Právní novinky pro podnikatele

15. ledna 2007, 00:00 - admin
15. ledna 2007, 00:00

Kompletní přehled předpisů pro podnikatele, vydaných ve Sbírce zákonů od 27. listopadu 2006 do 9. ledna 2007Sestavil Mgr. Zdeněk Bauer, právníkŽIVNOSTI, PODNIKÁNÍ OBECNĚ616/2006 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibilityEXPORT, IMPORT563/2006 Sb.

Kompletní přehled předpisů pro podnikatele, vydaných ve Sbírce zákonů od 27. listopadu 2006 do 9. ledna 2007

Sestavil Mgr. Zdeněk Bauer, právník

ŽIVNOSTI, PODNIKÁNÍ OBECNĚ

616/2006 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

EXPORT, IMPORT

563/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství 542/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu:

Vyhláška č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků.

Vyhláška č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz strojů a strojního zařízení.

Vyhláška č. 313/1953 Ú. l., o zřízení Strojimportu, podniku zahraničního obchodu pro dovoz strojů a průmyslových zařízení.

Vyhláška č. 3/1959 Ú. l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce.

Vyhláška č. 69/1959 Ú. l., o zřízení podniku Omnipol, podniku zahraničního obchodu pro vývoz a dovoz sportovních a loveckých zbraní a střeliva k nim, jakož i sportovních a civilních letadel.

Vyhláška č. 148/1965 Sb., o zřízení Škodaexportu, podniku zahraničního obchodu.

Vyhláška č. 149/1965 Sb., o zřízení Investy, podniku zahraničního obchodu.

Vyhláška č. 150/1965 Sb., o zřízení Merkurie, podniku zahraničního obchodu.

Vyhláška č. 151/1965 Sb., o zřízení Exica, podniku zahraničního obchodu.

Vyhláška č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu.

Vyhláška č. 73/1971 Sb., o zřízení Incheby, podniku zahraničního obchodu.

Vyhláška č. 74/1971 Sb., o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu.

Vyhláška č. 145/1973 Sb., o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu.

Vyhláška č. 47/1989 Sb., o zákazu vývozu některých plastických trhavin.

PRACOVNÍ DOBA, PŘEKÁŽKY V PRÁCI

590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

BEZPEČNOST PRÁCE

589/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 592/2006 Sb. Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 571/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi (týká se těžební činnosti) 600/2006 Sb. Vyhláška o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené 601/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 602/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

MZDY, SRÁŽKY

567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 568/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 595/2006 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) (podrobně jsme se novým pravidlům pro srážky ze mzdy věnovali v Profitu č. 2/2006) 554/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2006 pro účely zákona o zaměstnanosti

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, DŮCHODY, NEMOCENSKÁ

585/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 557/2006 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) 587/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství 588/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů 559/2006 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně (týká se oborů zemědělství a výživy) 504/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 506/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 626/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

FINANČNÍ A KAPITÁLOVÝ TRH

603/2006 Sb. Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti 604/2006 Sb. Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti 605/2006 Sb. Vyhláška o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry 617/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve z
nění pozdějších předpisů

ÚČETNICTVÍ, DANĚ

575/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 541/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zřizují pracoviště finančních úřadů 549/2006 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007 576/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů 577/2006 Sb. Vyhláška, kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot

OBCHOD, MINCE

2/2007 Sb. Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993 553/2006 Sb. Vyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují

VEŘEJNÉ DRAŽBY

546/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá z pozdějších změn DOTACE, VEŘEJNÁ PODPORA

560/2006 Sb. Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 596/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

DOPRAVA

575/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 589/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě 598/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky 507/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 508/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kuponů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění pozdějších předpisů 517/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů 522/2006 Sb. Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě 527/2006 Sb. Vyhláška o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 577/2006 Sb. