Šance i pro začínající podnikatele

07. března 2005, 00:00 - MARTINA MARTINOVIČOVÁ
07. března 2005, 00:00

Nabídka úvěrových produktů pro malé a střední podniky v České republice se rozrůstá. Vedle klasických úvěrů lze využít řadu novinek. Zatímco dříve banky skupinu malých a středních firem přehlížely, nyní se předhánějí v různých speciálních nabídkách.

Malé a střední podniky se staly již před pár lety z opovrhovaného ošklivého káčátka oblíbenými bílými labutěmi bank. Produkty, které byly dříve na zlatém podnose servírovány velkým firmám, jsou nyní nabízeny i malým firmičkám. Včetně různých specialit a sofistikovanějších produktů, které vyžadují podrobnější nastudování, aby jim klient rozuměl a uměl je používat.

Většina menších firem sahá při nedostatku finančních zdrojů po běžném úvěru či kontokorentu, který jim jejich banka nabízí. Nebo dokonce

(pokračování na straně 30)

(pokračování ze strany 29)

o úvěr raději ani nežádají, protože se obávají, že nesplní podmínky pro jeho získání. Příčinou je leckdy i neznalost široké nabídky produktů. Banky totiž už nenabízejí pouze klasický úvěr pro firmu s dlouholetou historií, která jej zaručí svým majetkem. Klienti mohou využít třeba i úvěru pro firmy bez finanční historie, půjčky bez potřeby zajištění, bankovní záruky nebo úvěru s pomocí peněz Evropské unie.

PŘEDEJDĚTE NEDOSTATKU PENĚZ

Firmy mohou zkusit předejít situaci, kdy budou nuceny žádat banku o úvěr, například na překlenutí dočasného nedostatku peněz. Banky totiž nabízejí služby, které takové situace umožní ošetřit dopředu. Jde v zásadě o dva základní typy produktů.

Prvním z nich je takzvaný factoring. Díky službě s nepříliš známým názvem se lze poměrně jednoduše dostat k úvěrovým penězům a zajistit se proti nesplácení faktur. Službu lze použít u faktur s odloženou splatností, a to na dobu jednoho, dvou, tří, maximálně pak čtyř měsíců.

Na základě smlouvy uzavřené s bankou je od ní možné získat vlastně dopředu proplacenou fakturu. Riziko případného nesplacení buď nese firma (klient banky), která finančnímu ústavu peníze vrátí, pokud jí zákazník fakturu neproplatí. Riziko však může nést i banka, která se pak sama stará o to, aby byla faktura včas proplacena.

Factoring neboli financování pohledávek je vlastně forma krátkodobého revolvingového úvěru, většinou na dobu nepřesahující jeden, maximálně dva roky. Factoring poskytuje většina bank na našem trhu. Některé ovšem požadují na klientovi, aby si mohly samy schválit odběratele, jímž klient vystavuje faktury. Výše čerpání úvěru je odvozena od objemu vystavených faktur předložených k financování.

Druhým typem produktu je bankovní záruka. Tento instrument zajišťuje platební i neplatební závazky klientů. Jedná se vlastně o závazek banky, která se zaváže zaplatit věřiteli v případě, že dlužník nesplní své závazky. Samozřejmě do výše částky, jež je uvedena na záruční listině. Záruku poskytují banky v korunách i cizí měně. Obecně řečeno tedy tento produkt snižuje dodavatelská a odběratelská rizika. Poskytují ho vesměs všechny banky na našem trhu.

Nejčastěji je používána platební bankovní záruka. Tou lze zajistit dlužníkovy závazky k peněžitému plnění -platbu za zboží nebo služby, splacení úvěru, zaplacení kupní ceny nemovitosti, úhradu směnky, zaplacení leasingových splátek či zaplacení spotřební daně. Banky mohou vystavit i neplatební záruku, týkající se splnění určité nepeněžité povinnosti -například plnění závazku kvality a včasného splnění dodávky.

S POMOCÍ PENĚZ EVROPSKÉ UNIE

K získání běžného úvěru požadují banky minimálně roční (ale spíše víceletou) historii firmy. Tu je nutné doložit daňovým přiznáním a dalšími dokumenty. Šanci však nyní mají i začínající podnikatelé, kteří by jinak peníze od bank získali jen ztěží. Řešením je totiž úvěr financovaný či zaručený zdroji evropských institucí.

Například u České spořitelny je možné získat investiční úvěr 5 PLUS s garancí Evropského investičního fondu. Je určen pro malé firmy včetně začínajících, které nemají daňově uzavřeno ani jedno dvanáctiměsíční období. Tohoto produktu však nemohou využít podnikatelé v oblasti zemědělství a firmy, které mají více než sto zaměstnanců.

Zmíněný úvěr lze použít na financování hmotného a nehmotného majetku. Jde o termínovaný úvěr na tři až deset let. Proč je v názvu služby číslo pět? Na investici stačí spoluúčast na financování jen pět procent z celkových nákladů. Výše úvěru může činit až pět milionů korun. Zahájení splácení jistiny úvěru lze odložit o pět měsíců. K žádosti o úvěr je nutné předložit pět dokladů. A o případném poskytnutí úvěru rozhodne banka do pěti dnů.

Peníze lze čerpat jednorázově nebo postupně. Splácejí se podle dohodnutého splátkového kalendáře.

AŽ OSM MILIONŮ DO ZAČÁTKU PODNIKÁNÍ

Začínající podnikatelé mohou u České spořitelny využít i druhou možnost úvěrování s pomocí evropských peněz. Jde o provozní nebo investiční úvěr z prostředků Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Umožňuje profinancování podnikatelských potřeb v rozmezí od sto tisíc do 4,3 milionu korun. Při kombinaci s jinými typy úvěrů lze získat až 8,6 milionů korun.

Začínajícím podnikatelům může tato půjčka pomoci k získání peněz pro zahájení činnosti, stávajícím podnikatelům umožní překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů. Podmínkou získání úvěru je spoluúčast klienta na financování jeho investičního záměru a splnění ekologických podmínek projektu podle požadavků EBRD.

Půjčku obdržíte v českých korunách. Lze ji získat buď jako krátkodobou se splatností do jednoho roku, nebo jako střednědobou se splatností až do pěti let. Úvěr můžete čerpat postupně do šesti měsíců od podpisu smlouvy. Bance se vrací v pravidelných měsíčních splátkách, přičemž existuje možnost odkladu splátky jistiny do šesti měsíců od podpisu smlouvy.

POMOC PRO FRANCHISANTY

Specifický produkt mohou využít podnikatelé, kteří chtějí začít podnikat v rámci franchisingu. Tento způsob podnikání je založený na expanzi obchodní nebo výrobní firmy prostřednictvím prodeje úspěšného konceptu podnikání (franchisy) jiným nezávislým obchodním partnerům. Franchisant tedy začne prodávat výrobky nebo služby podle vyzkoušeného a osvědčeného systému původního autora konceptu. Mezi takové sítě patří například McDonald’s, Dobrá čajovna, Potrefená husa nebo Fotostar (podrobněji v Profitu č. 50/2004).

Díky úvěru nazvanému KB franchising program mohou u Komerční banky získat úvěr začínající podnikatelé bez historie. Dokonce i takoví, kteří jsou klientem Komerční banky jen krátce, případně jím nejsou vůbec. Úvěr lze zajistit biankosměnkou, tedy směnkou, jíž se podnikatel jako fyzická osoba zaručí zaplatit dluh v případě, že jej jeho firma neuhradí. Jako záruku lze použít i životní pojistku nebo bankovní záruku Českomoravské záruční a rozvojové banky, případně nemovitost. Uvedená půjčka by měla být levnější než běžný úvěr,

(pokračování na straně 31)

(dokončení ze strany 30)

protože zohledňuje ochranný deštník franchisora, tedy poskytovatele osvědčeného konceptu podnikání, což pomáhá snižovat riziko.

Franchising lze financovat v korunách i cizích měnách prostřednictvím krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých úvěrů.
Čerpání i splácení může být jak jednorázové, tak postupné. Vše závisí na typu zvoleného produktu. Banka jej může poskytnout jako kontokorent, úvěr na investice, na oběžné prostředky, na provoz a investiční potřeby i na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků.

Program mohou nicméně využít i firmy, které jsou už na trhu etablované, ale potřebují řešit své finanční potřeby za provozu.

HYPOTÉKY PRO PODNIKATELE

Další alternativou klasické půjčky při rozjezdu firmy je hypoteční úvěr. K financování investic do nemovitostí ho nabízí většina bank na trhu. Lze jej poskytnout do výše 70 procent hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění. Hypoteční úvěr můžete čerpat výhradně účelově, což banka ověřuje na základě předložených dokladů -například kupní smlouvy nebo faktur na stavební práce.

