Zákon č. 353/2003 Sb.

06. srpna 2004, 00:00 - admin
06. srpna 2004, 00:00

(Část první) Citace: 237/2004 Sb. Částka: 78/2004 Sb. Rozeslána dne: 23. dubna 2004 Datum přijetí: 1. dubna 2004 Datum účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou části devatenácté, článku XIX, bodu 2, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a části třicáté první, čl. XXXI, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

ZÁKON ze dne 1. dubna 2004, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a „řijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o 1potřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.,

a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 337/1992 Sb.,

o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb., se mění takto:

1. V § 33 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

„(12) Daňové identifikační číslo obsahuje kód „CZ“ a kmenovou část, kterou tvoří obecný identifikátor. Obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo, popřípadě jiný obecný identifikátor, stanoví-li tak zvláštní zákon, a u právnické osoby identifikační číslo. Není-li obecný identifikátor daňovému subjektu přidělen, přidělí správce daně vlastní identifikátor.“Dosavadní odstavce 12 až 16 se označují jako odstavce 13 až 17.

2. V c 33 odst. 17 se slova „pokud tento zákon nebo zvláštní předpis nestanoví jinak“ nahrazují slovy „i pro přidělení jiného evidenčního čísla podle zvláštních daňových zákonů“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 196/1993 Sb.

Čl. II

Zákon č. 196/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., se mění takto:

1. Článek I se zrušuje.

2. V článku III se body 1 až 7 a 9 zrušují a zároveň se zrušuje označení bodu 8.

3. Článek IV se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

V části druhé hlavě třetí zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona

č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se § 50 včetně poznámky pod čarou č. 25c) zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých

uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících,

o doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

zákona č. 587/1992 Sb., o 4potřebních daních, ve znění pozdějších

předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. IV

V zákoně č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o fivnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona

č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 304/2000 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb., se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),

ve znění pozdějších předpisů

Čl. V

V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., se část devátá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10a) zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 129/1999 Sb.

Čl. VI

V zákoně č. 129/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zně-

ní pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění zákona č. 354/2003 Sb., se článek II zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 17/2000 Sb.

Čl. VII

V zákoně č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 262/2001 Sb., se část první včetně nadpisu a poznámek pod čarou zrušuje.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona č. 22/2000 Sb.

Čl. VIII

V zákoně č. 22/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 262/2001 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb., se část třetí včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona č. 100/2000 Sb.

Čl. IX

V zákoně č. 100/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, (zákon o Státním

zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

Čl. X

V zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., se část sedmá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 39a) zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 241/2000 Sb.,o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XI

V zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb.,

se část třetí včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48i) zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona č. 141/2001 Sb.

Čl. XII

V zákoně č. 141/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 354/2003 Sb.,

se část třetí včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona č. 262/2001 Sb.

Čl. XIII

V zákoně č. 262/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb., ve znění zákona

č. 354/2003 Sb., se části druhá a třetí včetně nadpisů zrušují.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů

Čl. XIV

V zákoně č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),

ve znění zákona č. 274/2003 Sb., se část pátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel

na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XV

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) byla-li při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie zaplacena daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.“

2. V § 6 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie.“

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona č. 276/2002 Sb.

Čl. XVI

V zákoně č. 276/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XVII

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb., se část patnáctá včetně nadpisu

zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona č. 575/2002 Sb.

Čl. XVIII

V zákoně č. 575/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona č. 322/2003 Sb.

Čl. XIX

Zákon č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. Část první se zrušuje s výjimkou článku II bodu 9.

2. Článek II bod 9 se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),

ve znění pozdějších předpisů

Čl. XX

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona

č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona

č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu

č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb., se mění takto:

1. § 106 včetně poznámky pod čarou č. 5b) zní:

㤠106

Za činnost notáře náleží notáři odměna, náhrada za promeškaný čas a náhrada hotových výdajů, a je-li notář plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „daň“), rovněž částka odpovídající této dani, kterou je notář povinen z odměny a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu.5b)

„5b) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.“

2. V § 108 se za slova „Odměnu notáře“ vkládají slova „náhradu za promeškaný čas, náhradu hotových výdajů, a je-li notář plátcem daně částku odpovídající této dani, kterou je notář povinen z odměny a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu.5b)“

ČÁST DVACÁTÁ PRVNĺ

Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii,

ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXI

V zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona číslo 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu

č. 349/2002 Sb. a zákona č. 192/2003 Sb., se za § 23 vkládá nový § 23a, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní: „§ 23a Je-li advokát plátcem daně z přidané hodnoty, náleží advokátovi k odměně a k náhradám podle § 22 nebo 23 rovněž částka
odpovídající této dani, kterou je advokát povinen z odměny a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu.10a)

10a) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.“

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXII

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona

č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona

č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona

č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona

č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona

č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona

č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona

č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona

č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb.,

se mění takto:

1. V § 137 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 57a) zní:

„(3) V případech uvedených v odstavci 2 patří k nákladům řízení rovněž částka odpovídající dani z přidané hodnoty (dále jen „daň“), kterou je advokát, notář nebo patentový zástupce povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu.57a)

57a) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.“

2. V § 140 odstavec 2 zní:

„(2) Byl-li ustanoven účastníku zástupcem advokát, platí jeho hotové výdaje a odměnu za zastupování stát; tento nárok advokáta, je-li plátcem daně, se zvyšuje o částku odpovídající této dani, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.57a) V odůvodněných případech stát poskytne advokátovi přiměřenou zálohu.“

3. V § 140 odstavec 3 zní:

„(3) V řízení o dědictví platí odměnu notáře a jeho hotové výdaje dědic, který nabyl dědictví, jež není předluženo; je-li notář plátcem daně, platí v tomto případě dědic rovněž částku odpovídající této dani, kterou je notář povinen odvést podle zvláštního právního předpisu.57a) Je-li dědiců několik, platí tyto náklady podle vzájemného poměru čisté hodnoty jejich dědických podílů. V ostatních případech platí tyto náklady stát.“

4. V § 151a se za slovo „výdaje“ vkládají slova „a je-li plátcem daně, rovněž částku

odpovídající této dani, kterou je notář povinen odvést podle zvláštního právního předpisu“.57a)

ČÁST DVACÁTÁ TŘETĺ

Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,

ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXIII

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb. a zákona

č. 22/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 35 odst. 7 se za větu první vkládá věta, která včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní: „Byla-li navrhovateli ustanovena zástupcem některá z osob uvedených v odstavci 2, která je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „daň“), zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.6a)

6a) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.“

2. V § 57 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Je-li zástupcem účastníka advokát, který je plátcem daně, patří k nákladům řízení rovněž částka odpovídající této dani, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu“.6a)

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),

ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXIV

V § 151 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona

č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona

č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb. a zákona

č. 279/2003 Sb., se na konci věty tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 3) znějí: „tento nárok obhájce, je-li plátcem daně z přidané hodnoty, se zvyšuje o částku odpovídající této dani, kterou je obhájce povinen z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.3)

3) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.“

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona č. 437/2003 Sb.

Čl. XXV

V zákoně č. 437/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona č. 438/2003 Sb.

Čl. XXVI

V zákoně č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část šestá zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,

ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXVII

V § 32 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, se číslo „1,10“ nahrazuje číslem „1,54“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Jednorázový příspěvek dítěti

Čl. XXVIII

1. Příspěvek dítěti poskytne stát nezaopatřenému dítěti jako jednorázovou výpomoc v souvislosti se změnami ve výši daně z přidané hodnoty.

2. Nárok na příspěvek dítěti má dítě, kterému vznikne nárok na výplatu přídavku na dítě podle zákona o státní sociální podpoře za květen 2004.

3. Výše příspěvku dítěti činí 2000 Kč.

4. Příspěvek dítěti se vyplatí bez žádosti v termínu výplaty přídavku na dítě v červnu 2004, popřípadě v tom termínu, ve kterém se vyplatí přídavek na dítě za květen 2004, pokud přídavek na dítě nebude v červnu 2004 vyplacen.

5. Příspěvek dítěti vyplatí úřad státní sociální podpory, který je příslušný k výplatě přídavku na dítě za květen 2004.

6. Příspěvek dítěti se vyplatí příjemci přídavku na dítě náležejícího za květen 2004, a to stejným způsobem, jakým se vyplatí tento přídavek na dítě.

7. O nároku na příspěvek dítěti se nevydává písemné rozhodnutí; o poskytnutí příspěvku dítěti zasílá úřad státní sociální podpory písemné oznámení. Proti postupu uvedenému ve větě první lze uplatnit do 30 dnů ode dne, kdy byl vyplacen přídavek na dítě za květen 2004, písemné námitky u příslušného úřadu státní sociální podpory; v řízení o těchto námitkách se postupuje obdobně jako v řízení o námitkách ve věcech dávek státní sociální podpory.

8. Nárok na výplatu příspěvku dítěti zaniká dnem 31. května 2005.

9. Pokud se pro účely jiných právních předpisů zjišťuje výše příjmu, k příspěvku dítěti se nepřihlíží.

10. Příspěvek dítěti nelze postihnout výkonem rozhodnutí.

11. Náklady na výplatu příspěvku dítěti se hradí ze státního rozpočtu.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Jednorázový příspěvek důchodci

Čl. XXIX

1. Příspěvek důchodci poskytne stát poživatelům důchodů jako jednorázovou výpomoc v souvislosti se změnami ve výši daně z přidané hodnoty.

2. Nárok na příspěvek důchodci má fyzická osoba, která má nárok na výplatu důchodu (části důchodu) z českého důchodového pojištění (dále jen „důchod“) alespoň za část června 2004. Má-li poživatel důchodu v tomto měsíci nárok na výplatu více důchodů, náleží příspěvek důchodci jen jednou.

3. Výše příspěvku důchodci činí 1000 Kč.

4. Příspěvek důchodci se vyplatí bez žádosti v termínu splátky důchodu vyplacené v červnu 2004, popřípadě v nejblíže následujícím termínu výplaty důchodu, pokud důchod nebude v červnu 2004 vyplacen. Zanikl-li nárok na výplatu důchodu v červnu 2004 přede dnem, v němž se důchod vyplácel, vyplatí se příspěvek důchodci na základě písemné žádosti do 60 dnů ode dne doručení žádosti.

5. Příspěvek důchodci vyplatí orgán sociálního zabezpečení, který je příslušný k výplatě důchodu v červnu 2004.

6. Příspěvek důchodci se vyplatí stejným způsobem, jakým se vyplatí důchod v červnu 2004, popřípadě důchod vyplacený v nejblíže následujícím termínu. V případě uvedeném v bodu 4 větě druhé se příspěvek důchodci vyplatí v hotovosti.

7. O nároku na příspěvek důchodci vydá orgán uvedený v bodu 5 písemné rozhodnutí, jen požádá-li o to písemně poživatel důchodu do 60 dnů ode dne, kdy byl vyplacen důchod za červen 2004.

V řízení o tomto rozhodnutí, včetně podání opravných prostředků ve správním řízení, se postupuje obdobně jako v řízení ve věcech důchodového pojištění.

8. Nárok na výplatu příspěvku důchodci zaniká dnem 30. června 2005.

9. Pokud se pro účely jiných právních předpisů zjišťuje výše příjmu, k příspěvku důchodci se nepřihlíží.

10. Příspěvek důchodci nelze postihnout výkonem rozhodnutí.

11. Náklady na výplatu příspěvku důchodci se hradí ze státního rozpočtu.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,

ve znění zákona č. 479/2003 Sb.

Čl. XXX

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 písm. d) se na konci tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se text, který včetně poznámky pod čarou č. 17a) zní: „tyto výrobky mohou být dopravovány z jiného členského státu pouze s průvodními doklady podle § 26, které vystaví odesilatel, a s osvědčením o osvobození od spotřební daně vyhotoveným podle vzoru a způsobem uvedeným v příslušném předpisu Evropského společenství.17a)

17a) Nařízení komise (ES) č. 31/96 o osvědčení o osvobození od spotřební daně.“

2. V § 11 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)dopravené z území jiného členského státu osobám uvedeným v § 15 odst. 1 písm. a) až d); tyto výrobky mohou být dopravovány z jiného členského státu pouze s průvodními doklady podle § 26, které vystaví odesilatel, a s osvědčením o osvobození od spotřební daně vyhotoveným podle vzoru a způsobem uvedeným v příslušném předpisu Evropského společenství.17a)“.

3. V § 13 odst. 1 se slova „§ 53 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 53 odst. 3 až 5“.

4. V § 13 odst. 5 větě první se zrušují slova „či vyrovnacím„.

5. V § 13 odst. 14 se středník nahrazuje čárkou a text za středníkem se nahrazuje textem „pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 73)“.

6. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova „ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém byly uvedeny do volného daňového oběhu,“ zrušují.

7. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova „a osobě uvedené v odstavci 1 písm. d)“ zrušují.

8. V § 15 odst. 3 se na začátek odstavce vkládá nová věta, která zní: „Orgánům Evropských společenství se zaplacená daň vrací bez omezení.“

9. V § 15 odst. 11 se slova „až d)“ nahrazují slovy „až c)“.

10. V § 15 odst. 12 písm. a) se za slovy „zvláštní mise“ čárka nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo orgán Evropských společenství“ se zrušují.

11. V § 15 odst. 12 písm. e) se slova „nebo orgánu Evropských společenství“ zrušují.

12. V § 19 odst. 4 se slova „(§ 59 odst. 3 a § 78 odst. 5)“ nahrazují slovy „(odstavec 5,

§ 59 odst. 3 a § 78 odst. 5)“.

13. V § 19 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) V případě založení nového daňového skladu mohou být společně s vybranými výrobky, které jsou v režimu podmíněného osvobození od daně, umístěny i vybrané výrobky již uvedené do volného daňového oběhu, které byly umístěny ve stavebně a prostorově ohraničeném místě v den, kdy nabylo rozhodnutí o povolení k provozování nového daňového skladu právní moci, a to nejdéle po dobu šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém u
vedené rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu nabylo právní moci. Tyto výrobky uvedené do volného daňového oběhu musí být skladovány a evidovány samostatně, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 59 odst. 3).“ Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

14. V § 20 odst. 5 větě první se zrušují slova „či vyrovnacím“.

15. V § 21 odst. 1 písm. c) se za slova „celního ředitelství“ vkládají slova „nebo celního úřadu; za takovou listinu se považuje i karnet TIR nebo karnet ATA“.

16. V § 21 odstavec 4 zní:

„(4) Pro každý daňový sklad musí zajištění daně odpovídat

a) výši daně, které připadá na výrobky, u nichž provozovatel daňového skladu předpokládá, že bude zahájena jejich doprava ve zdaňovacím období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; minimální výše zajištění daně však musí odpovídat jedné dvanáctině výše daně, která připadala na vybrané výrobky, u nichž provozovatel daňového skladu zahájil dopravu v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje,

b) jedné dvanáctině výše daňové povinnosti, která provozovateli daňového skladu vznikla podle § 8 při výrobě vybraných výrobků v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; to se týká jen těch vybraných výrobků, které jsou v tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně a u nichž daň již není zajištěna podle písmene a),

c) jedné dvanáctině výše daně, která připadá na vybrané výrobky přijaté provozovatelem daňového skladu v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; to se týká jen těch vybraných výrobků, které jsou v tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně a u nichž daň již není zajištěna podle písmene a) nebo b).“

17. V § 22 odst. 5 větě první se zrušují slova „či vyrovnacím“.

18. V § 24 odst. 1 se na konci věty do závorky před slova „§ 100“ vkládají slova

„odstavec 4 a“.

19. V § 24 odst. 4 se na konci odstavce doplňuje věta: „V případě dopravy mezi dvěma daňovými sklady téhož provozovatele v působnosti celního úřadu místně příslušného pro tyto daňové sklady může uvedený celní úřad povolit dopravu bez průvodního dokladu.“

20. V § 24 odst. 5 se za slovy „průvodního dokladu“ v poslední větě slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

21. V § 25 odst. 1 se na konci odstavce doplňuje věta „Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány oprávněnému příjemci pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podle § 3 písm. h), musí provozovatel odesílajícího daňového skladu připojit k průvodnímu dokladu doklad o zajištění daně oprávněným příjemcem; tento doklad musí být potvrzen příslušným správcem daně.“

22. V § 25 odst. 3 se v poslední větě za slovy „celní úřad“ slovo „musí“ nahrazuje slovem „může“.

23. V § 32 odstavec 3 zní:

„(3) Dá-li si fyzická osoba dopravit vybrané výrobky z jiného členského státu na daňové území České republiky, považují se tyto vybrané výrobky za vybrané výrobky nabyté pro účely podnikání s výjimkou drobných zásilek neobchodního charakteru zasílaných fyzickými osobami fyzickým osobám. Při posouzení, zda se jedná o drobnou zásilku neobchodního charakteru, se použije ustanovení odstavce 2 a § 4 odst. 3 obdobně. Vybrané výrobky, které jsou obsahem drobné zásilky neobchodního charakteru, jsou osvobozeny od daně a pro jejich přijímání se nevyžaduje zvláštní povolení podle § 13.“

24. V § 33 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Ustanovení § 33 se nevztahují na vybrané výrobky, které jsou obsahem drobné zásilky neobchodního charakteru podle § 32 odst. 3.“

25. V § 36 odst. 6 se slova „či vyrovnacím řízení“ zrušují.

26. V § 37 odst. 2 písm. b) se slova „vybrané výrobky mohou být přijímány pouze tehdy, jsou-li určeny jako materiál vstupující do výroby dalších vybraných výrobků“ zrušují.

(Dokončení v příštím čísle)

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Chcete půjčku vyřídit online?
Jaký má vliv sdílené ubytování na českou ekonomiku?
Po svatbě vás vyřizování na úřadech nemine!
Máté nízké příjmy? Do penze odejděte už v prosinci
Auta
Koncept Toyota Fine-Comfort Ride je vodíkový soupeř…
Galerie: Šemík, knedlík, mandelinka a další legendární autobusy z ČSSR
Nový Jeep Compass má za sebou testy IIHS. Obstál bez vyznamenání
Na dálnici D1 bylo spuštěno další úsekové měření. Je totiž potřeba vybrat více peněz
Porsche 718 Boxster a Cayman GTS se mohou pochlubit vyšším výkonem
Technologie
S cenami operačních pamětí to prý bude mizérie i příští rok, nedostatek čipů má trvat
Sdílení polohy na mapě láká další aplikace. Kde všude se můžete nechat sledovat?
Google převlékne Kalendář do Material Designu. Takhle bude vypadat
Seznamu se daří. Stejně jako Google žije primárně z reklamy
Tip: Jak získat Windows 10 Fall Creators Update co nejdříve?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít