Prováděcí předpisy k zákonu o zaměstnanosti

12. října 2004, 00:00 - JUDr. Ladislav Jouza, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
12. října 2004, 00:00

Nařízení vlády o hmotné podpoře č. 515/2004 Sb., ze dne 21. 9. 2004 Vyhláąka, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti č. 517/2004 Sb., ze dne 23. 9. 2004vyhláąka o rekvalifikaci č. 518/2004 Sb., ze dne 23. 9. 2004

* Nařízení vlády o hmotné podpoře č. 515/2004 Sb., ze dne 21. 9. 2004

* Vyhláąka, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti č. 517/2004 Sb., ze dne 23. 9. 2004

* Vyhláąka o rekvalifikaci č. 518/2004 Sb., ze dne 23. 9. 2004

Dnem 1. října 2004 nabyl účinnosti nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. K jeho Realizaci bylo vydáno několik prováděcích právních předpisů. Přináąíme je v úplném znění

i s praktickými poznámkami.

I.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2004 o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo ąkolení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

§ 1

(1) Výąe hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek činí:

a) 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyąąí, neľ je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, a daląích 50 000 Kč, zaměstná-li na tomto pracovním místě po dobu deląí neľ 1 rok osobu se zdravotním postiľením2) nebo

b) 100 000 Kč v územní oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyąąí, neľ je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, a to na jedno nové pracovní místo, zaměstná-li na něm po dobu deląí neľ 1 rok osobu se zdravotním postiľením.

(2) Hmotná podpora se poskytuje na nová pracovní místa zřízená za podmínek uvedených v dohodě sjednané podle § 111 odst. 6 zákona.

Komentář obecně

Investiční pobídky v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí jsou poskytovány na základě zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějąích předpisů, a to pouze v územních oblastech, kde průměrná míra nezaměstnanosti je nad průměrem této míry za Českou republiku. Podmínky poskytování a výąe hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace zaměstnanců jsou dosud stanoveny nařízením vlády č. 103/2002 Sb. Výąe poskytované hmotné podpory na tvorbu nových pracovních míst je odstupňována podle míry nezaměstnanosti v územní oblasti, kde je investice umístěna. Čím vyąąí je dosahovaná míra nezaměstnanosti, tím vyąąí je poskytovaná hmotná podpora.

Hmotná podpora na rekvalifikace a ąkolení je poskytována ve vąech územních oblastech s mírou nezaměstnanosti nad průměrem za ČR, a to ploąně ve stejné výąi. Forma nařízení vlády pro vymezení podmínek poskytování a výąe hmotné podpory vychází ze zákona o zaměstnanosti, a to ze zmocnění uvedeného v § 111 odst.10.

Účelem nařízení vlády je:

– racionalizovat přímé výdaje státního rozpočtu po vstupu ČR do EU tak, aby byla zachována jejich efektivnost ve vztahu k úsporám výdajů, a to s >hledem na skutečnost, ľe jiľ nelze podporu omezit na občany s trvalým pobytem na území ČR,

– zvýąit motivaci zaměstnavatelů – investorů ke zřizování nových pracovních míst na území okresů s nejvyąąí mírou nezaměstnanosti (cca nad 12 % průměrné míry nezaměstnanosti za ČR), tj. cca ve 20 okresech, a to zruąením stávající kategorie c),

– více zvýhodnit obsazování nově zřizovaných pracovních míst občany se zdravotním postiľením,

– zvýhodnit podporu rekvalifikace a ąkolení oproti podpoře zřizování nových pracovních míst zvýąením podpory v dosavadních územních oblastech b) a c).

Vztah k právu Evropských společenství:

Nařízení vlády je plně kompatibilní s právem ES. Jeho obsahu se týká Nařízení komise (ES) č. 68/2001 o pouľití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podpory vzdělávání a Nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 o pouľití článků 87 a 88 Smlouvy ES na státní podpory zaměstnanosti (vymezení oblastí působnosti, definice pojmů). S těmito nařízeními je návrh plně v souladu.

Dopad na státní rozpočet a veřejné rozpočty

Poľadavky na státní rozpočet se nebudou z důvodu přijetí tohoto nařízení měnit, MPSV předpokládá poskytování podpory v rozsahu návrhu státního rozpočtu na rok 2005. V roce 2003 bylo vyplaceno celkem 634 milionů korun na tvorbu pracovních míst a 169 milionů Kč na rekvalifikace a ąkolení. V nadcházejícím období se předpokládají zvýąené náklady na podporu rekvalifikací a ąkolení, daląí část úspor bude pouľita na úhradu nákladů spojených s roząířením systému investičních pobídek formou „Programu podpory tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postiľených nezaměstnaností“. Jde o program pro regiony s průměrnou mírou nezaměstnaností vyąąí neľ 14 %, schválený vládou usnesením č. 566 ze dne 2. června 2004. Podpora v původním rozsahu podle nařízení vlády č. 103/2002 Sb. bude poskytována projektům, na které jiľ byly investory předloľeny investiční záměry.

Vliv na malé a střední podnikání a na ľivotní prostředí

Nařízení vlády pozitivně ovlivní malé a střední podnikání, zejména v oblasti tvorby

nových pracovních míst a roząiřování rekvalifikace tím, ľe úspory budou pouľity

na realizaci „Programu podpory tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce

postiľených nezaměstnaností“. Vliv na ľivotní prostředí je vymezen zákonem

o investičních pobídkách s tím, ľe podmínkou přijetí investičního projektu je ąetrnost k ľivotnímu prostředí.

Komentář k § 1:

Hmotná podpora na tvorbu nových pracovních míst je odstupňována tak, aby zaměstnavatelé (investoři) byli motivováni k umístění investice do oblasti s nejvyąąí mírou nezaměstnanosti a aby byl zvýrazněn zájem na hledání nových pracovníků. Pojem územní oblasti je vymezen v zákoně o zaměstnanosti v ustanovení § 111 odst. 10. V nařízení vlády se na toto ustanovení odkazuje. V případech uvedených v tomto ustanovení v písmenu a), tj. v územní oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyąąí, neľ je průměrná míra nezaměstnanosti v ČR, poskytne Ministerstvo práce a †ociálních věcí zaměstnavateli podporu na 1 nově zřízené pracovní místo 200 000 Kč. Daląích 50 000 Kč bude poskytnuto zaměstnavateli v případě, ľe zaměstná na tomto pracovním místě po dobu deląí neľ 1 rok osobu se zdravotním postiľením.

V případech uvedených v tomto ustanovení v písmenu b), tj. v územní oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyąąí, neľ je průměrná míra nezaměstnanosti za ČR, poskytne Ministerstvo práce a sociálních věcí podporu zaměstnavateli na 1 nově zřízené pracovní místo 100 000 korun v případě, ľe na něm zaměstná po dobu deląí neľ 1 rok osobu se zdravotním postiľením. Nařízení jiľ neobsahuje moľnost poskytovat podporu na tvorbu nových pracovních míst v územních oblastech s mírou nezaměstnanosti nejméně ve výąi průměrné míry nezaměstnanosti za ČR. Podpora se koncentruje na území cca 20 okresů s nejvyąąí mírou nezaměstnanosti. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postiľením (dříve osob se změněnou pracovní schopností) byla zvýrazněna přímou podporou konkrétní částkou, proto bylo upuątěno od dřívějąího zvýąení podpory o 10 % v těchto případech. V tomto ustanovení se promítá Nařízení komise (ES) č. 2204/2002 o pouľití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti.

§ 2

(1) Výąe hmotné podpory rekvalifikace nebo ąkolení zaměstnanců3) v rámci investičních pobídek činí v územní oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně ve výąi průměrné míry nezaměstnanosti v České republice 35 % z nákladů na rekvalifikaci nebo ąkolení zaměstnanců.

(2) Při stanovení výąe hmotné podpory rekvalifikace nebo ąkolení se vychází z předpokládaných nákladů uvedených v dohodě sjednané podle § 111 odst. 7 zákona.

Komentář:

V tomto ustanovení se promítá Nařízení komise (ERS) č. 68/2001 o pouľití článků 87

a 88 Smlouvy ES na podpory na vzdělávání. Výąe hmotné podpory na rekvalifikace

a ąkolení byla zvýąena a bude poskytována na vąechny zaměstnance pocházející ze zemí EU. Objem veřejné podpory můľe dosáhnout maximálně 35 % z vymezených souhrnných

nákladů na rekvalifikace a ąkolení, a to ve vąech oblastech s vyąąí neľ průměrnou mírou nezaměstnanosti.

1) § 111 odst.10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

2) § 67 zákona č. 435/ 2004 Sb.

3) Nařízení Komise (ES) č. 68/2001, o pouľití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podpory na vzdělávání.

§ 3

(1) Novými pracovními místy se rozumí pracovní místa

a) vytvořená zaměstnavatelem na základě dohody sjednané podle § 111 odst. 6 zákona,

b) na nichľ jsou umístěni státní občané České republiky nebo státní přísluąníci jiného členského státu Evropské unie nebo jejich rodinní přísluąníci, a tyto osoby mají u zaměstnavatele uvedeného pod písmenem a) sjednán pracovní poměr na dobu

neurčitou.

(2) Počet nových míst v případě zavádění nové výroby se zjią»uje podle průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za období 3 kalendářních měsíců následujících po termínu, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst.

(3) Počet nových pracovních míst v případě roząíření dosavadní výroby odpovídá rozdílu mezi průměrným přepočteným počtem zaměstnanců za 3 kalendářní měsíce následující po termínu, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, a průměrným přepočteným počtem zaměstnanců za období 3 kalendářních měsíců, předcházejících předloľení investičního záměru zaměstnavatelem.

(4) Při zjią»ování průměrného přepočteného počtu zaměstnanců se postupuje podle zvláątního právního předpisu4).

Komentář:

Toto ustanovení charakterizuje nová pracovní místa, na jejichľ vytvoření můľe zaměstnavatel obdrľet hmotnou podporu. Toto vymezení se odliąuje od obecného pojetí „nových pracovních míst“ podle § 111 odst. 1 zákona o zaměstnanosti při zavádění nové a roząíření dosavadní výroby. Z toho důvodu bylo nutné ustanovení zařadit do nařízení a nebylo moľné odkázat na přísluąné ustanovení zákona o aaměstnanosti. Při zjią»ování přepočteného počtu zaměstnanců se bude postupovat podle vyhláąky k provedení zákona o zaměstnanosti.

§ 4

Průměrnou mírou nezaměstnanosti se pro účely tohoto nařízení rozumí průměrná míra nezaměstnanosti za 2 pololetí předcházející datu, kdy zaměstnavatel předloľil záměr získat investiční pobídky podle zvláątního právního předpisu5), a to

a) podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) v řípadě míry nezaměstnanosti za území, které odpovídá správnímu obvodu přísluąného úřadu práce,

b) podle analýzy ministerstva v případě míry nezaměstnanosti ve spádové oblasti.

Komentář:

Ustanovení stanovuje postup pro vyjádření míry nezaměstnanosti, která bude rozhodující pro výąi hmotné podpory. Tento ukazatel zahrnuje vedle okresu i rpádovou oblast. Ta je vymezena maximálně hodinovým dojíľděním do zaměstnání prostředky veřejné hromadné dopravy z okolních míst. Podrobnosti jsou uvedeny v § 111 odst. 10 zákona o zaměstnanosti.

§ 5

(1) Hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst a hmotnou podporu rekvalifikace nebo ąkolení poskytuje ministerstvo na základě dohody sjednané podle § 111 odst. 6 a 7 zákona a bezhotovostně ji převede ve lhůtách uvedených v +éto dohodě na účet zaměstnavatele vedený u peněľního ústavu.

(2) Má -li být jednotlivému zaměstnavateli poskytnuta hmotná podpora rekvalifikace nebo ąkolení (§ 2), jejíľ hodnota na jeden projekt přesahuje v době podání záměru získat investiční pobídky5) v českých korunách částku odpovídající 1 000 000 EUR, vyľaduje se k jejímu poskytnutí předchozí oznámení a schválení Komisí Evropských společenství6).

Komentář:

Jde o stanovení formy poskytnutí podpory na rekvalifikaci nebo ąkolení. Pokud má být jednotlivému zaměstnavateli na jeden projekt poskytnuta hmotná podpora přesahující v přepočtu 1 mil. EUR, můľe být tato podpora v souladu s Nařízením Komise (ES)

č. 68/2001 poskytnuta pouze po předchozím oznámení a schválení Komisí.

4) § 11 vyhláąky č. 517/2004 Sb., k provedení zákona o zaměstnanosti.

5) § 3 odst. 1 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů.

6) Článek 5 Nařízení Komise (ES) č. 68/2001.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.

Komentář:

Účinnost nařízení vlády je ke dni 1. 10. 2004, kdy nabývá účinnosti nový zákon o zaměstnanosti. Tento zákon obsahuje zmocnění pro vydání tohoto nařízení vlády. Nařízení vlády ne-obsahuje tzv. přechodné ustanovení. Ze zákona o investičních pobídkách i z tohoto nařízení vlády vyplývá, ľe pokud zaměstnavatel (investor) podal záměr získat investiční pobídku před účinností tohoto nařízení, budou se právní vztahy z toho plynoucí posuzovat podle dosavadních předpisů, to je podle nařízení vlády č. 103/ 2002 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek.

Toto nařízení vlády bylo vydáno na základě zmocnění uvedeného v § 5a zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti.

II.

VYHLÁ©KA č. 517/2004 Sb., ze dne 23. září 2004,

kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 69 odst. 7, § 77 odst. 1, § 78 odst. 9,

§ 81 odst. 5, § 105 odst. 4, § 119 odst. 6 a § 130 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

 

ČÁST PRVNÍ

PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTI®ENÍM

[K § 69 odst. 7 zákona ]

 

§ 1

Individuální plán pracovní rehabilitace

Individuální plán pracovní rehabilitace osoby se zdravotním postiľením1) obsahuje

a) předpokládaný cíl pracovní rehabilitace,

b) formy pracovní rehabilitace2), které byly stanoveny pro osobu se zdravotním postiľením,

c) předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace,

d) termíny a způsob hodnocení účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace.

Komentář obecně

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zmocňuje MPSV stanovit v prováděcím předpise:

– obsah individuálního plánu pracovní rehabilitace, druhy nákladů spojen

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít