Těžké dilema - Euro.cz

Přihlášení

Těžké dilema

, Karel Zaoral,
Těžké dilema
Zdroj: Euro.cz

Daňová reforma změní pravidla pro nákup vozidel

Leasingové společnosti loni financovaly obchody za velmi slušných 110 miliard korun, a to navíc pouze u věcí movitých. „Přijetím novely zákona o dani z příjmů, která vstoupí v účinnost od ledna roku 2008, se však leasing může stát méně atraktivním způsobem financování. Zejména kvůli prodloužení minimální doby trvání smlouvy ze tří na pět let, a také z důvodu částečného omezení daňové uznatelnosti leasingových splátek,“ říká Miroslav Král z daňového oddělení KPMG Česká republika. Od ledna bude kupříkladu nutné uzavírat smlouvy na stejnou dobu, na jakou se automobily odepisují.

Finty na obzoru.

V souvislosti s touto novinkou se již objevily „zaručené metody“, jak zákon obejít a odepisování majetku zrychlit. Bohužel,tyto pokusy pro právnické osoby nejspíš skončí doměřením daně a pokutou. Dle „návodu“ by se měla smlouva uzavřít na standardních pět let a nájemce by si měl sjednat takzvané zrychlené splácení a vůz splatit během tří let jako dosud. Zbylé dva roky by platil jen formální poplatek a pojištění či by se případně rozhodl k cesi leasingové smlouvy (postoupení smlouvy při zachování stejných podmínek – pozn. redakce). „Nájemce je bez ohledu na to, jak vůz splácí, povinen dle zákona rozpočíst daňově uznatelné náklady do celých pěti let. To, k čemu někteří prodejci nepřímo nabádají, tedy splatit vůz za tři roky a přeprodat někomu leasingovou smlouvu, je dle mého názoru velmi snadno napadnutelné ze strany finančních úřadů,“ tvrdí Král. „Přesně tak. Ti, kdo chtějí využít možnost odepsat si celé auto z daní za kratší dobu, mají poslední šanci do konce roku,“ souhlasí ředitel prodeje skupiny AAA AUTO Petr Suchánek. Smlouvy uzavřené do 31. 12. 2007 se budou řídit současným zákonem až do svého ukončení. Ovšem jako daňový náklad se uplatní pouze alikvotní část leasingových splátek připadajících na dobu trvání leasingu v daném roce, tedy nikoli ideální jedna třetina. „Kdybyste si však pořídili osobní automobil v prosinci například za pomoci bankovního úvěru, do daňových nákladů lze uplatnit celý roční daňový odpis,“ říká Král.

Nízká kapitalizace.

S leasingem se po prvním lednu pojí dvě nezanedbatelné výhody. Finanční leasing nepodléhá pravidlům nízké kapitalizace (při financování od spojených osob musí být dodržen poměr úročeného dluhu a vlastního kapitálu na hodnotě 2:1, v případě banky 3:1, u nespojených osob je tento poměr 6:1, v roce 2009 klesne na hodnotu 4:1 – pozn. redakce) a ruší se limit pořizovací ceny vozu, dříve nastavený na hodnotu 1,5 milionu korun. Stejně jako dříve lze DPH odečíst pouze u lehkých užitkových vozů užívaných ke tvorbě zdanitelných příjmů.

Operativní leasing.

Přestože je operativní leasing dražší než ostatní druhy financování, určité výhody poskytuje. Například stejně jako u finančního leasingu neexistuje limit pořizovací ceny. „Novela zákona o daních z příjmů však ruší od roku 2008 limit i pro ostatní způsoby pořízení automobilů. Tato výhoda zůstává zachována pouze u osobních automobilů pořízených do konce roku 2007,“ upozorňuje Král. Dále neexistuje limit minimální doby nájmu. To znamená, že nájemce může měsíční splátky nájemného zahrnout v celé výši do daňově účinných nákladů bez ohledu na dobu trvání operativního leasingu. A za třetí má nájemce možnost odečíst DPH na vstupu, je-li vůz využívaný k tvorbě zdanitelných příjmů. Ani na operativní leasing se nevztahují pravidla o nízké kapitalizaci.

Úvěrové financování.

I v případě financování úvěrem se prodlužuje doba odepisování ze čtyř na pět let. „Toto se vztahuje i na osobní automobily pořízené do konce roku 2007,“ upozorňuje Král. V případě financování úvěrem je nutné brát ohled na daňovou úsporu z úroků. „Například v případě bankovního úvěru budou od roku 2008 finanční náklady daňově uznatelné, pouze když nepřevýší jednotnou úrokovou míru (PRIBOR) zvýšenou o čtyři procentní body nebo když úhrn veškerých přijatých úvěrů a půjček u vlastníka automobilu nepřesáhne ve zdaňovacím období šestinásobek jeho vlastního kapitálu,“ říká Král. Vysoce úročené úvěry nebo jejich větší hodnota by tedy zejména zpočátku splácení, kdy je ve splátkách největší podíl úrokové složky, mohly být pro stav firemních financí nebezpečné. Zároveň to však logicky poněkud vyrovnává nevýhodu delšího odepisování. Úvěrové financování neumožňuje odečíst DPH, na druhé straně jsou ale od daně z přidané hodnoty osvobozeny úroky. „Kvůli pravidlům nízké kapitalizace část zájemců o úvěr přejde k leasingu, zejména firmy na začátku podnikání, společnosti s nižší kapitálovou vybaveností, druhy podnikání náročné na cizí zdroje nebo investující do nákupu nových technologií,“ říká jednatelka Škofinu Jiřina Tapšíková.