ZÁKON č. 19/2004 Sb.,

22. března 2004, 00:00 - admin
22. března 2004, 00:00

kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Rozeslán: 23. ledna 2004

Účinnost: Zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost

ZÁKON Č. 19/2004 SB., ZE DNE 10. PROSINCE 2003 (SBÍRKA ZÁKONŮ ČÁSTKA 7, ROZESLÁNA 23. 1. 2004), KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 72/2000 SB., O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o investičních pobídkách

Čl. I Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území České republiky“.

2. V § 1 odst. 2 písm. d) se za slovo „rekvalifikace“ vkládají slova „nebo školení“.

3. V § 2 odst. 2 písmena a) a b) znějí: „a) zavedení nové výroby, rozšíření stávající výroby, či její modernizace za účelem podstatné změny výrobku nebo výrobního procesu, b) vynaložení prostředků do oborů zpracovatelského průmyslu za podmínky, že část výrobní linky je součástí strojního zařízení stanoveného nařízením vlády a že pořizovací cena této části výrobní linky činí nejméně 50 % celkové pořizovací ceny výrobní linky; za zpracovatelský průmysl se nepovažuje dobývání nerostných surovin, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, stavebnictví, opravy motorových vozidel, obchod a ostatní služby, doprava a zemědělství,“.

4. V § 2 odst. 2 písm. e) se částka „350 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „200 000 000 Kč“ a částka „145 000 000 Kč“ se nahrazuje částkou „100 000 000 Kč“.

5. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: “(4) Pokud ze záměru získat investiční pobídky vyplývá, že celá investiční akce by měla být realizována ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem v okrese nebo v okresech, kde je v době předložení záměru míra nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulá dvě pololetí, ministerstvo sníží částku uvedenou v odstavci 2 písm. e) na částku 150 000 000 Kč; polovina této částky musí být kryta vlastním kapitálem právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby. Za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory.“ Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

6. Poznámka pod čarou č. 6), včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou, se zrušuje.

7. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „obchodní jméno“ nahrazují slovy „obchodní firma“.

8. § 3 odst. 2 písm. c) se slova „nejbližších 3 letech“ nahrazují slovy „době realizace investiční akce“. 9. V § 3 odst. 2 písm. j) se slova „včetně předpokládané výše osvobození od cla poskytovaného podle zvláštního právního předpisu,

7) “ včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušují. 10. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se včetně vnitřních odkazů na něj označuje jako odstavec 3. 11. V § 4 odst. 3 se za slovy „§ 2 odst. 2 písm. d)“ čárka nahrazuje slovem „a“, slova „a na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) podle zákona o veřejné podpoře“ se nahrazují slovy „stanoví ve spolupráci s Úřadem pro ochranu veřejné soutěže (dále jen „Úřad“) přípustnou míru a hodnotu veřejné podpory a“ a slova “ a Úřadu“ se zrušují. 12. V § 5 odst. 3 se za slovy „§ 1 odst. 2 písm. c) a d)“ čárka nahrazuje slovem „a“, slova „a v souladu s rozhodnutím Úřadu podle zákona o veřejné podpoře“ a slovo „Úřadu,“ se zrušují. 13. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene c) slovo „a“ zrušuje. 14. V § 5 odst. 4 písmeno d) zní: „d) přípustná míra a hodnota veřejné podpory stanovená ministerstvem ve spolupráci s Úřadem, a“. 15. V § 5 se na konci odstavce 4 doplňuje písmeno e), které zní: „e) podmínky, za nichž se veřejná podpora poskytuje“. 16. V § 5 odst. 5 se za slova „nebo odvedeno“ vkládají včetně poznámky pod čarou č. 6) slova „včetně příslušného penále nebo dalších sankcí

6) Například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1999 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“ 17. Za § 5 se vkládají nové § 6 a 6a, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8), 8a), 8b) a 8c) znějí:

„§ 6 (1) Přípustnou mírou veřejné podpory je podíl výše veřejné podpory poskytnuté formou investičních pobídek, s výjimkou investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. d), na nákladech, které mohou být podpořeny, vyjádřený v procentech. (2) Přípustnou hodnotou veřejné podpory je absolutní částka vypočtená z předpokládaných nákladů, které mohou být podpořeny, uvedených v záměru podle § 3 s ohledem na stanovenou přípustnou míru veřejné podpory. (3) Přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech

8) České republiky, které nemohou být překročeny, stanoví prováděcí právní předpis. (4) Sektory, v nichž investiční pobídky nemohou být uděleny, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 6a (1) Náklady, které mohou být podpořeny, se vztahují k investiční akci posuzované pro účely poskytnutí investičních pobídek a jsou tvořeny a) dlouhodobým hmotným majetkem ve formě pozemku, budov a strojního zařízení a b) dlouhodobým nehmotným majetkem do výše 25 % hodnoty dlouhodobého hmotného majetku podle písmene a), ve formě licencí nebo know-how za předpokladu, že bude koupen za tržních podmínek od jiných než ekonomicky nebo personálně spojených osob

8a) abude využíván výhradně zájemcem ve výrobním závodě, který byl podpořen investičními pobídkami. (2) Příjemce veřejné podpory formou investiční pobídky (dále jen „příjemce investiční pobídky“) podle § 1 odst. 2 je povinen zachovat dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, na který byla poskytnuta veřejná podpora formou investičních pobídek, a) v rozsahu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně však ve výši podle § 2 odst. 2 písm. e), popřípadě podle § 2 odst. 4 a 5 a b) ve skladbě odpovídající splnění podmínky podle § 2 odst. 2 písm. a), b) a c), a to po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. a), nejméně však po dobu pěti zdaňovacích období následujících po zdaňovacím období, kdy zájemce splnil všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2. (3) Příjemce investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c) je povinen zachovat počet nově vytvořených pracovních míst a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou,

8b) na která bude čerpána investiční pobídka podle § 1 odst. 2 písm. c), po dobu nejméně 5 let ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c). (4) Investiční akce posuzovaná pro účely poskytnutí veřejné podpory musí být provedena tak, že alespoň 25 % celkové
hodnoty investice musí být financováno prostředky, v nichž není obsažen žádný prvek veřejné podpory. (5) Do nákladů podle odstavce 1 nelze zahrnout dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, na který již byla veřejná podpora poskytnuta bez ohledu na to, z jakých zdrojů je poskytována. Kontrola nepřekročení přípustné míry a hodnoty veřejné podpory je ministerstvem prováděna průběžně po dobu čerpání investičních pobídek. (6) Příjemce investiční pobídky, kterému nebyla poskytnuta investiční pobídka podle § 1 odst. 2 písm. a), je povinen nejpozději do 30 dnů od poskytnutí jiné veřejné podpory než podle tohoto zákona, určené pro investiční akci posuzovanou pro účely poskytnutí investičních pobídek, písemně informovat ministerstvo. V případě nesplnění této povinnosti se přípustná hodnota veřejné podpory podle § 4 odst. 3 snižuje, a to o hodnotu poskytnuté veřejné podpory, o níž zájemce neinformoval ministerstvo. (7) V případě investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b) při nesplnění podmínky uvedené v odstavci 2 nebo při nesplnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 pozbývá tato investiční pobídka platnosti. Příjemce této investiční pobídky musí v tomto případě zaplatit hodnotu takto poskytnuté veřejné podpory tomu, kdo technicky vybavené území na příjemce této investiční pobídky převedl, a to včetně penále ve výši 5 % z výše takto poskytnuté veřejné podpory za každý ukončený rok od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek. (8) V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci 2 nastávají účinky podle § 5 odst. 5. V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci 3 pozbývá rozhodnutí o příslibu investičních pobídek v části týkající se udělení investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c) platnosti a vše, co bylo investiční pobídkou podle § 1 odst. 2 písm. c) získáno, musí být vráceno podle zvláštních právních předpisů.

8c) 8) § 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. 8a)

§ 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8b)

§ 83a zákoníku práce.

8c)

Například zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“ 18. V § 7 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 2 s výjimkou kontroly podmínky podle § 2 odst. 2 písm. c)“. 19. V § 7 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a místně příslušnému úřadu práce u podmínky uvedené v § 6a odst. 3“. 20. V § 7 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a u podmínky uvedené v § 6a odst. 4“. 21. V § 7 odstavec 4 zní: “(4) Kontrolu podle odstavce 3 písm. a) a d) jsou příslušné orgány povinny provést nejpozději po uplynutí 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu podle § 5, s výjimkou kontroly splnění podmínky uvedené v§ 6a odst. 4.“ 22. V § 7 se doplňují odstavce 5 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 10) znějí: “(5) Další kontrola splnění všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. b) musí být prováděna každoročně po dobu poskytování investičních pobídek a další kontrola splnění všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. a), c) a e), spolu s kontrolou splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 4, musí být provedena po 5 letech ode dne prvního uplatnění

investiční pobídka podle § 1 odst. 2 písm. a) i po této době uplatňována, v roce následujícím po jejím posledním uplatnění, nejpozději však v kalendářním roce bezprostředně následujícím po uplynutí posledního zdaňovacího období, v němž bylo možno naposledy uplatnit investiční pobídku podle § 1 odst. 2 písm. a), a v případě, že nebyla investiční pobídka podle § 1 odst. 2 písm. a) poskytnuta, po dobu 5 let ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c). (

6) Kontrola podle odstavce 3 písm. b) se provádí podle zvláštních právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí. 9)

(7) Kontrola investičních pobídek uvedených v § 1 odst. 2 písm. c) a d) se provádí po uplynutí lhůty uvedené v písemné dohodě uzavřené podle zvláštního právního předpisu 10) a kontrola splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 3 se provede po 5 letech ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c).

10) § 5a odst. 2 a § 6a odst. 2 zákona č. 9/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“

23. V § 8 odst. 2 se slova „§ 4 odst. 4 a“ zrušují. 24. § 9 se zrušuje. 25. V § 11 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí: “(3) Vláda vydá nařízení k provedení § 6 odst. 3. (4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 4.“

Čl. II Přechodné ustanovení

Řízení, ve kterých Ministerstvo průmyslu a obchodu podalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona žádost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby se Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. IV

V § 24 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., 159/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 12b) zní: „k) Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí údaje nezbytné ke kontrole investičních pobídek. 12b)

12b) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.“

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. V

V § 35b odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 453/2001 Sb., se slovo „pěti“ nahrazuje slovem „deseti“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti

Čl. VI Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 64/1991 Sb., zákona č. 272/1992 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 220/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 453/2003 Sb., se mění takto: 1. V § 6b odst. 1 se za slova „při rekvalifikaci“ doplňují slova „nebo školení“ a za slova „na rekvalifikaci“ se doplňují slova „nebo školení“. 2. V § 6b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: “(2) Školením se pro účely investičních pobídek rozumí teoretické a praktické vzdělávání, získávání znalostí a dovedností pro pracovní zařazení zaměstnanců a které odpovídají požadavkům stanoveným zaměstnavatelem. Toto školení může být zajišťováno i zaměstnavatelem.“ Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 3. V § 6b odstavec 3 zní: “(3) Písemná dohoda podle odstavce 1 musí obsahovat zejména označení příjemce, výši poskytované hmotné podpory, počet osob, které budou zařazeny do rekvalifikace nebo školení, obsah rekvalifikace nebo školení, způsob a dobu jejich zabezpečení, předpokládanou výši nákladů na rekvalifikaci nebo školení, výši a termín poskytnutí hmotné podpory, způsob úhrady nákladů a dobu jejího poskytování, datum, do kterého bude dohodnutý počet zaměstnanců rekvalifikován nebo zaškolen, náklady, na jejichž úhradu lze poskytnuté prostředky použít, datum poskytnutí hmotné podpory, způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, povinnost vrátit poskytnuté prostředky v případě nedodržení sjednaných podmínek nebo v případě jejich nevyčerpání, způsob a lhůtu vypořádání.“ 4. V § 6b odst. 4 se ve větě první za slovo „rekvalifikace“ doplňují slova „nebo školení“, slova „podle odstavce 2“ se nahrazují slovy „podle odstavce 3“ a věty čtvrtá a pátá znějí: „Do celkového počtu rekvalifikovaných nebo školených zaměstnanců se zahrnují zaměstnanci rekvalifikovaní nebo školení ode dne předložení záměru získat investiční pobídky. Výši úhrady nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců v závislosti na situaci na trhu práce, vyjádřenou mírou nezaměstnanosti, případně dalšími ukazateli, a formu úhrady stanoví vláda nařízením.“

Čl. VII

Přechodné ustanovení

Ustanovení části čtvrté se použijí i pro zaměstnavatele, kteří uzavřeli s ministerstvem písemné dohody o poskytnutí hmotné podpory vrámci investičních pobídek přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ Účinnost

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek, v. r., Klaus, v. r., Špidla, v. r.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů…
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber vypustí do ulic 24 tisíc aut bez řidiče
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in hybridů o rok dřív
Technologie
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
„Dobře vaří, ale jsou drazí.“ Mapy.cz přidávají hodnocení firem
Minecraft v roce 2018 dostane velkou aktualizaci Aquatic. Co přinese?
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít