Rok velkých změn

13. prosince 2013, 17:03 - Dalibor Dostál
13. prosince 2013, 17:03

Zásadní úpravy zákonů v Česku neskončily ani transformací v 90. letech, ani vstupem do Evropské unie v roce 2004. Další kolo výrazných změn čeká podnikatele příští rok.

Stabilita. To je asi nejméně dostatkové zboží na českém trhu . Tuzemské podniky se jí však nedočkají ani v příštím roce. Další lavina výrazných změn, které se dotknou především firem a podnikatelů, odstartuje v lednu příštího roku.

Nepůjde jen o změny způsobené novým občanským zákoníkem (jak jsme psali v hlavním tématu říjnového Profitu), ale také o navazující změny v daňové oblasti nebo zákoníku práce.

A jak je v Česku zvykem, do poslední chvíle nebylo jisté, zda budou změny platit. Ještě začátkem prosince se v nově zvolené sněmovně ozývaly hlasy požadující nový občanský zákoník a všechny na něj navazující změny zrušit. Nakonec však nikdo z politiků neměl sílu rozjetý vlak změn v justici zastavit.

Jak na daně

Velmi výrazné změny se týkají daňové oblasti. Podle zákonného opatření schváleného Senátem dojde od roku 2014 například ke změnám ve zdanění příjmů praktikantů. „Příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy budou osvobozeny od daně z příjmů, a následně též od pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění,“ vysvětluje Lucie Rytířová, manažerka v daňovém oddělení poradenské společnosti Deloitte.

S praxí žáků a studentů souvisí také odpočty na podporu odborného vzdělávání, které si může uplatnit zaměstnavatel, a to na podporu pořízení majetku pro účely odborného vzdělávání a výdajů vynaložených na žáka nebo studenta.

Účetní ve firmách se musejí připravit také na změnu u srážkové daně. Srážková daň se nově uplatní pouze u příjmů z dohody o provedení práce, nikoli tedy u příjmů z pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti.

„A to tehdy, pokud úhrnná výše těchto příjmů u jednoho plátce nepřesáhne za kalendářní měsíc 10 tisíc korun místo nynějších pěti tisíc korun. Stejný limit platí také pro účast osob pracujících na základě dohody o provedení práce na důchodovém a nemocenském pojištění a odvod pojistného na zdravotní pojištění; zaměstnavatelé tedy budou mít u těchto osob téměř minimální administrativní povinnosti spojené s odvody,“ doplňuje Lucie Rytířová.

Naproti tomu osoby s příjmy podle dohody o pracovní činnosti nebo z pracovního poměru budou muset v případě více příjmů v jednom měsíci podávat daňové přiznání.

Pro zjednodušení se limit 10 tisíc korun použije také u příjmů autorů. Odpadne navíc rozlišování, jestli se jedná o příjem za příspěvek do novin a časopisů nebo jiné dílo, srážková daň se uplatní pro všechny druhy autorských honorářů.

K výrazné změně dojde u osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. „V současné době jsou příjmy z prodeje cenných papírů osvobozeny, pokud přímý podíl osoby na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřesáhne ve 24 měsících před prodejem pěti procent a doba mezi nákupem a prodejem cenných papírů přesáhne šest měsíců. Nově má být lhůta pro zdanění a následné osvobození prodloužena na tři roky,“ vysvětluje manažerka Deloitte.

Pokud je podíl vyšší než pět procent, pak dochází ke zkrácení z pěti let na tři roky. Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů pořízených před nabytím účinnosti novely se bude posuzovat podle současných pravidel. Pro všechny cenné papíry se uplatní osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, pokud jejich celková částka za kalendářní rok nepřesáhne 100 tisíc korun. Tato částka se však vztahuje k příjmům, nikoli zisku. Naproti tomu zdanění podílů na zisku zůstává beze změny, diskutované osvobození dividend nakonec nebylo schváleno.

Štědrosti na proti

Další opatření v daňové oblasti by mělo výrazně napomoci rozhýbat českou charitu. Úroveň filantropie v Česku je totiž podle mezinárodních srovnání daleko za vyspělými zeměmi i za některými rozvojovými státy. Zvýšení maximální hranice pro odpočet darů od daňového základu o třetinu, kdy u fyzických osob vzroste ze současných 10 na 15 procent, by měla být výrazným signálem k posílení dárcovství. U právnických osob se hranice pro odpočet zvýší na 10 procent.

Naopak výrazně by se měly snížit podvody s odpočty nezdanitelné části základu daně u zahraničních pracovníků. Hlavně dělníci z některých zemí v ČR pracují na živnostenský list a uplatňují například slevu na děti v takové výši, že u nás nezaplatí téměř žádné daně. České úřady totiž nebyly schopny zjistit, kolik dětí například ve Vietnamu a dalších zemích žadatelé o odpočet vlastně mají.

Nově proto budou mít sníženou možnost odečíst nezdanitelné části základu daně a uplatnit některé daňové slevy všichni občané cizích států s výjimkou obyvatel zemí Evropské unie, Norska a Islandu. A to v případě, kdy úhrn jejich příjmů ze zdrojů na území České republiky přesáhne 90 procent jejich celkových příjmů.

Toto opatření však může podle odborníků přinést i některé potíže. Zaměstnanci zahraničních firem, například z USA či Japonska, nebudou moci od ledna v České republice uplatnit žádné slevy na dani, s výjimkou základní slevy, ani odpočty. A to ani v případě, že budou v tuzemsku zdaňovat veškeré své příjmy. Výrazné obtíže přinese nutnost doložit celosvětové příjmy na potvrzení vystaveném českými úřady. Daňoví experti očekávají, že zahraniční zaměstnavatelé ani daňové úřady nebudou ochotní takový dokument potvrdit, protože jim to neukládá žádný předpis.

Mění se rovněž daně v souvislosti s dědictvím a dary. Současná darovací a dědická daň se změní na daň z příjmů. „V případě darování nebo zdědění majetku bude nově obdarovaný či dědic platit daň z příjmů. Stávající osvobození mezi blízkými příbuznými však zůstává, zvyšuje se navíc částka pro osvobození darů a dědictví od ostatních osob, a to na 15 tisíc korun,“ vypočítává Lucie Rytířová.

Jako kontroverzní povinnost vnímají podnikatelé další změnu v daňové oblasti. U plateb nad 700 tisíc korun totiž budou muset velmi pozorně sledovat, zda peníze posílají na účet, který jejich obchodní partner nahlásil na finanční úřad. Když firma platbu poukáže na nenahlášený účet a příjemce peněz neodvede DPH, bude finanční úřad požadovat dlužnou částku po odesílateli platby. Navzdory tomu, že daň už byla zahrnuta v původní platbě.

Povinnost, která (ne)přišla

V prvním pololetí letošního roku se hodně hovořilo o chystané změně pro živnostníky v oblasti elektronické komunikace. Živnostníci měli mít nově povinné datové schránky, které dosud závazně používaly jen právnické osoby.

Ve víru vládní krize a následných politických turbulencí to ale nakonec dopadlo trochu jinak. Od 1. ledna mají povinnost elektronických podání všichni plátci DPH s obratem nad 6 milionů, tedy i některé OSVČ.

V oblasti elektronické komunikace dojde také k dalším významným změnám. Novela daňového řádu od ledna přinese především zjednodušení pravidel.

Podnikatelé a firmy budou mít nově možnost činit takzvaná formulářová podání, například daňová přiznání a podobně, prostřednictvím daňového portálu s využitím údajů, které společnost používá k přihlášení do své datové schránky.

Firma může díky přihlašovacím údajům ke své datové schránce potvrdit správci daně, že elektronické podání pochází od ní a nebude muset využívat uznávaný elektronický podpis.

Podobné opatření obsahují i zákony upravující podání k České správě sociálního zabezpečení. Firmy i živnostníci s datovou schránkou získají možnost s pomocí jednotného postupu učinit podání vůči finančnímu úřadu, orgánu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně.

Od příštího roku budou tato podání v elektronické podobě povinná, papírové tiskopisy zaniknou. Týká se to nejenom přehledu o příjmech a výdajích živnostníků, přehled o výši pojistného či oznámení o nástupu do zaměstnání a dalších tiskopisů pro zaměstnavatele a podnikatele, ale také praktických lékařů.

Od příštího roku budou elektronicky zasílat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo hlášení ošetřujícího lékaře na základě zákona o nemocenském pojištění. Změny se dotknou také firemních internetových stránek. Podle nové úpravy budou mít akciové společnosti povinně webové stránky a musí na nich zveřejňovat vybrané údaje.

Společnost s ručením omezeným internetové stránky mít nemusí. Ovšem v případě, že je má, musí na nich zveřejňovat v podstatě totožné údaje jako akciová společnost.

Mezi povinné údaje patří jméno společnosti, její sídlo, IČO a zápis v obchodním rejstříku, včetně oddílu a vložky. Na webu pak musí být vyvěšena také řada dokumentů. U akciových společností je důležitá především pozvánka na valnou hromadu, která musí být na internetu nejméně 30 dní předem.

Uveřejněním pozvánky na internetu se přitom pozvánka považuje za doručenou akcionářům, kteří vlastní akcie na majitele.

V práci jinak

Změny výrazně zasáhnou také zákoník práce. Pro firmy je určitě příjemné zkrácení výplaty náhrady mzdy zaměstnanci v době pracovní neschopnosti na 14 ze současných 21 dnů. „Tato změna by mohla mít pozitivní dopad do mzdových nákladů zaměstnavatele, samozřejmě v závislosti na průměrné délce pracovní neschopnosti jeho zaměstnanců,“ říká Martin Hroch, HR ředitel společnosti ManpowerGroup.

Naopak zaměstnanci by měli získat větší jistoty, protože nová úprava zákoníku práce výslovně zdůrazňuje neplatnost právních úkonů, pokud nejsou učiněny v písemné formě. A to především v případě výpovědi, ať už dané zaměstnancem, zaměstnavatelem nebo oboustranné, ale také u okamžitého zrušení pracovního poměru, zrušení poměru ve zkušební době nebo výpovědi dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

Podle tuzemských podnikatelů však nejsou současné změny namířeny do oblastí, kde by nejvíce pomohly. „Bohužel nepovažuji tyto změny za nikterak převratné. Nedomnívám se, že by napomohly výraznějšímu zpružnění trhu práce a větší zaměstnanosti,“ říká Pavla Břečková, místopředsedkyní představenstva Asociace malých a středních podnikatelů.

Novinkou, která podle ní stojí za zmínku, je zakotvení svěřenského fondu, tedy takzvaného trustu známého ze zahraničí. Z pohledu pracovního práva bude od roku 2014 možné vyčlenit majetek, který by měl být investován za účelem dosažení zisku k rozdělení mezi zaměstnance.

Další změny, jako například podpora či alespoň dočasné zvýhodnění částečných úvazků nebo sdílení pracovních míst, se podle Pavly Břečkové prosadit nepodařilo.

„V jejich využívání v Česku stále značně pokulháváme. Bylo by to významné opatření zejména pro znevýhodněné skupiny zaměstnanců, jako jsou matky na nebo po rodičovské dovolené, lidé v předdůchodovém věku a podobně,“ dodává Pavla Břečková.

Chybí jí rovněž větší uvolnění pracovních smluv tak, aby se zaměstnavatelé neobávali přijímat a propouštět zaměstnance podle požadavků trhu a ekonomických cyklů nebo při změně výrobních programů firmy a podobně.

Alespoň částečné uvolnění současného stavu však firmy přece jen očekávají. „V souladu s novelou soukromého práva je kladen větší důraz na projev vůle a jeho váhu než na formu, jakou je projevena. Z čehož lze usuzovat na částečné zpružnění pravidel pro pracovněprávní styk,“ upozorňuje Lenka Vodná, mluvčí Hospodářské komory.

Zatímco zaměstnanci mají o svých právech v příštím roce jasno, zmatky se očekávají u vrcholných manažerů, především jednatelů, kteří jsou současně členy statutárního orgánu. Nová úprava zákona o korporacích totiž neobsahuje definici pověření obchodním vedením společnosti, ale na druhou stranu ani výslovný zákaz výkonu funkce v pracovním poměru.

Část právníků tvrdí, že zákon umožňuje souběžný výkon funkce statutárního orgánu i pracovního poměru ke společnosti jedinou osobou. Další část právníků však zastává přesně opačný názor. Člen statutárního orgánu podle nich nebude moci firmu vést.


Plusy a minusy

Mezi pozitivní změny pro podnikatele patří zjednodušení podmínek pro tvorbu daňově uznatelných opravných položek u pohledávek po splatnosti a také rozšíření odpočtů ze základu daně u současného odpočtu na výzkum a vývoj. Nově se zavádějí odpočty na podporu odborného vzdělávání, které mohou sloužit jak na podporu pořízení majetku pro účely odborného vzdělávání, tak na výdaje vynaložené na žáka nebo studenta.

V oblasti nemovitostí je příznivou změnou nově zaváděná uznatelnost ztráty v případě prodeje pozemku.

Naopak negativní daňový dopad na podniky bude mít zrušení

osvobození od daně z nabytí nemovitostí při vkladu nemovitostí do základního kapitálu. A také další změna, tentokrát při směňování nemovitostí: nově bude směna považována pro účely daně z nabytí nemovitostí za dva převody, ačkoli doposud se na ni pohlíželo jako na jeden převod.

Komplikace zřejmě nastanou při převodu nemovitostí kvůli nově zaváděné terminologii v této oblasti. Problémy se očekávají například u daně z přidané hodnoty, kdy u některých nových instrumentů, jako je právo stavby, bude třeba posoudit jednotný přístup z pohledu české legislativy i evropské směrnice.

„Příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy budou osvobozeny od daně z příjmů, a následně též od pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.“ lucie rytířová, manažerka daňového oddělení firmy Deloitte

„Bohužel nepovažuji změny v zákoníku práce za nikterak převratné. Nedomnívám se, že by napomohly výraznějšímu zpružnění trhu práce a větší zaměstnanosti.“ Pavla Břečková, místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR


Softwarové firmy: Jsme připraveni

Zavádění rozsáhlých daňových a personálních změn v české legislativě jen několik týdnů před začátkem jejich platnosti je česká specialita. Firmy, které vyvíjejí účetní a informační a ekonomický software, však říkají, že zavedení aktuálních úprav zvládnou.

„Náš ERP systém vyvíjíme již patnáctým rokem, proto máme postupy pro zohlednění nových legislativních změn,odladěné‘. Pokud se jedná například o změny ve výši DPH nebo spotřební daně, je aktualizace otázkou změny několika málo hodnot v kódu programu. Náročnější je spíše změna formulářů,“ říká Jiří Sonek, obchodní ředitel společnosti Premier system.

„Zákazníka podle něj ani aktualizace na poslední chvíli nestojí nic navíc. „Klient si zaplatí za globální aktualizace na celý rok. Ať se tedy změní legislativa jednou nebo desetkrát za rok, zákazníci stále platí za aktualizace fixní částku,“ doplňuje Jiří Sonek.

Obdobně situaci řeší také společnost Stormware, která produkuje účetní systém Pohoda. „Jakmile nějaký zákon vstoupí v platnost, změny z něj vyplývající ihned do programů zapracováváme. V den, kdy se zákon stane účinným, vydáváme aktualizaci.

Naši uživatelé mohou využívat navíc možnosti automatické aktualizace, takže mají svůj program vždy v aktuální verzi a nepřijdou o žádné legislativní novinky. Tyto aktualizace jsou zdarma v rámci našich služeb zákaznické podpory,“ doplňuje marketingový manažer Stormware Tomáše Prchala.

Zatímco změny ve výši daní dokážou softwarové firmy zahrnout do svých programů prakticky okamžitě, náročnější, systémové přeměny, jako bylo před několika lety zavedení superhrubé mzdy, jim trvá dny až týdny.


PŘEHLEDNĚ: Jaké změny začnou platit od roku 2014

* daně dědická a darovací se přesouvají do daně z příjmů jak u společností, tak u fyzických osob

* hodnota darů a dědictví od ostatních osob se pro osvobození od daně zvyšuje na 15 tisíc korun, osvobození v případě darů a dědictví mezi blízkými příbuznými zůstává

* daň z nabytí nemovitostí bude samostatně vymezena

* dojde ve srovnání se současným stavem k rozšíření odpočtů ze základu daně na výzkum a vývoj

* zavádí se nový odpočet na podporu odborného vzdělávání, zahrnuje pořízení majetku pro účely odborného vzdělávání i výdaje vynaložené na žáka nebo studenta

* zvýší se limit pro odpočet darů z 10 na 15 procent základu daně u fyzických osob a na 10 procent u právnických osob

* dojde ke zrušení osvobození od daně z nabytí nemovitostí při vkladu nemovitostí do základního kapitálu

* na směnu nemovitostí bude nově pohlíženo pro účely daně z nabytí nemovitostí jako na dva převody, ačkoli doposud se na ni pohlíželo jako na jeden převod

* zavádí se možnost takzvaných formulářových podání (např. daňových přiznání apod.) prostřednictvím daňového portálu s využitím údajů, které společnost používá k přihlášení do své datové schránky

* živnostníci, kteří zaměstnávají zaměstnance, musejí podávat všechny tiskopisy týkající se plnění povinností vůči České správě sociálního zabezpečení formou elektronického podání (datová schránka či uznávaný elektronický podpis)

* mění se podmínky osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, nově bude lhůta pro zdanění a následné osvobození prodloužena na tři roky

* příjmy za práci žáků a studentů v rámci praktického vyučování a praktické přípravy budou osvobozeny od daně z příjmů a od pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

* srážková daň se nově uplatní pouze u příjmů z dohody o provedení práce, a to tehdy, pokud úhrnná výše těchto příjmů u jednoho plátce nepřesáhne za kalendářní měsíc 10 tisíc korun

* firmy nově ručí za to, že platby odesílají na účet, který má jejich obchodní partner nahlášený u finančního úřadu

* čerpání náhrady mzdy od zaměstnavatele v době pracovní neschopnosti zaměstnance se zkracuje na 14 dnů ze současných 21 dnů

* zavádí se svěřenský fond, od roku 2014 tak bude možné vyčlenit majetek, který má být investován za účelem dosažení zisku k rozdělení mezi zaměstnance

Zdroj: Deloitte, orgány veřejné správy

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů…
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber vypustí do ulic 24 tisíc aut bez řidiče
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in hybridů o rok dřív
Technologie
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
„Dobře vaří, ale jsou drazí.“ Mapy.cz přidávají hodnocení firem
Minecraft v roce 2018 dostane velkou aktualizaci Aquatic. Co přinese?
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít