PRŮVODCE SLOŽITÝM TRHEM - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

PRŮVODCE SLOŽITÝM TRHEM

, Ondřej Lér,
PRŮVODCE SLOŽITÝM TRHEM
Zdroj: Euro.cz

Repo obchody

Běžný čtenář ekonomického tisku nepochybně ví, že Česká národní banka používá k ovlivňování měnového vývoje mimo jiné limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace. Tato sazba je hlavním operativním měnovým nástrojem ČNB, jak o tom ostatně svědčí její časté změny směrem dolů v posledních měsících (naposledy snížení ze 6,9 na 6,5 procenta 25. června). Tím ale problematika repo obchodů zdaleka nekončí. A protože jde o segment trhu plný finančních, právních i slovních záludností a nástrah, lze jenom uvítat, že nakladatelství Grada vydalo obsáhlou publ ikaci z pera docenta Josefa Jílka nazvanou Moderní finanční produkty – repo obchody *).

Řečeno slovy autora, „kniha popisuje a analyzuje příčiny vzniku, historii, rozšíření, funkci, jednoduché možnosti použití, vlastnosti, varianty, právní úpravu, dokumentaci, účtování, zdaňování a regulaci repo obchodů včetně charakteristiky nár odních a mezinárodních repo trhů . Je to velmi odborné čtení určené hlavně pro finanční veřejnost, ale také pro obchodníky zajímající se o moderní finanční trhy, auditory, právníky a v neposlední řadě rovněž pro studenty.

Jílek svou publikaci rozdělil do třinácti kapitol, z nichž jedna se kupříkladu věnuje účtování a zdaňování repo operací včetně situace v České republice, další zase podrobně pojednává o těchto druzích obchodů na americkém trhu, v Japonsku a v řadě jedno tlivých evropských zemí. Protože k pochopení repo obchodů je třeba znát vlastnosti s nimi souvisejících nástrojů, kterými jsou většinou dluhopisy, byly do publikace zařazeny rovněž kapitoly vysvětlující základy peněžního a kapitálového trh u. V knize nechybí samostatný slovníček. Velmi cennými jsou obzvláště bohaté přílohy národních a mezinárodních předpisů pro repo obchody v angličtině. Do knihy je zařazena rovněž podrobná dokumentace v podobě předpisů České národní ba nky a pasáží z některých souvisejících českých zákonů. Pečlivý čtenář si zřejmě všimne, že seznam základní literatury v knize sice nechybí, ale není zařazen do obsahu.

Repo obchody podle autora zásadně změnily finanční řízení, neboť představují nové nástroje kontroly úvěrového a úrokového rizika. Těm, kteří vlastní cenné papíry nebo investují hotovost, mohou repo obchody ušetřit náklady a zvýšit výnosy, prot ože rozšiřují škálu existujících možností financování a investování. Repo obchody rovněž umožňují snížit riziko ztrát a pro finanční instituce jsou významným zdrojem jejich síly.

Při četbě – spíše ale studiu – této knihy si člověk obzvláště silně uvědomí, proč se do světa velkých financí nelze vydat bez znalosti an-gličtiny. Čeština pro řadu anglických termínů, které mezinárodní a zahraniční profesionálové ve světě financí běžně používají, vhodný a hlavně jednoznačně srozumitelný překlad prostě nenabízí. Soudě z dodatečného a tak i trochu kontrolního prozkoumání několika odborných výkladových slovníků, anglický pojem „repo nebo „repos vyprodukovala ho vorová angličtina jako výraz pro „repurchase agreement(s) . Čeština a Jílek ho přejímají a skloňují. Někdo píše česky „repo sazba , jiný zase – a občas se to objevuje i v týdeníku EURO – „reposazba . Dokonce v dokumentech České národní banky můžeme najít slůvka jako „repo tendr i „repoobchod .

Repo obchody představují podle Jílka v zásadě prodej cenných papírů za hotovost s dohodou o jejich budoucím nákupu. Vznik- ly v USA v roce 1918 a dnes jsou běžnou součástí moderního finančního trhu. Používají je centrální banky k měnovým operacím, obchodní banky k říze- ní hotovosti, obchodníci s cennými papíry jako pákový nástroj a podniky i jednotlivci jako investiční nástroj.

„Repo je dohodou dvou stran o převodu hotovos- ti a cenných papírů ve dvou krocích, z nichž jeden krok je spotový (okamžitý, promptní – pozn. red.) a druhý forwardový (termínovaný – pozn. red.). Je to tedy kombinace spotového prodeje cenného papíru a forwardového zpětného nákupu c enného papíru k určitému datu v budoucnosti. První část repa (the first leg), začíná prodejem cenného papíru druhé straně za hotovost. Druhá část repa (the second leg), spočívající ve zpětném nákupu cenného papíru, dává oběma operacím název rep o obchodu, píše docent Jílek v úvodní kapitole.

Význam repo obchodů i knih o nich jasně vyplývá z autorem uváděného odhadu: „Na celém světě vznikly velké národní repo trhy a odhaduje se, že mezinárodní repo trh je asi tak velký jako dlouho zavedený americký národní repo trh, jehož nominální hodnota na konci roku 1997 zřejmě činila více než 1000 miliard USD.

*) Jílek, J: Moderní finanční produkty – repo obchody. GRADA Publishing, Praha 1999, 601 stran