Zákon č. 72/2000 Sb.

06. srpna 2004, 00:00 - admin
06. srpna 2004, 00:00

Citace: 350/2004 Sb. Částka: 113/2004 Sb. Rozeslána dne: 7. června 2004Datum účinnosti od: 1. května 2004

Úplné znění zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách

a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),

jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 453/2001 Sb.,

zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 19/2004 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

INVESTIČNÍ POBÍDKY

§ 1

(1) Tento zákon upravuje všeobecné podmínky pro poskytování investičních pobídek, postup při poskytování investičních pobídek a výkon státní správy s tím související za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území České republiky.

(2) Investičními pobídkami se rozumí

a) slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu,1)

b) převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu,

c) hmotná podpora vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu,3)

d) hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu,3)

e) převod pozemků podle zvláštního právního předpisu,2) evidovaných v katastru nemovitostí2a) jako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků, a to za ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu2b) účinného ke dni uzavření smlouvy o převodu. Zvláštní zákony omezující převody pozemků ve vlastnictví České republiky tím nejsou dotčeny.

§ 2

(1) Právnické nebo fyzické osobě lze investiční pobídku poskytnout, pokud prokáže, že může splnit všeobecné podmínky stanovené tímto zákonem a zvláštní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy.1), 3)

(2) Všeobecnými podmínkami jsou

a) zavedení nové výroby, rozšíření stávající výroby, či její modernizace za účelem podstatné změny výrobku nebo výrobního procesu,

b) vynaložení prostředků do oborů zpracovatelského průmyslu za podmínky, že část výrobní linky je součástí strojního zařízení stanoveného nařízením vlády a že pořizovací cena této části výrobní linky činí nejméně 50 % celkové pořizovací ceny výrobní linky; za zpracovatelský průmysl se nepovažuje dobývání nerostných surovin, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, stavebnictví, opravy motorových vozidel, obchod a ostatní služby, doprava a zemědělství,

c) pořízení strojního zařízení4) v hodnotě nejméně 40 % celkové hodnoty pořízeného majetku, který je podle zvláštního právního předpisu4a) dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem (dále jen „dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek“),

d) šetrnost výroby, činností, procesů, stavby nebo zařízení k životnímu prostředí,5)

e) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejméně v částce

200 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 100 000 000 Kč musí být kryta vlastním kapitálem právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby; za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků vytvořených ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory,

f) splnění podmínek podle písmen a) až c) a e) nejdéle do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu podle § 5; v odůvodněných případech může Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) na žádost tuto lhůtu prodloužit nejdéle o 2 roky,

g) pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v rámci investiční akce je možné nejdříve ode dne předložení záměru získat investiční pobídky.

(3) Do částek podle odstavce 2 písm. e) a f) se nezahrnují platby na základě smlouvy o přenechání věci do užívání, v níž si strany smlouvy sjednají, že uživatel je oprávněn koupit věc.

(4) Pokud ze záměru získat investiční pobídky vyplývá, že celá investiční akce by měla být realizována ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem v okrese nebo v okresech, kde je v době předložení záměru míra nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulá dvě pololetí, ministerstvo sníží částku uvedenou v odstavci 2 písm. e) na částku 150 000 000 Kč; polovina této částky musí být kryta vlastním kapitálem právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby. Za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory.

(5) Pokud ze záměru získat investiční pobídky vyplývá, že celá investiční akce by měla být realizována ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem, v okrese nebo v okresech, kde je v době předložení záměru míra nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulá dvě pololetí, ministerstvo sníží částku uvedenou v odstavci

2 písm. e) na částku 100 000 000 Kč; polovina této částky musí být kryta vlastním kapitálem právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby. Za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory.

§ 3

(1) Žadatel předloží záměr získat investiční pobídky podle § 1 odst. 2 organizaci zřízené ministerstvem (dále jen „určená organizace“).

(2) Žadatel v záměru uvede

a) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, je-li přiděleno, jméno, pobyt a rodné číslo či jinou identifikaci osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, s uvedením rozsahu, v jakém může jednat jejím jménem; u organizační složky podniku zahraniční osoby dále její umístění, jakož i jméno a místo pobytu vedoucího této organizační složky,

b) jde-li o fyzickou osobu, jméno, místo pobytu, datum narození, rodné číslo a identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno,

c) plánovanou výši finančních prostředků určených na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v době realizace investiční akce v členění na jednotlivé roky a z hlediska účelu jejich použití,

d) předpokládaný počáteční a konečný stav zaměstnanců, požadavky na jejich odbornou kvalifikaci a předpokládanou výši nákladů na jejich rekvalifikaci,

e) označení katastrálního území, kde bude sídlo společnosti, a území, kde bude uskutečněna výstavba a umístěno strojní zařízení,

f) požadavky na technické vybavení území a požadovanou plochu v m2 v ]lenění na pozemky určené pro vybudování výrobního zařízení, skladů, administrativní budovy a další,

g) strojní zařízení určené pro investiční akci v členění podle číselných kódů celního sazebníku dále v členění na nové strojní zařízení, strojní zařízení již užívané v České republice nebo mimo Českou republiku včetně data jeho výro
by,

h) bližší informaci o předpokládané výstavbě nových budov nebo o předpokládaném využití možnosti nájmu stávajících budov či jejich koupi,

i) harmonogram investiční akce a předpokládaný termín zahájení výroby,

j) požadované investiční pobídky,

k) další údaje uvedené v příloze k zákonu.

(3) Žadatel k záměru připojí,

a) jde-li o právnickou osobu, společenskou či jinou zakladatelskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu společnosti nebo její úředně ověřenou kopii, u akciové společnosti, družstva, popřípadě společnosti s ručením omezeným, stanovy, pokud je mají, výpis z obchodního rejstříku, u zahraniční osoby doklad obdobný výpisu z obchodního rejstříku, výroční zprávy nebo účetní závěrky anebo konsolidované účetní závěrky, pokud je žadatel povinen je sestavovat podle zvláštního právního předpisu, ověřené auditorem, a to za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období nebo za 1 či 2 účetní období, podniká-li právnická osoba po dobu kratší než 3 roky,

b) jde-li o fyzickou osobu, doklad o oprávnění k podnikání, je-li fyzická osoba v rejstříku zapsána, výpis z obchodního rejstříku, účetní závěrku, nebo jde-li o účetní jednotku účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období, nebo za 1 či 2 zdaňovací období, podniká-li kratší dobu než 3 roky.

§ 4

(1) Určená organizace vypracuje k předloženému záměru získat investiční pobídky podle § 1 odst. 2 posudek a předloží jej spolu se záměrem žadatele ministerstvu nejdéle do 30 dní od obdržení záměru. Vyplyne-li z posudku, že žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investičních pobídek, připojí k posudku návrh na poskytnutí příslušných investičních pobídek; v návrhu uvede, které investiční pobídky by mohly být poskytnuty, jejich výši a podmínky jejich uplatnění. V opačném případě připojí k posudku návrh na odmítnutí záměru žadatele.

(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí, každé ve své působnosti, na základě žádosti ministerstva udělí souhlas nebo zamítne poskytnutí investičních pobídek ve své působnosti do 14 dnů od obdržení žádosti. Ministerstvo životního prostředí se do 14 dnů od obdržení žádosti ministerstva vyjádří k předpokladům splnění všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2 písm. d). Obec, na jejímž katastrálním území bude uskutečněna výstavba a umístěno strojní zařízení, se na základě žádosti ministerstva vyjádří k poskytnutí investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b) do 14 dnů od obdržení žádosti.

(3) Ministerstvo po posouzení podkladů podle odstavce 1, po předchozím souhlasu Ministerstva financí s poskytnutím investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. a), po předchozím souhlasu Ministerstva práce a sociálních věcí s poskytnutím investičních pobídek podle § 1 odst. 2 písm. c) a d), na základě vyjádření Ministerstva životního prostředí k předpokladům splnění všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2 písm. d) a na základě předchozího vyjádření obce, na jejímž katastrálním území bude uskutečněna výstavba a umístěno strojní zařízení, s poskytnutím investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b) stanoví ve spolupráci s Úřadem pro ochranu veřejné soutěže (dále jen „Úřad“) přípustnou míru a hodnotu veřejné podpory a vydá nabídku na poskytnutí investičních pobídek v členění na jednotlivé druhy pobídek, jejich hodnoty vyjádřené v orientační výši, včetně podmínek, za kterých lze investiční pobídky čerpat, nebo vydá rozhodnutí, kterým předložený záměr zamítne. Nabídku na poskytnutí investičních pobídek nebo rozhodnutí, kterým předložený záměr zamítne, zašle ministerstvo prostřednictvím určené organizace žadateli, kopii nabídky zašle ministerstvům, která se k žádosti vyjádřila.

§ 5

(1) Na základě nabídky podle § 4 odst. 3 může zájemce o investiční pobídky předložit ministerstvu prostřednictvím určené organizace nejpozději do 6 měsíců od jejího doručení žádost o příslib investičních pobídek. Zájemcem může být osoba či osoby, které předložily záměr získat investiční pobídky, nebo jiná osoba, avšak jen za podmínky, že současně s podáním žádosti prokáže, že

a) byla založena v souvislosti s přijetím nabídky podle § 4 odst. 3 a že osoba či osoby, které předložily záměr získat investiční pobídky, mají v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast, nebo

b) byla založena v souvislosti s přijetím nabídky podle § 4 odst. 3 dceřinou společností osoby, která předložila záměr získat investiční pobídky, a že tato dceřiná společnost má v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast.

(2) Žádost podaná zájemcem o investiční pobídky musí obsahovat

a) výpis z obchodního rejstříku, a je-li zájemcem o investiční pobídky fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání,

b) potvrzení zájemce o investiční pobídky o pravdivosti údajů uvedených v záměru podle § 3 odst. 2,

c) souhlas zájemce s investičními pobídkami uvedenými v nabídce,

d) prohlášení zájemce, že nejpozději do 24 měsíců od doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek zahájí financování investiční akce vynaložením prostředků na pořízení hmotného či nehmotného majetku a že výrobu zahájí nejpozději do 3 let od doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek.

(3) Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydává ministerstvo zájemci na základě předchozího souhlasu Ministerstva financí, jde-li o Yobídky podle § 1 odst. 2 písm. a), na základě předchozího souhlasu Ministerstva práce a sociálních věcí, jde-li o pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c) a d) a na základě předchozího vyjádření obce, na jejímž území má být investice uskutečněna, jde-li o pobídku podle § 1 odst. 2 písm. b).

Kopii rozhodnutí zašle Ministerstvu financí, Ministerstvu práce a sociálních věcí, místně příslušnému správci daně a obci, na jejímž katastrálním území má být investice uskutečněna, přichází-li v úvahu uplatnění investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b).

(4) V rozhodnutí o příslibu investičních pobídek se uvede

a) označení zájemce o investiční pobídky,

b) druhy přiznaných investičních pobídek,

c) podmínky, za kterých lze investiční pobídky čerpat,

d) přípustná míra a hodnota veřejné podpory stanovená ministerstvem ve spolupráci s Úřadem, a

e) podmínky, za nichž se veřejná podpora poskytuje.

(5) Není-li placení částek na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uvedeného v § 2 odst. 2 zahájeno do 24 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek nebo není-li zahájena výroba nejpozději do 3 let ode dne doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, aniž byla lhůta podle § 2 odst. 2 písm. f) prodloužena, pozbývá rozhodnutí o příslibu investičních pobídek platnosti a vše, co bylo formou investiční pobídky získáno, musí být vráceno nebo odvedeno včetně příslušného penále nebo dalších sankcí6) podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí, zjistí-li se p

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Auta
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber…
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in hybridů o rok dřív
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná se o nové Lynk&Co 02
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Technologie
Apple má v iMacu Pro ARM procesor A10. Běží na něm Siri a náhrada Intel ME, i po vypnutí
Herní pocta metalové hudbě jménem Brütal Legend je teď ke stažení zdarma
6 tipů na profesionální programy. Fotoeditory, e-maily či myšlenkové mapy [Vánoce 2017]
Google vytvoří lepší Street View. Budovy už nebudou roztrhané
Dostupnost šestijader Coffee Lake se asi zlepší v půli prosince, Intel spustí další linku
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít