Před žádostí o dotaci se poraďte

13. prosince 2004, 00:00 - MARTINA MARTINOVIČOVÁ
13. prosince 2004, 00:00

Špatně vyplněné formuláře a nejasná představa o uznatelných nákladech - to jsou nejčastější chyby českých firem při podávání žádostí o dotace z fondů Evropské unie. Potvrzují to odborníci, kterých se Profit zeptal na jejich dosavadní zkušenosti.

ANKETA TÝDENÍKU PROFIT

Možnost využívat peníze ze strukturálních fondů Evropské unie získali čeští podnikatelé v květnu letošního roku, tedy po vstupu České republiky do Unie. Jaké zkušenosti a doporučení zatím mají odborníci, kteří žádosti přijímají? Odpovědi se v mnohém podobají. Vedle špatně vyplněných žádostí mají firmy problém s přesnou představou, co všechno mohou započítat do nákladů. Častým omylem je také nepochopení toho, že firma musí mít zajištěno financování celého projektu, protože dotace z Evropské unie získá až po realizaci celého projektu. N ejčastější doporučení pro další zájemce o dotace zní: Jděte na konzultaci k odborníkům ještě před podáním žádosti, sledujte aktuální informace a zařaďte svůj projekt do programu, do kterého patří.

* Jakých nejčastějších chyb se dopouštějí firmy, které žádají o dotace či zvýhodněné úvěry ze strukturálních fondů Evropské unie? LADISLAV MACKA generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Zatím je mezi klienty menší informovanost o podmínkách programů Start a Kredit v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). Žadatelé mají problémy zejména s vyjasněním takzvaných uznatelných nákladů. Problémy mají rovněž s dokladováním vyčerpaných částek ve vztahu k dodržení programových podmínek - například rozdělení investičních a neinvestičních uznatelných nákladů. LADISLAV KROČÁK

zodpovědný za segment malých a středních podniků, Citibank

Setkáváme se s tím, že klient přijde a chce příslib úvěru na přesnou částku nebo předem vybraný typ úvěrového obchodu, má předem jasno o době splatnosti a podobně. Banka pak zpětně s klientem analyzuje jeho záměr a velmi často společně nacházíme odlišné, pro klienta výhodnější úvěrové řešení. To pak slouží jako podklad pro žádost o dotaci.

LADISLAV DVOŘÁK ředitel odboru speciálních programů České spořitelny Jde jednak o formální chyby, tedy především špatně svázané a podepsané originály a kopie žádosti. Časté nedostatky spočívají také v dodání příloh žádosti v nevyhovující podobě, chybějící snímek z katastrální mapy v přílohách, ačkoli to program vyžaduje, nebo podání žádosti v nesprávném počtu vyhotovení. Pak jde o chyby obsahové, tedy hlavně nejasnosti spojené s financováním, jež je nutné prokázat pro celý projekt (tedy jakoby bez dotace a včetně daně z přidané hodnoty). Pokud je projekt financován bankovním úvěrem, pak žadatel musí mít od banky příslib poskytnutí úvěru. V případě financování projektu z vlastních zdrojů musí sestavit čestné prohlášení o tom, že má dostatek zdrojů na financování, které ovšem musí být potvrzeno odpovídajícím cash-flow. KATEŘINA PAŠKOVÁ

regionální projektová manažerka agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj

Chyby je možné rozdělit do dvou skupin. První tvoří chyby formálního charakteru, které se týkají především problémů s formálními náležitostmi žádostí. Druhou skupinou chyb je nesoulad projektu se zněním Programu. Chyby z druhé zmíněné skupiny pak znamenají vyřazení žádosti a celého projektu z dalšího hodnocení, což je jistě škoda.

MARTINA HŘEBEJKOVÁ V. I. A. Praha, a. s. Nejčastější chybou před tím, než se žadatelé rozhodnou k podání žádosti o dotace do strukturálních fondů, je to, že nemají zajištěno stoprocentní finanční krytí projektu - ať již z vlastních či jiných zdrojů. Často očekávají, že peníze z Evropské unie dostanou před tím, než projekt zahájí. Mnoho žadatelů neví, že peníze z fondů přicházejí až po ukončení realizace projektu. Peníze nelze žádat zpětně na již započaté akce! Firmy rovněž často nemají zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí či stavební povolení. IVANA KOUTOVÁ

regionální projektová manažerka agentury CzechInvest pro Liberecký kraj

Jde o formální chyby v žádostech. N ejsou vyplněna všechna povinná pole, žadatelé nesledují kontextovou nápovědu. Klasickou ukázkou je údaj „výchozí hodnota“, který bez našeho upozornění nevyplnil nikdo.

* Jaká nejčastější doporučení či rady svým klientům dáváte? LADISLAV MACKA generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky Doporučujeme pečlivě prostudovat programové podmínky. Před podáním žádostí je pak vhodné projekt konzultovat na pobočce banky. Při podpisech smluv upozorňujeme klienty zejména na nutnost dodržování programových podmínek, zejména: - postupy a potřebné doklady pro čerpání, - požadované procentní poměry mezi investičními a neinvestičními náklady, - dodržování časových lhůt dočerpání úvěru a dokladování dodržení účelovosti projektu, - povinnosti klienta při zasílání ekonomických podkladů pro monitoringy, - podrobně probíráme pojem „uznatelné náklady projektu“ ve vztahu ke konkrétnímu úvěru. Upozorňujeme na možnost kontrol ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky i dalších orgánů. Informujeme také klienty o postupech, které nastanou při nedodržování jejich povinností a při nesplácení úvěru. LADISLAV KROČÁK

zodpovědný za segment malých a středních podniků, Citibank

Dotace by neměla být hlavním důvodem pro investiční záměr. Samozřejmě je to příjemná pobídka, vylepší firmě cash-flow a my tento postup podporujeme, ale daná investice by měla být životaschopná i bez poskytnuté dotace. Doporučujeme, aby banka a její kvalifikovaní firemní bankéři byli od počátku zúčastněni v procesu. Mohou tak klientovi pomoci nalézt nejvhodnější finanční řešení pro jeho záměr.

LADISLAV DVOŘÁK ředitel odboru speciálních programů České spořitelny Doporučujeme konzultovat projekt s příslušnou implementační agenturou. Žadatelé by také měli vždy počítat s dostatečnou časovou rezervou na zajištění finančního krytí projektu. V případě složitějších a sofistikovanějších projektů pak zvážit využití speciálních poradenských služeb. TOMÁŠ MRÁZ

regionální projektový manažer agentury CzechInvest pro Jihočeský kraj

Vedeme klienty k tomu, aby co nejčastěji sledovali informační zdroje na internetu. Konkrétně jde o stránky ministerstva průmyslu a obchodu a CzechInvestu, na kterých se mohou dozvědět aktuální informace. A hlavně: aby v případě jakýchkoliv nejasností kontaktovali naši regionální kancelář.

KATEŘINA PAŠKOVÁ regionální projektová manažerka agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj Doporučujeme, aby nám klient přišel svůj záměr představit. Pak můžeme společně najít takový program, kterému projekt nejlépe odpovídá. Pokud projekt není možné podpořit z žádného z vyhlášených programů a klient se tuto skutečnost dozví s dostatečným předstihem, znamená to pro něj jistou úsporu času i peněz, které by musel na jeho vypracování zbytečně vynaložit. DAGMAR STRNADOVÁ

regionální projektová manažerka agentury Czech-Invest pro Kraj Vysočina Pomáháme klientům především se zařazením záměru do určeného programu, s formálním zpracováním žádosti. Hodnotíme přijatelnost žadatele a projektu do daného programu. Pomáháme také při zhodnocení prokázání historie, popřípadě ohledně naplnění definice „malý a střední podnik“. MARTINA HŘEBEJKOVÁ

V. I. A. Praha, a. s.

Připravujte své projekty tak, abyste je mohli realizovat i bez pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie. Snažte se je podat co nejdříve, zbytečně neotálejte. Zároveň však připravujte své projekty tak, aby nebyly šité „horkou jehlou“ na poslední chvíli.

IVANA KOUTOVÁ regionální projektová manažerka agentury CzechInvest pro Liberecký kraj Velmi se nám osvědčilo konzultovat žádosti ještě před podáním. Velmi to pak urychlí administraci a odstraní naprostou většinu chyb. * O jaké programy je největší zájem?

LADISLAV MACKA

generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky

Obecně je známo, že největší zájem je o dotační programy. Z programů, které realizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, je největší zájem o program Start. V rámci programu Kredit pak o „malý úvěr“ a o „podřízený úvěr“. Menší zájem klientů je o „standardní úvěr“ v programu Kredit.

LADISLAV KROČÁK zodpovědný za segment malých a středních podniků, Citibank Největší zájem z našeho pohledu je o programy Rozvoj a Inovace. LADISLAV DVOŘÁK

ředitel odboru speciálních programů České spořitelny

Největší zájem je o zatím pozastavený program Rozvoj, dále pak o program Inovace. Důvodem zájmu o program Inovace je pravděpodobně otevřenost programu i pro podniky nesplňující definici pro malý a střední podnik, dalším důvodem je uzavření programu Rozvoj. Projekty, které patřily do Rozvoje, se přesunuly do Inovace.

MARIE PETROVOVÁ tisková mluví Komerční banky Jednoznačně největší byl zájem o programy z Operačního programu Průmysl a podnikání. Ale je třeba vědět, že například řada municipálních projektů je náročná na přípravu, protože na ni navazuje například územní nebo stavební řízení apod. - takže očekáváme, že hlavním obdobím žádostí o grant ze strany municipalit budou roky 2005 a 2006. Registrujeme více než tři stovky žádostí o úvěr. TOMÁŠ MRÁZ

regionální projektový manažer agentury CzechInvest pro Jihočeský kraj

Když pominu extrémní zájem o dočasně uzavřený program Rozvoj, tak v jižních Čechách v oblibě určitě vedou programy Inovace, Školicí střediska, ale i Reality. S velkým zájmem čekají žadatelé i na opatření 1.1. Společného regionálního operačního programu.

KATEŘINA PAŠKOVÁ regionální projektová manažerka agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj

Největší zájem byl o program Rozvoj. I po jeho pozastavení přicházely a stále přicházejí dotazy na možnosti čerpání. Klienti se také zajímají o program Rozvoj II, který by měl na program Rozvoj od příštího roku navazovat. Druhý v pořadí je program Inovace, jako třetí bych uvedla programy Marketing a Reality.

MARTINA HŘEBEJKOVÁ V. I. A. Praha, a. s. V rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) je největší zájem o program Rozvoj. V rámci Společného regionálního operačního programu je největší zájem o dotace v rámci opatření 4.2.2., tedy Rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu. V současné době se stále hodnotí projekty přijaté v prvním kole. Soukromí podnikatelé zde mají možnost žádat o dotace v rámci takzvaných grantových schémat, která jsou aktuálně vyhlašována v rámci jednotlivých regionů. Jde například o rozšíření stávajících ubytovacích kapacit, rekonstrukce penzionů, hotelů, výstavbu cyklostezek, sportovišť a podobně. IVANA KOUTOVÁ

regionální projektová manažerka agentury CzechInvest pro Liberecký kraj

Zájem teď je o programy Inovace a Marketing a Rozvoj II. Problematika takzvaných klastrů zajímá především konzultační firmy, protože v tom vidí prostor pro uplatnění svých služeb.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná…
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
I myslivci mají své sny. Bentley představuje lovecké provedení Bentaygy
Technologie
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Nejlevnější 4K OLED televize se slevy nedočkala, ale dostane k ní zdarma PS4 Pro
Edge se právě naučil automaticky vyplňovat formuláře [Windows Insider]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít