ŠKATULATA V ČNB - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

ŠKATULATA V ČNB

, Aleš Mydlář,
ŠKATULATA V ČNB
Zdroj: Euro.cz

V nové struktuře bude méně ředitelů a náměstků

Na nedávné konferenci Bankovní asociace prohlásil její místopředseda Pavel Kavánek, že český bankovní sektor se za poslední dva roky úplně změnil. Duch změn pronikl i do České národní banky, která se chystá na reorganizaci. Týdeník EURO má k dispozici materiál, jenž navrhované změny obsahuje. Jde o soupis rozhodnutí, která přijalo mimořádné zasednání bankovní rady ČNB letos 24. října. Kromě nové organizační struktury byl schválen i nový organizační řád. Vše má začít platit od 1. ledna příštího roku.

Nová koncepce.
V současné době má každý ze sedmi členů bankovní rady na starosti část banky, kterou řídí a za kterou zodpovídá. Banka je rozdělena do sedmi úseků. Po plánované reorganizaci však z této původní „úsekové“ struktury mnoho nezbude. Bankovní rada by se měla v budoucnu zabývat výhradně měnovými otázkami a měnově-politickými rozhodnutími. Dosavadní faktické řízení úseků jednotlivými členy bankovní rady by měla nahradit spíše formální gesce za jednotlivé oblasti.
Změna organizační struktury přináší i personální změny, někteří lidé si však své pozice stabilně drží. To je i případ Oty Kaftana, který zůstává i nadále v čele sekce nazvané „kancelář“. Pod jeho působnost bude nově spadat odbor Evropské unie a mezinárodních organizací, který má v současném uspořádání postavení sekce. Stejný osud čeká i sekci legislativní a právní. Na samostatné odbory budou povýšeny referáty ekonomického výzkumu a krizového řízení a ochrany utajovaných skutečností. Plánuje se také spojení sekcí měnové a statistiky, v čele spojeného útvaru má stát současný ředitel měnové sekce Aleš Čapek. Jeden celek rovněž vytvoří současné sekce peněžní a metodiky a rozvoje platebního styku.
Z návrhu je patrné, že ČNB se vzhlédla ve štíhlejší organizaci s menším počtem ředitelů a jejich náměstků. Počet zaměstnanců banky má však zůstat prakticky stejný.

Změny v dohledu.
Plánované změny mají postihnout i současný úsek číslo pět, který se zabývá bankovní regulací a dohledem. Spíše kosmetickou úpravou má být přejmenování sekce politiky bankovního dohledu na sekci bankovní regulace. Pozoruhodnější proměna se však chystá v sekci bankovního dohledu. Po reorganizaci má zůstat ze současných dvou náměstků pouze jeden. V materiálu, který má týdeník EURO k dispozici, je jako náměstek uveden Petr Jiříček. Druhý náměstek Jaromír Louda se má být ředitelem odboru dohledu na místě. „Trochu mě překvapilo, že novým náměstkem se má stát pan Jiříček. Čekal jsem spíše pana Loudu,“ řekl týdeníku EURO nejmenovaný bankéř.
Zeštíhlí se tedy i bankovně-regulační větev České národní banky. Je to logické, protože bankovní sektor v České republice až na dvě výjimky tvoří banky se silnou zahraniční účastí a kapitálovým zázemím. Za organizační změnou může také stát názor, že bankovnímu dohledu je přezdíváno „černá ovce ČNB“. Z pohledu měnové politiky totiž banka v posledním desetiletí víceméně obstála, ale bankovní dohled svoji úlohu prakticky nikdy nesplnil. Bankéř, který nechtěl být jmenován, říká, že právě proto je dohled pro bankovní radu nepříliš oblíbeným tématem. Kromě bankovního dohledu se chystají pozoruhodné personální změny i v sekci lidských zdrojů. Té dlouhodobě šéfovala Věra Nepimachová (EURO 51/2000), bývalá generální ředitelka České spořitelny. V bance byla i mezi nejvyššími úředníky značně neoblíbená. Údajně i proto zůstala vlivná funkce ředitele v dokumentu z 24. října neobsazená. Týdeník EURO má informace, že na tento post se konalo několik výběrových řízení, avšak vhodný kandidát vybrán nebyl. Zdroje týdeníku EURO uvádějí, že jedním ze žhavých kandidátů je bývalý šéf Interbanky Vladimír Kolman.

Dánský model.
Není bez zajímavosti srovnat organizaci ČNB a některé centrální banky v západní Evropě. Vhodné pro toto srovnání je Dánsko, které je sice členem Evropské unie, ale není v Evropské měnové unii. Ve stejné pozici bude i Česká republika po vstupu do Evropské unie. Dánsko má dvakrát méně obyvatel než Česko, avšak jeho ekonomika je výkonější. Dánská centrální banka je řízena tříčlenným výborem guvernérů, který zároveň rozhoduje o měnově-politických opatřeních. Bankovní dohled je vyčleněn a vykonává ho samostatný orgán. Kontrolu nad bankou vykonává představenstvo, které má 25 členů, z nichž osm je voleno Parlamentem a dva jmenuje příslušný ministr. Zbytek postupně volí již jmenovaní členi. Představenstvo má organizační pravomoci a schvaluje hospodaření banky. V kompetenci sekretariátu banky jsou legislativní a právní záležitosti. Samostatné postavení má oddělení vnitřního auditu banky. Stejně by tomu mělo být i v nové struktuře ČNB. Pokud jde o odborné sekce, mají obě banky strukturu dosti podobnou.