ZÁKON č. 40/2003 Sb., o veřejných zakázkách – II. část

06. srpna 2004, 00:00 - admin
06. srpna 2004, 00:00

Částka: 12/2004 Sb. Rozeslán: 5. února 2004 Datum přijetí: 17. prosince 2003 Účinnost: Zákon nabyl účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1 písm. f), § 4 odst. 1 písm. e),§ 27 odst. 6, § 31 odst. 4, § 49 odst. 3 písm. b), c) a d), § 56 odst. 2 písm. b), § 61 odst. 2, § 69 odst. 2, § 83 odst. 2 písm. b), § 84 odst. 1 písm. b), § 84 odst. 3 a § 95 – účinnost od 1. května 2004.

Přinášíme zbývající část znění nového zákona o veřejných zakázkách. První část zákona

zveřejnil Profit v čísle 25.

 

Hlava III

Nabídky

§ 53

Podání nabídky

(1) Každý dodavatel v otevřeném řízení nebo každý zájemce, který byl zadavatelem vyzván k podání nabídky v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, může podat pouze jednu nabídku; nabídka obsahující varianty se považuje za jednu nabídku. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje o zájemci nebo uchazeči v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3.

(2) Jednu nabídku může podat i více dodavatelů nebo zájemců společně.

(3) Nabídky se podávají písemně a v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku podle § 59 odst. 1 vrátit. Doručené nabídky zadavatel eviduje a přiděluje jim pořadová čísla.

(4) Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu stanovenou zadavatelem v oznámení zadávacího řízení.

(5) Pokud dodavatel nebo zájemce podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo zájemci, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

§ 54

Lhůta pro podání nabídky

(1) Lhůtu pro podání nabídky stanoví zadavatel podle druhu a charakteru veřejné zakázky.

(2) Lhůta pro podání nabídky u nadlimitní veřejné zakázky nesmí být kratší než

a) 52 dny v otevřeném řízení,

b) 40 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním.

(3) Lhůtu pro podání nabídky u nadlimitní veřejné zakázky může zadavatel, za předpokladu, že předběžné oznámení bylo uveřejněno nejvýše 12 měsíců a nejméně 52 dny před uveřejněním oznámení otevřeného nebo užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním, zkrátit na

a) 22 dny v otevřeném řízení,

b) 26 dnů v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním.

(4) V užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací stanoví lhůtu pro podání nabídky na základě vzájemné dohody s vybranými zájemci, je-li všem vybraným zájemcům poskytnuta stejná lhůta pro podání nabídky. Není-li možné dohody dosáhnout, stanoví zadavatel lhůtu pro podání nabídky ne kratší než 10 dnů.

(5) Lhůta pro podání nabídky u podlimitní veřejné zakázky nesmí být kratší než

a) 36 dnů v otevřeném řízení,

b) 20 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním.

(6) Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni

a) uveřejnění oznámení otevřeného řízení,

b) odeslání výzvy k podání nabídek v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním.

§ 55

Kritéria pro zadání veřejné zakázky

(1) Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je

a) ekonomická výhodnost nabídky, nebo

b) nejnižší nabídková cena.

(2) Zadavatel zvolí základní kritérium pro zadání veřejné zakázky podle jejího druhu a složitosti v návaznosti na rozsah požadavků vymezujících předmět veřejné zakázky.

(3) Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky, posuzuje nabídku podle dílčích kritérií. Jednotlivým dílčím kritériím musí zadavatel stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech. Jedním z dílčích kritérií je vždy nabídková cena a dále zejména

a) provozní náklady,

b) požadavky na údržbu,

c) technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky.

(4) Zadavatel je povinen uveřejnit v oznámení otevřeného nebo užšího řízení základní kritérium pro zadání veřejné zakázky a v případě zadání veřejné zakázky na podkladě ekonomické výhodnosti nabídky i dílčí kritéria včetně jejich váhy.

(5) Jde-li o jednací řízení s uveřejněním, postupuje zadavatel obdobně podle odst. 1 až 4.

§ 56

Varianty nabídky

(1) Varianty nabídky jsou přípustné, je-li veřejná zakázka zadávána na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky a pokud zadavatel varianty předem nevyloučil. Pokud jsou varianty nabídky přípustné, je zadavatel povinen v zadávací dokumentaci uvést alespoň minimální požadavky, které musí varianty splňovat.

(2) Pokud zadavatel varianty nabídky předem nevyloučil, nesmí je odmítnout z důvodu odkazu na

a) národní technické normy přejímající evropské normy,

b) evropská technická schválení, nebo

c) národní technické specifikace.

(3) Pokud zadavatel varianty nabídky předem nevyloučil, nesmí je odmítnout proto, že by v případě veřejné zakázky na dodávky došlo ke změně na veřejnou zakázku na služby nebo že by v případě veřejné zakázky na služby došlo ke změně na veřejnou zakázku na dodávky.

 

Hlava IV

Hodnotící komise

§ 57

Složení hodnotící komise

(1) Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném nebo užším řízení jmenuje zadavatel hodnotící komisi. Hodnotící komise musí být minimálně pětičlenná a musí mít nejméně jednu třetinu členů s odbornou způsobilostí podle zvláštních právních předpisů.17) Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce zadavatele. Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuje zadavatel za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka.

(2) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) a b), u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 200 mil. Kč, ustavuje hodnotící komisi podle odstavce 1 věcně příslušný ministr. Jejím členem musí být zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev. Hodnotící komise musí mít nejméně sedm členů, z nichž nejméně 30 % má příslušnou odbornou způsobilost k předmětu veřejné zakázky.

(3) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) a b), u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 300 mil. Kč, ustavuje hodnotící komisi podle odstavce 1 vláda na návrh věcně příslušného ministra. Jejím členem musí být zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev. Hodnotící komise musí mít nejméně devět členů, z nichž nejméně 30 % má příslušnou odbornou způsobilost k předmětu veřejné zakázky.

(4) Členové hodnotící komise a jejich náhradníci nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjatí; zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání příslušné veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise i náhradník písemně prohlášení zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise.

(5) Vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů hodnotící komise v průběhu její činnosti, popřípadě náhradníkovi, je povinen to bezodkladně oznámit zadavateli. Zadavatel po zvážení důvodů podjatosti člena hodnotící komise, popřípadě náhradníka, rozhodne o jeho dalším setrvání v hodnotící komisi; vznikne-li zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého z členů hodnotící komise, popřípadě náhradníka, postupuje obdobně. Člen hodnotící komise, popřípadě náhradník, kterému vznikl důvod podjatosti, se nesmí zúčastnit jednání hodnotí
cí komise od okamžiku, kdy se o tomto důvodu dozvěděl. Předseda hodnotící komise vyzve k činnosti v hodnotící komisi za podjatého člena jeho náhradníka.

(6) Stanovení počtu členů hodnotící komise s odbornou způsobilostí neplatí pro zpravodajské služby.

(7) Zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, s výjimkou veřejného zadavatele, není povinen postupovat podle odstavců 1 až 6 a veškeré povinnosti stanovené tímto zákonem hodnotící komisi plní zadavatel.

§ 58

Jednání hodnotící komise

(1) Hodnotící komise si zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu na svém prvním jednání, které svolá zadavatel. Další jednání hodnotící komise svolává a řídí její předseda, není-li předseda přítomen, místopředseda.

(2) Každý člen hodnotící komise musí být na její jednání nejméně 7 dnů předem pozván; nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost předsedovi hodnotící komise, který zajistí účast náhradníka. Hodnotící komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů, nebo jejich náhradníků. Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

(3) O jednání hodnotící komise se sepisuje protokol (dále jen „protokol o jednání“). Protokol o jednání podepisují všichni členové hodnotící komise. Zastává-li člen hodnotící komise odchylný názor proti názoru většiny, uvede se v protokolu o jednání tento odlišný názor s odůvodněním.

(4) Členové hodnotící komise a náhradníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.

Hlava V

Posuzování a hodnocení nabídek

§ 59

Otevírání obálek s nabídkami

(1) Hodnotící komise nesmí otevřít obálku s nabídkou (dále jen „obálka“) do uplynutí lhůty pro podání nabídky. Obálky budou otevřeny v termínu uvedeném v oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 30 dnů po lhůtě pro podání nabídky. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídky hodnotící komise neotevírá a zadavatel je vrátí bezodkladně uchazečům.

(2) Zadavatel předá hodnotící komisi obálky až před zahájením otevírání obálek včetně seznamu nabídek. Není-li hodnotící komise jmenována (§ 57 odst. 7), otevírá obálky zadavatel za přítomnosti nejméně tří jím vybraných fyzických osob, které musí splňovat podmínky uvedené v § 57 odst. 1.

(3) Hodnotící komise otevírá obálky podle pořadového čísla a kontroluje, zda nabídka je

a) zpracována v požadovaném jazyku,

b) podepsaná oprávněnou osobou a

c) z hlediska požadovaného obsahu úplná.

(4) Přítomným uchazečům otevírání obálek zadavatel nebo hodnotící komise sděluje po provedení kontroly podle odstavce 3 identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, nabídkovou cenu a dále informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 3. Pokud varianty nabídky obsahují různé nabídkové ceny, musí být sdělena cena za každou variantu nabídky. Další obsah nabídky nesmí být uchazečům sdělen. Pokud informace o termínu otevírání obálek nebyla součástí zadání veřejné zakázky, zadavatel písemně vyrozumí uchazeče nebo zájemce o termínu otevírání obálek v předstihu alespoň 5 pracovních dní.

(5) Jestliže hodnotící komise zjistí, že nabídka nesplňuje požadavky podle odstavce 3, nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, z další účasti v otevřeném nebo v užším řízení. Vyloučení včetně důvodů je zadavatel povinen uchazeči bezodkladně písemně oznámit.

§ 60

Protokol o otevírání obálek

(1) O otevírání obálek sepisuje hodnotící komise protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede hodnotící komise identifikační údaje o uchazeči včetně osobních údajů, a to

a) v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena,

b) v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena.

Hodnotící komise současně uvede, zda nabídka vyhověla požadavkům uvedeným v § 59 odst. 3. Příslušná část protokolu o otevírání obálek se účastníkům otevírání obálek přečte před otevřením další obálky.

(2) Hodnotící komise současně uvede, zda nabídka vyhověla každému požadavku uvedenému v § 59 odst. 3, a nabídkovou cenu. Před otevřením další obálky se účastníkům otevírání obálek přečte příslušná část protokolu o otevírání obálek.

(3) Protokol o otevírání obálek podepisují všichni členové hodnotící komise. Protokol o otevírání obálek se po připojení listiny účastníků přikládá k seznamu nabídek. Uchazeči jsou oprávněni u zadavatele nahlédnout do části protokolu podle odstavců 1 a 2. Tuto část zadavatel zveřejní obvyklým způsobem.

§ 61

Posuzování nabídek

(1) Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek. Nabídky, které nesplňují zadávací podmínky, musí být vyřazeny; jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Současně hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předpokládané ceně předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění ve lhůtě podle odstavce 4. Hodnotící komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami, zejména z důvodu výjimečné hospodárnosti realizace nebo výrobní metody, originality, případně objevnosti technického řešení nebo příznivých podmínek u uchazeče. Neodůvodnil-li uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, nabídku vyřadí.

(2) V případě, že kritériem pro zadání nadlimitní veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, sdělí zadavatel Evropské komisi vyřazení nabídek, které mají mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

(3) Zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací může vyřadit nabídky, které mají mimořádně nízkou nabídkovou cenu vlivem státní pomoci, jen pokud věc projednal s uchazečem a uchazeč nebyl schopen doložit, že pomoc byla poskytnuta v souladu se zvláštním právním předpisem.26)

(4) Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nepředloží vysvětlení ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Ke zjevným početním chybám v nabídce, které nemají vliv na nabídkovou cenu, zjištěným při posuzování, hodnotící komise nepřihlíží.

(5) Uchazeče, jehož nabídka byla při posuzování nabídek vyřazena, musí zadavatel bezodkladně vyloučit ze zadávacího řízení. Vyloučení včetně d

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Nejlevnější 4K OLED televize se slevy nedočkala, ale dostane k ní zdarma PS4 Pro
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít