Předběžné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu 2010

03. ledna 2011, 15:52 - Profit, TZ
03. ledna 2011, 15:52

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2010 celkové příjmy státního rozpočtu výše 1 000,5 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1 156,8 mld. Kč a schodek dosáhl 156,3 mld. Kč, což je proti roku 2009 výsledek příznivější o 36,1 mld. Kč.

Foto: archív Profit

Díky aktivním opatřením na straně výdajů (tzv. vázání) a úspoře celkových nákladů na obsluhu státního dluhu se podařilo dodržet, a dokonce snížit deficit, navzdory nižšímu plnění příjmů. Tento předběžný schodek dozná ještě mírných úprav, které souvisejí se závěrečným zúčtováním sdílených daní územním rozpočtům. Zúčtování bude realizováno v prvních pracovních dnech ledna 2011.

Příjmy státního rozpočtu

Celkové předběžné příjmy dosáhly ke konci roku 2010 výše 1 000,5 mld. Kč, tj. 94,8 % rozpočtu po změnách k 31.12.2010 (nenaplnění rozpočtu o 54,7 mld. Kč), při meziročním růstu o 25,9 mld. Kč, tj. o 2,7 % (proti skutečnosti roku 2009 počítal rozpočet po změnách s růstem o 8,3 %). Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 507,8 mld. Kč (50,8 % celkových příjmů, v roce 2009 to bylo 49,8 %), na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 355,9 mld. Kč (35,6 % celkových příjmů, v roce 2009 to bylo 35,7 %) a na nedaňové a ostatní příjmy 136,8 mld. Kč (13,7 % celkových příjmů, v roce 2009 to bylo 14,5 %). Meziroční srovnání je ovlivněno usnesením vlády č. 122/2009, kterým došlo v únoru 2009 k převodu téměř 32 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (určeny na snížení schodku státního rozpočtu roku 2009). Bez vlivu této částky by skutečné příjmy roku 2009 byly výrazně nižší a reálné meziroční srovnání příznivější.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) ve výši 507,8 mld. Kč byly plněny na 95,0 % (v roce 2009 to bylo na 81,5 %) a k dosažení rozpočtované výše tak chybělo 26,9 mld. Kč. Meziročně vzrostly o 22,8 mld. Kč, tj. o 4,7 % (v roce 2009 klesly o 10,9 %).

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH a spotřebních daní. Neplnění rozpočtu bylo ovlivněno především inkasem DPPO a spotřebních daní.

Inkaso DPH představovalo 187,9 mld. Kč, tj. 99,6 % rozpočtu, což je o 8,6 procentního bodu vyšší plnění než v roce 2009. Meziročně bylo vyšší o 11,2 mld. Kč, tj. o 6,3 %, nicméně rozpočet zůstal nenaplněn o 0,7 mld. Kč i přesto, že se zde projevilo zvýšení základní i snížené sazby daně o 1 procentní bod (od 1.1.2010).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 130,9 mld. Kč, což představuje 92,8 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 86,1 %) a meziroční růst o 7,0 mld. Kč, tj. o 5,7 %. Rozpočet počítal s růstem o 13,9 % proti skutečnosti roku 2009 a tak jeho výše zůstala nenaplněna o 10,2 mld. Kč. V roce 2010 se sice projevilo zvýšení sazeb spotřební daně z minerálních olejů, z piva a z tabákových výrobků, avšak v nižší míře, než se očekávalo.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 86,3 mld. Kč představovala 86,1 % rozpočtu (v roce 2009 plnění na 64,0 %) a meziročně tak vzrostla o 3,0 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Rozpočet této daně počítal s růstem o 20,4 % proti skutečnosti roku 2009 a nakonec nebyl naplněn o 14,0 mld. Kč. V roce 2010 byl daňový výnos ovlivněn dalším poklesem sazby daně z 21 % na 20 %. Relativně nízké inkaso souvisí zejména s tím, že podniky i v roce 2010 žádaly ve zvýšené míře o snížení či prominutí záloh a že uplatňovaly ztráty vytvořené v minulých letech.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 87,5 mld. Kč, tj. 99,1 % rozpočtu (v roce 2009 plnění na 79,9 %) při meziročním růstu o 1,9 mld. Kč, tj. o 2,2 %. Rozpočet uvažoval s růstem o 3,1 % proti skutečnosti roku 2009 a zůstal nenaplněn o 0,8 mld. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 76,3 mld. Kč při plnění rozpočtu na 106,2 % (v roce 2009 to bylo 86,6 %). Meziročně bylo inkaso o 0,6 mld. Kč, tj. o 0,7 %, vyšší než v roce 2009. Rozpočet 2010 byl plánován pod úrovní skutečnosti roku 2009 o 5,2 % a rozpočet tak byl překročen o 4,5 mld. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob placená na základě přiznání inkasovaná ve výši 4,1 mld. Kč znamenala plnění rozpočtu na 41,9 % (v roce 2009 to bylo na 22,2 %) a její inkaso bylo o 1,3 mld. Kč, tj. o 43,8 %, vyšší než v roce 2009. Rozpočet nebyl naplněn o 5,8 mld. Kč. Podepsala se na tom nižší ekonomická aktivita podnikatelů než byla původně očekávána. Dalším důvodem bylo zvýšení uznatelných daňových paušálních výdajů pro podnikatele a také to, že nedošlo v takové míře k zvýšenému inkasu této daně v roce 2010 vzhledem k protikrizovému opatření odložených záloh z roku 2009.

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 7,1 mld. Kč, což představuje 107,7 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 103,8 %) a meziročně bylo její inkaso o 0,7 % vyšší. Rozpočet 2010 počítal s poklesem o 6,5 % proti skutečnosti roku 2009 a nakonec byl překročen o 0,5 mld. Kč.

Inkaso nepřímých daní tak dosáhlo výše 318,8 mld. Kč a jejich podíl na daňových příjmech tak činil 62,8 % (v roce 2009 to bylo 62,0 %). Příjmy z daní právnických a fyzických osob dosáhly 173,8 mld. Kč, což představuje podíl na daňových příjmech 34,2 % (v roce 2009 to bylo 34,8 %).

Inkaso majetkových daní dosáhlo 7,7 mld. Kč, což představuje 84,4 % rozpočtu (nenaplnění o 1,4 mld. Kč) a meziroční pokles o 0,4 mld. Kč.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za rok 2010 vykázány ve výši 1,7 mld. Kč, tj. 127,8 % rozpočtu (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU). Meziročně vzrostly o 0,3 mld. Kč.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2010 (bez DPPO placené obcemi a k
raji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 732,2 mld. Kč bylo proti skutečnosti roku 2009 vyšší o 71,7 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2009) u daní z příjmů právnických osob - o 22,8 mld. Kč (o 18,8 %), u spotřebních daní o 18,1 mld. Kč (o 13,8 %) a u DPH o 18,1 mld. Kč (o 7,2 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo za rok 2010 výše 693,9 mld. Kč, což představuje 94,8 % rozpočtu (rozpočet tak nebyl naplněn o 38,4 mld. Kč) a meziroční růst o 33,3 mld. Kč, tj. o 5,0 %. V roce 2009 dosáhlo celostátní inkaso daní 660,6 mld. Kč, tj. 81,0 % schváleného rozpočtu, a meziročně kleslo o 86,3 mld. Kč, tj. o 11,6 % (celoročně zůstal rozpočet nenaplněn o 155,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 355,9 mld. Kč, což představuje 96,9 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 87,7 %) a meziroční růst o 7,9 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Rozpočet počítal s růstem o 5,5 % proti skutečnosti roku 2009, ale zůstal nenaplněn o 11,3 mld. Kč. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 316,3 mld. Kč, tj. 96,0 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 87,7 %), při meziročním růstu o 7,1 mld. Kč, tj. o 2,3 % (rozpočet počítal s růstem o 6,2 % a zůstal nenaplněn o 13,2 mld. Kč). Zde se projevil vliv relativně vysoké nezaměstnanosti.

V roce 2010 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 136,8 mld. Kč, což bylo 92,3 % rozpočtu po změnách a o 4,8 mld. Kč, tj. o 3,4 %, méně než v roce 2009. Na meziročním poklesu se podílelo především výše zmíněné usnesení vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 30 mld. Kč vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). Ty činily 96,8 mld. Kč (plnění na 78,7 % rozpočtu po změnách), což je o 37,0 mld. Kč více než v roce 2009. Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 3,2 mld. Kč (o 5,8 mld. Kč méně než v roce 2009). Tato částka zahrnovala především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2009. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 12,9 mld. Kč (o 4,3 mld. Kč více než v roce 2009) a byly tak plněny na 187,8 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za rok 2010 čerpány ve výši 1 156,8 mld. Kč, což představuje 95,0 % rozpočtu po změnách k 31.12.2010 (nedočerpání o 61,3 mld. Kč) a meziroční pokles o 10,2 mld. Kč, tj. o 0,9 %. Proti skutečnosti 2009 předpokládal rozpočet po změnách k 31.12.2010 nárůst o 4,4 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 1 021,9 mld. Kč, tj. na 95,9 % rozpočtu po změnách. Proti roku 2009 klesly o 10,9 mld. Kč, tj. o 1,1 %.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představovalo 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činil 1,9 %). Za rok 2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 431,1 mld. Kč, tj. 99,4 % rozpočtu po změnách (v roce 2009 to bylo 100,0 %). Meziročně byly o 1,7 mld. Kč, tj. o 0,4 %, vyšší. Z toho na důchody připadlo 346,2 mld. Kč, tj. 100,0 % rozpočtu (v roce 2009 to bylo 100,2 %), při meziročním růstu o 6,4 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Další sociální dávky vykazují meziroční pokles (prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,7 mld. Kč, ostatní sociální dávky o 2,7 mld. Kč a státní sociální podpora o 0,3 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 125,2 mld. Kč, což představuje 95,4 % rozpočtu po změnách, a byly proti roku 2009 nižší o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,1 %. Zde se projevily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 76,7 mld. Kč, což je o 1,2 mld. Kč více než v roce 2009. Dalších 25,7 mld. Kč (v roce 2009 to bylo 24,6 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) vykázaly čerpání ve výši 52,7 mld. Kč, tj. 101,2 % rozpočtu. Meziročně byly vyšší o 4,0 mld. Kč, tj. o 8,3 %.

Neinvestiční výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly hrazeny ve výši 48,7 mld. Kč, tj. 76,3 % rozpočtu, a byly pod úrovní roku 2009 o 4,3 mld. Kč, tj. o 8,1 %. Proti rozpočtu po změnách došlo k úspoře cca 15 mld. Kč, která je dána absolutním poklesem úrokových sazeb ve všech emitovaných splatnostech výnosové křivky státních dluhopisů v průměru o více než 1 procentní bod a relativním poklesem a stabilizací rizikové prémie ČR v mezinárodním srovnání jako odraz pozitivního hodnocení zahájené implementace fiskální konsolidační strategie vlády a přípravy strukturálních reforem veřejné rozpočtové soustavy. Pozitivní dopad mělo také mimořádně úspěšné načasování páté emise eurobondů v září 2010 ve v&yacut
e;ši 2 mld. EUR se splatností v dubnu 2021.

V souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu na rok 2011 budou v průběhu roku 2011 realizována opatření k dalšímu zefektivňování procesu financování státu v souladu s mezinárodní praxí a fungování domácího trhu státních dluhopisů. Bude mimo jiné implementována národní elektronická platforma obchodování se státními dluhopisy prostřednictvím panevropského systému MTS a budou nastavena transparentní pravidla pro účastníky primárního a sekundárního dluhopisového trhu s cílem přispět k minimalizaci úrokových nákladů na obsluhu státního dluhu.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 32,3 mld. Kč, což představuje 93,0 % rozpočtované výše a meziroční růst o 0,9 mld. Kč, tj. o 2,9 %.

V posledních dnech roku došlo také na základně rozhodnutí Mezinárodního rozhodčího soudu k zaplacení 2,0 mld. Kč Československé obchodní bance, a.s. (včetně úroků a nákladů na řízení).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 134,9 mld. Kč, což představuje 91,5 % rozpočtu po změnách, při meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, tj. o 0,5 %. Z celkové částky tvoří 47,9 mld. Kč transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury a Státní zemědělského intervenčního fondu.

Výdaje PříjmySaldo
20101 156,8 mld1 000,5 mld156,3 mld

Saldo státního rozpočtu

Schodek státního rozpočtu za rok 2010 dosáhl předběžně 156,3 mld. Kč a je to proti roku 2009 výsledek lepší o 36,1 mld. Kč. Jak již bylo uvedeno, tento výsledek dozná ještě mírných úprav (zvýšení schodku o cca 0,1 mld. Kč). Proti schodku danému rozpočtem po změnách (k 31.12.2010) je současný stav lepší o 6,4 mld. Kč. I přesto, že daňové příjmy včetně pojistného na SZ nedosáhly svého rozpočtu o 38,2 mld. Kč a nad rámec rozpočtu výdajů byly navíc zapojeny uspořené nároky OSS z minulých let, převážil efekt úspory výdajů, jejich vázání (především na základě usneseních vlády č. 54/2010 a 552/2010 s konečným vlivem 15,6 mld. Kč) a také snížení nároků OSS o 4 mld. Kč (usnesení vlády č. 552/2010), a rozpočtovaná výše schodku státního rozpočtu nakonec nebyla překročena.

Hospodaření rozpočtu v samotném prosinci skončilo schodkem 15,5 mld. Kč (v prosinci 2009 to byl schodek 23,0 mld. Kč), když příjmy činily 102,6 mld. Kč (v prosinci 2009 to bylo 101,2 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 118,1 mld. Kč (v prosinci 2009 to bylo 124,2 mld. Kč).

Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 jsou celkové příjmy stanoveny na 1 044,0 mld. Kč, celkové výdaje na 1 179,0 mld. Kč a schodek na 135,0 mld. Kč. Cílem pro další roky je snižování deficitu hospodaření státního rozpočtu.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Auta
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být…
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s pohonem 4×4 i zadokolky
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Technologie
Transcend RDC2: multifunkční čtečka karet pro smartphony (vyzkoušeno)
Messenger už nebude tak brutálně masakrovat fotky. Novým limitem je 4k
4K, HDR a 5× větší úhlopříčka, než má vaše televize. Nový projektor od BenQ stojí jen 40 000 Kč
Panelové prostředí pro aplikace ve Windows žije. Možná si ho brzy osaháme
Vznikl velký výrobce procesorů ARM pro servery, Marvell a Cavium se spojí za 6 miliard $
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít