Vyberte si z řady slev! - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Vyberte si z řady slev!

, ING. IVAN MACHÁČEK,
Vyberte si z řady slev!
Zdroj: Euro.cz

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2006Odpočty nezdanitelných částek od základu daně z příjmů jsou sice zrušeny, nahradila je ale sleva na dani z příjmů fyzických osob. Zdaleka přitom nejde o jedinou slevu, kterou v přiznání za loňský rok můžete využít.V přiznání k dani z příjmů za rok 2006 lze uplatnit několik slev na dani.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2006

Odpočty nezdanitelných částek od základu daně z příjmů jsou sice zrušeny, nahradila je ale sleva na dani z příjmů fyzických osob. Zdaleka přitom nejde o jedinou slevu, kterou v přiznání za loňský rok můžete využít.

V přiznání k dani z příjmů za rok 2006 lze uplatnit několik slev na dani. Existují následující možnosti:

 • sleva na poplatníka daně z příjmů fyzických osob,
 • sleva v souvislosti s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě,
 • sleva z důvodu zaměstnání zaměstnanců se změněnou pracovní schopností,
 • sleva v souvislosti s pořízením registrační pokladny,
 • sleva poskytnutá v rámci investičních pobídek.

SLEVA NA DANI U FYZICKÝCH OSOB

Do konce roku 2005 mohl poplatník daně z příjmů fyzických osob uplatnit odpočet od základu daně z příjmů na poplatníka, na manželku, na invaliditu a na studenta. Z takto upraveného základu daně byla vypočtena daň z příjmů.

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2006 byly odpočty nezdanitelných částek od základu daně zrušeny. Jsou nahrazeny slevou na dani z příjmů fyzických osob podle nového ustanovení § 35ba zákona o daních z příjmů.

Výše uvedené slevy na dani může uplatnit každá fyzická osoba – tedy jak zaměstnanec, tak podnikatel či poplatník s příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu nebo poplatník, který má pouze ostatní příjmy podléhající zdanění.

Kromě slevy na poplatníka lze ostatní slevy na dani uplatnit ve výši jedné dvanáctiny roční slevy za kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně.

SLEVA NA POPLATNÍKA

Sleva na dani na poplatníka ve výši 7200 korun ročně přísluší každé fyzické osobě, která podléhá dani z příjmů. Výše slevy je stejná bez ohledu na to, kolik měsíců poplatník pobíral zdanitelný příjem. Poplatník, který podává přiznání k dani z příjmů fyzických osob, si tuto slevu uplatní na dani z vypočtené daně v přiznání za příslušné zdaňovací období (kalendářní rok).

U poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, který podepsal prohlášení k dani na příslušné období, sníží plátce daně (zaměstnavatel) vypočtenou měsíční zálohu na daň o prokázanou měsíční slevu ve výši 600 korun. Při ročním zúčtování daně provede poslední plátce odečet roční slevy ve výši 7200 korun. To se promítne pozitivně jako přeplatek daně u zaměstnanců, kteří byli v průběhu zdaňovacího období delší dobu nemocni a nepobírali zdanitelnou mzdu, a tudíž jim nemohla být odečtena poměrná měsíční část slevy na poplatníka. Pozitivně se uplatnění roční slevy promítne rovněž u studentů, kteří byli na prázdninové brigádě a požádají posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.

O tuto slevu na dani se nesnižuje vypočtená daň u poplatníka, u kterého starobní důchod z důchodového pojištění (podle zákona o důchodovém pojištění) nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu činí více než 38 040 korun ročně. Pokud starobní důchod nepřevýší tuto částku, přizná se plná výše roční slevy na poplatníka ve výši 7200 korun při ročním zúčtování daně (u zaměstnance) nebo v daňovém přiznání.

Pokud však poplatník není na počátku zdaňovacího období poživatelem starobního důchodu a není mu přiznán ani zpětně k počátku zdaňovacího období, má nárok na uplatnění plné výše slevy na poplatníka v částce 7200 korun.

Příklad číslo 1

Absolvent vysoké školy nastoupil od 1. října 2006 do zaměstnání. Jiné příjmy nemá.

Při výpočtu měsíční zálohy na daň odečte zaměstnavatel od vypočtené daně částku 600 korun jako měsíční slevu na poplatníka, pokud poplatník podepsal prohlášení k dani. Při ročním zúčtování daně odečte zaměstnavatel od vypočtené daně za rok 2006 (za měsíce říjen až prosinec) plnou výši slevy na poplatníka, tedy částku 7200 korun. Vzniklý přeplatek na dani bude zaměstnanci vrácen.

Příklad číslo 2

Podnikatel provozuje živnost po celý rok 2006. Do 30. dubna 2006 byl zaměstnán v personální agentuře. Od 1. května 2006 pobírá starobní důchod. Za rok 2006 činí výše důchodu 76 584 korun.

Fyzická osoba má nárok na slevu na dani na poplatníka ve výši 7200 korun za rok 2006 v plné výši, přestože po osm měsíců již pobírala starobní důchod, jehož roční výše přesáhne 38 040 korun. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že starobní důchod tato osoba nepobírala na počátku zdaňovacího období (k 1. lednu 2006).

SLEVA NA MANŽELA ČI MANŽELKU

Další možností je sleva na dani ve výši 4200 korun ročně na manžela či manželku (pro zjednodušení budeme dále psát pouze o manželce). Poplatník ji však může uplatnit jen tehdy, žije-li s ním ve společné domácnosti a zároveň tato manželka nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 38 040 korun.

Domácností se rozumí, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Pro posouzení domácnosti není rozhodující, zda jsou manželé trvale hlášeni na stejné adrese.

Do vlastních příjmů manželky se pro účely posouzení nároku na slevu nezahrnují následující příjmy:

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky sociální péče,
 • příspěvek na péči,
 • sociální služby,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (u osob, které mají majetek ve společném jmění manželů).

Jedná se o slevu roční, která je uplatněna u zaměstnance až v rámci ročního zúčtování daně nebo obecně až při podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Je-li manželka držitelkou průkazu mimořádných výhod třetího stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce – průkaz ZTP/P), zvyšuje se částka slevy na dvojnásobek.

TIP: Budete potřebovat čestné prohlášení manžela/manželky.

Příklad číslo 3

Dne 5. října 2006 uzavřel poplatník sňatek se svou přítelkyní. Poplatník má příjmy z podnikání a novomanželka je v domácnosti bez zdanitelných příjmů.

V případě sňatku může uplatnit poplatník slevu na dani na manželku až od měsíce, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na slevu na dani. Poplatník si tedy může uplatnit v daňovém přiznání za rok 2006 slevu na dani na manželku počínaje listopadem 2006, tedy částku:

4200 Kč : 12 měsíců x 2 měsíce = 700 Kč

SLEVA NA INVALIDITU

Slevu na dani na částečnou invaliditu ve výši 1500 korun ročně uplatní poplatník:

a) který pobírá částečný invalidní důchod z důchodového pojištění (podle zákona o důchodovém pojištění), nebo

b) zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu.

Slevu na dani na plnou invaliditu ve výši 3000 korun ročně uplatní poplatník:

a) který pobírá plný invalidní důchod nebo jiný důchod z důchodového pojištění (podle zákona o důchodovém pojištění), u něhož
jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní.

b) zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu,

c) který je plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní.

Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P činí 9600 korun ročně.

Slevy na dani z titulu invalidity patří mezi slevy, které zaměstnavatel uplatní při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti v poměrné výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsou podmínky pro uplatnění slevy splněny. Pokud poplatník podává přiznání k dani z příjmů, uplatní nárok na slevu v příslušných řádcích daňového přiznání.

SLEVA NA STUDENTA

Sleva na dani na studenta ve výši 2400 korun ročně náleží poplatníkovi po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. Maximálně mu však náleží do dovršení věku 26 let. Lhůtu lze prodloužit do dovršení věku 28 let poplatníka, jde-li o prezenční formu studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání.

Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba vymezená zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Sleva na dani v poměrné výši jedné dvanáctiny roční slevy náleží pouze za kalendářní měsíc, na jehož počátku je splněna podmínka, že poplatník se soustavně připravuje na budoucí povolání ve smyslu zmíněného zákona. U studenta vysoké školy není přitom pro uplatnění slevy rozhodující, jakou formou studium probíhá – tedy zda jde o formu prezenční, distanční, nebo o kombinaci obou forem studia.

Příklad číslo 4

Student filozofické fakulty Univerzity Palackého po dobu tří měsíců (od října do prosince 2006) vykonával softwarové práce na základě živnostenského oprávnění.

Po skončení kalendářního roku podá student daňové přiznání, ve kterém si může uplatnit slevu na dani z příjmů. Jde jednak o slevu na poplatníka ve výši 7200 korun, jednak o slevu na studenta ve výši 2400 korun z titulu soustavné přípravy na budoucí povolání studiem.

SLEVA V SOUVISLOSTI S VYŽIVOVANÝM DÍTĚTEM

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok také na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti. Může jít o 6000 korun ročně, pokud poplatník neuplatňuje slevu na dani z titulu poskytnutí investičních pobídek.

Počet dětí a tím ani výše násobku daňového zvýhodnění 6000 korun není zákonem omezena.

U dítěte, které je držitelem průkazu ZTP/P, se tato částka zvyšuje na dvojnásobek.

Poplatník o toto daňové zvýhodnění sníží vypočtenou daň sníženou podle § 35 a § 35ba zákona o daních z příjmů.

Při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě může dojít ke třem situacím:

1) Zvýhodnění na každé vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti bude uplatněno formou slevy na dani. Tu je možné uplatnit až do výše daňové povinnosti vypočtené za příslušné zdaňovací období.

2) Zvýhodnění bude uplatněno formou daňového bonusu, pokud je při uplatnění veškerých odčitatelných položek ze základu daně vypočtena nulová daň z příjmů. Poplatník může daňový bonus uplatnit maximálně do výše 30 000 korun ročně (tedy při vypočtené nulové dani maximálně na pět dětí).

3) Lze uplatnit kombinovanou metodu formou slevy na dani a daňového bonusu, je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění na vyživované dítě vyšší než daňová povinnost za příslušné zdaňovací období. Do výše nulové daně uplatní poplatník slevu na dani a zbývající rozdíl do výše nároku na daňové zvýhodnění uplatní poplatník formou daňového bonusu, a to pokud jeho výše činí alespoň 100 korun. Maximálně lze přitom uplatnit daňový bonus do výše 30 000 korun ročně.

Poplatník může uplatnit daňový bonus pouze při splnění následujících podmínek:

 • ve zdaňovacím období má příjmy podle § 6 až § 9 zákona o daních z příjmů alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období (v roce 2006 tedy jde o 7570 Kč x 6 = 45 420 Kč, přičemž k dalšímu zvýšení minimální mzdy od 1. července
 • u poplatníka, který má příjmy z pronájmu podle § 9, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. U poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, který podepsal prohlášení k dani, činí daňové zvýhodnění zohledněné při výpočtu měsíční zálohy na daň:
 • 500 korun měsíčně na každé vyživované dítě žijící s ním v domácnosti
 • anebo 1000 korun měsíčně, pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P.

Jestliže je výše měsíční zálohy na daň, snížené o měsíční slevu podle § 35ba, nižší než výše měsíčního daňového zvýhodnění, plátce (zaměstnavatel) vyplatí poplatníkovi měsíční daňový bonus při výplatě příjmů ze závislé činnosti, pokud jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy. V měsících leden až červen 2006 činila polovina minimální mzdy 3785 korun, v červenci až prosinci pak 3977 korun.

Měsíční daňový bonus lze zaměstnanci vyplatit jen tehdy, pokud činí alespoň 50 korun. Maximálně je však možné vyplatit částku 2500 korun měsíčně (jednu dvanáctinu z roční maximální částky 30 000 korun).

Příklad číslo 5

Za zdaňovací období roku 2006 dosáhne podnikatel z podnikatelské činnosti základ daně ve výši 280 000 korun. Jiné příjmy nemá. Uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti.

v daňovém přiznání za rok 2006 podnikatel uvede:

základ daně 280 000 Kč

vypočtená daň z příjmů 48 412 Kč

sleva na poplatníka 7 200 Kč

sleva na dani (dvě děti) 12 000 Kč

daňová povinnost 29 212 Kč

Příklad číslo 6

Podnikatel dosáhne za rok 2006 základu daně z podnikání ve výši 98 000 korun. Jiné příjmy nemá. Manželka je v domácnosti. Vyživují jedno dítě žijící ve společné domácnosti.

Na podnikatele se vztahuje institut minimálního základu daně, musí tedy v daňovém přiznání vycházet ze základu daně 112 900 korun.

základ daně 112 900 Kč

daň z příjmů 13 548 Kč

sleva na poplatníka 7 200 Kč

sleva na manželku 4 200 Kč

daň po uplatnění slev 2 148 Kč

daňové zvýhodnění na jedno dítě 6 000 Kč

sleva na dani na dítě 2 148 Kč

výsledná daň 0 Kč

Poplatník má nárok na daňový bonus na jedno vyživované dítě ve výši 3852 korun (6000 Kč – 2148 Kč).

SLEVA PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Na slevu na dani mají nárok i poplatníci daně z příjmů fyzických a právnických osob při zaměstnávání zdravotně postižených osob. Mohou ji uplatnit za kalendářní rok, nebo i za zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců spadajících do kalendářního roku, anebo za část uvedených zdaňovacích období, za kterou se podává daňové přiznání.

Výše slevy činí:

a) 18 000 korun za každého zaměstnance se zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem
průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo,

b) 60 000 korun za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo.

Pro výpočet slevy je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením. Ten se vypočítá samostatně za každou skupinu zaměstnanců jako podíl:

* celkového počtu hodin, který těmto zaměstnancům vyplývá z rozvržení pracovní doby nebo z individuálně sjednané pracovní doby a z délky trvání pracovního poměru v období, za které se podává daňové přiznání,
* a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou.

Výše zmíněný celkový počet hodin se sníží o neodpracované hodiny v důsledku neomluvené nepřítomnosti v práci, nenapracovaného pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem bez náhrady mzdy (pokud zaměstnanec nemohl konat práci z jiných důležitých důvodů týkajících se jeho osoby), a pracovní neschopnosti, za kterou nejsou poskytovány dávky nemocenského pojištění.

Do trvání pracovního poměru se nezapočítává mateřská nebo rodičovská dovolená, služba v ozbrojených silách, výkon civilní služby a dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce.

Vypočtený podíl se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

Vymezení osob se zdravotním postižením nalezneme v části třetí zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Konkrétně jde o osoby, které jsou

a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (osoby s těžším zdravotním postižením),

b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními,

c) rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými.

SLEVA PŘI POŘÍZENÍ REGISTRAČNÍ POKLADNY

U poplatníků daně z příjmů fyzických i právnických osob, kteří jsou podle §1 zákona o registračních pokladnách povinni zaznamenávat jednotlivé platby prostřednictvím pokladny, a do 30. června 2006 zahájili provoz registrační pokladny, se daň za zdaňovací období, ve kterém si tuto registrační pokladnu pořídili, snižuje o polovinu její pořizovací ceny. Maximálně však může jít o 8000 korun na jednu pokladnu.

Slevu na daň lze uplatnit jen při prvním zahájení provozu registrační pokladny.

Na registrační pokladny pořízené po 1. červenci 2006 se sleva nevztahuje.

V případě technického zhodnocení dosud užívané pokladny, které bude ke splnění podmínek stanovených zákonem o registračních pokladnách provedeno do 31. prosince 2006, se povinnému subjektu snižuje daň z příjmů o 30 procent hodnoty technického zhodnocení, maximálně však o částku 4000 korun na jednu pokladnu. Slevu lze uplatnit za zdaňovací období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno.

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dodatečnou úpravu dosud používané pokladny s cílem splnit podmínky stanovené zákonem o registračních pokladnách. Jedná se o rozšíření technických a funkčních vlastností dodatečnou úpravou, která musí být provedena certifikovaným postupem pro daný typ zařízení. Tato změna musí být schválena ministerstvem financí na základě návrhu podaného výrobcem nebo dovozcem pokladny.

Jak postupovat, nelze-li výši slevy uplatnit v roce, kdy na ni vznikl nárok, protože poplatník vykázal daňovou ztrátu nebo daň nižší, než je sleva? Pak lze slevu nebo její zbývající část uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, ve kterém poplatník vykáže daň. To ale může učinit nejvýše ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, ve kterém nárok na slevu vznikl.

Přestože byl termín povinnosti evidovat platby prostřednictvím registrační pokladny odložen na 1. leden 2008, podmínky uplatnění zmíněných slev zůstaly dosud nezměněny.

Příklad číslo 7

Pro maloobchodní prodejnu, kterou poplatník provozuje na základě živnostenského oprávnění, byla 2. července 2006 zakoupena registrační pokladna splňující podmínky zákona č. 215/2005 Sb. Pořizovací cena činila 34 000 korun.

Ze znění zákona o daních z příjmů vyplývá, že na registrační pokladnu pořízenou po 1. červenci 2006 se možnost uplatnění slevy na daň z příjmů ve výši 8000 korun nevztahuje. Poplatník na ni tedy nemá nárok.

Případy odpočtů odčitatelná položka sleva na dani**

(slevy na dani) v roce 2005 v roce 2006

na poplatníka 38 040 7 200

na manžela (manželku) 21 720 4 200

na manžela (manželku) 43 440 8 400

s průkazem ZTP/P

na poplatníka s částečným 7 140 1 500

invalidním důchodem

na poplatníka s plným 14 280 3 000

invalidním důchodem

na poplatníka 50 040 9 600

s průkazem ZTP/P

na studenta 11 400 2 400