SP ČR: Ochlazení nálady v průmyslu

08. srpna 2011, 15:21 - Profit, TZ
08. srpna 2011, 15:21

Mezi průmyslovými podniky dochází k určitému ochlazení optimismu v hodnocení vývoje ve druhé polovině letošního roku. Podniky nyní ve větší míře než tomu bylo počátkem roku, vnímají rizika ve vývoji zakázek, snižují očekávání nových investic, zaměstnanosti, růstu mezd.

Foto: Profimedia.cz

A upozorňují na negativní vliv dopadu růstu cen výrobních vstupů a na rostoucí konkurenci. Takové jsou hlavní závěry dotazníkového šetření, které provedl Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Českou národní bankou. Na jednotlivé okruhy otázek odpovídalo v červnu 2011 mezi 200 až 215 respondenty.

„Vývoj ekonomiky z pohledu firem není až tak příznivý, zaměstnavatelé mají skromná očekávání. Za největší vykřičník považuji očekávání změn v oblasti zakázek, pro druhou polovinu roku nepočítá s jejich růstem šedesát procent firem,“ uvedl k výsledkům šetření Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Za druhý vykřičník považuje obavy firem z dalšího navyšování cen výrobních vstupů.

Z výsledků šetření je zřejmé opadnutí optimismu v očekávání dalšího trendu oživení naší ekonomiky. Má na to vliv řada rizik spojených s vnější poptávkou, včetně nekončící dluhové krize eurozóny a USA. Podniky také negativně vnímají nedostatek opatření na podporu tuzemské poptávky a naopak nadbytek návrhů na zvyšování daní (DPH) a poplatků všeho druhu, které dopadají nejen na podniky, ale i na spotřebitele a spolu s rozpočtovými škrty snižují spotřebitelskou důvěru s dopadem na domácí poptávku.

Důvěru podniků v další vývoj nezvyšují ani takové návrhy vlády jako například novela horního zákona nebo návrh daně z příjmu, který nepočítá se slevami na investiční pobídky, které jsou součástí novely zákona o investičních pobídkách.

Vývoj zakázek

Oproti 1. čtvrtletí očekávaly podniky ve 2. čtvrtletí nikoliv zvýšení objemu zakázek, ale spíše stagnaci. Obdobně došlo ke zhoršení očekávání i v horizontu následujících 6 měsíců, kdy zvýšení počtu zakázek předpokládalo jen 32% proti 41% v 1. čtvrtletí. Očekávání stagnace ve 2. čtvrtletí uvedlo 60% firem oproti 47% v 1. čtvrtletí.

Podniky vnímají citlivě rizika vyplývající ze zpomalení ekonomiky v USA, dopadů tsunami a obnovené recesi v Japonsku a nespoléhají již tak výrazně na dosud příznivý růst německé ekonomiky táhnoucí celou eurozónu. I zde jsou patrná rizika, jak naznačuje klesající důvěra německých podnikatelů. Nálada německých investorů a analytiků se v srpnu propadla a index ZEW klesl na nejnižší úroveň od počátku roku 2009. Zhoršuje se ale i očekávání vývoje domácí poptávky, zejména ve stavebnictví, kde se stále nízké hodnocení poptávky ještě zhoršuje.

Meziroční změna investičních výdajů

Šetření SP ČR a ČNB se zabývalo i otázkou investičních výdajů průmyslové sféry. Ani v této oblasti nejsou patrné výrazně pozitivní signály. Zatímco v 1. čtvrtletí očekávalo zvýšení investičních výdajů v následujících 6 měsících 65% podniků, ve druhém čtvrtletí to bylo již jen 56%. „Výrazně se zvýšil podíl podniků očekávajících stagnaci ve vývoji investic a to z 19% na 36% ve druhém čtvrtletí,“ upozornil Jaroslav Hanák.

V horizontu 12 měsíců očekávalo v 1. čtvrtletí zvýšení investičních výdajů 66% podniků, ve 2. čtvrtletí to bylo již jen 56%. A podíl těch, kteří očekávali snížení nebo stagnaci, se zvýšil z 34% na 45%.

„Mezi faktory ovlivňujícími investiční rozhodování uváděly podniky nejčastěji nejistotu ohledně budoucí poptávky a nízkou úroveň návratnosti navrhovaných investic. Dá se říci, že rozhodování investorů ovlivňují i některá opatření vlády, nejistoty ohledně daňových změn či rozporuplná stanoviska k novele zákona o investičních pobídkách,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Meziroční změna zaměstnanosti

Jak vyplynulo z šetření, ve druhé polovině letošního roku průmyslové podniky nebudou výrazně nabírat nové pracovníky. Výsledek očekávání vývoje zaměstnanosti naznačuje, že firmy jsou velmi opatrné. To je pro letošní rok špatná zpráva hlavně pro absolventy škol,“ uvedl Jaroslav Hanák. Z hodnocení očekávání změny zaměstnanosti pro příští čtvrtletí vyplynulo, že ve srovnání 1. a 2. čtvrtletí došlo k nepatrnému zhoršení. Výsledek tak nepotvrdil trend nárůstu zaměstnanosti u firem v letošním roce. Pro příští rok se předpokládá přece jen nepatrná korekce očekávání změny zaměstnanosti směrem nahoru.

Meziroční změna průměrných mezd

Letošní rok bude zřejmě rokem zostřených sporů o výši mezd mezi zaměstnavateli a odbory. Jak totiž vyplývá z šetření, průmyslové podniky očekávají letos zpomalení růstu mezd. Pro 3. čtvrtletí předpokládají pokles dynamiky jejich růstu ze 1,47% na 1,19%. Tento trend by se mohl projevit v období za celý rok a dokonce i v příštím roce, kdy respondent i očekávají jejich navýšení o 2,29 %

„Firmy po všech změnách, které se na ně valí, budou muset ustát v příštím roce navýšení mezd o 2,29 procenta. Jenže partneři v sociálním dialogu toto slyšet nechtějí. Přepokládám proto, že tohle číslo způsobí vážné potíže v sociálním dialogu,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Očekávání růstu průměrných mezd odráží klesající důvěru v ekonomický vývoj ve druhé polovině letošního roku, zejména v souvislosti vývojem výrobní činnosti i poptávky. Slabšívyhlídky na zvýšení mezd v kontextu nižší důvěry ekonomiku a v očekávání vyšších daní (DPH), poplatků a další finanční zátěže obyvatel vedou k tomu, že se snižuje i důvěra spotřebitelů v ekonomiku. Ti se pro příštích dvanáct měsíců obávají zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace.

Meziroční změna cen hlavních vstupů

Výrazná změna nastala u předpokladu vývoje cen hlavních vstupů za 1 rok. Očekávání ve 2. čtvrtletí se oproti 1. čtvrtletí zvýšilo z 3,55% na 5,29%. Právě nárůst cen těchto vstupů vyvolává obavy ze zhoršení finanční situace podniků. Jen ceny elektrické energie jsou o 70% vyšší než v roce 2004. Ceny zemního plynu za stejné období vzrostly o 80% a po krátkém období stagnace v období recese se vracejí k růstu. Rychlý nárůst výrobních vstupů je dalším z důvodů klesajícího optimismu firem, dopadající na růst nákladů a jejich cenovou konkurenceschopnost a hospodářský výsledek. Svaz průmyslu a dopravy ČR vyvíjí proto aktivitu, která by současný nepříznivý trend zbrzdila. „Zřizujeme expertní tým, který bude řešit s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem ceny elektrické energie. Jde nám o to, aby se vývoj v biopalivech a biomase nakonec nepromítl do cen elektřiny stejně nepříznivě, jako tomu bylo u fotovoltaiky,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Meziroční změna spotřebitelských cen

Na rozdíl od navýšení cen hlavních vstupů očekávaly podniky ve 2. čtvrtletí mírné snížení růstu spotřebitelských cen jak v horizontu 1 roku, tak také 3 let. Očekávání koreluje s jistým ochlazením optimismu ohledně dalšího růstu ekonomiky a koresponduje se zkušeností, že růst cen vstupů se nebude moci promítnout adekvátně do spotřebitelských cen.

Faktory omezující růst firmy

Mezi největší bariéry růstu našich firem patří podle šetření nedostatečná poptávka v tuzemsku. Situace se sice v polovině roku mírně zlepšila, ale obavy ze zhoršení celkové poptávky má stále ještě nemalá část průmyslu (26 % v případě tuzemské poptávky, 16 % ohledně zahraniční poptávky). Celkově neměnnou situaci v oblasti zakázek očekává 56 % podniků.

Nejvýraznější zhoršení se týkalo cen energií a také materiálů a surovin a cen energií, na tento problém poukázalo 69 % respondentů, respektive 60%. Ve 2. čtvrtletí došlo také z pohledu průmyslníků k zostření konkurence.

Ze šetření vyplývá, že nedostatek financí se již výrazně nezhoršuje a že klíčovými omezujícími faktory pro vývoj firem jsou nedostatečná poptávka z tuzemska a rychlý růst cen vstupů. Naopak vnější poptávka je do značné míry faktorem podporujícím v současnosti růst firem a nedostatek financí a druhotná platební neschopnost nejsou již hlavními faktory omezujícími expanzi podniků.

Kvalita podnikatelského prostředí

V hodnocení kvality podnikatelského prostředí nenastaly podle šetření Svazu a ČNB zásadní změny a nedošlo ani k posunu k lepšímu mezi oběma čtvrtletími. Výraznější zhoršení uvedlo 37% podniků v 1. čtvrtletí a 42% ve druhém čtvrtletí v případě udržitelnosti veřejných financí. Přibližně třetina podniků poukazuje na zhoršení byrokracie a v hodnocení úrovně legislativy. Nehledě na deklarované snahy současné vlády, více jak pětina průmyslníků (22%) uvádí zhoršení situace v oblasti korupce. Podobně negativní hodnocení je i v případě dopravní infrastruktury. Zlepšení vnímá jen relativně nízké jednociferné procento podniků, drtivá většina uváděla stav beze změny. Jen v případě podpory vědy y výzkumu nepřevládá mírně zlepšení nad zhoršením.

K samotnému záměru společného šetření se vyjádřil Tomáš Holub, ředitel sekce měnové statistiky České národní banky. Podle něho jsou výsledky důležitým zdrojem informací o náladách a očekáváních podnikatelské sféry, které je třeba seriózně brát v úvahu. Na závěry šetření reagovali i zástupci odvětvových členských svazů, kteří se shodli v tom, že současný vývoj je provázen řadou silných rizik a nejednoznačných signálů ve světové ekonomice, které by mohly zpomalit růst v jejich odvětví. „Odvětví se teprve postupně oživuje. Ovšem je tu řada faktorů, které ho mohou oživování zpomalit, a to se týká zejména cen výrobních vstupů,“ uvedl František Hýbner, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace.

O postupném oživování poptávky po obráběcích a tvářecích strojních hovoří i Jan Rýdl prezident Svazu strojírenské technologie. Podobně jako i další zástupci členských svazů vnímá řadu rizik, která provázejí vývoj. „Nejsem až tolik optimistický v odhadech vývoje odvětví jako některé renomované instituce. V letošním a ani v příštím roce se výroba zdaleka nepřiblíží roku 2007 či 2008, kdy jsme byli na vrcholu konjunktury,“ uvedl Jan Rýdl.

Více optimisticky se vyjádřil k dalšímu vývoji v produkci automobilů Antonín Šípek ředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu: Podle něho dochází zejména k nárůstu výroby osobních a malých užitných aut, jichž by se letos mohlo vyrobit historicky nejvyšší množství, a to 1,185 milionu. V některých jiných segmentech jako je výroba nákladních aut, autobusů či přívěsů a návěsů se však situace teprve stabilizuje. „Dech postupně nabírají i dodavatelské firmy, na které recese měla větší dopad než na finální výrobce,“ uvedl Antonín Šípek.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Auta
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být…
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s pohonem 4×4 i zadokolky
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Technologie
Vyšel Vivaldi 1.13. Vylepšuje stahování a práci desítkami listů
Transcend RDC2: multifunkční čtečka karet pro smartphony (vyzkoušeno)
Messenger už nebude tak brutálně masakrovat fotky. Novým limitem je 4k
4K, HDR a 5× větší úhlopříčka, než má vaše televize. Nový projektor od BenQ stojí jen 40 000 Kč
Panelové prostředí pro aplikace ve Windows žije. Možná si ho brzy osaháme
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít