Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Technologie ARISTON pomohou v Grónsku rozkrýt globální oteplování

Společnost Ariston zůstává věrná svému cíli přinášet pohodlí každému a oznámila úspěšné…

Jak si připomenout 100. výročí založení Československé republiky? Svatováclavským dukátem!

Právě dnes slavíme snad nejvýznamnější výročí, jaké naše republika dosud zažila. Je jím…

Zbrojaři mají pomocníka na ministerstvu obrany. Už čtvrtý rok

Firmám podává pomocnou ruku odboru průmyslové spolupráce. Jeho úkolem je, aby se české…

Šance na poslední chvíli

19. listopadu 2007, 00:00 - Ing. Ivan Macháček
19. listopadu 2007, 00:00

Kupte si auto, včas zaplaťte zálohy na sociální pojištění, pořiďte si zásoby. To jsou namátkou vybraná opatření, jimiž lze tlumit negativní dopady daňové reformy. Avšak pozor! Čas máte pouze do konce roku.

Jak zmírnit daňovou reformu

Kupte si auto, včas zaplaťte zálohy na sociální pojištění, pořiďte si zásoby. To jsou namátkou vybraná opatření, jimiž lze tlumit negativní dopady daňové reformy. Avšak pozor! Čas máte pouze do konce roku.

Od Nového roku nabývá účinnosti novela zákona o daních z příjmů. Ta kromě pozitivních změn přinese i negativní. Pokud si ovšem pospíšíte, můžete se jim částečně ubránit. Víte jak? Poradíme vám!

Finanční leasing movitého majetku

Novela zákona o daních z příjmů přinese od Nového roku změnu jedné z podmínek daňové uznatelnosti nájemného u finančního leasingu. Aby mohlo být u nájemce nájemné zahrnuto do daňových výdajů, musí se nově minimální doba nájmu hmotného movitého majetku u finančního leasingu rovnat alespoň době daňového odpisování tohoto majetku. U nemovitostí je to nejméně 30 let. Například u leasingu na osobní automobil se nezbytná doba trvání smlouvy prodlouží z dosavadních tří na pět let, což je nová doba odpisování osobních automobilů.

Zavedení minimální doby nájmu hmotného movitého majetku u finančního leasingu ve výši doby odpisování tohoto majetku se podle přechodných ustanovení novely zákona nepoužije pro smlouvy uzavřené do 31. prosince 2007, ale použije se až pro nové leasingové smlouvy uzavírané počínaje dnem 1. ledna 2008.

Doporučení:

Pokud podnikatel hodlá pořídit movitý majetek formou finančního leasingu, je vhodné uzavřít příslušnou smlouvu ještě do konce roku. Budou tak zachovány podmínky daňové uznatelnosti nájemného po celou dobu trvání leasingové smlouvy podle znění zákona účinného do konce roku 2007.

U movitých předmětů zařazených v odpisové skupině 1, 1a, 2 a 3 postačí tedy trvání doby nájmu 36 měsíců. U podnikatelů, kteří podléhají v letošním roce zdanění sazbou 19 až 32 procent, navíc dojde k další úspoře na dani z důvodu zahrnutí rovnoměrné splátky nájemného ještě do daňových výdajů roku 2007, čímž se sníží daňová povinnost vypočtená progresivní sazbou daně ze sníženého základu daně (v roce 2008 se promítne snížení daňového základu do nižší daňové povinnosti vypočtené sazbou daně 15 procent).

Pojistné na sociální pojištění a zdravotní pojištění

K negativním opatřením daňové reformy pro podnikatele patří zrušení daňové uznatelnosti pojistného na sociální pojištění, na nemocenské pojištění a na zdravotní pojištění. To se vztahuje i na podnikatele, kteří uplatňují paušální výdaje – tito podnikatelé mohou ještě naposled za zdaňovací období 2007 zvýšit své výdaje stanovené procentem z příjmů o platbu pojistného na sociální pojištění a na zdravotní pojištění. Výdaje stanovené procentem z příjmů budou od 1. ledna 2008 výdaji konečnými a nelze je tedy zvyšovat o platby pojistného za OSVČ a rovněž tak je nelze zvyšovat o platby pojistného hrazeného podnikatelem coby zaměstnavatelem za své zaměstnance. U podnikatelů, kteří uplatňují skutečné výdaje prokazatelným způsobem, je nutno ve zdaňovacím období roku 2008 vyloučit zaplacené pojistné na sociální pojištění a na zdravotní pojištění z daňových výdajů.

Měsíční zálohy na pojistné na sociální pojištění (důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) a na zdravotní pojištění a platba pojistného na nemocenské pojištění jsou splatné u OSVČ v časovém rozmezí od prvního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí, až do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Doporučení:

Výhodou je uhradit zálohu na pojistné na sociální pojištění a na zdravotní pojištění a platbu pojistného na nemocenské pojištění za měsíc prosinec ještě v roce 2007 namísto termínu počátkem ledna 2008. U podnikatelů se sazbou daně 19 až 32 procent dojde tímto řešením k úspoře odpovídající sazbě daně. U všech podnikatelů (včetně podnikatelů uplatňujících paušální výdaje) tak bude možno zahrnout zaplacené pojistné do daňových výdajů roku 2007, zatímco pojistné zaplacené v roce 2008 je již vyloučeno z daňových výdajů podnikatele.

Pokud podnikatel na základě předběžných výsledků za rok 2007 zjistí, že jeho základ daně bude vyšší než v předcházejícím roce a při sestavení přehledu pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu by přicházel v úvahu doplatek pojistného, lze doporučit podnikateli uhradit v prosinci 2007 za měsíc prosinec vyšší zálohu na pojistné. Ta bude odpovídat vypočtenému vyměřovacímu základu za rok 2007 na základě letošních předpokládaných výsledků po odečtení zaplaceného pojistného v roce 2007.

Vyšší pojistné zaplacené v prosinci pozitivně ovlivní základ daně z příjmů za letošní rok (zejména u podnikatele se sazbou daně 25, respektive 32 procent), a je rovněž vyloučena skutečnost, že by tento nedoplatek pojistného za letošní rok zaplacený v roce příštím po podání přehledu nebylo možno uplatnit do daňových výdajů podnikatele. Pokud by při tomto řešení následně došlo k přeplatku na pojistném, bude tento přeplatek na pojistném zdaňován, ale již novou sazbou daně 15 procent.

Příklad

Podnikatel hradí měsíčně v roce 2007 zálohu na pojistné na sociální pojištění ve výši 4934 Kč a na zdravotní pojištění ve výši 2250 Kč. K nemocenskému pojištění není podnikatel přihlášen. Na základě předběžného výpočtu výsledků podnikání v roce 2007 vychází podnikateli základ daně 620 000 Kč. Podnikatel uplatňuje paušální výdaje.

Podnikatel za měsíc prosinec 2007 uhradí na OSSZ namísto termínu do 8. ledna 2008 již v průběhu prosince pojistné na sociální pojištění ve zvýšené výši 39 000 Kč místo částky 4934 Kč. K částce paušálních výdajů vypočtených procentem z příjmů uplatní podnikatel v daňovém přiznání za rok 2007 zaplacené pojistné na sociální pojištění a na zdravotní pojištění včetně zvýšené výše pojistného zaplaceného v prosinci. Tím se u něho promítne daňová úspora odpovídající výši sazby progresivní daně. Pokud by podnikatel uhradil nedoplatek pojistného až po podání přehledu v roce 2008, nemůže si pojistné připočítat k daňovým výdajům vypočteným procentem z dosažených příjmů.

 

Přesunutí výdajů z roku 2008 na rok 2007

Podnikatel, který vede daňovou evidenci, uplatní vždy daňové výdaje jako snížení základu daně ve zdaňovacím období, když jsou vynaloženy a zaplaceny. Čím je daňová sazba v příslušném zdaňovacím období vyšší, tím je vyšší úspora na dani z titulu vyšších daňových výdajů.

Doporučení:

Sazba daně v roce 2007 je u fyzických osob progresivní v rozmezí od 12 do 32 procent a v roce 2008 bude sazba daně jednotná ve výši 15 procent. Podnikatelům, kteří dosáhnou za letošní rok vyššího základu daně (se zdaněním 19 až 32 procent), lze proto doporučit maximum výdajů z roku 2008 přesunout ještě do roku letošního. Může jít například o:

• nákup zásob materiálu,

• nákup majetku charakteru movitého majetku s pořizovací cenou nižší než 40 000 korun (nákup počítače, notebooku, tiskárny, kopírky),

– zaplacení záloh v roce 2007 na pořízení zboží a materiálu dodaného v roce 2008 a na zajištění služeb a oprav uskutečněných v roce 2008 (pozor na ustanovení § 5 odst. 11 ZDP).

Může tak dojít až k 17procentnímu rozdílu v daňové sazbě z těchto výdajů mezi rokem 2007 a rokem 2008. To se však vztahuje zejména na fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci, tj. uplatňují výdaje prokazatelným způsobem. Zvýšené daňové výdaje nejenže sníží daň za rok 2007, ale sníží i platbu pojistného na sociální a zdravotní pojištění po podání Přehledu v roce 2008.

Příklad

Podnikatel, který vede daňovou evidenci, očekává za rok 2007 základ daně 500 000 Kč, tedy sazba daně pro hodnotu základu daně převyšující částku 331 200 Kč bude činit 32 %. Podnikatel hodlá minimalizovat svou daňovou povinnost a do měsíce prosinec 2007 přesune očekávané nákupy z roku 2008 a zakoupí: • kopírku za 28 000 Kč, • nový počítač za 22 000 Kč, • tiskárnu za 11 000 Kč, • vybavení podnikatelské pracovny novým nábytkem za 19 000 Kč, • kancelářský materiál na příští rok (tonery do kopírky, tonery do tiskárny atd.) za 31 000 Kč.

Dále podnikatel přesune vymalování provozovny z února 2008 na prosinec 2007 a zaplatí částku 18 000 Kč, přesune z ledna roku 2008 na prosinec roku 2007 technickou prohlídku a opravu vozidla vloženého do obchodního majetku a zaplatí částku 18 000 Kč.

Tím, že podnikatel zakoupil v roku 2007 výše uvedené předměty a materiál v celkové výši 111 000 Kč a zaplatí za přesunuté služby částku 36 000 Kč ještě v roce 2007, ušetří na dani 47 040 Kč a na pojistném 31 670 Kč. V případě, že by předměty zakoupil až v lednu 2008, ušetřil by na dani pouze 22 050 Kč, tedy o 24 990 Kč méně.

Posunutí příjmů z roku 2007 na rok 2008

Podnikatel, který vede daňovou evidenci anebo uplatňuje výdaje procentem z příjmů, uplatní vždy zdanitelné příjmy jako zvýšení základu daně ve zdaňovacím období, kdy jsou přijaty jako příjmy do pokladny, nebo kdy jsou připsány na běžném účtu. Pokud budou tyto zdanitelné příjmy přijaty ve zdaňovacím období, kdy je daňová sazba nižší, bude i jejich zdanění nižší.

Doporučení:

S ohledem na zdanění základu daně v roce 2008 jednotnou sazbou daně 15 procent, lze doporučit podnikatelům přesunout maximum příjmů ze závěru roku 2007 až na zdaňovací období roku 2008. Řešením může být například:

• posun ve lhůtě splatnosti na fakturách za dodané zboží a poskytnuté služby tak, aby byly faktury uhrazeny až v roce 2008,

• nepožadování zaplacení záloh v závěru roku 2007 na dodání zboží a poskytované služby v roce 2008,

• přesun fakturace z měsíce prosinec 2007 na počátek ledna 2008.

Přesunutí zakoupení osobního automobilu

Počínaje příštím rokem dochází ke zrušení odpisové skupiny 1a a přeřazení osobních automobilů kategorie M1 a nákladních automobilů kategorie N1 do odpisové skupiny 2 s dobou odpisování 5 let. Prodloužení doby odpisování z dosavadních 4 na 5 let se vztahuje i na automobily zařazené do evidence do konce roku 2007.

Počínaje rokem 2008 nebude však vstupní cena osobního automobilu kategorie M1 nijak limitována. Podle přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb. se limit vstupní ceny u automobilů zaevidovaných do majetku do konce zdaňovacího období započatého v roce 2007 uplatní podle znění zákona účinného do konce roku 2007 i po 1. lednu 2008.

Doporučení:

Pokud se podnikatel rozhoduje zakoupit v příštím roce osobní automobil, lze doporučit jeho zakoupení ještě letos. I když v roce 2008 již bude uplatňovat jeho daňové odpisy podle ročních odpisových sazeb (při rovnoměrném odpisování) a podle koeficientů (při zrychleném odpisování) odpovídajících odpisové skupině 2, v roce 2007 může ještě uplatnit jeho daňové odpisy podle odpisové skupiny 1a. U podnikatele zdaňovaného za roce 2007 sazbou daně 19 až 32 procent dojde navíc k výraznější daňové úspoře oproti roku 2008.

Pokud podnikatel zvažuje pořídit si „nadlimitní“ osobní automobil (se vstupní cenou vyšší než 1,5 milionu Kč), musí si spočítat, která z následujících variant je pro něj výhodnější:

a) pořízení automobilu v roce 2007 – podnikatel může uplatnit ještě v roce 2007 daňový odpis pro odpisovou skupinu 1a vycházející z limitní vstupní ceny 1,5 milionu Kč a v dalších letech odpisovat automobil v odpisové skupině 2 z limitní vstupní ceny 1,5 milionu Kč,

b) pořízení automobilu v r. 2008 – v roce 2007 nedojde ke snížení daňového základu o odpisy automobilu, v roce 2008 však může odpisovat ze vstupní nelimitované ceny automobilu zařazeného do odpisové skupiny 2.

Příklad

Podnikatel zakoupí v prosinci 2007 osobní automobil a odpisuje jej ze vstupní ceny 800 000 Kč zrychleným způsobem.

Daňové odpisování automobilu bude následující:  |zdaňovací období               výpočet                              zůstatková cena 2007                     800 000 : 4 = 200 000 Kč                            600 000 Kč 2008                     2 x 600 000 : (6 - 1) = 240 000 Kč              360 000 Kč 2009                     2 x 360 000 : (6 - 2) = 180 000 Kč              180 000 Kč 2010                     2 x 180 000 : (6 - 3) = 120 000 Kč                60 000 Kč 2011                     2 x 60 000 : (6 - 4) = 60 000 Kč                            0 Kč celkem                                                                                  800 000 Kč |  Zahájení tvorby rezervy na opravy hmotného majetku Tvorba rezervy na opravu hmotného majetku podle zákona o rezervách je daňovým výdajem v tom zdaňovacím období, kdy je tvořena. Pokud je uplatněna tvorba rezervy jako daňový výdaj ve zdaňovacím období, kdy je sazba daně vyšší, je i úspora na dani z takto vytvořené rezervy vyšší. Doporučení: Pokud podnikatel předpokládá opravy na nákladním automobilu nebo na nemovitosti vložené v obchodním majetku v nejbližším budoucnu a podle zákona o rezervách lze na takovéto opravy tvořit daňově uznatelnou rezervu, lze doporučit podnikateli zahájit tvorbu rezervy na opravu již počínaje zdaňovacím období roku 2007. K tomuto rozhodnutí může dojít i v průběhu prosince 2007 (respektive nejpozději do termínu sestavování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007). Podnikatel však musí zajistit rozpočet předpokládané opravy a vystavit kartu tvorby a čerpání rezervy. Může tak ušetřit na daních až 32 procent z vytvořené rezervy v roce 2007, včetně snížených plateb pojistného po podání přehledu za rok 2007, zatímco v roce 2008 se promí
tne daňová úspora z vytvořené rezervy jen ve výši 15 procent.


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Finance
Kdy začít nakupovat na Vánoce?
Zájem o úvěry na bydlení v září lámal rekordy
Ceny elektřiny se domácnostem prodraží až o 15 %. Kdy můžete odejít k jinému dodavateli?
Podporu z pracáku nedostanete vždy a její součástí mohou být poukázky (2)
Nové zálohy pro OSVČ v roce 2019: kolik a kdy si změnit platební příkazy?
Auta
Huawei Mate 20 Pro: nejočekávanější smartphone je plný…
Sedm chyb při předjíždění, kterými můžete i někoho zabít
Test asistovaného řízení: Žádné dnešní auto nenabízí autonomní řízení. Ani Tesla ne
Kvíz: Poznáte správně model auta podle fotografie?
Zákazníci vzali Ford GT útokem. Automobilka proto znovu začne přijímat objednávky
Technologie
Cnews FM: Óda na Windows 10 October „ještě to není dokonalé“ Update [podcast]
Biostar Racing X470GT8 – vyplatí se dát šanci Biostaru? (uživatelská recenze)
Vyšly testy Core i9-9900K, i7-9700K a i5-9600K. Jaká je pájka, OC, spotřeba a výkon?
Konec čekání. Po pěti letech vychází „nový“ Winamp
Auto Pilot od Tesly opravdu není autonomní řízení (test + video)
Hry pro příležitostné hráče