Společný regionální operační program

05. ledna 2004, 00:00 - admin
05. ledna 2004, 00:00

Přidělená finanční částka: 454 260 622 EURŘídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČRImplementační struktury: CzechInvest, Centrum pro regionální rozvoj (CRR)

Možnost využití počítačů s připojením na internet např. ve veřejných knihovnách zaručuje „počítačovou gramotnost“ i u starších občanů

Přidělená finanční částka: 454 260 622 EUR Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Implementační struktury: CzechInvest, Centrum pro regionální rozvoj (CRR)

PRIORITA 1 REGIONÁLNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ (přidělená finanční částka: 45 131 208 EUR)

* Opatření 1.1. -Podpora podnikání ve vybraných regionech

Opatření se zaměří na přímou podporu malých a středních podnikatelů (jejich vymezení je definované v § 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání) ve vybraných problémových regionech ČR. Podpora se bude týkat existujících podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), jejichž hospodářský výsledek před zdaněním byl ve dvou předchozích letech před podáním žádosti kladný. Opatření umožní podporovat investiční rozvojové záměry podniků, spojené s vytvářením nových nebo se zachováním stávajících pracovních míst včetně financování nákupu poradenských služeb (např. zpracování podnikatelských plánů)

PRIORITA 2 ROZVOJ INFRASTRUKTURY V REGIONECH

(přidělená finanční částka: 196 967 407 EUR)

* Opatření 2.1. - Rozvoj dopravy v regionech

Toto opatření integruje dva velké okruhy aktivit:

a) podporu regionální silniční sítě (silnice II. a III. třídy, místní komunikace ve venkovských obcích),

b) podporu rozvoje dopravní obslužnosti v obcích a regionech.

Vzhledem k tomu, že u obou typů bude rozdílná úroveň spolufinancování a je nepravděpodobné, že budou předkládány integrované projekty zaměřené na obě složky (to je např. výstavba určitého úseku silnice při současném nákupu dopravních prostředků, budování terminálu či integrovaného dopravního systému), byla ve struktuře opatření formulována dvě podopatření; vzájemná finanční váha obou podopatření je orientačně stanovena v poměru 70 %: 30 %.

* Opatření 2.2. -Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Opatření řeší podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) pro regionální a místní veřejnou správu a pro obyvatelstvo. Jeho součástí je podpora aktivit, spojených s veřejným přístupem k informačním technologiím (internet apod.) v knihovnách, komunitních centrech, ve školách a se zajištěním ICT pro regionální a místní veřejnou správu. * Opatření 2.3. - Regenerace a revitalizace vybraných měst

V rámci opatření bude podpořen omezený počet ucelených investičních projektů měst, zkvalitňujících jejich celkové životní prostředí a životní podmínky obyvatel a zaměřených na regeneraci a revitalizaci upadajících jader měst (např. historických jader) či postižených území měst (spojených např. s útlumem hospodářských nebo společenských aktivit). Opatření představuje východisko a přípravu pro budoucí řešení problematiky měst v rámci iniciativy Společenství URBAN (od roku 2007).

PRIORITA 3 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH (přidělená finanční částka: 92 288 235 EUR)

* Opatření 3.1. -Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření bude zaměřené na podporu investičních projektů (spolufinancovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje - ERDF) v oblasti: - aktivní politiky zaměstnanosti, - celoživotního učení, - sociální integrace. Tyto investice budou muset přispívat k rozvoji a ke strukturálním změnám v regionu a k vytváření nebo zachování trvale udržitelných pracovních míst. Z věcného hlediska bude v rámci jednotlivých projektů podpořena: - nová výstavba nebo stavební obnova příslušných budov, - nákup technologie, počítačů včetně software, počítačové sítě, - nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či obnovou objektů (včetně nezbytných venkovních úprav). Podpora bude provázána s opatřením 3.2 SROP a také s OP RLZ (umožní případnou investiční podporu poskytovatelům služeb, podporovaným v rámci tohoto programu v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, sociální integrace a celoživotního vzdělávání). * Opatření 3.2. - Podpora sociální integrace v regionech Opatření se zaměří na podporu širokého spektra aktivit v oblasti sociální integrace na místní či regionální úrovni; neinvestiční podpora bude orientována na: - poskytovatele služeb, realizující podpůrné projekty pro různé znevýhodněné skupiny obyvatelstva, na následné řešení i prevenci vzniku těchto skupin (např. etnické a národnostní menšiny - zejména Romové, zdravotně postižení občané, mladiství, matky s dětmi, osoby bez kvalifikace, osoby před důchodem, občané po návratu z výkonu trestu, drogově závislí apod.) - rozvoj občanské společnosti, vytváření komunitních plánů, spolupráci neziskových organizací a organizací zřizovaných státem, kraji či obcemi. - vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Podpora v rámci opatření bude poskytována na realizaci různých neinvestičně zaměřených programů, kurzů, na poradenství a na služby občanům, včetně poskytování rehabilitačních pomůcek, učebních pomůcek, studijních materiálů, pořádání sociálně zaměřených akcí, na informační a propagační činnost apod. * Opatření 3.3. - Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů Opatření bude zaměřeno na vzdělávání všech skupin aktérů na místní a regionální úrovni, zapojených jak do přípravy a následné implementace programu, tak i do přípravy a následné realizace projektů, jako jsou zaměstnanci obcí, svazků obcí, krajů, různých regionálních sdružení, hospodářské a agrární komory, regionální rozvojové agentury, školy, nestátní neziskové organizace apod. Opatření by mělo přispět jak ke zlepšení implementace SROP na regionální úrovni v tomto období (2004 až 2006), tak v plánovacím období po roce 2006. Součástí vzdělávání bude seznámení se s příslušnými předpisy EU či ČR pro jednotlivé úseky spojené s přípravou a realizací programů a projektů (např. zadávání veřejných zakázek, ochrana životního prostředí, rovné příležitosti, financování a finanční kontrola, veřejné podpory podnikům, monitorování programů a projektů apod.). Vzdělávací programy rovněž zahrnou nezbytné části, spojené s posílením auditu a kontrolní funkce s ohledem na snížení institucionalizované korupce a jiného zneužití úřední moci. Podpora bude zaměřena na neinvestiční výdaje zahrnující zejména: - podporu pořádání různých forem kurzů, seminářů, školení, workshopů, - vydávání brožur a publikací, - na poradenskou činnost, zavedení internetových stránek apod. PRIORITA 4

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

(přidělená finanční částka: 108 068 602 EUR) * Opatření 4.1. - Rozvoj služeb pro cestovní ruch V rámci tohoto opatření budou podporovány subjekty, nakupující služby, týkající se oblasti cestovního ruchu. Mezi tyto služby možno počítat akce spojené s: - vytvářením partnerství veřejného a soukromého sektoru (spolková, poradenská a informační činnost), - zabezpečením výměny a šíření jednotných informací prostřednictvím moderních technologií, - podporou marketingových studií pro cestovní ruch, - podporou účasti na veletrzích, - pořádání sympozií a konferencí o cestovním ruchu, - podporou tvorby propagačních materiálů, tvorbou standardů pro cestovní ruch - se zaváděním jednotného systému značení aktivit v cestovním ruchu. V rámci opatření bude poskytnuta neinvestiční podpora na uhrazení nákladů spojených s poskytováním výše uvedených služeb. * Opatření 4.2. - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

V rámci tohoto opatření budou podporovány investiční projekty, zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch, zejména pokud jde o:

- produkty kongresové, lázeňské, kulturní, církevní turistiky, ekoturistiky

- vybudování celostátního informačního systému cestovního ruchu

- revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví

- rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu

- rozvoj kapacit malých a středních podniků, které působí v odvětví cestovního ruchu (především posílení ubytovacích kapacit a obslužné infrastruktury)

- výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace, lázeňství.

- obnova a rozvoj turistických stezek, infrastruktury rekreační plavby, cyklostezek včetně doplňkových zařízení

PRIORITA 5 TECHNICKÁ POMOC * Opatření 5.1. - Technická pomoc pro SROP

(přidělená finanční částka: 6 718 760 EUR) Tímto opatřením bude poskytováno financování na řízení, realizaci, monitorování a kontrolu akcí SROP. * Opatření 5.2. - Technická pomoc pro CSF (přidělená finanční částka: 5 086 410 EUR)

Tímto opatřením bude poskytováno financování na řízení, realizaci, monitorování a kontrolu akcí Rámce podpory Společenství (CSF).

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Auta
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být…
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s pohonem 4×4 i zadokolky
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Technologie
Herní počítač pod stromeček II: levná sestava do 20 tisíc [Vánoce 2017]
T-Mobile se skamarádil s Netflixem. Ale nejde o to, na co myslíte…
Tržní podíly výrobců grafik v Q3 2017: Nvidia vylétla nahoru, získává tržní podíl
Vyšel Vivaldi 1.13. Vylepšuje stahování a práci desítkami listů
Transcend RDC2: multifunkční čtečka karet pro smartphony (vyzkoušeno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít