Přehled aktuálních výzev

09. května 2006, 00:00 - David Vondrák, Jakub Štark
09. května 2006, 00:00

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha je referenčním dokumentem, na jehož základě je poskytována podpora rozvoji lidských zdrojů na území hlavního města Prahy s využitím českých národních zdrojů a zdrojů Evropského sociálního fondu.

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha je referenčním dokumentem, na jehož základě je poskytována podpora rozvoji lidských zdrojů na území hlavního města Prahy s využitím českých národních zdrojů a zdrojů Evropského sociálního fondu. Prioritami programu jsou aktivní politika zaměstnanosti, sociální integrace a rovné příležitosti, rozvoj celoživotního učení a adaptabilita a podnikání. Řídícím orgánem je ministerstvo práce a sociálních věcí.

Priorita 1 - Aktivní politika zaměstnanosti

Opatření

1.1 - Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti GS Podpora aktivní politiky zaměstnanosti Záměrem GS je posílit aktivní politiku zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. GS je rozděleno do dvou programů podpory - Program podpory Rozvoj aktivní politiky zaměstnanosti a Program podpory Podpora zaměstnávání osob vyžadujících zvláštní péči.

Zaměstnavatelé - fyzické a právnické osoby bez omezení velikosti podniku a jeho organizační formy, hospodářské komory, kraje, obce, státem zřízené organizace, vzdělávací instituce, zaměstnavatelské agentury, profesní a zaměstnavatelská sdružení, agentury práce.

Projekt musí být realizován na území hl. Prahy, případně Středočeského kraje.

10. 7. 2006

Úřad práce hl. m. Prahy, Domažlická 11, Praha 3, tel.: 221 924 826 e-mail: zuzana.kollathova@aa.mpsv.cz

Priorita 2

Opatření 2.2 - Sladění rodinného a pracovního života GS Podpora rovných příležitostí mužů a žen Záměrem GS je prosazování genderové rovnosti na trhu práce, tzn. snižování nerovností v přístupu k ženám a mužům a prosazování rovného zacházení s oběma pohlavími ve všech oblastech trhu práce.

Žadateli mohou být zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelské agentury a organizace sociálních partnerů.

Fyzická realizace projektu musí probíhat na území hl. m. Prahy

30. 6. 2006

Úřad práce hl. m. Prahy, Domažlická 11, Praha 3, tel.: 221 924 729 e-mail: jakub.sedmihorsky@aa.mpsv.cz

SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Mezi priority Společného regionálního operačního programu náleží rozvoj místních podnikatelských aktivit, regionální rozvoj dopravy a komunikačních technologií, místní rozvoj lidských zdrojů, zlepšování životního prostředí v obcích a regionech, oživení venkovských oblastí a rozvoj cestovního ruchu a lázeňství. Řídícím orgánem je ministerstvo pro místní rozvoj.

V rámci SROPu jsou výzvy k předkládání žádostí o podporu vypisovány na úrovni regionů soudržnosti (NUTS II), případně (u grantových schémat) na úrovni jednotlivých krajů. Ke konci dubna 2006 byly krajskými úřady vypsány čtyři výzvy k předkládání žádostí v rámci grantových schémat, z toho dvě v Plzeňském kraji, jedna v Ústeckém kraji a jedna v kraji Vysočina.

Priorita 1 - Regionální podpora podnikání

Opatření 1.1 - Podpora podnikání ve vybraných regionech GS Program pro podporu drobných podniků a MSP ve vymezených regionech Plzeňského Podporovány jsou zejména akce vytvářející nová pracovní místa ve venkovských, periferních a hospodářsky slabých regionech, spojené se zaváděním a zvyšováním výroby konkurence schopných výrobků.

Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní období.

Plzeňský kraj

31. 5. 2006

Krajský úřad Plzeňského kraje, ing. Jan Přibáň, tel: 377 195 667, e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz kraje

Priorita 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech

Opatření 3.2 - Podpora sociální integrace v regionech GS Podpora sociální integrace v kraji Vysočina Opatření se zaměří na podporu širokého spektra aktivit v oblasti sociální integrace na místní či regionální úrovni.

Obce nebo svazky obcí na území kraje, organizace zřizované krajem, nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora ČR a její složky.

Kraj Vysočina 2. 6. 2006 Oddělení koncepce vzdělávání Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina, Tolstého 15, Jihlava, Ing. Adéla Kuchyňová, tel.: 564 602 851, e-mail: kuchynova.a@kr-vysocina.cz

Priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu

Podopatření 4.1.2 -Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu GS Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji V rámci grantového schématu bude financována . především tvorba nových produktů cestovního ruchu. Podpora se zaměřuje na vytváření, marketing a realizaci integrovaných produktů zábavy a trávení volného času. V souladu s potřebami kraje je preferována oblast Šumavy, Českého lesa a Plzně.

Fyzické osoby nebo právnické osoby podnikající . v oblasti cestovního ruchu nebo jejichž předmět podnikání se vztahuje k podporovaným aktivitám v rámci rozvoje služeb pro cestovní ruch a splňují i další kritéria stanovená GS.

Plzeňský kraj

31. 5. 2006

Krajský úřad Plzeňského kraje, Ing. Jan Přibáň, tel: 377 195 667, e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz

Podopatření 4.1.2 -Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji Podporovány jsou projekty zaměřené zejména na marketing cestovního ruchu (zpracování marketingových studií, příprava a realizace marketingových plánů), příprava, tisk a distribuce regionálních a místních propagačních materiálů. Dále mohou být podpořeny aktivní účasti na veletrzích cestovního ruchu, propagační a informační kampaně na cílových trzích, semináře, sympozia a další.

Žadateli mohou být malí a střední podnikatelé podnikající v cestovním ruchu se sídlem na území Ústeckého kraje.

Ústecký kraj

31. 5. 2006

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor regionálního rozvoje Ing. Jiří Válka, tel: 475 657 509, valka.j@kr-ustecky.cz

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Operační program Zemědělství má zajistit dostupný kapitál pro oblasti venkova a zemědělství, marketingu, zemědělské produkce a technického vybavení. Program spadá do působnosti ministerstva zemědělství.

Priorita 1 - Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství

Opatření 1.1 - Investice do zemědělského majetku nebo zemědělských podniků Podopatření 1.1.1, investiční záměr f) Investice do rekonstrukce či výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny; investice do technologií posklizňových úprav, hodnocení kvality a skladování obilovin a olejnin.

Projekt musí být realizován na území ČR 2. 6. 2006 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, tel.: 221 813 005, www.mze.cz.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), www.szif.cz Kontakt na regionální odbory SZIF uveden pod tabulkou.

Priorita 2 - Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

Opatření 2.3 - Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství

Podopatření 2.3.1: Zpracování ryb marketing výrobků z ryb Podporu lze poskytnout na: a) výstavbu nových zpracovatelských zařízení nebo rekonstrukci stávajících tak, aby provoz splňoval výrobní, hygienické a sanitární podmínky podle standardů EU, b) modera nizaci nebo pořízení nového technologického vybavení na zpracování ryb.

Konečnými příjemci podpory jsou producentské organizace a subjekty vyrábějící produkty z ryb (právnické i fyzické osoby).

Projekt musí být realizován na území ČR

2. 6. 2006

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, tel.: 221 813 005, www.mze.cz.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), www.szif.cz Kontakt na regionální odbory SZIF uveden pod tabulkou.

Opatření 2.3 - Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství

Podopatření 2.3.2: Chov vodních živočichů - akvakultura Podpora je určena na zvýšení produkční kapacity akvakultury (výstavba nové jednotky nebo rozšíření stávajících jednotek), modernizaci existujících jednotek akvakultury bez zvýšení výrobní kapacity.

Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko za účelem dosažení zisku.

Projekt musí být realizován na území ČR

2. 6. 2006

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, tel.: 221 813 005, www.mze.cz.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), www.szif.cz

Kontakt na regionální odbory SZIF uveden pod tabulkou.

Opatření 2.3 - Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství

Podopatření 2.3.3: Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření Podpora je určena na založení organizací výrobců a zpracování systému zpravodajství o rybářské činnosti.

Podpora může být poskytnuta fyzickým nebo právnickým osobám, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb a vodních živočichů.

Projekt musí být realizován na území ČR

2. 6. 2006

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, tel.: 221 813 005, www.mze.cz.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), www.szif.cz

Kontakt na regionální odbory SZIF uveden pod tabulkou.

Kontakty na regionální odbory SZIF: Praha - Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.: 227 010 460, České Budějovice - Rudolfovská 80, 370 21 Č. Budějovice, tel.: 387 693 321, Ústí n. Labem - Masarykova 19/275, 400 03 Ústí n. L., tel.: 475 651 151, Hradec Králové -Ulrichovo nám. 810, 500 02 H. Králové, tel.: 495 070 301, Brno - Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel.: 541 428 012, Olomouc - Blanická 1, 772 00 Olomouc, tel.: 585 526 511, Opava - Horní nám. 2, 746 57 Opava, tel.: 553 696 135

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA

Obsahem Operačního programu Infrastruktura je modernizace a rozvoj celostátně významné Infrastruktury, snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí, zlepšování kvality a ochrany životního prostředí, podpora budování ochranných opatření před povodněmi, rekultivace a sanace starých ekologických zátěží, podpora recyklace odpadů. Řídícím orgánem je ministerstvo životního prostředí, na realizaci Priority 1 a 2 se podílí ministerstvo dopravy.

Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu Opatření 1.1 -Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů Podpora zlepšení parametrů významných železničních mimokoridorových tratí, železničních uzlů, zlepšení vazeb české železniční sítě na sítě okolních států a vytvoření podmínek pro zlepšení konkurenceschopnosti železniční dopravy, a to v oblasti osobní i nákladní dopravy.

Podnikatelské subjekty bez omezení velikosti, organizace zřizované státem, stát.

Realizace projektu na území ČR s výjimkou Prahy

30. 9. 2006

Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, tel.: 972 231 059, e-mail: olga.pokorna@mdcr.cz

Opatření 1.4 -Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest Cílem opatření je zlepšení situace vodní infrastruktury a přispění tak ke zvýšení výkonnosti s paralelním respektováním ochrany životního prostředí.

Ředitelství vodních cest ČR, Povodí Labe s.p., Povodí Vltavy s.p., vlastníci přístavní infrastruktury.

Realizace projektu na území ČR s výjimkou Prahy

30. 9. 2006

Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, tel.: 972 231 538, e-mail: milos.cermak@mdcr.cz

Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

Opatření 2.2 -Podpora kombinované dopravy Opatření je zaměřeno na technologie kombinované dopravy, vznik veř. dopravně-logistických center a vznik nových nebo rozvoj existujících překladišť a následné propojení jednotlivých druhů dopravy. Vlastníci/správci dopravní infrastruktury, vlastníci /provozovatelé veřejných dopravně-logistických center a překladišť kombinované dopravy.

Realizace projektu na území ČR s výjimkou Prahy

30. 9. 2006

Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, tel.: 972 231 307, e-mail: petra.strachonova@mdcr.cz

Opatření 2.3 -Podpora zavádění alternativních paliv

Podporovány jsou výzkumné projekty na podporu rozvoje alternativních. typů pohonu, podpora zavádění alternativních paliv, podpora aplikace technologií pro výrobu a skladování vodíku pro silniční vozidla a technologií pohonu vozidel palivovými články.

Podnikatelské subjekty bez omezení velikosti, organizace zřizované státem, stát.

Realizace projektu na území ČR s výjimkou Prahy

30. 9. 2006

Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, tel.: 972 231 307, e-mail: petra.strachonova@mdcr.cz

Opatření 2.4 -Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy

Podporovány jsou výzkumné projekty řešící problematiku zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy, projekty zabývající se internalizací externích nákladů (z nehod, lokálního znečištění ovzduší, lokálního ovlivňování klimatu, účinků hluku a kongescí).

Výzkumné instituce, vzdělávací instituce,. organizace zřizované státem, stát.

Realizace projektu na území ČR s výjimkou Prahy

30. 9. 2006

Ministerstvo dopravy, Odbor mezinárodních vztahů a EU, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, tel.: 972 231 538, e-mail: milos.cermak@mdcr.cz

Poznámka: v tabulce není uvedeno opatření 2.1, neboť není určeno pro podnikatelské subjekty. O podporu mohou žádat pouze organizace zřizované státem.

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) se zaměřuje na podporu aktivní politiky zaměstnanosti, rozvoj celoživotního vzdělávání, sociální integraci a rovnost příležitostí. Program řídí ministerstvo práce a sociálních věcí. V rámci OP RLZ, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, je poskytována finanční podpora formou nevratné přímé pomoci a může dosáhnout až do výše 100 procent uznatelných nákladů projektu.

Priorita 1 - Aktivní politika zaměstnanosti

Opatření 1.1 - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti GS Podpora aktivní politiky zaměstnanosti Podporované aktivity v tomto GS: rekvalifikace, poradenství, zprostředkování, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání (SVČ). Fyzické i právnické osoby, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelské agentury.

Plzeňský kraj

5. 6. 2006

Úřad práce v Plzni Kaplířova 7, 320 73 Plzeň, tel.: 377 411 413, e-mail: daniel.svoboda@pm.mpsv.cz

Opatření 1.1 - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti GS Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Podporované aktivity v tomto GS: rekvalifikace, poradenství, zprostředkování, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání (SVČ).

Fyzické i právnické osoby, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelské agentury. Středočeský kraj

26. 5. 2006

Úřad práce v Příbrami Náměstí T. G. Masaryka č. 145, 261 01 Příbram 1, tel.: 318 471 455, e-mail: zdenek.kiss@pb.mpsv.cz

Opatření 1.1 - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti GS Podpora aktivní politiky zaměstnanosti

Podporované aktivity v tomto GS: rekvalifikace, poradenství, zprostředkování, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání (SVČ).

Fyzické i právnické osoby, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelské agentury.

Ústecký kraj

Do vyčerpání prostředků Úřad práce v Mostě Tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most, tel.: 476 440 679, e-mail: alena.zieglerova@mo.mpsv.cz

Priorita 3 - Rozvoj celoživotního učení

Opatření 3.3 - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání GS Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání Toto GS zahrnuje dva podprogramy: Podprogram A je zaměřen na rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených, podporován je například vývoj nových programů dalšího profesního vzdělávání, podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí při vývoji a realizaci vzdělávacích programů, rozvoj distančních a kombinovaných forem dalšího profesního vzdělávání, rozvoj e-learningových programů a další. Podprogram B je zaměřen na vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání.

Žadateli mohou být subjekty, které jsou oprávněny poskytovat odborné nebo další profesní vzdělávání: Vzdělávací a poradenské instituce bez omezení právních či organizačních forem; Profesní sdružení bez omezení právních či organizačních forem; Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců (podnikatelské svazy, profesní asociace a společnosti, odborové svazy, zaměstnavatelské agentury); obce.

Olomoucký kraj

9. 6. 2006

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení grantových schémat Jeremenkova 40a) 779 11 Olomouc, tel.: 585 508 233, www.kr-olomoucky.cz

Priorita 4 - Adaptabilita a podnikání

Opatření 4.1 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceGS

Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací Cílem opatření je zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictví specifikovaných forem vzdělávání.

Podniky bez omezení velikosti a právní formy a jejich sdružení (zejména sdružení malých a středních podniků), vzdělávací a poradenské instituce, informační a další specializovaná centra, organizace sociálních partnerů – hospodářské a agrární komory, zaměstnaschopnostivatelské a odborové svazy, profesní a podnikatelská sdružení a další.

Jihomoravský kraj

29. 6. 2006

Úřad práce Brno - venkov, Šujanovo nám. 3, 660 35 Brno, tel.: 543 160 364, e-mail: lenka.kudlova@bo.mpsv.cz

Opatření 4.1 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceGS

Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací Cílem opatření je zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím specifikovaných forem vzdělávání.

Podniky bez omezení velikosti a právní formy a jejich sdružení (zejména sdružení malých a středních podniků), vzdělávací a poradenské instituce, informační a další specializovaná centra, organizace sociálních partnerů -hospodářské a agrární komory, zaměstnavatelschopnostiské a odborové svazy, profesní a podnikatelská sdružení a další.

Ústecký kraj

31. 5. 2006

Úřad práce v Mostě Tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most, tel.: 476 440 679, e-mail: lenka.fardova@mo.mpsv.cz

Opatření 4.2 - Specifické vzdělávání Program odborného růstu pracovníků -GS Profese GS

Profese je zaměřeno na specifické vzdělávání pracovníků - zejména technické profese, řízení výroby, logistika a nákup, jakost, obchodní a zákaznické služby, střední management, managementu v oblasti rozvoje lidských zdrojů včetně dodržování rovných příležitostí a v oblasti technologií a efektivního využívání zdrojů vedoucí ke zlepšení ochrany životního prostředí.

GS je zejména určeno pro podnikatelské subjekty spadající do kategorie malých a středních podniků ve smyslu Přílohy I. Nařízení Komise (ES) č. 70/ 2001.

ČR

7. 6. 2006

CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 800 800 777, e-mail: programy@czechinvest.cz

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze ty programy, které jsou relevantní pro podnikatelské subjekty.

OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) je nejdůležitějším operačním programem specificky zaměřeným na podporu podnikání. Jeho prioritami jsou rozvoj podnikatelského prostředí, zvyšování konkurenceschopnosti podniků a podpora inovací formou nákupu nových technologií. V rámci OPPP bylo pro období 2004-2006 vyhlášeno celkem 11 programů, některé z nich byly již z důvodu vyčerpání alokace uzavřeny. Řídícím orgánem je ministerstvo průmyslu a obchodu, zprostředkujícími subjekty pro jednotlivé programy podpory jsou agentury CzechInvest, CzechTrade, Českomoravská záruční a rozvojová banka a Česká energetická agentura.

Podnikatel může získat podporu formou dotace nebo formou zvýhodněných úvěrů.

Priorita 1 - Rozvoj podnikatelského prostředí

Opatření 1.1 - Infrastruktura pro průmylový výzkum, vývoj a inovace Prosperita Podpora infrastruktury průmyslového vývoje, zejména vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií.

Právnická osoba, provozovatel vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií, musí prokázat spolupráci s institucí terciárního vzdělávání nebo výzkumným ústavem.

Realizace projektu na území ČR s výjimkou Prahy.

31. 10. 2006

CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 800 800 777, e-mail: programy@czechinvest.cz

Opatření 1.3 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání Školící střediska

Podpora projektů stavební rekonstrukce a modernizace stávajících objektů firemních školících zařízení, dále projekty výstavby a vybavení nových oborových školicích zařízení sloužících pro vzdělávání více podnikatelských subjektů.

Podnikatelský subjekt (právnická osoba) bez omezení velikosti, která působí v podporovaných odvětvích nebo vzdělává podnikatelské subjekty, jejichž činnost spadá do podporovaných odvětví, minimálně dvě uzavřená účetní období.

Realizace projektu na území ČR s výjimkou Prahy.

31. 10. 2006

CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 800 800 777, e-mail: programy@czechinvest.cz

Opatření 1.4 - Rozvoj informačních a poradenských služeb Klastry

Podpora projektů zakládání a rozvoje odvětvových sdružení, tzv. klastrů, na regionální i nadregionální úrovni.

Právnická osoba zřízená za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti v oboru. Realizace projektu na území ČR s výjimkou Prahy.

31. 10. 2006

CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 800 800 777, e-mail: programy@czechinvest.cz

Priorita 2 - Rozvoj konkurenceschopnosti podniků

Opatření 2.1 - Zakládání rozvoj malých a středních podniků Start Podpora realizace podnikatelských záměrů (pořízení hmotného i nehmotného majetku, popř. i financování zásob) fyzických i právnických osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem; podpora bude poskytována formou zvýhodněného úvěru. Malý podnikatel, fyzická i právnická osoba, vstup do podnikání poprvé nebo minimálně po 7 letech. Realizace projektu na území ČR s výjimkou Prahy.

31. 10. 2006

Českomoravská záruční a rozvojová banka, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, e-mail: info@cmzrb.cz

Opatření

2.1 - Zakládání rozvoj malých a středních podniků Kredit Podpora realizace rozvojových podnikatelských projektů malých podnikatelů s kratší historií (pořízení hmotného i nehmotného majetku, popř. i financování zásob).

Malý podnikatel, fyzická i právnická osoba. Realizace projektu na území ČR s výjimkou Prahy.

31. 10. 2006 Českomoravská záruční a rozvoa jová banka, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, e-mail: info@cmzrb.cz Opatření

2.1 - Zakládání a rozvoj malých a středních podniků Marketing

Podpora zvyšování konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích formou podpory získávání marketingových informací, tvorby propagačních materiálů, účasti na výstavě nebo veletrhu v zahraničí apod.

Malý a střední podnikatel, pouze právnická osoba. Realizace projektu na území ČR s výjimkou Prahy.

31. 10. 2006

CzechTrade, Ditrichova 21, 128 01 Praha 2, tel. 224 907 575, e-mail: info@czechtrade.cz

Opatření 2.3 - Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie Úspory energie Podpora projektů vedoucích ke snižování energetické náročnosti v průmyslových podnicích pomocí snížení energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie, nových technologií zpracování energetických surovin, zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerace) apod.

Malý a střední podnikatel, fyzická i právnická osoba.

Realizace projektu na území ČR s výjimkou Prahy.

31.10.2006

CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 800 800 777, e-mail: programy@czechinvest.cz

Opatření 2.3 - Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie Obnovitelné zdroje energie Podpora projektů zavádění výroby elektrické energie nebo tepla z obnovitelných zdrojů energie, jako např.

projekty výstavby, obnovy nebo rekonstrukce zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie, projekty kombinované výroby elektřiny a tepla využívající k výrobě obnovitelný zdroj energie apod.

Malý a střední podnikatel, fyzická i právnická osoba.

Realizace projektu na území ČR s výjimkou Prahy.

31.10.2006

CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 800 800 777, e-mail: programy@czechinvest.cz

Poznámka k tabulkám: Považujeme za nutné upozornit, že tabulkové přehledy obsažené na zachycují stav ke konci dubna 2006, nemohou tedy předjímat případné změny a úpravy, zejména uzávěrky programů z důvodu vyčerpání přidělených prostředků, které budou zveřejněny v průběhu zbývajících měsíců do konce roku. Pro podrobné a zaručeně aktuální informace proto doporučujeme v maximální možné míře využívat odkazů na původní zdroje, zejména prostřednictvím webových stránek vypisovatelů jednotlivých programů (tj. příslušných ministerstev, agentur či evropských institucí).

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
Velký přehled: Kdo vlastní naše pojišťovny?
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Vyšel Total Commander 9.10. Co je nového?
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít