zákon č. 40/2003 sb., o veřejných zakázkách -1. část

14. června 2004, 00:00 - admin
14. června 2004, 00:00

samostatná příloha týdeníku PROFITČástka: 12/2004 Sb.Rozeslán: 5. února 2004Datum přijetí: 17. prosince 2003Účinnost: Zákon nabyl účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1 písm. f), § 4 odst. 1 písm. e),§ 27 odst.

samostatná příloha týdeníku PROFIT

Částka: 12/2004 Sb.

Rozeslán: 5. února 2004

Datum přijetí: 17. prosince 2003

Účinnost: Zákon nabyl účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1 písm. f), § 4 odst. 1 písm. e),

§ 27 odst. 6, § 31 odst. 4, § 49 odst. 3 písm. b), c) a d), § 56 odst. 2 písm. b), § 61 odst. 2, § 69 odst. 2, § 83 odst. 2 písm. b), § 84 odst. 1 písm. b), § 84 odst. 3 a § 95 - účinnost

od 1. května 2004.

ZÁKON Č. 40/2003 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

číst první

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

§1

Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství“

a) okruh právnických a fyzických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona,

b) postup při zadávání veřejných zakázek,

c) druhy zadávacích řízení,

d) veřejnou soutěž o návrh,

e) dohled nad zadáváním veřejných zakázek.

§2

(1) Podle tohoto zákona postupují tito zadavatelé veřejných zakázek:

a) veřejný zadavatel, kterým je

1. Česká republika21,

2. státní příspěvková organizace“ ,

3. územní samosprávný celek a v případě hlavního města Prahy41 a statutárních měst též městský obvod nebo městská část, a jimi řízené a zřizované příspěvkové organizace,

4. Fond národního majetku České republiky, Pozemkový fond České republiky, státní fond, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká konsolidační agentura, zdravotní pojišťovna, dobrovolný svazek obcí a jiná právnická osoba, pokud byla zřízena zákonem nebo na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně veřejnými zadavateli, neboje veřejnými zadavateli řízena nebo veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů vjejím správním, řídícím nebo kontrolním orgánu,

b) jiná právnická nebo fyzická osoba, zadává-li zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce, která je z více než 50 % financována veřejným zadavatelem, nebo

c) podnikatel,5)jestliže je ovládán“ veřejným zadavatelem, nebo jehož podnikání je podmíněno udělením oprávnění,“ které mu poskytuje zvláštní nebo výhradní práva, a vykonává některou z činností uvedených v § 3.

(2) Zadavatelem může být společně i několik zadavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), mají-li svoje vzájemná práva a povinnosti a vztahy k třetím osobám smluvně upraveny.

§3

(1) Zadavatel v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací zadává podle tohoto zákona pouze nadlimitní veřejné zakázky (§ 14), pokud

a) poskytuje nebo provozuje pevné sítě určené k zásobování veřejnosti v souvislosti s výrobou, přepravou nebo distribucí

1. pitné vody,

2. elektřiny,

3. plynu nebo tepla,

b) zásobuje sítě uvedené v písmenu a) pitnou vodou, elektřinou, plynem nebo teplem,

c) vykonává činnost, při které využívá geograficky vymezeného území za účelem

1. průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv, nebo

2. poskytování letištních, přístavních a jiných terminálových zařízení leteckým dopravcům a dopravcům na vnitrozemských vodních cestách,

d) provozuje sítě poskytující služby veřejnosti v oblasti železniční dopravy, automatizovaných systémů, tramvají, trolejbusů, autobusů nebo lanovek,

e) poskytuje nebo provozuje kanalizaci pro veřejnou potřebu nebo provádí čištění nebo úpravu odpadních vod, pokud zároveň poskytuje nebo provozuje pevné sítě určené k zásobování veřejnosti v souvislosti s výrobou, přepravou nebo distribucí pitné vody nebo pokud tyto sítě zásobuje pitnou vodou,

f) poskytuje telekomunikační služby nebo provozuje telekomunikační sítě.81

(2) Za činnost podle odstavce 1 písm. a) a b) se u zadavatele uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) nepovažuje zásobování sítě, jestliže

a) v případě pitné vody nebo elektřiny

1. pitná voda nebo elektřina je vyráběna z důvodu)nezbytností pro výkon činností, které nejsou uvedeny v odstavci 1, a

2. dodávky do veřejné sítě závisí pouze na vlastní spotřebě zadavatele a nepřesáhly 30 % průměru celkové výroby pitné vody nebo elektrické energie zadavatele za poslední 3 roky,

b) v případě plynu nebo tepla

1. výroba plynu nebo teplaje nevyhnutelným důsledkem výkonu činnosti, která není uvedena v odstavci 1, a

2. dodávka do veřejné sítě je určena pouze pro hospodářské využití takové výroby a nečiní více než 20 % průměrného obratu zadavatele za poslední 3 roky.

(3) Za činnost podle odstavce 1 písm. d) se nepovažuje provozování veřejné autobusové dopravy, jestliže jiné osoby mohou poskytovat tyto služby na celém území státu nebo pouze ve vymezené oblasti za stejných podmínek.

(4) Tento zákon se nevztahuje na nákupy zadavatelů, kteří poskytují telekomunikační služby nebo provozují telekomunikační sítě v případě, že zvláštní právní předpis8) umožňuje poskytovat telekomunikační služby nebo provozovat telekomunikační sítě v efektivní soutěži.

§4

(1) Tento zákon se nevztahuje na zadávání zakázek, jestliže

a) jejich předmětem jsou utajované skutečnosti nebo jejich provádění je podle zvláštních právních předpisů5) spojeno se zvláštními bezpečnostními opatřeními nebo jestliže to vyžaduje ochrana základních bezpečnostních zájmů státu,

b) jejich předmětem je výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu,

c) se jejich zadávání řídí zvláštními procesními pravidly a zakázky jsou zadávány v návaznosti na mezinárodní smlouvu, vztahující se k pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky““ nebo k vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných států, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,

d) se na jejich zadávání vztahují pravidla daná zvláštními postupy mezinárodních organizací,

e) jsou zadávány v návaznosti na mezinárodní smlouvu uzavřenou mezi členským státem Evropské unie a jiným než členským státem Evropské unie nebo jinými než členskými státy Evropské unie, za účelem realizace nebo využití společného projektu smluvními stranami; uzavření takovéto smlouvy musí být sděleno Komisi Evropského společenství (dále jen „Evropská komise“),

f) jde o služby, jejichž předmětem je výzkum a vývoj v případě, kdy jejich výsledky nevyužije výlučně zadavatel pro vlastní činnost a jestliže poskytovaná služba je zcela uhrazena zadavatelem,

g) Jde o poskytování finančních služeb spojených s vydáváním, prodejem, koupí nebo jiným převodem cenných papírů anebo s jinými finančními nástroji,

h) jde o služby nebo dodávky poskytované a přijímané Českou národní bankou v souvislosti s výkonem její působnosti, i) jde o poskytování rozhodčích a smírčích služeb,

j) jde o činnost nebo dílo na základě pracovní smlouvy, nebo služebního anebo obdobného poměru,

k) předmět zakázky je hlavním předmětem podnikání státního podniku nebo předmětem činnosti příspěvkové organizace, které založil nebo zřídil v souladu se zákonem zadavatel uvedený v § 2 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 3,

1) jde o zakázku na služby zadávanou osobě, která je zadavatele
m podle § 2 odst. 1 písm. a) na základě výhradního práva uděleného ze zákona nebo na základě zákona v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství,

m) jejich předmětem je ustanovení znalce nebo tlumočníka“1 pro účely soudního, správního, rozhodčího nebo jiného obdobného řízení včetně přípravného řízení trestního, n) jsou zadávány podle akreditovaných postupů jednotlivých programů pomoci Evropských společenství v České republice,

o) zakázka je zadávána na dodávky do státních hmotných rezerv,

p) jde o koupi, skladování a prodej zemědělských výrobků a potravin organizované Státním zemědělským intervenčním fondem,

q) dodavatelem dodávek nebo služeb je Česká republika prostřednictvím Vězeňské služby České republiky, jestliže zadavatelem je Česká republika.

(2) Tento zákon se nevztahuje na podlimitní veřejné zakázky (§ 15)

a) na dodávky nebo na služby přímo související s návštěvami ústavních činitelů jiných států a jimi zmocněných zástupců v České republice,

b) jejichž zadavatelem jsou zpravodajské služby.

§5

(1) Tento zákon se nevztahuje na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

dopravy a telekomunikací, jde-li o zakázky

a) zadávané za účelem

1. výkonu činností podle § 3 v zahraničí, pokud nejde o využití sítí nebo území v Evropských společenstvích,

2. dalšího prodeje nebo nájmu jiným osobám za předpokladu, že zadavatel nemá žádné zvláštní nebo výhradní oprávnění prodávat nebo pronajímat předmět takové veřejné zakáz- . ky a jiné osoby mají možnost předmět veřejné zakázky prodávat nebo pronajímat za stejných podmínek,

3. nákupu vody, vykonává-li zadavatel činnost uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) bodu 1,

4. nákupu energie nebo nákupu paliv určených pro výrobu energie, vykonává-li zadavatel činnost uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 2 a 3 nebo v § 3 odst. 1 písm. b),

5. nákupu podpůrných služeb podle zvláštního právního předpisu12) pro zajištění systémových služeb a nákupu elektrické energie pro krytí ztrát v přenosové soustavě, vykonává-li zadavatel činnost uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) bodu 2,

b) na služby, které

1. zadavatel zadává přidružené osobě (§ 17 písm. h)), nebo

2. zadává několik zadavatelů společně, mají-li svoje vzájemná práva a povinnosti a vztahy k třetím osobám smluvně upraveny, za účelem provedení činností podle § 3 jednomu z těchto zadavatelů nebo osobě, která je přidružena k jednomu z těchto zadavatelů, jestliže alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby za služby, dosaženého za předchozí 3 roky v Evropských společenstvích, pochází z poskytování takových služeb osobám, k nimž je přidružena. Jestliže stejné nebo podobné služby poskytuje více než jedna osoba přidružená k zadavateli, bere se v úvahu celkový obrat pocházející z poskytování služeb těchto osob.

(2) Tento zákon se nevztahuje rovněž na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, jde-li o zakázky zadávané za jiným účelem, než je výkon činností uvedených v § 3.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, jde-li o veřejnou zakázku

a) zadávanou zadavatelem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a),

b) která souvisí s projekty vodohospodářských staveb, zavlažováním nebo odvodňováním půdy, za předpokladu, že množství vody určené pro dodávky pitné vody představuje více než 20 % celkového množství vody dané k dispozici těmito projekty nebo zavlažovacími či odvodňovacími zařízeními, nebo

c) která souvisí s čištěním nebo úpravou odpadních vod.

§6

Veřejná zakázka

(1) Veřejnou zakázkou je zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce, jejímž zadavatelem je osoba uvedená v § 2 a u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 000 000 Kč.

(2) Veřejná zakázka se uskutečňuje za úplatu na základě písemné smlouvy s jedním nebo více vybranými uchazeči nebo zájemci.

(3) Zadavatel musí dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne limit uvedený v odstavci 1, zadat transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění.

§7

Veřejná zakázka na dodávky

Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je koupě věcí movitých i nemovitých (dále jen „zboží“) včetně koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě, a rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě dodání zboží také montáž a uvedení do provozu, pokud nejde o případ podle § 8 odst. 2 písm. a).

§8

Veřejná zakázka na služby

(1) Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem není předmět veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na stavební práce.

(2) Veřejnou zakázkou na služby je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž

a) dodání zboží, pokud je cena poskytovaných služeb vyšší než předpokládaná cena dodání zboží, nebo

b) akázka na stavební práce (§ 9), pokud je cena poskytovaných služeb vyšší než předpokládaná cena stavebních prací.

(3) Výčet služeb je uveden v přílohách č. 1 a 2.

§9

Veřejná zakázka na stavební práce

(1) Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka na provedení

a) nové stavby,

b) stavební změny dokončené stavby,

c) udržovací práce na stavbě,

d) odstranění stávající stavby, nebo

e) jakýchkoli stavebních prací, které odpovídají požadavkům určeným zadavatelem, včetně stavebních prací pořizovaných s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb poskytovaných zadavateli jinou osobou.

(2) Stavebními pracemi se rozumějí rovněž montážní práce související s prováděním staveb a stavebních prací podle odstavce 1.

(3) Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě provedení stavebních prací podle odstavce 1 rovněž projektová a inženýrská činnost, týkající se těchto prací.

§10

Zadávací řízení a způsoby zadávání

(1) Zadávacím řízením se rozumí postup, který muší zadavatel dodržet při zadávání veřejné zakázky do uzavření smlouvy s dodavatelem, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Veřejnou zakázku lze v zadávacím řízení zadat v

a) otevřeném zadávacím řízení, ve kterém mohou podat nabídku všichni dodavatelé, kteří mají zájem (dále jen „otevřené řízení“),

b) užším zadávacím řízení, ve kterém mohou podat nabídku pouze zadavatelem vybraní zájemci (dále jen „užší řízení“),

c) jednacím řízení s uveřejněním, ve kterém nabídku podávají pouze vybraní zájemci, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k jednání, nebo

d) jednacím řízení bez uveřejnění, ve kterém zadavatel přímo vyzve k jednání jednoho nebo více dodavatelů.

§11 Dodavatel

Dodavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která

a) poskytuje služby,

b) dodává zboží,

c) provádí stavební práce.

§12 * Zájemce

Zájemcem se rozumí dodavatel,

a) který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, nebo

b) kterého zadavatel vyzval k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění.

§13 Uchazeč

Uchazečem se rozumí

a) dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku v otevřeném řízení, nebo

b) zájemce, který ve stanovené době podal nabídku v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním.

§14

Nadlimitní veřejná zakázka

(1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí zakázka, u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky (§ 18) dosáhne anebo přesáhne finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3.

(2) Finanční limit pro veřejné zakázky na dodávky a pro veřejné zakázky na služby je částka v české měně odpovídající

a) 130 000 EUR pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2 a pro Českou republiku - Ministerstvo obrany pro zboží uvedené v příloze č. 3,

b) 200 000 EUR pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) bodech 3 a 4 a pro Českou republiku - Ministerstvo obrany pro zboží neuvedené v příloze č. 3,

c) 400 000 EUR pro zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky a dopravy, vyko-návají-li činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až e), nebo

d) 600 000 EUR pro zadavatele v oblasti telekomunikací, vykonávají-li činnost uvedenou v§3 odst. 1 písm. f).

(3) Finanční limit pro veřejné zakázky na stavební práce je částka v české měně odpovídající 5 000 000 EUR.

(4) Je-li zadavatelem Česká republika, vztahují se finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3 k jejím organizačním složkám,1“ není-li dále stanoveno jinak.

(5) Zadává-li jménem České republiky veřejnou zakázku

a) Ministerstvo vnitra, vztahují se finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3 k jeho organizačním jednotkám a k organizačním jednotkám Policie České republiky, které jsou zmocněny k zadávání veřejných zakázek,

b) Ministerstvo obrany, vztahují se finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3 k jeho organizačním jednotkám a k vojenským útvarům, vojenským zařízením nebo vojenským záchranným útvarům Armády České republiky,141 které jsou ministrem obrany zmocněny k zadávání veřejných zakázek.

(6) Pro přepočet EUR na českou měnu pro účely tohoto zákona je do dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost určující kurz vyhlášený Českou národní bankou v den odeslání oznámení podle § 42 až 44 nebo v den odeslání výzvy k jednání podle § 45. Po dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost jsou finanční limity v české měně odpovídající finančním limitům stanoveným tímto zákonem v EUR vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie.

(7) Ustanovení odstavce 6 o přepočtu EUR na českou měnu se po dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské měnové unii v platnost nepoužije.

§15

Podlimitní veřejná zakázka

Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí zakázka, u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky (§ 18) nedosáhne finančních limitů uvedených v § 14 odst. 2 a 3. §16

Rámcová smlouva

Rámcovou smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi zadavatelem v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a uchazečem, případně uchazeči, na podkladě otevřeného řízení, nebo užšího řízení, jejímž obsahem je stanovení smluvních podmínek pro veřejné zakázky, zejména s ohledem na ceny nebo předpokládané množství, které mají být zadány v určitém časovém období.

§17

Některé další pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele, obsažené v oznámení zadávacího řízení, případně dále upřesněné v zadávací dokumentaci, které musí být uchazečem v nabídce splněny,

b) nabídkou návrh smlouvy podaný uchazečem v otevřeném řízení, v užším řízení nebo vjednacím řízení s uveřejněním, “

c) vhodnou nabídkou nabídka podaná uchazečem splňujícím kvalifikaci, která splňuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem pro obsah nabídky,

d) kvalifikací způsobilost dodavatele pro provedení zadávané veřejné zakázky,

e) zadáním veřejné zakázky rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky,

f) zadavatelskou činností činnost vykonávaná podle tohoto zákona za účelem zadání veřejné zakázky včetně činností souvisejících,

g) dokumentací o zadání veřejné zakázky souhrn dokumentů, jejichž pořízení vyžaduje tento zákon, a nabídky všech uchazečů,

h) přidruženou osobou osoba, vůči které je zadavatel ovládající osobou podle zvláštního

právního předpisu61 nebo vůči níž je zadavatel osobou ovládanou podle zvláštního právního

předpisu,“ nebo která společně se zadavatelem je osobou řízenou jinou osobou,

i) zvláštním nebo výhradním oprávněním oprávnění udělené ze zákona, nebo na základě

zákona příslušným správním úřadem, kterým se jednomu nebo více zadavatelům v odvětví

vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací vyhrazuje některá z činností

uvedená v§ 3 odst. 1,

j) centrální adresou místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet)

uveřejněny informace určené tímto zákonem,

k) naléhavým případem událost, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil,

1) zahraniční osobou fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo ČR.

HLAVA II

Způsoby určení předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky

§18

Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky

(1) Pro postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek je rozhodující předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky neobsahující daň z přidané hodnoty.

(2) Je-Ii předmět veřejné zakázky rozdělen na části, je pro určení předpokládané ceny předmětu rozhodující součet předpokládaných cen všech jeho částí.

(3) Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky, jestliže by tím došlo ke snížení jeho předpokládané ceny pod finanční limity stanovené pro jednotlivé druhy veřejných zakázek (§ 14) nebo pod finanční limit stanovený v § 6 odst. 1.

(4) Je-li v oznámení zadávacího řízení obsaženo právo zadavatele na další dodávky, stavební práce nebo služby (opční právo), vezme zadavatel v úvahu při určování předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky celkovou cenu všech dodávek, stavebních prací nebo služeb.

§19

Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na dodávky

(1) Předpokládanou cenou předmětu veřejné zakázky na dodávkyje celková cena dodávky.

(2) Předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky v případě koupě zboží na splátky, nájmu zboží a nájmu zboží s právem následné koupě určí zadavatel na základě

a) celkové výše plnění za dobu účinnosti smlouvy, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu určitou; v případě nájmu zboží s právem následné koupě se do celkové výše plnění zahrne i zůstatková kupní cena,

b) celkové výše plnění za 4 roky, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou.

§20

Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na služby

(1) Předpokládanou cenou předmětu veřejné zakázky na služby je celková cena za poskytnuté služby.

(2) Jde-li o

a) pojišťovací služby, určí zadavatel jejich celkovou cenu na základě výše pojistného,

b) bankovní a finanční služby, určí zadavatel jejich celkovou cenu na základě poplatků, provizí, úroků a jiných s těmito službami souvisejících odměn,

c) projektovou činnost, určí zadavatel její celkovou cenu na základě honorářů.

(3) Předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky v případě smlouvy bez uvedení celkové ceny určí zadavatel

a) z celkové ceny plnění za dobu účinnosti smlouvy, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu určitou nepřesahující 4 roky, nebo

b) z celkové ceny plnění za 4 roky, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou anebo o smlouvu uzavíranou na dobu určitou přesahující 4 roky.

§21

Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na stavební práce

(1) Předpokládanou cenou předmětu veřejné zakázky na stavební práce je celková cena stavebních prací.

(2) Do předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky na stavební práce se započítá rovněž předpokládaná cena dodávek, které jsou potřebné k provedení stavebních prací a které zadavatel poskytne dodavateli.

§22

Zvláštní způsoby určení předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky na dodávky

a veřejné zakázky na služby

(1) Jde-li o veřejnou zakázku na dodávky nebo veřejnou zakázku na služby, která má být realizována na základě smlouvy, jejímž předmětem je závazek na opakující se plnění, a nelze předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky určit postupem podle § 19 a 20, určí se předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na základě

a) skutečné celkové ceny obdobného zboží nebo služeb, které byly zadány v předcházejícím kalendářním roce anebo v předcházejících 12 měsících, upravené o očekávané změny v množství anebo ceně v následujících 12 měsících, nebo

b) odhadované celkové ceny zboží anebo služeb zadávaných v průběhu 12 měsíců od prvního plnění nebo po dobu účinnosti smlouvy, přesahuje-li 12 měsíců.

(2) Postup určení předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky podle odstavce 1 písm. a) nebo b) musí být volen tak, aby odchýlením skutečné ceny předmětu veřejné zakázky od předpokládané ceny nedošlo k porušení jiných ustanovení zákona, zejména § 25 a 26.

§23

Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky u rámcových smluv

V případě veřejných zakázek, k jejichž zabezpečení uzavírá zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací rámcovou smlouvu, rozumí se předpokládanou cenou předmětu rámcové smlouvy součet předpokládaných cen předmětů všech zakázek, které zadavatel uvažuje zadat v souvislosti s touto rámcovou smlouvou v příslušném časovém období. Při určení předpokládané ceny předmětu zakázek, které zadavatel uvažuje zadat v souvislosti s touto rámcovou smlouvou, postupuje zadavatel podle § 18 až 22.

HLAVA III

Postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek

§24

Zadávání částí veřejných zakázek

(1) Vyplývá-li z povahy plnění, že předmět veřejné zakázky musí být plněn nebo dodán po částech, vztahují se ustanovení tohoto zákona o nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkách na všechny části, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2.

(2) Zadavatel je oprávněn zadat části nadlimitní veřejné zakázky postupem stanoveným pro podlimitní veřejné zakázky, pokud součet předpokládaných cen těchto částí nepřesáhne 20 % předpokládané celkové ceny předmětu nadlimitní veřejné zakázky a pokud cena jednotlivé části je nižší než částka v české měně odpovídající

a) 1 000 000 EUR, jde-li o veřejné zakázky na stavební práce, nebo

b) 80 000 EUR, jde-li o veřejné zakázky na služby.

(3) Ustanovení odstavce 2 písm. b) se nepoužije, jde-li o zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

(4) Při přepočtu předpokládané ceny předmětu části nadlimitní veřejné zakázky na českou měnu se postupuje podle § 14 odst. 6.

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY POUŽITÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ A KVALIFIKACE DODAVATELŮ

HLAVA I Podmínky použití zadávacího řízení

§25

Zadávací řízení a jeho druhy

(1) Zadavatel je povinen zadat nadlimitní i podlimitní veřejnou zakázku (§§ 14,15) v zadávacím řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak. V zadávacím řízení je zadavatel povinen dodržovat zásady stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči s výjimkami uvedenými v § 87, zákazu diskriminace a transparentnosti.

(2) Zadavatel může pro zadání veřejné zakázky zvolit

a) otevřené řízení,

b) užší řízení,

c) jednací řízení s uveřejněním, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 26 nebo jde-li o zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, nebo *

d) jednací řízení bez uveřejnění, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 27 nebo § 28.

§26

Jednací řízení s uveřejněním

(1) Zadavatel může použít jednací řízení s uveřejněním, jestliže v předchozím otevřeném řízení nebo užším řízení byly podány pouze neúplné nabídky a zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky. Uveřejnění jednacího řízení není nezbytné, pokud zadavatel vyzve k jednání všechny uchazeče, kteří podali v předchozím otevřeném řízení nebo užším řízení nabídku a splnili kvalifikaci požadovanou zadavatelem. (2) Zadavatel může použít jednací řízení s uveřejněním též

a) ve výjimečných případech, jestliže povaha stavebních prací nebo služeb nebo povaha rizik s nimi spojených neumožňuje stanovit celkovou cenu předmětu předem, nebo

b) jestliže stavební práce jsou prováděny pouze pro účely výzkumu a vývoje a nelze je využít za účelem dosažení zisku nebo k pokrytí nákladů výzkumu a vývoje.

§27

Jednací řízení bez uveřejnění

(1) Jednací řízení bez uveřejnění může zadavatel použít, jestliže

a) v předchozím otevřeném řízení nebo užším řízení) nebyly podány žádné nabídky nebo nabídky splňující zadávací podmínky a zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky,

b) veřejná zakázka může být plněna z technických či uměleckých důvodů nebo z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví15) pouze určitým dodavatelem, nebo

c) veřejnou zakázku je nezbytné zadat v naléhavém případě z důvodu krizového stavu“) a není možno veřejnou zakázku zadat v jiném zadávacím řízení.

(2) Vjednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou zakázku na* dodávky rovněž,

a) je-Ii zboží vyráběno pouze pro účely výzkumu a vývoje; to se nevztahuje na případy, kdy je zboží vyráběno ve větších sériích za účelem dosažení zisku nebo bude-li využito k pokrytí nákladů výzkumu a vývoje, nebo

b) jde-li o dodatečnou dodávku poskytovanou dodavatelem, s nímž byla již uzavřena smlouva, spočívá-li plnění v částečné obnově zboží, rozšíření sjednaného objemu nebo úpravě za předpokladu, že změna dodavatele by vedla k dodání zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původním zbožím nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; doba trvání těchto smluv nesmí přesáhnout dobu 3 let.

(3) Vjednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel rovněž zadat veřejnou zakázku na stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby, jde-li o

a) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v naléhavém případě, za předpokladu, že

1. zakázka bude zadána témuž dodavateli,

2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo újmu zadavateli, anebo toto oddělení je možné, ale dodatečné práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení původní zakázky a

3. celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní zakázky
; to neplatí pro zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, nebo

b) nové stavební práce skládající se ze stavebních prací téhož druhu či podobných, jako jsou obsaženy v původní zakázce, za předpokladu, že

1. původní zakázka byla zadána v otevřeném řízení nebo užším řízení,

2. nové stavební práce se shodují s původní projektovou dokumentací stavby,

3. v oznámení původního zadávacího řízení byla obsažena možnost zadat další stavební práce vjednacím řízení bez uveřejnění,

4. nové stavební práce budou zadány do 3 let ode dne uzavření původní smlouvy dodavateli původní zakázky a

5. cena nových stavebních prací nebo nových služeb byla zahrnuta do předpokládané ceny předmětu,

c) nové služby skládající se ze služeb téhož druhu či podobných, jako jsou obsaženy v původní zakázce, za předpokladu, že

1. původní zakázka byla zadána v otevřeném řízení nebo užším řízení,

2. nové služby se shodují v smluvních podmínkách s původní zakázkou,

3. v oznámení původního zadávacího řízení byla obsažena možnost zadat další služby vjednacím řízení bez uveřejnění,

4. nové služby budou zadány do 3 let ode dne uzavření původní smlouvy dodavateli původní zakázky a

5. cena nových služeb byla zahrnuta do předpokládané ceny předmětu,

d) nové stavební práce nebo služby spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace1“ či její součásti za předpokladu, že

1. předpokládaná cena podlimitní veřejné zakázky nepřesáhne 30 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, jde-li o veřejnou zakázku na stavební práce, nebo 4 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, jde-li o veřejnou zakázku na služby,

2. zadavatel vyzve k účasti vjednacím řízení bez uveřejnění minimálně pět dodavatelů.

(4) Ustanovení odstavce 3 písm. c) se nepoužije, jde-li o zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

(5) Navazuje-li zadání veřejné zakázky na služby na veřejnou soutěž o návrh, podle jejíchž pravidel má být veřejná zakázka zadána vítěznému účastníku nebo jednomu z vítězných účastníků, použije zadavatel k jednání o smluvních podmínkách jednací řízení bez uveřejnění. Je-li více vítězných účastníků, musí být přizváni k jednání všichni.

(6) V případech podle odstavce 1 písm. a) je zadavatel nadlimitní veřejné zakázky, s výjimkou zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, povinen podat o použití tohoto řízení zprávu Evropské komisi.

§28

Jednací řízení bez uveřejnění u zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky

dopravy a telekomunikací a u zadavatele podlimitní veřejné zakázky

(1) Kromě případů uvedených v § 27 může zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a zadavatel podlimitní veřejné zakázky použít jednací řízení bez uveřejnění rovněž

a) pro dodávky zaznamenané a kupované na komoditních trzích,

b) při výhodné koupi, kdy je možné obstarat si dodávky využitím zvláště příznivých příležitostí daných pro velmi krátkou dobu za ceny podstatně nižší, než jsou ceny obvyklé, nebo

c) při nákupu zboží za zvlášť výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci, na jehož majetek byl prohlášen konkurz nebo u něhož probíhá konkurzní nebo vyrovnací řízení.

(2) Zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací může použít jednací řízení bez uveřejnění i v případě, je-li veřejná zakázka zadávána na základě rámcové smlouvy.

HLAVA II Předběžné oznámení

§29

(1) Na počátku kalendářního roku, nejpozději však do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtu, z něhož bude veřejná zakázka hrazena, je zadavatel povinen předběžně oznámit veřejné zakázky, které hodlá zadat v tomto kalendářním roce, pokud celková předpokládaná cena všech těchto zakázek činí v souhrnu nejméně

a) 750 000 EUR, jde-li o veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, s výjimkou služeb uvedených v příloze č. 1, nebo

b) 5 000 000 EUR, jde-li o veřejné zakázky na stavební práce.

(2) Předběžné oznámení musí obsahovat u veřejných zakázek na

a) dodávky celkové množství zboží v jednotlivých druzích,

b) služby celkovou předpokládanou cenu služeb v jednotlivých druzích služeb,

c) stavební práce jejich druh a rozsah a předpokládaný termín uveřejnění oznámení zadávacího řízení.

(3) Předběžné oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů, a to

a) v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,

b) v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena.

(4) Předběžné oznámení je zadavatel povinen uveřejnit podle § 84 odst. 1; pro uveřejnění je povinen použít formulář předběžného oznámení, jehož vzor a podrobnosti o postupu při jeho vyplnění a odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

HLAVA III

Kvalifikace dodavatelů

§30

(1) Předpokladem účasti dodavatele v užším řízení a předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném řízení je splnění kvalifikace.

(2) Splněním kvalifikace se rozumí

a) splnění základních kvalifikačních kritérií stanovených v § 31,

b) splnění dalších kvalifikačních kritérií stanovených zadavatelem, jimiž zadavatel vymezí odpovídající úroveň finanční, ekonomické a technické způsobilosti dodavatele a zabezpečení jakosti podle druhu, rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky,

c) prokázání oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů; oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii a

d) prokázání odborné způsobilosti nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

(3) Požadavky na splnění kvalifikace podle odstavce 2 včetně dokladů požadovaných k jejich prokázání uvede zadavatel v oznámení zadávacího řízení. Zadavatel není oprávněn požadovat splnění kvalifikace nad rámec požadavků na splnění kvalifikace stanovených úplným výčtem v oznámení zadávacího řízení. Zadavatel je povinen omezit rozsah požadovaných informací o kvalifikaci dodavatelů pouze na informace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.

(4) U veřejných zakázek na stavební práce mohou zájemci a uchazeči k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít osvědčení certifikačního orgánu o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů. Takové osvědčení nahrazuje splnění kvalifikace v plném rozsahu.

(5) Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit kvalifikaci podle odstavce 2 písm. a); kvalifikaci podle odstavce 2 písm. b) až d) musí splnit alespoň jeden z d
odavatelů.

(6) Dodavatel může splnit kvalifikaci podle odstavce 2 písm. d) předložením dokladů třetí osoby spolu s jejím závazným prohlášením o budoucí spolupráci.

(7) Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.

(8) Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

§31

Základní kvalifikační kritéria

(1) Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč nebo zájemce,

a) který není v likvidaci,

b) proti kterému v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,

c) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

d) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce,

e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.

(2) Uchazeč nebo zájemce prokazuje splnění kvalifikačních kritérií podle odstavce 1 písm. a) až c) a e) prohlášením, splnění kvalifikačních kritérií podle odstavce 1 písm. d) výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6 měsíců.

(3) Zadavatel může vyloučit uchazeče, který byl v posledních 3 letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů171 upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu, nebo o odpovědného zástupce.

(4) U podlimitních veřejných zakázek mohou uchazeči nebo zájemci prokazovat splnění kvalifikačních kritérií podle odstavce 1 prohlášením.

§32

Prokazování finanční a ekonomické způsobilosti

(1) Finanční a ekonomickou způsobilost prokazuje uchazeč nebo zájemce

a) vyjádřením banky, u níž má uchazeč nebo zájemce veden běžný účet, o schopnosti uchazeče nebo zájemce plnit své finanční závazky,

b) účetní závěrkou v plném nebo zjednodušeném rozsahu, včetně zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li právním řádem platným v zemi sídla nebo bydliště uchazeče nebo zájemce stanovena,

c) výkazem celkového obratu uchazeče nebo zájemce a obratu dosaženého za provedené práce, dodávky zboží nebo poskytnutí služeb za předcházející 3 účetní období, nebo

d) dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.

(2) Zadavatel je povinen v oznámení podle § 42 až 44, nebo ve výzvě k jednání podle § 45 stanovit způsob prokázání finanční a ekonomické způsobilosti podle odstavce 1.

(3) Uchazeč nebo zájemce může prokázat svou finanční a ekonomickou způsobilost i jinými doklady, než které byly zadavatelem požadovány, pokud je zadavatel uzná.

(4) Uchazeč nebo zájemce v případě podlimitní veřejné zakázky může nahradit prokázání požadované finanční a ekonomické způsobilosti prohlášením.

Prokazování technické způsobilosti

§33

(1) Technickou způsobilost prokazuje uchazeč nebo zájemce, jde-li o a) veřejné zakázky na stavební práce,

1. osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče, zvláště osob, které jsou odpovědné za provádění prací,

2. seznamem nejvýznamnějších stavebních prací provedených za posledních 5 let s připojenými osvědčeními vyhotovenými objednatelem o řádném provedení nejdůležitějších staveb, případně prohlášením dodavatele o řádném provedení nejdůležitějších staveb, není-li možno takové osvědčení od objednatele získat; z těchto osvědčení musí vyplývat rozsah, doba a místo provedení prací obdobného charakteru, zda práce odpovídaly technickým požadavkům a zda byly řádně dokončeny,

3. přehledem provozních a technických zařízení, jež má k dispozici pro provedení prací,

4. přehledem průměrného ročního počtu zaměstnanců a průměrným počtem řídících zaměstnanců za poslední 3 roky, nebo

5. přehledem techniků a technických útvarů podílejících se na provedení prací bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci uchazeče nebo zájemce,

b) veřejné zakázky na dodávky,

1. seznamem významných dodávek v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby dodání a připojením osvědčení vydaného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o provedení dodávky, není-li možno takovéto osvědčení od soukromého objednatele získat,

2. popisem technického vybavení, opatření k zabezpečení jakosti a možností pro zabezpečení výzkumu a vývoje,

3. vzorky, popisy a fotografiemi zboží určeného k dodání, jejichž pravost musí být prokázána, pokud to vyžaduje zadavatel,

4. osvědčeními vystavenými příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými institucemi potvrzujícími shodu, které dosvědčí, že jsou dodržovány určité specifikace nebo normy u výrobků,

5. kontrolou výrobní kapacity provedenou zadavatelem nebo jeho jménem, a jestliže je to nutné, také kontrolou opatření a vybavení pro zabezpečení jakosti, výzkumu a vývoje, jestliže zboží, které se má dodávat, je složité nebo je-li výjimečné požadováno pro zvláštní účel, nebo

6. přehledem techniků a technických útvarů podílejících se na dodávání zboží bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci uchazeče nebo zájemce,

c) veřejné zakázky na služby,

1. osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci osob, které jsou odpovědné za poskytnutí služeb,

2. seznamem významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením osvědčení o řádném poskytnutí služby vyhotoveného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o poskytnutí služby, není-li možno takovéto osvědčení od soukromého dodavatele získat,

3. přehledem o technickém vybavení, kterým bude uchazeč disponovat při poskytování služeb,

4. přehledem průměrného ročního počtu zaměstnanců a průměrným počtem řídících zaměstnanců za poslední 3 roky,

5. opatřeními k zabezpečení jakosti,

6. kontrolou výrobní kapacity provedenou zadavatelem nebo příslušným úřadem státu, v němž má uchazeč nebo zájemce sídlo nebo bydliště, a jestliže je to nutné, také kontrolou opatření a vybavení pro zabezpečení jakosti,

7. uvedením části veřejné zakázky, kterou uchazeč nebo zájemce zamýšlí zadat jiné osobě, nebo

8. př
ehledem techniků a technických útvarů podílejících se na poskytování služeb bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci uchazeče nebo zájemce.

(2) Zadavatel je povinen v oznámení podle § 42 až 44, nebo ve výzvě k jednání podle § 45 stanovit způsob prokázání technické způsobilosti podle odstavce 1.

(3) Uchazeč nebo zájemce v případě podlimitní veřejné zakázky může nahradit prokázání požadované technické způsobilosti prohlášením.

(4) Kontrola podle odstavce 1 písm. b) bodu 5 a písm. c) bodu 6 může být v případě složité dodávky nebo služby nahrazena dokladem o výsledku kontroly provedené orgánem státu, v němž má dodavatel sídlo nebo bydliště, byla-li kontrola provedena orgánem k takové kontrole oprávněným podle platné právní úpravy tohoto státu.

§34

Uchazeči nebo zájemci zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 76) mohou prokázat splnění kvalifikace podle § 30 odst. 2 písm. a), c) a d) výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů. V takovém případě není zadavatel oprávněn požadovat prokázání skutečností zapsaných do seznamu kvalifikovaných dodavatelů jinými doklady.

§35

Zadavatel je povinen při nakládání s informacemi, kterými uchazeč nebo zájemce prokazují splnění kvalifikace, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.181

§36

Poskytování informací o kvalifikaci zájemce a uchazeče

(1) V otevřeném řízení předkládá uchazeč informace o kvalifikaci, včetně požadovaných dokladů, ve lhůtě pro podávání nabídek.

(2) Zájemci poskytují informace o své kvalifikací, včetně dokladů požadovaných zadavatelem, ve lhůtě pro podání žádosti o účast uvedené v oznámení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním. V jednacím řízení bez uveřejnění musí dodavatel poskytnout tyto informace a doklady ve lhůtě stanovené zadavatelem.

§37

Prokazování jakosti a splnění požadavků

systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí

(1) Jakost dodávek, stavebních prací nebo služeb prokazuje dodavatel předložením

a) certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem“) akreditovanou osobou,20)

b) certifikátu rovnocenného certifikátu podle písmene a) vydaného v členském státě EU, nebo

c) jiného dokladu prokazujícího jakost, pokud jej zadavatel uzná.

(2) Splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí prokazuje dodavatel předložením

a) certifikátu vydaného podle českých technických norem2“ akreditovanou osobou,

b) certifikátu rovnocenného certifikátu podle písmene a) vydaného v členském státě EU, nebo

c) jiného dokladu prokazujícího splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí, pokud jej zadavatel uzná.

§38

(1) Kvalifikaci nesplňuje uchazeč nebo zájemce, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle ustanovení tohoto zákona, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.

(2) Nesplnění kvalifikace podle odstavce 1 prokazuje zájemci nebo uchazeči zadavatel.

§39

Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace

(1) Zadavatel vyhodnotí kvalifikaci uchazečů a zájemců podle kritérií stanovených v oznámení příslušného zadávacího řízení.

(2) Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikaci, musí být z otevřeného řízení zadavatelem vyloučeni. Zájemci, kteří podali žádost o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním a nesplnili kvalifikaci, musí být zadavatelem odmítnuti. Dodavatel, který nesplnil kvalifikaci v jednacím řízení bez uveřejnění, musí být zadavatelem zjednání vyloučen.

(3) Zadavatel je povinen bezodkladně písemně oznámit uchazeči vyloučení z otevřeného řízení a zájemci odmítnutí jeho účasti v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, je-li důvodem tohoto vyloučení nebo odmítnutí nesplnění kvalifikace.

§40

Výběr zájemců při omezení jejich počtu

(1) Omezil-li zadavatel počet zájemců pro účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, provede výběr ze zájemců, kteří splnili kvalifikaci, podle kritérií stanovených v oznámení zadávacího řízení.

(2) Zájemcům, jejichž účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním byla odmítnuta z důvodu omezení jejich počtu, zadavatel tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí s uvedením důvodu.

ČÁST TllTl

zadávací řízení

HLAVA I Zahájení zadávacího řízení

§41

Způsob zahájení zadávacího řízení

Zadávací řízení zahajuje zadavatel

a) uveřejněním oznámení otevřeného řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním, nebo

b) výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.

§42

Oznámení otevřeného řízení

(1) V oznámení otevřeného řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek a zadavatel je povinen je uveřejnit podle § 84 odst. 1.

(2) Pro oznámení otevřeného řízení je zadavatel povinen použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3. Formulář rovněž obsahuje informace o předmětu veřejné zakázky, nabídce, zadávacím řízení a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt.

(3) Vzor formuláře podle odstavce 2, postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§43

Oznámení užšího řízení

(1) V oznámení užšího řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení užšího řízení je výzvou k podání žádosti o účast a zadavatel je povinen je uveřejnit podle § 84 odst. 1.

(2) Pro oznámení užšího řízení je zadavatel povinen použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3. Formulář rovněž obsahuje informace o předmětu veřejné zakázky, nabídce, zadávacím řízení, omezení počtu zájemců a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt.

(3) Počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, nesmí být nižší než 5 a vyšší než 20. Lhůta pro doručení žádosti, včetně požadovaných dokladů k prokázání kvalifikace zájemců o účast v užším řízení, nesmí být kratší než 37 dnů, v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů. Běh lhůty pro podání žádosti o účast počíná dnem následujícím po dni uveřejnění oznámení užšího řízení.

(4) Vzor formuláře podle odstavce 2, postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§44

Oznámení jednacího řízení s uveřejněním

(1) V oznámení jednacího řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení jednacího řízení s uveřejněním je výzvou k podání žádostí o účast a zadavatel je povinen je uveřejn
it podle § 84 odst. 1.

(2) Pro oznámení jednacího řízení s uveřejněním je zadavatel povinen použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3. Formulář rovněž obsahuje informace o předmětu veřejné zakázky, nabídce, zadávacím řízení, omezení počtu zájemců a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt.

(3) Počet zájemců, kteří budou vyzváni k jednání, nesmí být nižší než 3. Lhůta pro doručení žádosti, včetně požadovaných dokladů k prokázání kvalifikace zájemců o účast v jednacím řízení, nesmí být kratší než 37 dnů, v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů. Běh lhůty pro podání žádosti o účast počíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním.

(4) Vzor formuláře podle odstavce 2, postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§45

Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

(1) Ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel písemně dodavateli nebo omezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení.

(2) Ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění musí zadavatel uvést

a) informace o předmětu veřejné zakázky,

b) identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3,

c) informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci, pokud již není součástí této výzvy, zejména informace o místě, době vyzvednutí a úhradě nákladů na pořízení zadávací dokumentace a lhůtě pro vyžádání zadávací dokumentace a vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci,

d) datum, hodinu a místo, kde se bude jednání konat.

§46

Výzva k podání nabídky v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním

(1) Výzva k podání nabídky v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním musí obsahovat

a) informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci, pokud již není součástí této výzvy, zejména údaje o místě, době vyzvednutí a úhradě nákladů na pořízení zadávací dokumentace, včetně lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace a vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci,

b) lhůtu pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány,

c) kritéria pro zadání veřejné zakázky, včetně jejich váhy,

d) informace o uveřejnění oznámení užšího řízení,

e) informaci o tom, zda podle rozhodnutí zadavatele musí být nabídka předložena rovněž v jiném než českém jazyce.

(2) Zadavatel zašle v písemné formě výzvu k podání nabídky současně všem zájemcům, kteří nebyli odmítnuti podle §§ 39,40.

§47 Jistota

(1) Zadavatel může v oznámení podle § 42 až 44 nebo ve výzvě k jednání podle § 45 požadovat, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli jistotu. Výši jistoty v absolutní částce stanoví zadavatel v rozmezí až 3 % předpokládané ceny veřejné zakázky. Formu poskytnutí jistoty stanoví zadavatel.

(2) Jistotu uchazeči, kterému nebyla přidělena veřejná zakázka, uvolní zadavatel do 7 dnů po doručení oznámení tomuto uchazeči o přidělení veřejné zakázky podle § 65 odst. 2. Jistotu uchazeče, kterému byla přidělena veřejná zakázka, zadavatel uvolní do 7 dnů po uzavření smlouvy. Zadavatel uvolní bezodkladně jistoty uchazečům, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni.

(3) Uchazeč, jehož námitce zadavatel vyhoví, je povinen do 7 dnů od doručení sdělení zadavatele, že jeho námitce vyhovuje, požadovanou jistotu opětovně složit. Uchazeč, který podá návrh na řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí uvolněnou jistotu opětovně složit.

(4) Poskytnutá jistota připadá zadavateli v případech, kdy uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo bez souhlasu zadavatele změnil nabídku nebo odmítl-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku. Poskytnutá jistota může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí v případě, kdy uchazeč neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy; toto rozhodnutí musí zadavatel řádně odůvodnit.

HLAVA II

Zadávací dokumentace a technické specifikace

§48

Zadávací dokumentace

(1) Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, včetně požadovaného množství. Zadávací dokumentace obsahuje technické specifikace předmětu veřejné zakázky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

(2) Zadavatel je povinen při vymezení předmětu veřejné zakázky použít klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací stanovenou prováděcím právním předpisem.

(3) Zadávací dokumentace musí obsahovat obchodní podmínky, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, včetně platebních podmínek, podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, a jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky.

(4) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám.

(5) V případě veřejné zakázky na stavební práce může zadavatel v zadávací dokumentaci uvést správní orgán, u kterého mohou uchazeči získat informace o povinnostech vyplývajících z ustanovení o ochraně zaměstnanosti a pracovních podmínkách platných v místě, ve kterém mají být stavební práce provedeny a které se vztahují k těmto pracím; uchazeč musí tyto informace při vypracování nabídky zohlednit.

(6) Jestliže to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Není-li zadavatel schopen popsat předmět veřejné zakázky s použitím specifikací, které jsou dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, musí zadavatel v zadávací dokumentaci umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

§49

Technické specifikace

(1) Technické specifikace představují technické charakteristiky prací, materiálů, zboží nebo služeb, které mají být použity nebo dodány, popsané objektivně způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je zadavatelem zamýšlen.

(2) Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely překážky pro mezinárodní obchod.

(3) Technické specifikace stanoví zadavatel odkazem na

a) české technické normy,22) které přejímají evropské normy,

b) evropské normy,

c) evropská technická schválení,23)

d) technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

e) české technické normy,22)

f) stavební technická osvědčení,24)

g) technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

§50

Zadávací dokumentace stavby

(1) Součástí zadávací dokumentace stavby je projektová dokumentace stavby25) zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, rozšířená o výka
z vým

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít