Připravované programy

29. března 2004, 00:00 - admin
29. března 2004, 00:00

Název programu: Operační program infrastruktura Oblasti podpory: řešení základních problémů v sektoru doprava (priorita 1 a 2) a v sektoru životního prostředí (priorita 3). Technická pomoc je předmětem společné priority 4. Priorita 1: modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu.

EVROPSKÉ FONDY A INICIATIVY

Priorita 2: snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Priorita 3: zlepšování environmentální infrastruktury. Priorita 4: technická pomoc.

Název programu: Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Specifikace programu: Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství je zaměřen na zvýšení HDP a zaměstnanosti v ČR, na zlepšování životního prostředí, na zajištění trvale udržitelného polyfunkčního rozvoje venkova založeného na trvale udržitelném zemědělství, lesním hospodářství a vodním hospodářství v integraci s kvalitním zpracování zemědělských produktů. Další informace: www.mze.cz http://www. strukturalni-fond y. cz/index, php?show=000001003

Název programu: Operační program průmysl a podnikání Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblasti podpory: rozvoj podnikatelského prostředí (priorita 1), rozvoj konkurenceschopnosti prostředí (priorita 2), technická pomoc (priorita 3) Specifikace programu: Operační program Průmysl a podnikání je základním programovým dokumentem politiky hospodářské a sociální soudržnosti sektoru průmyslu, vytvořený v návaznosti na cíle a strategii průmyslové politiky České republiky. Globálním cílem OP Průmysl a podnikání je zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb 2004-2006 Kontakt v Jihočeském kraji: Ondřejka Harvalíková, telefon: 387 318 433 e-mail: harvalikova@jhk.cz ostatní regiony: místní RPIC Další informace: http://www. strukturalnifondy.info/clanek.ph p?clanek=64 http://www.mpo.cz /CZ/Evropska unie/Strukturalni fondy EU/default.htm

Název programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů Oblast podpory: Cílem programu je vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti, založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje. Specifikace programu: Aktivní politika zaměstnanosti (priorita 1), Sociální integrace a rovnost příležitostí (priorita 2), Rozvoj celoživotního učení (priorita 3), Adaptabilita a podnikání (priorita 4) Kontakt v Jihočeském kraji: Kamil Vraspír, tel.: 387 699 314, e-mail: vraspir@jhk.cz ostatní regiony: místní RPIC Další informace : http://me.uradprace.cz/OP%20RLZ/soprlz.htm www.mpsv.cz/scripts/clanek. asp?id=1164&1 g=1

Název programu: Phare 2003 Oblasti podpory: rozvoj malého a středního podnikání Specifikace programu: cílem je zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) v ČR, prostřednictvím podpory zavádění nových technologií, modernizace výrobních zařízení a zvyšování kvality výrobních a řídicích procesů v malých a středních podnicích. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 70 000 EUR Maximální výše podpory na jeden projekt činí 300 000 EUR Datum vyhlášení: Výzva k podávání návrhů pro Program na podporu konkurenceschopnosti (poskytování poradenství pro individuální MSP) 3. čtvrtletí 2004 Uzávěrka: 12. 3. 2004 Kontakt vJihočeském kraji: Ondřejka Harvalíková, telefon: 387 318 433 e-mail: harvalikova@jhk.cz ostatní regiony: místní RPIC Další informace: www.rera.cz

Název programu: Společný regionální operační program (SROP) Oblasti podpory: Rozvoj místních podnikatelských aktivit. Regionální rozvoj dopravy a komunikačních technologií. Místní rozvoj lidských zdrojů. Zlepšování životního prostředí v obcích a regionech. Oživení venkovských oblastí. Rozvoj cestovního ruchu vobcích a regionech. Kontakt vJihočeském kraji: Ondřejka Harvalíková , telefon: 387 318 433 e-mail: harvalikova@jhk.cz ostatní regiony: místní RPIC Další informace: www.strukturalni-fondy.cz, www. strukturalnifondy.info, http://www.mmr. cz/cz/recrional/srop/

Název: INTERREG III A ČR-Bavorsko Oblasti podpory: Priorita 1: hospodářský rozvoj Opatření 1.1 Hospodářská spolupráce a rozvoj hospodářského orostoru Možný předkladatel projektu: obce a města, kraje, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, technologická centra, malé a střední podniky Opatření 1.2 Turistika, volný čas a rekreace Možný předkladatel projektu: obce, svazky obcí, kraje, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky, malé a střední podniky atd. Priorita 2: Infrastruktura Opatření 2.1 Doprava Možný předkladatel projektu: obce a města, kraje, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, nadace, spolky, sdružení, subjekty z oblasti infrastruktury a dopravy Opatření 2.2 Ostatní infrastruktura Možný předkladatel projektu: obce a města, kraje, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, spolky a sdružení, subjekty z oblasti zásobování energiemi, nadace Priorita 3: Územní rozvoi a ochrana životního prostředí Opatření 3.1 Ochrana životního prostředí a přírody Možný předkladatel projektu: obce a města, kraje, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, malé a střední podniky, sdružení, spolky Opatření 3.2 Územní plánování a rozvoj venkova Možný předkladatel projektu: obce a města, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, zemědělské a lesnické podniky, sdružení, spolky, nadace Priorita 4: Lidské zdroje a sítě Opatření 4.1 Odborné vzdělávání a trh práce Možný předkladatel projektu: obce a města, kraje,instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, spolky a sdružení, nadace, vzdělávací zařízení, malé a střední podniky Opatření 4.2 Všeobecné vzdělání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a civilní obrana Možný předkladatel projektu: obce a města, kraje, technologická centra, vzdělávací zařízení, zdravotnická zařízení, kulturní zařízení, malé a střední podniky, sdružení a spolky Opatření 4.3 Sítě Možný předkladatel projektu: obce a města, kraje, nadace, spolky, sdružení, neziskové organizace Priorita 5: Technická asistence 2004-2006 Další informace v Jihočeském kraji: Ing. Miroslava Pibilová, tel.: 387 318 433, pibilova@jhk.cz ostatní regiony: místní RPIC

Název: INTERREG III A ČR- -Rakousko (2004-2006) Oblasti podpory: Priorita 1: Přeshraniční hospodářská spolupráce Opatření 1.1 Rozvoj a podpora hospodářských lokalit a infrastruktury pro ekonomický sektor vpříhraničí Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, hospodářské a obchodní komory, úřady práce, specializované vzdělávací, neziskové organizace, sdružení, spolky, malé a střední podniky, subjekty z oblasti infrastruktury Opatření 1.2 Přeshraniční mezipodniková spolupráce (MPS), konzultační a poradenská činnost pro přeshraniční aktivity Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, hospodářské a obchodní komory, neziskové organizace, sdružení, spolky, malé a střední podniky Opatření 1.3 Cestovní ruch a nabídka aktivit pro volný čas Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, instituce z oblasti rozvoje kraje a cestovního ruchu, neziskové organizace, sdružení a spolky u oblasti cestovního ruchu, malé a střední podniky z oblasti cestovního ruchu Priorita 2. Dosažitelnost Opatření 2.1 Dopravní infrastruktura, informační a komunikační technologie Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, instituce zabývající se rozvojem kraje, neziskové organizace, sdružení, spolky Opatření 2.2 Organizace dopravy, plánování a logistika Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, dopravní firmy, subjekty z oblasti infrastruktury, neziskové organizace, sdružení, výzkumné instituce Priorita 3: Přeshraniční organizační struktury a sítě Opatření 3.1 Podpora přeshraničních organizačních struktur a budování sítí Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky Opatření 3.2 Malé projekty včetně akcí typu „people to people“ a pilotních projektů Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky, organizace z oblasti školství, vzdělávání, kultury atd Priorita 4: Lidské zdroje Opatření 4.1 Rozvoj regionálního trhu práce v kontextu rozšiřování EU Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky, nadace, oborové profesní svazy, instituce z oblastí trhu práce, malé a střední podniky Opatření 4.2 Rozvoj kooperace a infrastruktury v oblasti vzdělávání, získávání kvalifikace a ve vědě Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky, nadace, školy a vzdělávací zařízení, vědecké a výzkumné organizace, malé a střední podniky Priorita 5: Trvale udržitelný územní rozvoj a tvorba životního prostředí Opatření 5.1 Management přírodních zdrojů, technická infrastruktura a obnovitelné zdroje energie Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky, dodavatelé energie, organizace z oblasti vodohospodářství, hospodaření s odpady, výzkumné organizace a instituce, malé a střední podniky Opatření 5.2 Opatření na ochranu přírody a životního prostředí včetně zřizování národních a přírodních parků Možný předkladatel projektu: kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky, organizace z oblasti ochrany životního prostředí, malé a střední podniky Opatření 5.3 Přeshraniční územní rozvoj ve venkovských a městských oblastech Možný předkladatel projektu kraje, obce, svazky obcí, instituce zřizované kraji a obcemi, neziskové organizace, sdružení, spolky, dodavatelé energie, organizace z oblasti vodohospodářství, hospodaření s odpady, výzkumné organizace a instituce, malé a střední podniky Priorita 6: Technická asistence

Název programu: B2EUROPE Pro koho je určen: federace, spolky, MSP, korporace Oblasti podpory: obchod, inovace, průmysl, zaměstnanost Datum: 2003-2005 Bližší informace: europa.eu. int/comm/enterprise/network/ index.htm N ázev programu: Culture 2000 Oblasti podpory: aplikovaný výzkum, příspěvky k produkci, organizace událostí Pro koho je určen: MSP, korporace, městské/krajské úřady, asociace Datum: 2000-2004 Bližší informace: europa.eu. int/comm/culture/funding/final fr.htm#1

Název programu: EUROPEAN E-BUSINESS SUPPORT NETWORK Oblasti podpory: import-export, výuka, další studium, tvorba podnikatelské firmy Pro koho je určen: MSP, federace, unie, městské/krajské úřady Datum: 2000-2004 Bližší informace: europa.eu. int/comm/justice home/project/ erf/erf en.htm Připravované programy ilustrační foto: archiv

SLOVNÍČEK NĚKTERÝCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK

MSP - Malé a střední podnikání

RPIC - Regionální poradenské a informační centrum

ČMZRB - Českomoravská záruční a rozvojová banka

ARP - Agentura pro rozvoj podnikání

OP - Operační program OKEČ - Odvětvová klasifikace (seznam odvětví)

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
Další devadesátková hra zdarma. Stáhněte si akci MDK
AMD brzo vydá nové procesory, podpora už je v BIOSech. APU Raven Ridge možná v lednu?
10 tipů na nejlepší tablety pro práci i zábavu [Vánoce 2017]
ASLR je vinou chyby ve Windows 8/10 méně funkční než ve starším Windows 7
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít