Reforma poprvé

07. ledna 2008, 00:00 - Petr Kučera, M. Martinovičová
07. ledna 2008, 00:00

Tolik změn v jednom termínu už dlouho nebylo. Vedle vládní reformy veřejných financí přináší začátek roku 2008 podnikatelům také další větší i menší novinky. Některé jsou příjemné, jiné nepotěší. A o některých zatím téměř nikdo neví.

Co přináší rok 2008 Tolik změn v jednom termínu už dlouho nebylo. Vedle vládní reformy veřejných financí přináší začátek roku 2008 podnikatelům také další větší i menší novinky. Některé jsou příjemné, jiné nepotěší. A o některých zatím téměř nikdo neví.

Podnikatelé jsou podle většiny ohlasů spíše optimističtí. Z novinek roku 2008 vítají hlavně zrušení minimální daně a registračních pokladen, pokles přímých daní či novelu zákoníku práce a živnostenského zákona. Největší obavy mají z rostoucího nedostatku vhodných pracovníků.

O většině plánovaných změn jsme v Profitu informovali už v loňském roce. V řadě případů s velkým předstihem nebo mnohem podrobněji než ostatní média. Následující článek je tak především stručným shrnutím letošních novinek, doplněných o některé zcela nové informace.

Všechno na web!

HLAVNÍ ZMĚNY ROKU 2008

• snížení daní pro právnické osoby

• jednotná sazba daní u fyzických osob

• konec společného zdanění

• zavedení ekologických daní

• strop na sociální a zdravotní pojištění

• zvýšení snížené sazby DPH

• nový insolvenční zákon

• novela zákoníku práce

• start nových dotačních programů

• rozšíření mýtného

• zrušení registračních pokladen

• zrušení minimální daně

• nižší nemocenská

Začněme změnou, která je sice méně významá než vládní reforma, ale zatím o ní téměř nikdo neví. Od března bude účinná novela obchodního zákoníku, rozšiřující mimo jiné povinné náležitosti internetových stránek podnikatelů. Cílem je posílit informovanost spotřebitelů a obchodních partnerů a sladit pravidla s Evropskou unií.

Jestliže má podnikatel webové stránky, bude na nich muset od března uvádět úplné údaje. Těmi se podle zákona rozumějí „údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle“. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku musejí na webu povinně uvést také údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky. Ostatní podnikatelé musejí uvést údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (typicky živnostenský rejstřík). Údaj o výši základního kapitálu lze na internetových stránkách uvádět, jen pokud byl zcela splacen.

Od března tedy budou platit pro weby stejné náležitosti, jaké jsou už nyní povinné pro faktury, objednávky, obchodní dopisy nebo smlouvy. Až dosud nebyl obsah podnikatelských stránek stanoven zákonem – platilo jen, že nelze uvádět klamavé nebo dokonce nepravdivé údaje.

Podnikateli hrozí podle přestupkového zákona pokuta od pěti do padesáti tisíc korun nebo i zákaz činnosti na jeden rok. Zatím není jisté, jak přísně (a jestli vůbec) budou úřady ke kontrole této povinnosti přistupovat, a zda se na ni zaměří hned od března.

Velké změny daní

Už od 1. ledna došlo k podstatným změnám, které přinesla vládní reforma veřejných financí. Živnostníci přivítají hlavně zrušení registračních pokladen nebo minimálního povinného základu daně, i když druhá novinka je „vykompenzována“ níže uvedeným rozšířením daňového základu.

Začíná platit nižší přímá daň z příjmu. Sazba pro fyzické osoby se od ledna sjednotila na patnáct procent, čímž zanikly dosavadní čtyři sazby (12, 19, 25 a 32 procent) odstupňované podle výše příjmu. Měřeno dosavadními podmínkami ale patnáctiprocentní sazba znamená ve skutečnosti přibližně třiadvacetiprocentní (v roce 2009 pak jen 19,5 procenta). Rozšíří se totiž její základ. Nově už se nepočítá pouze z hrubé mzdy zaměstnance, ale z takzvané superhrubé mzdy. Ta zahrnuje i sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem i zaměstnavatelem. Také živnostníci budou do základu daně počítat i zaplacené pojistné, což jim zvýší základ přinejmenším o 34 tisíc korun.

Právnickým osobám klesnou daně postupně. Daň z příjmu jim letos klesá z 24 na 21 procent, v roce 2009 se sníží na 20 procent a v roce 2010 na 19 procent.

Podstatou daňové reformy je snižování přímých daní a zvyšování nepřímých. Nižší zdanění příjmů tedy bude kompenzovat vyšší zdanění spotřeby. Proto od začátku ledna vzrostla snížená sazba DPH z dosavadních pěti na devět procent. To zdraží především potraviny, léky, vodu, nové byty, hromadnou dopravu, ubytování, vstupné či služby obecně. Další zvýšení spotřební daně zdraží cigarety.

Finančně propojené firmy mohou od letoška využít skupinové registrace k DPH. Vytvoření skupiny a její rozsah je pro podniky dobrovolné. Skupina pak může podávat hlášení a daňová přiznání najednou. Sníží to administrativu a tím i náklady.

Dochází také k zavedení takzvaných ekologických daní za energie, při jejichž vzniku je poškozováno životní prostředí. Až na výjimky se tyto daně týkají elektřiny (28,30 koruny za megawatthodinu), zemního plynu (30,60 koruny za megawatthodinu) a tuhých paliv (8,50 koruny za gigajoul spalného tepla v hořlavině). Osvobozeny jsou ale obnovitelné nebo ekologicky šetrné zdroje a zemní plyn pro vytápění domácností.

Společné zdanění končí

Zavedením jednotné daně se ruší poměrně oblíbené společné zdanění manželů. Naposledy jej půjde použít při daňovém přiznání za rok 2007. Hlavní důvod společného zdanění – přesunout příjem jednoho z manželů do nižší sazby – totiž díky rovné dani pozbyl smysl.

Základní sleva na dani pro letošní rok stoupne z dosavadních 7200 korun ročně na 24 840 korun. Vzroste i daňové zvýhodnění na dítě (ze 6000 na letošních 10 680 korun ročně) a sleva na dani na manžela bez příjmů (z 4200 na letošních 24 840 korun ročně). Ruší se také darovací a dědická daň v rámci širší rodiny. Na druhou stranu však končí i daňové zvýhodnění na hypoteční zástavní listy.

Příjemnou změnou je zvýšení hranice pro povinné vedení (podvojného) účetnictví. Vzrostla o 10 milionů na 25 milionů korun ročního obratu. Zároveň došlo ke zrušení povinného přechodu na podvojné účetnictví od 1. ledna 2008, překročil-li podnikatel patnáctimilionový limit v roce 2006. Zpětně se k daňové evidenci (jednoduchému účetnictví) mohou vrátit i ti, kdo překročili limit v roce 2005 a podvojné účetnictví vedli od začátku roku 2007.

Pojistné: Zůstává 50 procent

Lidé s vysokými příjmy uvítají zavedení stropů na pojistné. Jestliže vydělali více než čtyřnásobek průměrné roční mzdy v České republice (pro letošek jde o částku 1 034 880 korun ročně, tedy 86 240 korun měsíčně), nemusejí ze sumy přesahující tento limit platit pojistné.

I po zrušení minimální daně však musí osoby samostatně výdělečně činné nadále odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojistné alespoň v minimální výši. Toto „minimum“ navíc letos opět vzrostlo, protože je závislé na zvyšování průměrné měsíční mzdy v České republice.

Lidé vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost budou až do podání Přehledu za rok 2007 platit zálohy na důchodové pojištění v loňské výši, minimálně tedy 1491 korun měsíčně. Po podání Přehledu se pak minimum zvýší na 1596 korun.

U vedlejší samostatné výdělečné činnosti činí minimální záloha zatím 597 korun, po podání Přehledu za rok 2007 se zvyšuje na nejméně 639 korun. Zálohy na důchodové pojištění jsou u vedlejší samostatné výdělečné činnosti povinné jen tehdy, pokud příjem z ní (po odpočtu výdajů) činil vloni alespoň 48 334 korun.

Vyměřovací základ pro odvod pojistného i nadále činí 50 procent rozdílu mezi příjmy a výdaji. Topolánkova vláda přitom vloni slíbila, že každý rok sníží odvody o pět procentních bodů tak, aby se v roce 2010 vrátily na pětatřicet procent vyměřovacího základu – tedy na úroveň před sociálnědemokratickým zvýšením.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná. Pokud jej podnikatel platí, zvýší se letos minimální měsíční pojistné z 222 na 238 korun (u hlavní činnosti) nebo z 89 na 95 korun (u vedlejší činnosti).

Mnohem zásadnější změny se týkají výplat nemocenské u zaměstnanců. První tři dny nemoci nedostanou žádné dávky. V dalších dnech dochází ke snížení nemocenských dávek oproti dosavadnímu stavu, krátí se také takzvaná ochranná doba. (O změně nemocenské jsme podrobně psali v Profitu č. 41/2007.)

Minimální záloha na zdravotní pojištění u OSVČ se po podání Přehledu za loňský rok zvýší z 1360 korun na 1456 korun. Při vedlejší činnosti se zálohy neplatí.

Jednodušší vstup do podnikání

Významnými změnami letos projdou dva velmi důležité podnikatelské zákony.

Od ledna je účinná takzvaná technická novela zákoníku práce. Mimo jiné zjednodušuje zaměstnávání mladistvých, organizaci pracovní doby či proplácení přesčasů a příplatků za práci. Detailní přehled změn přinášíme v sekci Servis - Právo.

Pravděpodobně v července dojde také k zásadní změně živnostenského zákona. Má mimo jiné zjednodušit zahájení podnikání. Nově už nebude nutné mít oprávnění na každou živnost, ale postačí jen jeden výpis z rejstříku, za který zájemce zaplatí tisíc korun. Místo 125 volných živností se zavádí pouze jediná, volnými se navíc stane řada dosud vázaných živností, pro něž byla potřeba odborná kvalifikace.

U řemeslných živností už nebude pro vstup do podnikání nutná praxe v oboru, jestliže v něm má žadatel vzdělání. Pokud chce dnes někdo po vyučení podnikat jako zedník, musí doložit kromě absolvování učebního oboru také tříletou praxi. Jestliže však bude tutéž práci dělat jako zaměstnanec, žádnou praxi dokládat nemusí. (Podrobněji jsme o změně psali v Profitu č. 23/2007.)

Od ledna startuje také ostrý provoz projektu Czech Point. Na obecních úřadech bude možné získat například výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů či živnostenského rejstříku. Stejné služby (zatím s výjimkou rejstříku trestů) nabídne i Česká pošta. 

O trochu jasnější daňové zákony

Takzvaná editační povinnost, tedy povinnost finančních úřadů podávat závazný výklad daňových předpisů, se od ledna 2008 mírně rozšířila. O „závazné posouzení“ může poplatník nově požádat ve čtyřech bodech v oblasti daní z příjmů a jednom v oblasti daně z přidané hodnoty. Za žádost ale zaplatí 10 tisíc korun. Příjemnou novinkou je, že závazné posouzení vydané jedním správcem daně je účinné i pro finanční úřady v jiném regionu. Dosud totiž úřady v různých krajích mnohdy postupovaly ve stejných případech odlišně.

Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy i Sdružení podnikatelů a živnostníků sice rozšíření editační povinnosti ze dvou na sedm bodů vítají, ale považují jej za nedostatečné a nadále se snaží prosadit všeobecnou editační povinnost. (O změně jsme psali v Profitu č. 39/2007.)

Změny u připojištění zaměstnanců

Od Nového roku došlo ke sloučení limitů pro osvobození příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a pojistného na životní pojištění, které hradí zaměstnavatel zaměstnancům. Pro oba produkty je zaveden jeden úhrnný limit, a to v absolutní částce 24 tisíc korun ročně. Případné nadlimitní příspěvky bude muset zaměstnanec zdanit a také z nich platit sociální i zdravotní pojištění.

Zaměstnavatel si bude moci od svého základu daně odečíst v zásadě veškeré příspěvky zaměstnanci na penzijní připojištění, tedy už bez limitu. Také u životního pojištění neplatí od ledna pro firmy žádný limit, takže do nákladů si budou moci započítat životní pojištění placené zaměstnancům v libovolné výši. Ovšem pouze u zaplacených příspěvků do výše 24 tisíc korun ročně na jednoho zaměstnance za něj nehradí firma daň ani sociální či zdravotní pojištění. Zároveň je nutné uvést tyto příspěvky v kolektivní smlouvě, vnitřním řádu nebo pracovní smlouvě.

Uvedené změny se týkají jen příspěvků zaměstnavatele zaměstnancům, nikoliv možnosti fyzických osob odečíst si (při)pojištění ze základu daně.

Prodloužení leasingu

Od Nového roku se podnikatelům prodlužuje minimální doba leasingu – slaďuje se s délkou odpisů. Končí tak výhoda finančního leasingu spočívající ve zrychlených odpisech. U automobilů je minimální doba trvání leasingové smlouvy prodloužena ze tří na pět let, u leasingu strojů a zařízení se prodlužuje podle odpisové skupiny ze tří na pět až deset let, u finančního leasingu nemovitostí z osmi na třicet let.

Současně již nebudou splátky leasingu plně daňově uznatelné. Pokud součet ročního „leasingového nájemného“ překročí sto milionů korun, není již částka nad tuto hranici daňově uznatelná. Podle zástupců leasingových společností jde ale o poměrně vysoký limit, který podnikatele příliš neomezí. Zároveň dodávají, že naopak pro právnické osoby s nízkým vlastním jměním nabízí finanční leasing od Nového roku větší možnosti investice.

Prokleté písmeno w

Novela zákona o dani z příjmů má také omezit daňovou optimalizaci. Pro podnikatele důležitý je v tomto směru především paragraf 25, odstavec 1, písmeno w. Cílem je zabránit snižování daňových odvodů cestou zakládání účelových firem navzájem propojených a navzájem se úvěrujících.

Daňově uznatelné platby úroků z úvěrů jsou omezeny hned ve dvou směrech. Především si dlužník bude moci z daňového základu odečíst jen úroky do určité výše – konkrétně referenční sazbu (PRIBOR, EURIBOR) plus čtyři procentní body. Vedle toho bude limitována i výše samotného úvěru. Platby úroků si už nebude moci firma uplatnit jako daňově uznatelný náklad, pokud bude úvěr větší než šestinásobek vlastního jmění firmy, u spřízněných osob dvojnásobek vlastního jmění.

Podle firem z oboru sice novela omezí půjčky, které mají spekulativní charakter, dopadne ale bohužel také na poctivé podniky. (Více v Profitu č. 46/2007.) 

Mýtné letos zaplatíte i na silnicích prvních tříd

ROZŠÍŘENÍ MÝTNÉHO

(ZPOPLATNĚNÉ SILNICE PRVNÍ TŘÍDY) 

číslo silnice                 úsek                                       délka

 11       Hradec Králové, Kukleny - Plotiště nad Labem    3,4 km

 11       Český Těšín, Svibice - Mosty u Jablunkova       16,6 km

 30       Lovosice - Ústí nad Labem                              14,4 km

 33       Plotiště nad Labem - Náchod                           23,5 km

 35       Křelov - Olomouc, Řepčín                                  2,4 km

 46       Olomouc, centrum - Olomouc, Slavonín              1,1 km

 47       Kroměříž, východ - Hulín                                   3,6 km

 47       Přerov - Bělotín                                               22,4 km

 48       Bělotín - Frýdek-Místek                                    39,3 km

 52       Brno, centrum (D1) - Modřice                            1,7 km

 52       Pohořelice, jih - Mikulov, hranice                      20,7 km

 55       Přerov, Horní Moštěnice - Hulín                        11,4 km

 58       Příbor - Ostrava                                              11,5 km

Pramen: Ředitelství silnic a dálnic 

Dálniční známky letos platí opět až do konce ledna – podle modelu, který s výjimkou loňského roku platil dosud. Cena známek pro rok 2008 vzrostla přibližně o deset procent. Roční kupon pro osobní auto podražil z 900 na 1000 korun. Vozidla s hmotností od 3,5 do 12 tun zaplatí 8000 korun, tedy o tisícovku víc než vloni.

Od ledna se rozšířilo mýtné na 172 kilometrů silnic první třídy, což je jen zlomek z původně plánovaných 1200 kilometrů. Průměrná sazba na silnicích první třídy činí 1,9 koruny za kilometr, tedy zhruba polovinu dálniční sazby. I nadále platí mýtné jen kamiony těžší 12 tun, rozšíření pro vozy těžší 3,5 tuny by mělo přijít od ledna 2009. O rozšíření systému na ostatní silnice, včetně druhých a třetích tříd, současná vláda zatím definitivně nerozhodla.

Letos mají samozřejmě pokračovat také masivní investice do dálnic, železnic či vodních cest. Přehled novinek v silniční infrastruktuře přinášíme v sekci Hospodářství - Doprava.

Starší auta zaplatí víc

Nový systém centrálního dohledu nad stanicemi technické kontroly nezačal fungovat od začátku roku, jak vláda původně plánovala, ale začne přibližně o tři měsíce později. Důvodem jsou komplikace související s veřejnou zakázkou na informační systém.

Teprve během roku by parlament měl schválit také změny v silniční dani. Ta se má nově počítat podle stáří vozu a nikoli podle emisní normy Euro, jak je tomu dosud. Vláda tak chce motivovat firmy k nákupu nových, ekologicky šetrnějších vozidel. Na nejvyšší slevu (48 procent) dosáhnou vozy staré tři roky a mladší. Naopak majitelé vozů vyrobených před rokem 1989 si nově připlatí 25 procent nad základní sazbu místo dosavadních patnácti.

Od ledna musí benzin povinně obsahovat v průměru dvě procenta biolihu, což podle analytiků zdraží palivo zhruba o 30 až 50 haléřů na litr. Do nafty se biosložka přimíchává od loňského září.

Závod o dotace startuje

Letošek ukončí tahanice kolem opožděné přípravy dotačních programů – všechny potřebné dokumenty už jsou schválené nebo jim k podpisu zbývají poslední týdny. Podnikatelé tak letos konečně dostanou peníze zejména z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), který předběžně přijímal žádosti do šesti dotačních a tří podpůrných programů.

Můžeme se těšit i na další nové výzvy z OPPI – podpora je přichystána například pro oblast výzkumu, inovací, počítačových technologií či zajištění patentových práv. Na lepší časy svítá i různým klastrům, dveře se určitě netrhnou ani u dotací na výstavbu či rekonstrukci nemovitostí určených pro průmyslovou výrobu. (Aktuální informace o OPPI přinášíme v sekci Hospodářství - Dotace).

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít