Proč (ne)podepsat rámcovou smlouvu - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Proč (ne)podepsat rámcovou smlouvu

, Mgr. Tomáš Machurek, partner společnosti MT Legal,
Proč (ne)podepsat rámcovou smlouvu
Zdroj: profit

Uzavření rámcové smlouvy podle zákona o veřejných zakázkách znamená pro podnikatele přinejmenším velkou naději na to, že bude mít v budoucnu postaráno o práci a méně starostí s papírováním.

Autor: Artklee

Určitou jejich nevýhodou je ale stanovení maxima ceny, kterou si za svou práci bude moci účtovat.

Rámcová smlouva je v obchodní praxi celkem běžný pojem. Často je používán jako pojmenování smluvního vztahu, který obecně vymezuje práva a povinnosti smluvních stran do budoucna. Jedná se zpravidla o smlouvy, které mají zastřešující charakter a stanovují například širší podmínky spolupráce subjektů, komplexní pravidla pro společné projekty a podobně. Zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.) definuje rámcovou smlouvu jako specifický smluvní vztah, který upravuje vzájemná práva a povinnosti zadavatele a jednoho či více uchazečů při zadávání budoucích dílčích veřejných zakázek pro určité období. V tomto zákoně nalezneme rovněž základní podmínky, které je třeba při aplikaci rámcové smlouvy dodržet. A co by měl o takových smlouvách vědět podnikatel – dodavatel?

Obsah a podmínky smlouvy

Rámcová smlouva uzavíraná podle zákona o veřejných zakázkách by měla stanovovat podmínky, podle nichž budou jednotlivé veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy zadávány. V rámcové smlouvě nemusejí být stanoveny všechny podmínky pro zadávání nebo plnění veřejných zakázek. Je však třeba, aby byly stanoveny alespoň podmínky základní. Těmi jsou zejména předmět plnění, finanční (platební) podmínky, cenové podmínky, záruční podmínky, či množstevní podmínky.

CO JE RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcovou smlouvou se rozumí písemná smlouva mezi zadavatelem (veřejnoprávním subjektem) a jedním či více uchazeči (podnikateli) uzavřená na dobu určitou. Tato smlouva upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na dodávky, služby či stavební práce zadávané po dobu platnosti rámcové smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství. Pramen: zákon o veřejných zakázkách

Rámcovou smlouvu lze uzavřít v případě, kdy zadavatel není schopen předem určit objem či množství poptávaného plnění a kde může být velký rozptyl v objemu a množství poptávaného plnění. Obchodní rizika na stranách zadavatele a dodavatele jsou v souvislosti s takovou množstevní neurčitostí a jejími dopady vyvážená.


Čtěte, co je smlouva o dílo

 Smlouva o dílo


Použití institutu rámcové smlouvy je v praxi vhodné zejména tam, kde zadavatel hodlá zadávat opakovaně či průběžně více veřejných zakázek, které jsou z hlediska svého předmětu stejné či spolu nějak souvisejí. Zadavatel tak nemusí provádět opakovaná zadávací či výběrová řízení například u veřejných zakázek malého rozsahu, což ušetří čas a administrativu nejen jemu, ale i dodavatelům. Pro dodavatele může rámcová smlouva znamenat jistotu pracovní náplně pro budoucí období. A jedná-li se o rámcovou smlouvu s více dodavateli, pak alespoň potenciálně vyšší šanci na získávání dalších zakázek podléhajících předmětu rámcové smlouvy.

Rámcové smlouvy nacházejí své praktické uplatnění zejména u veřejných zakázek na opakované dodávky v oblasti kancelářských potřeb, spotřebního zboží, zdravotnického materiálu, potravin, ale i dopravních prostředků či náhradních dílů. V oblasti služeb jsou rámcové smlouvy vhodně aplikovatelné v případě právních či podobných konzultačních služeb, překladatelských služeb, úklidových prací, v oblasti nejrůznějších servisních a údržbových služeb, či služeb přepravních. V oblasti stavebních prací lze rámcovou smlouvu použít pro oblast různých oprav a údržbových prací.

Výhody a nevýhody

Hlavní výhodou použití rámcových smluv je úspora času obou smluvních stran. Zadavatel jedním zadávacím řízením pokryje delší časové období a více veřejných zakázek, které by jinak musel zadávat individuálně a s větší časovou náročností. To platí zejména pro rámcové smlouvy, které jsou uzavřeny s jedním dodavatelem a veškeré podmínky plnění jsou vymezeny již v nich.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PLATNÉ PRO RÁMCOVÉ SMLOUVY:
* smlouva musí mít písemnou formu * má-li být smlouva uzavřena s více dodavateli (uchazeči), nesmí být počet uchazečů nižší než tři * obsah smlouvy tvoří mimo jiné podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy * rámcová smlouva je uzavírána vždy na dobu určitou – a to nejdéle na dobu čtyř let * smlouva musí splňovat obecné zákonné požadavky na platnost právního úkonu (k těm patří zejména určitost a srozumitelnost)

V případě rámcové smlouvy uzavírané s více uchazeči je vytvořen předem definovaný okruh dodavat
elů pro plnění budoucích veřejných zakázek v dané oblasti, tedy jakýsi užší seznam dodavatelů. Díky tomu se pro jednotlivé dodavatele z tohoto okruhu zvětšuje pravděpodobnost získání konkrétní dílčí zakázky zadávané během platnosti rámcové smlouvy. Zákon o veřejných zakázkách totiž zadavateli obecně ukládá povinnost provést pro každou dílčí zakázku zvláštní řízení – takzvaný minitender. To znamená, že pro každou dílčí veřejnou zakázku musí zadavatel vyzvat vždy všechny uchazeče, s nimiž má uzavřenu rámcovou smlouvu, k podání nabídky. Podávání nabídek na každou dílčí veřejnou zakázku představuje určitou zátěž jak pro dodavatele, tak i pro zadavatele. Tato zátěž je nicméně díky volnější právní úpravě podstatně menší než v případě standardně zadávaných veřejných zakázek.

Určitou nevýhodou pro dodavatele je fixace maximální výše cen pro danou komoditu na delší časové období. Zadavateli tedy rámcová smlouva naopak skýtá jistotu zachování maximální výše předem odsoutěžených cen. Dodavatelé jsou totiž povinni při zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy nabídnout alespoň takové podmínky, na jejichž základě s nimi byla rámcová smlouva uzavřena. To platí i pro nabídkovou cenu. Dodavatelé tak mohou zadavateli nabídnout za dílčí veřejné zakázky cenu maximálně v té výši, jakou nabízeli při uzavření rámcové smlouvy, popřípadě cenu nižší, nikoliv již tedy cenu vyšší.

Možnost a vhodnost použití rámcové smlouvy vždy zvažuje zadavatel podle svých potřeb, záměrů a požadavků na zadávání budoucích veřejných zakázek. Při vhodném použití přináší rámcová smlouva zpravidla značné zjednodušení a úspory oběma stranám procesu, tedy jak zadavateli, tak uchazečům. Při současném optimálním nastavení podmínek zajistí rámcová smlouva i potřebnou právní ochranu a ekonomickou výhodu pro budoucí plnění. Je však třeba si uvědomit, že rámcová smlouva představuje úpravu práv a povinností obou smluvních stran na delší časové ­období.