Doba splatnosti může činit až 20 let. Zpravidla si lze zvolit pevnou úrokovou sazbu stanovenou na jeden rok nebo pět let. Peníze se bance vrací formou pevných pravidelných měsíčních splátek nebo na základě individuálního splátkového kalendáře. Půjčka je zpravidla bezhotovostní, a to buď jednorázová (čerpání nejpozději do šesti měsíců od podpisu smlouvy), nebo postupná (po dobu 24 měsíců). Podrobněji píšeme o získání hypotečního úvěru na straně 38.

JEN PŘES INTERNET

Zajímavý postup při poskytování úvěrů uplatňuje Citibank. Její klienti nikdy nemusí přijít do banky, protože veškeré transakce provádějí pouze prostřednictvím internetu. Na pobočku nemusí dokonce ani při podání žádosti o úvěr. Bankéři totiž přicházejí přímo do firem, které o úvěr projeví zájem. Přímo na místě provedou takzvaný předběžný scooring klienta. Podle statistik banky pak zhruba 90 procent těch, kteří projdou „ předscooringem“, dostane úvěr.

Tímto způsobem dokáže banka poskytnout i nezajištěné provozní úvěry, také zde je samozřejmou součástí ohodnocení potenciálního klienta na základě návštěvy přímo ve firmě. ÚVĚR

NA DOČASNÝ NEDOSTATEK PENĚZ

Některé banky nabízejí specifický úvěr na přechodný nedostatek finančních prostředků při podnikání. Jde o krátkodobý (výjimečně i střednědobý) úvěr, jenž slouží k překlenutí nedostatku, který klient sám nezavinil. Poskytnutí úvěru předchází podrobná analýza příčin finančních potíží. Z té musí vyplynout, že půjčka nebude krýt dlouhodobé, klientem zaviněné nedostatky v hospodaření.

Tuto službu lze použít jako zdroj pro financování pohledávek po lhůtě splatnosti, výplatu mezd, překlenutí časového nesouladu mezi vznikem potřeby a zajištěním jejího financování nebo pro uhrazení splatné splátky jiného úvěru. Čerpá se obvykle jednorázově, a to buď účelově k přímé platbě, nebo převodem na běžný účet klienta. Splácení probíhá ve smluvně sjednaných termínech.

U tohoto typu úvěru se sjednává pevná nebo pohyblivá úroková sazba. Úroky klient hradí měsíčně nebo čtvrtletně, v termínech dohodnutých ve smlouvě, kde se sjednává i metoda úročení. Půjčku na přechodný nedostatek finančních prostředků lze získat výhradně v českých korunách.

KLASIKA U KAŽDÉ BANKY

Na závěr si uveďme klasické typy úvěrů, které nabízí každá banka na českém trhu. Běžně používaný je zejména kontokorentní úvěr. Slouží k pokrytí krátkodobých finančních potřeb firem, zejména pro provozní potřeby. Kontokorentní úvěr je veden na běžném účtu, který je nutné mít založený u banky, od níž jej chce firma čerpat. Ve smlouvě je sjednán úvěrový rámec, umožňující průběžné čerpání a splácení. Smlouva se uzavírá na dobu maximálně jednoho roku, možné je však její obnovení. Výhodou tohoto typu půjčky je rychlá dostupnost peněz a možnost průběžného čerpání a splácení podle potřeb klienta.

Jako krátkodobý kontokorentní úvěr lze využít i povolený debet. Tato služba slouží především k financování výkyvu v oběžných prostředcích. Také ona je poskytována prostřednictvím běžného účtu podnikatele. Zájemce může čerpat peníze na účtu do smluvně sjednaného limitu záporného zůstatku. Každou úhradou došlou na účet se úvěr splácí, čímž se obnovuje možnost čerpání finančních prostředků do sjednaného limitu.

Úroková sazba kontokorentu je zpravidla pohyblivá a odvíjí se od základní sazby dané banky. Získat tento typ úvěru je sice poměrně pohodlné, nicméně docela drahé. Jeho sazba se totiž pohybuje nad sazbami účelových úvěrů. Většinou je nutné zaručení avalem, tedy zárukou na krycí biankosměnce, kterou si vystaví podnikatel jako fyzická osoba své firmě.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Tento pátek bude svátek
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Desky platformy Intel Z390 už existují. V Sandře se objevil model od SuperMicro
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Nvidia má nové GeForce pro notebooky, MX110 a MX130. Používají ale staré 28nm čipy
Psaní na displeji tažením a nová gesta při psaní rukou [Windows Insider]
Začalo testování Opery 51. Už nezapomíná, které weby jste si připnuli
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít