Prostředků není tolik, aby stačily pro všechny

30. září 2002, 00:00 - Lubomír Rajdl, vrchní ředitel úseku podpory a strategie, ČMZRB
30. září 2002, 00:00

Možnost financování podnikatelských záměrů malých a středních firem O podpoře podnikání, malého a středního zejména, přináší informace Profit od svého vzniku. Nyní, při začátku obnovy po povodních, jsou zase potřeba. Realizace jakéhokoli podnikatelského záměru v naprosté většině případů předpokládá investování finančních prostředků.

Možnost financování podnikatelských záměrů malých a středních firem

O podpoře podnikání, malého a středního zejména, přináší informace Profit od svého vzniku. Nyní, při začátku obnovy po povodních, jsou zase potřeba.

Realizace jakéhokoli podnikatelského záměru v naprosté většině případů předpokládá investování finančních prostředků. V zásadě lze pracovat s prostředky vlastními a cizími. Podíl vlastních zdrojů vkládaných do projektu je významným hlediskem nejen v zemích se standardní tržní ekonomikou, ale podobným způsobem je uplatňováno toto hledisko i v naší bankovní praxi. Dávno jsou pryč doby, kdy při naprosté absenci vlastních zdrojů žadatele banky poskytovaly úvěry na podnikatelské záměry jako „na běžícím pásu“. Dopady těchto postupů zejména z období překotné privatizace jsou dostatečně známy. Banky, které toto období „přežily“, se na základě těchto zkušeností logicky poučily a podle hlasů z podnikatelské praxe se situace „převrátila“ spíše do druhého extrému. Získání cizích zdrojů formou bankovního úvěru dnes rozhodně není jednoduchou záležitostí, a to i přesto, že lze zaznamenat několik nových aktivit bank ve směru k malým a středním podnikům. Je přitom nutné rozlišovat, zda o úvěr žádá podnikatel s minimální podnikatelskou „praxí“, nebo již firma dvě i více let úspěšně působí. A však ani tito podnikatelé s historií nemají získání úvěru příliš snadné, pokud je jejich projekt finančně náročnější, výrazně zvyšující dluhové zatížení firmy a spojený s nutností podstatného nárůstu tržeb, aby bylo možné zajistit splácení úvěru.

Začínající podnikatel a úvěr

Toto spojení může vyznívat spíše jako krutý žert, ale není tomu zcela tak. Z řady důvodů nelze předpokládat přílišnou aktivitu bank v oblasti velmi malých úvěrů pro podnikatele. Banky se zatím soustřeďují při půjčování menších částek spíše na spotřebitelské úvěry. Ty mohou někdy představovat krátkodobé řešení nouzové situace i pro podnikatele. Vzhledem k výši úrokových sazeb však nemohou být použity pro dlouhodobější a masivnější financování podniků, zejména ve fázi jejich rozběhu. Ani programy podpory podnikání až do letošního roku nebyly schopny významnějším způsobem tuto část podnikatelů oslovit. Výrazné zlepšení nastalo až úpravou podmínek programu START, který poskytuje bezúročné úvěry pro začínající podnikatele. V rámci programu lze získat úvěr až do výše 0,5 mil. Kč na každého začínajícího podnikatele, maximálně však ve výši 1 mil. Kč pro jednoho příjemce podpory v případě obchodní společnosti, kterou začínající podnikatelé založí. Úvěr se poskytuje bezúročně a je splatný nejpozději do šesti let. Musí být minimálně z 50 % použitý na investice. Není požadováno zajištění úvěru majetkem žadatele. Tento program bude i v příštím roce nepochybně patřit k nejvýznamnějším. Graf č. 1 ukazuje růst výše celkových úvěrů poskytnutých v roce 2002 v programu START.

Průběžná bilance

V letošním roce bylo přijato 280 žádostí a zatím poskytnuto 177 úvěrů v celkové výši 85 mil. Kč. Do konce letošního roku bude možné poskytnout ještě až 100 mil. Kč úvěrů v tomto programu.

Úvěry pro rozvoj firem

Bankovní záruky poskytované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, které umožňují podnikatelům řešit problém s bankovními úvěry a jejich zajištěním, působí jako nástroj pro zvýšení dostupnosti prostředků. Záruky se týkají jak investičních, tak i provozních úvěrů (netýkají se úvěrů kontokorentních). Od roku 1992 jimi banka pomohla realizovat asi 3800 projektů, na které byly použity úvěry ve výši téměř 28 mld. Kč.

Graf č. 2 ukazuje vývoj záručních obchodů v letech 1996 až 2002. Získání záruky není automatické, ale předchází mu hodnocení podnikatelského projektu a podnikatele s cílem posoudit, zda záruční banka má sdílet s úvěrující bankou riziko případného nesplacení úvěru a snížit tak případnou ztrátu úvěrující banky. Proto se i proces hodnocení projektu a podnikatele podobá v mnoha rysech tomu, čím prochází podnikatel u úvěrující banky. T o umožňuje využít většinu podkladů vyžadovaných při žádosti o úvěr též pro žádost o záruku. Mezi základní hlediska v procesu posuzování žádosti o záruku patří nesporně následující: výsledky analýzy hospodaření firmy žadatele v posledních dvou či třech letech s využitím účetních dokladů, daňových přiznání apod.; uvažovaná struktura financování celkových nákladů projektu, podíl vlastních zdrojů; reálnost podnikatelského záměru, představení firmy a její historie, průzkum trhu jako základní předpoklad budoucího úspěchu, majetkoprávní vztahy související s projektem, technická a technologická náročnost realizace projektu, dodavatelské zajištění, zajištění pracovních sil, časové představy o realizaci projektu apod.; výhled ekonomické pozice pro období splatnosti úvěru - přínosy v oblasti tržeb, dopady na budoucí vývoj ekonomických ukazatelů firmy zejména zadluženosti, rentability a likvidity, vytváření dostatku zdrojů pro krytí potřeb firmy i splátek úvěru a úroků; zabezpečení surovin a materiálů, financování provozních potřeb, finanční toky v jednotlivých letech; vytváření alespoň minimálních rezerv pro krytí náhlých výkyvů. Úspěch může zajistit především kvalitní podnikatelský záměr, ale i jeho prezentace na potřebné úrovni. Na profesionální zpracování projektu se vyplatí věnovat i určitý finanční obnos za služby poradenské či konzultační firmy. Přitom je dobré vědět o všech dalších možnostech, které v daném ekonomickém prostředí mohou podnikateli s realizací jeho podnikatelského záměru pomoci. Záruční program lze považovat za nejspolehlivější ze všech programů podpory podnikání, protože jako jediný od roku 1992 nepřetržitě slouží podnikatelům. Jeho účinnost byla v roce 2002 zvýšena zavedením nového, účinnějšího typu záruky. Přesto však ve většině případů není záruka ČMZRB jediným zajištěním, které banka vyžaduje. Obvykle podnikatel určité, byť nižší, majetkové či jiné zajištění úvěrující bance ještě musí poskytnout. Záruční banka si již majetkově záruky nezajišťuje. Zejména společnosti s ručením omezeným však musí počítat s tím, že po jejich společnících bude záruční banka požadovat vyjádření jejich osobní zainteresovanosti na projektu avalováním blanko směnky.

Zvýhodněné úvěry

Alternativní možností financování investičně zaměřených projektů je přímé poskytnutí úvěru od ČMZRB v rámci úvěrových podpůrných programů. Od roku 1997 jich ČMZRB poskytla zhruba 2,9 mld. Kč pro více než 1200 klientů. Jejich značnou výhodou je pevná úroková sazba na celé období splatnosti úvěru. I samotná výše úrokové sazby se pohybuje pod průměrem úrokových sazeb dlouhodobých úvěrů pro malé střední podniky. Největší možnosti nabízí v letošním roce program KREDIT. O úvěr může žádat firma s počtem menším než 50 zaměstnanců. Program umožňuje poskytnout úvěr s úrokovou sazbou 7 % p. a. a dobou splatnosti do 6 let. Úvěr musí být zajištěn podle běžných bankovních pravidel a jeho výše je omezena částkou 4 mil. Kč (v hospodářsky slabých a strukturálně postižených okresech až 8 mil. Kč). Regionálně omezen je program PREFERENCE, který umožňuje poskytovat úvěry malým podnikatelům (s počtem zaměstnanců rovněž menším než 50) na území strukturálně postižených regionů
. Jde o území okresů: Děčín, Frýdek-Místek, Chomutov, Karviná, Kladno, Louny, Most, Ostrava, Teplice a Přerov. Doba splatnosti do šesti let, úroková sazba 5 % p. a. Jeho maximální výše může být až 5 mil. Kč a zajišťován bude podle běžných bankovních pravidel. Neopomenutelnou podmínkou je rovněž zvýšení celkového počtu zaměstnanců na plný pracovní úvazek do jednoho roku po poskytnutí úvěru o jednoho zaměstnance za každý započatý 1 mil. Kč úvěru. V obou těchto programech existují ještě do konce tohoto roku disponibilní prostředky pro nové žadatele.

Příspěvky na úroky - jen pro postižené okresy

Příspěvek na úroky je i v období relativně nízkých úrokových sazeb vítaným přilepšením do ekonomiky podniku. Neusnadní tedy jeho získání, ale nepochybně se pozitivně projeví na možnostech splácení úvěru. Pro letošní rok však tuto možnost mohou využít již jen podnikatelé z okresů postižených povodněmi, a to v rámci programu TRH. Podmínkou je držení platného certifikátu ISO 9000 nebo 14 000. Příspěvek ve výši pětiprocentního úroku z bankovního úvěru vyplácený po dobu až čtyř let může dosáhnout až 5 mil. Kč. Program mohou využít firmy s méně než 250 zaměstnanci v době podání žádosti.

Granty k bankovním úvěrům z prostředků Phare

Dnem 16. září 2003 bylo otevřeno druhé kolo příjmu žádostí do programu POHRANIČÍ. Program umožňuje poskytnutí dotace na realizaci podnikatelského záměru v příhraničních okresech s Rakouskem a Německem, a to ve výši 10 % vyčerpaného bankovního úvěru poskytnutého k financování projektu. Výše podpor je (podobně jako u příspěvku k úhradě úroků) vztahována k bankovnímu úvěru, odlišný je způsob výplaty podpory. V případě dotace z programu POHRANIČÍ získává podnikatel 80 % částky dotace do sedmi dnů po podpisu smlouvy o dotaci, zbývajících 20 % po předložení a schválení závěrečné zprávy o realizaci podnikatelského záměru. Maximální výše dotace je omezena částkou 700 tisíc Kč. Celkové zdroje tohoto programu umožňují v letech 2002 - 2003 poskytnout dotace k bankovním úvěrům ve výši zhruba 60 mil. Kč a podpořit tak úvěry v celkové výši 600 mil. Kč. Dotace tak mohou významně pomoci podnikatelům s úvěry poskytnutými pobočkami úvěrujících bank při realizaci záměrů ve vyjmenovaných okresech. Využití možností v tomto programu může také v některých okresech částečně kompenzovat zastavení příjmu žádostí o podporu v regionálních programech.

Opravy panelových domů

Od zahájení realizace programu, tj. od 12. listopadu 2001 do konce srpna letošního roku již záruční banky rozhodly o poskytnutí 27 záruk v celkovém objemu asi 256 mil. Kč, které umožní žadatelům získat úvěry na opravy panelových domů ve výši 462 mil. Kč. Dotacemi na úhradu části úroků z úvěrů o celkové výši zhruba 123 mil. Kč byly podpořeny úvěry na opravy panelových domů ve výši 422 mil. Kč pro 57 žadatelů. Celkově byla doposud podpořena oprava více než 4400 bytů. Průměrná výše úvěru na jeden byt činí 165 tisíc Kč.

Podpora vodohospodářských investic

V rámci tohoto programu jsou poskytovány zvýhodněné úvěry ze zdrojů od Evropské investiční banky na akce realizované podle pravidel ministerstva zemědělství. Příjemci zvýhodněných úvěrů jsou investoři, ke kterým patří především akciové společnosti Vodovody a kanalizace, popřípadě jiné vodohospodářské akciové společnosti, obce, města a případně jejich svazky. K 31. srpnu 2002 bylo již uzavřeno 32 smluv o zvýhodněných úvěrech a jejich celková hodnota činí 951,8 mil. Kč. Úvěry jsou využívané - spolu s dotacemi ze státního rozpočtu a vlastními zdroji investorů - na budování a rekonstrukce čistíren odpadních vod, na budování kanalizace, vodovodů, vodojemů a úpravny vod. Jejich výhodnost spočívá v tom, že jsou bezúročné a jejich lhůta splatnosti činí až 15 let.

Poznámka

ČMZRB výrazně omezila příjem žádostí o podporu již 1. srpna 2002, kdy zastavila příjem žádostí v regionálních programech Vesnice, Region a Regenerace. Posledně jmenovaný byl znovu nastartován v souvislosti s obnovou po povodních. Očekává se zastavení příjmu žádostí v celoplošných programech Trh, Kooperace, Special. Pro podnikatele budou k dispozici jen záruční program a úvěrové programy Kredit, Provoz, Preference. Program Start pro začínajícího podnikatele je zatím s otazníkem.

Pro praxi

Za hlavní zásady při formulaci podnikatelského záměru je třeba považovat stručnost, přehlednost a srozumitelnost. Je třeba respektovat zákony ekonomie času žadatele i bankovních pracovníků. Rozvleklé pasáže zejména o technických aspektech podnikatelského záměru jsou z hlediska úsilí o úspěch přímo kontraproduktivní. Vše, co lze považovat za doplňující a méně podstatné, je lepší zahrnout do příloh. Doporučuje se také věnovat dostatečnou pozornost komentáři k ekonomickým tabulkám.

Záruky za úvěry poskytnuté v roce 2002 (leden až srpen)

Banky/Leasingové společnosti Počet Objem Objemový podíl Podpořený úvěr

(v mil. Kč) (v %) (v mil. Kč)

Úvěrující banky celkem 308 1554,4 100,0 2753,0

Z toho: Akcionářské banky 272 1297,0 83,4 2323,1

Česká spořitelna 71 327,3 21,1 580,7

ČSOB 40 178,9 11,5 318,0

Komerční banka 161 790,9 50,9 1424,4

Ostatní banky 36 257,4 16,6 429,9

Pramen: ČMZRB, 2002

Druhy podpor a podané žádosti (leden až srpen 2002)

Druh podpory Poskytnuté podpory Žádosti v řešení

Počet Objem (mil. Kč) Počet Objem (mil. Kč)

Záruky (/všechny) 456 1711,5 75 366,0

z toho:

program Záruka (bez vádia) 298 1486,3 68 358,3

Vádium 148 157,1 7 7,7

Regiozáruka 10 68,2 0 0

Úvěry celkem 123 277,2 81 180,3

z toho:

program Kredit 101 243,4 72 159,3

Preference 18 31,1 7 20,0

Provoz 4 2,7 2 1,0

Úvěry v programu Start 177 84,9 103 47,9

Příspěvky na úroky celkem 290 271,5 401 307,5

Příspěvek v programu Special 19 19,4 30 17,7

Příspěvek na certifikaci 9000, 14 000 559 70,4 407 43,7

Ostatní příspěvky 1) 30 53,2 27 58

1) ZAHRNUJE PŘÍSPĚVEK V PROGRAMU KOOPERACE, NA ZÍSKÁNÍ ZNAČKY NORMATIVNÍ SHODY - TEST V PROGRAMU TRH A NÁKLADY KAPITÁLOVÉHO VSTUPU V PROGRAMU ZÁRUKA

Pramen: ČMZRB, srpen 2002

Místa příjmů žádostí (Obchodní místa ČMRZB)

Pobočka Praha Jeruzalémská 964/4, 110 01 Praha 1 Tel.: 255 721 582, fax: 255 721 584

Pobočka Plzeň Bezručova 147/8, 303 76 Plzeň Tel.: 378 775 111, fax: 378 775 110

Pobočka Brno Hlinky 120/47, 603 00 Brno Tel.: 538 702 111, fax: 538 702 110

Regionální pracoviště České Budějovice Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel./fax: 387 318 428

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný…
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber vypustí do ulic 24 tisíc aut bez řidiče
Technologie
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
„Dobře vaří, ale jsou drazí.“ Mapy.cz přidávají hodnocení firem
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít