zákonem č. 344/1992 Sb., zákonem č. 359/1992 Sb., zákonem č. 67/1993 Sb., zákonem č. 290/1993 Sb., zákonem č. 134/1994 Sb., zákonem čís. 82/1995 Sb., zákonem čís. 237/1995 Sb., zákonem čís. 279/1995 Sb., zákonem čís. 289/1995 Sb., zákonem čís. 112/1998 Sb., zákonem čís. 168/1999 Sb., zákonem čís. 360/1999 Sb., zákonem čís. 29/2000 Sb., zákonem čís. 121/2000 Sb., zákonem čís. 132/2000 Sb., zákonem čís. 151/2000 Sb., zákonem čís. 258/2000 Sb., zákonem čís. 361/2000 Sb., zákonem čís. 370/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 52/2001 Sb., zákonem čís. 164/2001 Sb., zákonem čís. 254/2001 Sb., zákonem čís. 265/2001 Sb., zákonem čís. 273/2001 Sb., zákonem čís. 274/2001 Sb., zákonem čís. 312/2001 Sb., zákonem čís. 6/2002 Sb., zákonem čís. 62/2002 Sb., zákonem čís. 78/2002 Sb. a zákonem čís. 259/2002 Sb.

ZÁKON o přestupcích Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1 Základní ustanovení Orgány státní správy a orgány obce (dále jen „správní orgány“) vedou občany k tomu, aby dodržovali zákony a jiné právní předpisy a respektovali práva spoluobčanů; dbají zejména o to, aby občané neztěžovali plnění úkolů státní správy a nerušili veřejný pořádek a občanské soužití.

ČÁST PRVNÍ: Obecná část

Zavinění

§ 3 K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

§ 5 Věk a nepříčetnost (1) Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku. (2) Za přestupek není odpovědný, kdo pro duševní poruchu v době jeho spáchání nemohl rozpoznat, že jde o porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem, nebo nemohl ovládat své jednání. Odpovědnosti se však nezbavuje ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, byť i z nedbalosti, požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky.

§ 6 Porušení povinnosti uložené právnické osobě Za porušení povinnosti uložené právnické osobě odpovídá podle tohoto zákona ten, kdo za právnickou osobu jednal nebo měl jednat, a jde-li o jednání na příkaz, ten, kdo dal k jednání příkaz. Působnost zákona § 7 (1) Odpovědnost za přestupek se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele příznivější. (2) Pachateli lze uložit pouze takový druh sankce, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o přestupku rozhoduje. (3) O ochranném opatření se rozhodne podle zákona účinného v době, kdy se o ochranném opatření rozhoduje.

§ 8 (1) Podle tohoto zákona nebo jiného zákona se posuzuje přestupek, který byl spáchán na území České republiky. (2) Podle tohoto zákona se posuzuje též přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b) a c) a přestupek proti majetku podle § 50, který spáchal v cizině státní občan České republiky anebo cizinec, který má trvalý pobyt na území České republiky, pokud takové jednání nebylo v cizině projednáno. Jiný přestupek spáchaný v cizině státním občanem České republiky anebo cizincem, který má trvalý pobyt na území České republiky, se posuzuje podle tohoto zákona nebo jiného zákona jen tehdy, jestliže jím uvedená osoba porušila povinnost, kterou má podle předpisů platných v České republice mimo území republiky, nebo jestliže to vyplývá z vyhlášených mezinárodních dohod, kterými je Česká republika vázána.

§ 9 (1) Jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustila osoba požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva, nelze jako přestupek projednat, nestanoví-li zákon jinak. (2) Nelze ani vykonat sankci nebo v jejím výkonu pokračovat, jestliže se osoba, jíž byla sankce uložena, stala později osobou požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva, s výjimkou osoby, která se stala poslancem nebo senátorem. (3) Podle tohoto zákona se projednávají přestupky, kterých se dopustili poslanci a senátoři, pokud nepožádají orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v disciplinárním řízení podle zvláštních právních předpisů.

§ 9a Podle tohoto zákona se projednávají přestupky, kterých se dopustili soudci, pokud nepožádají orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení podle zvláštního právního předpisu.

§ 10 (1) Podle zvláštních předpisů se projedná jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustily a) osoby podléhající vojenské kázeňské pravomoci, příslušníci Bezpečnostní informační služby České republiky, Policie České republiky a Vězeňské služby České republiky, b) osoby během výkonu trestu odnětí svobody. (2) Toto jednání se však projedná jako přestupek, pokud jeho pachatel přestal být osobou uvedenou v odstavci 1.

Sankce

§ 11 (1) Za přestupek lze uložit tyto sankce: a) napomenutí, b) pokutu, c) zákaz činnosti, d) propadnutí věci. (2) Sankci lze uložit samostatně nebo s jinou sankcí; napomenutí nelze uložit spolu s pokutou. (3) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o přestupku upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku.

§ 12 (1) Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen v disciplinárním řízení. (2) Za více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný. Zákaz činnosti lze uložit, jestliže ho lze uložit za některý z těchto přestupků.

§ 14 (1) Zákaz činnosti lze uložit jen za přestupky uvedené ve zvláštní části tohoto zákona nebo v jiném zákoně a na dobu tam stanovenou, nejdéle na dva roky, a jde-li o činnost, kterou pachatel vykonává v pracovním nebo jiném obdobném poměru, nebo k níž je třeba povolení nebo souhlasu státního orgánu, a spáchal-li pachatel přestupek touto činností nebo v souvislosti s ní. (2) Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným přestupkem nesměl již tuto činnost vykonávat. (3) Od výkonu zbytku zákazu činnosti lze po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že její další výkon není potřebný.

§ 15 (1) Propadnutí věci lze uložit, náleží-li věc pachateli a věc a) byla ke spáchání přestupku užita nebo určena, anebo b) byla přestupkem získána nebo byla nabyta za věc přestupkem získanou. (2) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze přestupku. (3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

Ochranná opatření

§ 16 Ochrannými opatřeními jsou: a) omezující opatření, b) zabrání věci.

§ 17 (1) Omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa a místnosti, v nichž se podávají alkoholické nápoje nebo se konají veřejné tělovýchovné, sportovní nebo kulturní podniky. Lze je uložit pachateli přestupku n
a úseku ochrany před alkoholizmem a jinými toxikomaniemi (§ 30), přestupku proti veřejnému pořádku (§ 47 a 48) a přestupku proti občanskému soužití (§ 49). (2) Omezující opatření musí být přiměřené povaze a závažnosti spáchaného přestupku; lze je uložit jen spolu se sankcí a nejdéle na dobu jednoho roku.

§ 18 (1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v § 15 odst. 1 písm. a) nebo b), lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže a) náleží pachateli, kterého nelze za přestupek stíhat, nebo b) nenáleží pachateli přestupku nebo mu nenáleží zcela a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem. (2) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky přestupku uplynuly dva roky. Ustanovení § 15 odst. 2 platí obdobně. (3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

§ 19 Zvláštní ustanovení o mladistvých (1) Při posuzování přestupku osoby, která v době jeho spáchání dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku (dále jen „mladistvý“), se přihlíží ke zvláštní péči, kterou společnost věnuje mládeži. (2) Přestupek mladistvého nelze projednat v příkazním řízení. (3) Horní hranice pokuty se u mladistvých snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 2000 Kč. V blokovém řízení nelze uložit mladistvému pokutu vyšší než 500 Kč; pokutu až do výše 1000 Kč lze uložit mladistvému, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon připouští v blokovém řízení uložit pokutu vyšší než 1 000 Kč. (4) Zákaz činnosti lze mladistvému uložit nejdéle na dobu jednoho roku, nebránil-li by výkon této sankce jeho přípravě na povolání.

ČÁST DRUHÁ: Zvláštní část Přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě

§ 21 Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy (1) Přestupku se dopustí ten, kdo a) neoprávněně zhotoví reprodukci ceniny nebo neoprávněně zhotoví nebo uvede do oběhu předmět, který by mohl být zaměněn s ceninou nebo si takový předmět neoprávněně nechá zhotovit nebo jej neoprávněně užije, bez úmyslu se obohatit nebo padělat veřejnou listinu nebo uvedené předměty, b) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést, c) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají, za účelem získání neoprávněné výhody, d) úmyslně neoprávněně užívá vědeckou nebo uměleckou hodnost nebo titul absolventa vysoké školy, e) úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní nebo poruší úřední uzávěru nebo úřední značku, f) úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní veřejnou vyhlášku nebo pozmění její obsah, g) úmyslně podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení anebo úmyslně uvede nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního orgánu, h) úmyslně neoprávněně vystupuje jako veřejný činitel, ch) úmyslně nedodrží omezující opatření uložené v přestupkovém řízení, i) úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně vojenský nebo služební stejnokroj příslušníků ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů, nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není příslušníkem ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů. (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), d) až f) a písm. h) až i) lze uložit pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) a g) pokutu do 10 000 Kč.

§ 21a Přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí (1) Přestupku se dopustí ten, kdo poruší povinnost stanovenou pro výkon některých funkcí zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, uveřejněného v částce 116/1992 Sb., a zákonem České národní rady č. 279/1992 Sb. tím, že a) v úmyslu dosáhnout přijetí do takové funkce nebo v ní setrvat uvede nesprávný nebo neúplný údaj, nebo požadovaný údaj zatají, b) nevyžádá předložení dokladů o splnění předpokladů pro výkon takové funkce, c) neučiní stanovená opatření, ačkoli ví, že osoba, která zastává takovou funkci, nesplňuje předpoklady pro její výkon. (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

§ 22 Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (1) Přestupku se dopustí ten, kdo a) jako řidič motorového vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním zákonem nebo dopravní značkou o více než 30 km/h v obci nebo o 50 km/h mimo obec, b) jako řidič motorového vozidla poruší nesprávným způsobem jízdy zvláštní zákon tím, že 1. nezastaví vozidlo na příkaz světelného signálu s červeným světlem „Stůj“ světelného signalizačního zařízení nebo pokynu policisty „Stůj“ při řízení provozu na pozemních komunikacích, 2. předjíždí vozidlo na přechodu pro chodce nebo bezprostředně před ním nebo předjíždí vozidlo způsobem, který ohrozí protijedoucí řidiče nebo jiné účastníky silničního provozu, nebo předjíždí, jestliže se nemůže bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet, nebo předjíždí, aniž má před sebou rozhled na vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí, 3. nedá při jízdě z vedlejší pozemní komunikace označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“ na křižovatku přednost v jízdě vozidlům přejíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo vozidlům přijíždějícím zprava, nevyplývá-li přednost v jízdě z dopravní značky, 4. vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zvláštním zákonem zakázáno, c) porušením zvláštního zákona způsobí dopravní nehodu, kterou je povinen podle zvláštního zákona neprodleně ohlásit policistovi, d) se dopustí jednání uvedeného pod písmenem c) jako řidič vozidla hromadné dopravy osob, e) neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O 1, f) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až e), poruší zvláštní zákon. (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. f) lze uložit pokutu do 2000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) pokutu do 3000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 7000 korun a za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 10 000 Kč. (3) Zákaz činnosti do šesti měsíců lze uložit tomu, kdo se v období dvanácti po sobě následujících kalendářních měsíců dopustí přestupku podle odstavce 1 písm. a) a b) více než dvakrát. (4) Zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit tomu, kdo se dopustí přestupku podle odstavce 1 písm. c). (5) Zákaz činnosti do dvou let lze uložit tomu, kdo se dopustí přestupku podle odstavce 1 písm. d). (6) V blokovém řízení lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. f) pokutu do 1000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) pokutu do 2000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) a e) pokutu do 5000 Kč.

§ 23 Ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství (1) Přestupku se dopustí ten, kdo a) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje, přemístí nebo umístí dopravní značku, návěstidlo, signální nebo návěstní znak, signální nebo návěstní zařízení, informační zařízení pro cestující, vyvěšený jízdní řád, označení zas
távky veřejné dopravy nebo jiného dopravního zařízení anebo neoprávněně používá takové zařízení, b) provozuje nepovolenou nebo zakázanou činnost v ochranném pásmu dráhy či pozemní komunikace nebo pozemního leteckého zařízení anebo v územním obvodu vnitrozemského přístavu, c) poruší povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem pro stavbu či provoz civilních letadel včetně kluzáků, d) nesplní povinnost uloženou správním orgánem ke zdolání mimořádně naléhavých přepravních potřeb, e) provozuje dopravu bez povolení nebo poruší povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem pro provozování dopravy, f) porušením povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem ohrozí bezpečnost nebo plynulost železničního, leteckého nebo plavebního provozu nebo způsobí v takovém provozu dopravní nehodu, g) poruší povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem pro dopravu nebo přepravu nebezpečných věcí, h) úmyslně poškodí dopravní stavbu nebo jiné zařízení, které je součástí této stavby, anebo úmyslně naruší činnost sdělovacího nebo zabezpečovacího zařízení, i) jako řidič užije dálnice nebo silnice dálničního typu motorovým vozidlem bez předchozího zaplacení poplatku podle zvláštního zákona, j) poruší zákazy stanovené při obecném užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace, k) překročil při kontrolním vážení vozidla hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem, l) bez povolení užije dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, (zvláštní užívání) nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení k tomuto užívání, m) neoprávněně uzavře dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci, neoprávněně zřídí objížďku nebo nařízenou uzavírku, objížďku neoznačí podle vydaného rozhodnutí nebo nedodrží podmínky stanovené tímto rozhodnutím, n) způsobí závadu ve sjízdnosti dálnice nebo ve sjízdnosti a schůdnosti silnice nebo místní komunikace, o) neoprávněně zřídí, pozmění nebo zruší sjezd nebo nájezd z dálnice, silnice nebo místní komunikace, p) neoprávněně umístí pevnou překážku na pozemní komunikaci nebo neodstraní jím vyvolaný zdroj ohrožení dálnice, silnice nebo místní komunikace, r) neuposlechne příkazu osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru při výkonu dozoru na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, s) jako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladů požadovaných zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným způsobem záznam o provozu vozidla nebo nedodržuje stanovené doby řízení a odpočinku, t) při přepravě nebezpečných věcí podle právního předpisu nemá řádné osvědčení o zvláštním školení řidiče, nezajistí označení vozidla, není vybaven podle právních předpisů povinnou výbavou, poruší zákaz nakládky a vykládky stanovených nebezpečných věcí na veřejně přístupných místech, přepravuje ve vozidle osoby způsobem odporujícím právním předpisům, poruší ustanovení o zastavení a stání vozidel a o dozoru nad vozidly při parkování nebo nedodrží trasu, pokud je předepsána, u) užívá v silničním provozu vozidlo označené nebo vybavené způsobem zaměnitelným s vozidlem taxislužby, ačkoliv toto vozidlo není zařazeno v evidenci vozidel taxislužby, nebo nabízí přepravní služby způsobem s taxislužbou zaměnitelným, ačkoliv není osobou, na jejíž jméno je vydán průkaz způsobilosti řidiče taxislužby, v) bez povolení provozovatele dráhy vykonává v obvodu dráhy činnosti, které jsou podnikáním, nebo vstoupí do obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, x) svým chováním nebo činností porušuje nebo ohrožuje provozování dráhy a drážní dopravy nebo poškozuje součásti dráhy nebo součásti drážního vozidla, y) v obvodu dráhy nedbá pokynu provozovatele dráhy, dopravce nebo osoby jimi pověřené k zajištění bezpečnosti osob a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy nebo nedbá pokynu k zajištění ochrany majetku a veřejného pořádku, z) porušením povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem ohrozí pověřenou osobu provozovatele dráhy nebo dopravce při výkonu jeho činnosti. (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) a písm. u) až z) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. j) až t) pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. i) pokutu do 15 000 Kč; zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. c) a f). (3) V blokovém řízení lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. i), s) a t) pokutu do 5000 Kč.

§ 24 Přestupky na úseku podnikání (1) Přestupku se dopustí ten, kdo a) poškodí jiného na ceně, jakosti, množství nebo hmotnosti při prodeji zboží nebo poskytování jiných služeb, b) neoprávněně provozuje obchodní, výrobní či jinou výdělečnou činnost, c) poruší povinnost používat při podnikání obchodní firmu, a nemá-li ji, jméno a příjmení nebo název a uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách údaje o své obchodní fir mě, a nemá-li ji, o jménu a příjmení nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, zápisu do obchodního nebo živnostenského rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, včetně spisové značky, popřípadě o zápisu organizační složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, podle zvláštního právního předpisu. (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 50 000 Kč; zákaz činnosti do 1 roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a c).

§ 25 a 26 Zrušeny

§ 28 Přestupky na úseku práce a sociálních věcí (1) Přestupku se dopustí ten, kdo a) ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů o osvojení, b) maří výkon ochranné výchovy nezletilého anebo narušuje výchovu dítěte svěřeného do vých. jiného občana než rodiče nebo do pěstounské péče, c) ponechá nezletilé dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím jej vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví, d) ponechá nezletilé dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou, e) v úmyslu ponížit lidskou důstojnost nezletilého dítěte použije vůči němu nepřiměřeného opatření, f) úmyslně se nepodrobí rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí podle zvláštního právního předpisu, popřípadě nesplní některou z povinností, které mu tento zvláštní právní předpis ukládá, g) zneužívá nezletilé dítě k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni jeho tělesného a rozumového vývoje, h) úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije průkaz mimořádných výhod, i) poruší jinou povinnost stanovenou zákonem o sociálním zabezpečení na úseku průkazů mimořádných výhod, j) jako cizinec je zaměstnán v České republice bez pracovního povolení, pokud je takového povolení třeba, k) neoprávněně zprostředkovává pracovní činnost. (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a), h) až k) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za p

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
DVB-T2 již pro 83 % domácností. Nové pokrytí hlásí Černá hora a Lysá hora
Objevil se první dvoujádrový Ryzen, vzorek mobilního čipu s GPU Radeon Vega 3
Samsung udělá z mobilů ještě lepší počítače. Na Galaxy S8 a Note8 poběží Linux
Nejlepší protipirátská ochrana Denuvo padla. Cracky vznikají ještě v den vydání her
Podle výrobců grafik ještě těžní mánie nekončí, vydrží prý minimálně do konce roku
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít