Příspěvky a dotace na nová pracovní místa

03. března 2003, 00:00 - JUDr. Ladislav Jouza
03. března 2003, 00:00

Opomíjená vyhláška vytváří předpoklady pro finanční zvýhodnění podnikatelů. Zaměstnavatelé, včetně soukromých podnikatelů, mohou významně ovlivňovat zaměstnanost. Třeba tím, že vytvoří nová pracovní místa a budou na nich zaměstnávat občany, kteří nemohou sehnat práci a pobírají podporu v nezaměstnanosti.

Opomíjená vyhláška vytváří předpoklady pro finanční zvýhodnění podnikatelů

Zaměstnavatelé, včetně soukromých podnikatelů, mohou významně ovlivňovat zaměstnanost. Třeba tím, že vytvoří nová pracovní místa a budou na nich zaměstnávat občany, kteří nemohou sehnat práci a pobírají podporu v nezaměstnanosti.

Předpisy, které ovlivňují aktivní politiku zaměstnanosti, k tomu vytvářejí legislativní předpoklady. Zejména se jedná o vyhlášku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací. Vyhláška platí v nové úpravě již šest let, ale její „možnosti“ nejsou v praxi dostatečně známé. Tento předpis rozšířil nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a zvýšil částky finančních dotací, které mohou poskytovat zaměstnavatelům úřady práce, stanoví právní podmínky k upřesnění dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce a vyjasňuje vzájemná práva a povinnosti.

Když se zaměstná nezaměstnaný

Zaměstnavatel může být zvýhodněn úřadem práce při zřizování tzv. společensky účelných pracovních míst. Jedná se o nová pracovní místa, na něž podnikatel přijme uchazeče, kteří hledají zaměstnání.

Nová pracovní místa zřizují zaměstnavatelé buď pro určitou kategorii uchazečů o zaměstnání, kterým je třeba věnovat při zprostředkování zaměstnání zvýšenou péči, nebo pro občany s určitým profesním zaměřením a obtížně nacházející uplatnění na trhu práce (např. mladiství, absolventi škol, starší občané, těhotné ženy apod.). Přijme-li zaměstnavatel na nově vytvořená pracovní místa uchazeče o zaměstnání, může mu úřad práce poskytnout návratnou finanční výpomoc, dotaci na úhradu úroků z úvěrů nebo jinou účelově zaměřenou dotaci nebo dotaci na úhradu mezd.

Úhrada mzdových nákladů podnikatelům

Vyhláška umožňuje poskytnout dotaci na úhradu mezd (platů) a jejich náhrad, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Jde o účelovou formu dotace, kterou může úřad práce poskytovat zaměstnavateli. Vytvoří-li zaměstnavatel (podnikatel) nové pracovní místo a přijme na něj do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, může mu úřad práce hradit podle sjednané dohody mzdové náklady na něj vynaložené až do uplynutí dvou let. Znamená to, že po tuto dobu se zaměstnavatel nemusí „starat“ o mzdové zajištění nového zaměstnance. Tuto úhradu poskytuje úřad práce zpětně, vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Maximální částka mzdových nákladů přitom není stanovena. Bude odvozena od skutečně vyplacené mzdy umístěného uchazeče o zaměstnání. Období, po které bude poskytována dotace na mzdové náklady, je ovlivněno délkou zaměstnání přijatého zaměstnance a bude upřesněno v dohodě (maximálně na dobu dvou roků). Její obsah je ponechán na zvážení situace úřadem práce, a to s ohledem na stav na trhu práce v jednotlivých regionech, na potřeby konkrétního uchazeče o zaměstnání a k situaci u zaměstnavatele. Dohoda může být realizována např. v podobě vynaložených mzdových nákladů (tj. skutečně vyplacená mzda spolu s odvedeným pojistným na sociální zabezpečení, příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti a zdravotním pojištěním). Zaměstnavatel dostane uhrazeny i náhrady mezd, které zaměstnanci vyplatil např. při překážkách v práci, dovolené na zotavenou apod.

Jiné dotace

Úřad práce může zaměstnavateli dále poskytovat návratnou finanční výpomoc a různé formy dotací na úhradu úroků z úvěru a jinou účelově zaměřenou dotaci. Jde o finanční pomoc, která je určena např. na pořízení investic, nákup pracovních pomůcek, přístrojů, vybavení apod. Vyhláška umožňuje úřadu práce poskytnout zaměstnavateli na zřízení účelného pracovního místa dotaci v částce až 80 000 Kč. Na jedno nově vytvořené pracovní místo může zaměstnavatel dostat jen jeden z druhů dotací. Výjimka je pro poskytnutí návratné finanční výpomoci a jiné dotace (např. na investice), které může zaměstnavatel obdržet současně.

Podmínky pro dotace v dohodě

Úřad práce uzavírá se zaměstnavatelem ke zřízení nových pracovních míst a k poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci písemnou dohodu. Jde tedy jen o jednu dohodu: na zřízení nového pracovního místa a současně na poskytnutí dotace. V dohodě se zejména uvede: počet a druhy nových pracovních míst, závazek podnikatele (zaměstnavatele), že tato místa bude obsazovat uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce, způsob a výši úhrady nákladů na jejich zřízení a závazek, že úřadu práce vrátí úhradu nákladů, nedodrží-li dohodnuté podmínky. Podmínkou uzavření dohody je předložení vlastního podnikatelského záměru zaměstnavatele (podnikatele) s předpokládanými náklady na vytvoření nových pracovních míst. V případě vytvoření více než čtyř pracovních míst je podmínkou uzavření dohody odborný posudek (expertiza). Tato dohoda nemůže být uzavřena s ústředním orgánem státní správy, okresním úřadem, státním fondem, rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je správní úřad, s výjimkou zařízení sociální péče. Může být uzavřena s obcí. Bez ohledu na to, zda se jedná o zřizování společensky účelného pracovního místa pro konkrétní osobu nebo kdy se jedná o vytvoření určitého počtu nových pracovních míst pro jakéhokoliv uchazeče o zaměstnání, je součástí dohody nový smluvní závazek zaměstnavatele, že písemně oznámí úřadu práce ukončení pracovního poměru umístěného uchazeče. To je odůvodněno zájmem na kontinuálním obsazování nově zřízených pracovních míst uchazeči o zaměstnání a tím, aby úřad práce mohl stanovit další prognózu práce s uchazečem.

Finanční pomoc pro začínající podnikatele

Úřady práce mohou hradit náklady na zřízení nového pracovního místa uchazeči o zaměstnání, který je veden v evidenci tohoto úřadu a začne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Jestliže se např. občan, který ztratil zaměstnání a nesežene nové, rozhodne k samostatné podnikatelské činnosti, může dostat od úřadu práce dotaci na úhradu úroků z úvěrů nebo jinou účelovou zaměřenou dotaci (např. na zakoupení investic, výrobních prostředků apod.) nebo návratnou finanční výpomoc až do částky osmdesát tisíc korun, diferencovaně v závislosti na situaci na trhu práce. Podmínkou poskytnutí příspěvku je, že uchazeč o zaměstnání - soukromý podnikatel - uzavřel s úřadem práce dohodu, v níž se např. uvedou způsob a výše úhrady nákladů na zřízení nového pracovního místa k samostatné výdělečné činnosti, závazek uchazeče, že úřadu práce vrátí úhradu nákladů, jestliže bez vážných důvodů od uhrazení těchto nákladů přestane do dvou let vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Vyhláška umožňuje, aby podnikatel vracel jen poměrnou část poskytnutých nákladů. Poměrná část je závislá na délce vykonávání samostatné (podnikatelské) výdělečné činnosti. Náklady se nevracejí, jestliže podnikatel přestal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů. K tomu by měl předložit lékařský posudek od příslušného lékaře.

Jestliže soukromý podnikatel vytvoří pracovní místa i pro další uchazeče o zaměstnání, nejen tedy pro sebe, dostane od úřadu

práce příslušný násobek dotace na zřízení těchto míst podle počtu nových pracovních míst. Začne-li např. soukromě podnikat a vytvoří dvě nová pracovní místa, na které přijme uchazeče o zaměstnání, dostane v případě uzavřené dohody s úřadem práce trojnásobnou dotaci.

Neomezená úhrada mezd

Dotaci až do výše skutečně vyplacených mzdových náhrad může zaměstnavatel obdržet při zřízení pracovních míst k zajištění veřejně prospěšných prací. Jde o práce, které jsou např. k prospěchu všech občanů v obci nebo místě bydliště, jako je úprava zeleně, sadů, údržba veřejných sítí, různé druhy služeb apod. Vyhláška nevylučuje poskytnutí dotace zaměstnavateli při zřízení společensky účelného místa nebo veřejně prospěšné práce současně. Vyhláška dále stanoví, že dohody o vytváření veřejně prospěšných prací je možno uzavírat na dobu skutečného výkonu těchto prací, nejdéle na 12 kalendářních měsíců ode dne nástupu uchazeče do zaměstnání. Právní úprava odpovídá potřebám současné praxe - pro určitou kategorii uchazečů o zaměstnání je vytváření veřejně prospěšných prací jedinou možností, jak je zaměstnat. Při zřízení veřejně prospěšných prací může úřad práce zaměstnavatelům poskytnout dotaci až do výše skutečně vyplacených mezd nebo platů. Vzhledem k tomu, že se tyto práce většinou vytvářejí k zabezpečení krátkodobých pracovních úkolů, není výše dotace omezena. Dotaci může dostat i soukromý podnikatel. Jestliže by na tato místa, která jsou veřejně prospěšného charakteru, umístil uchazeče o zaměstnání, uhradí mu úřad práce skutečné mzdové náklady, které jim vyplatil. Přitom není podmínkou, že soukromý podnikatel byl také uchazečem o zaměstnání, ale k poskytnutí dotace stačí, že místa veřejně prospěšného charakteru zřídil a zaměstnal v nich osoby, které neměly zaměstnání. Podnikatel musí však s úřadem práce uzavřít dohodu, v níž se uvede zejména počet pracovních míst, která budou vytvořena, druhy prací, dobu, na kterou se pracovní místa vytvářejí a výši úhrady nákladů na vytváření těchto prací. I ze samotného časového omezení těchto prací je zřejmé, o jaký druh činnosti se jedná: krátkodobým pracovním umístěním uchazeče o zaměstnání se rozumí doba nepřesahující dvanáct kalendářních měsíců po sobě následujících ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání na tyto práce. Jde např. o krátkodobé pracovní poměry na dobu určitou k zajištění sezonních nebo kampaňových prací v obci, u soukromého podnikatele apod.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít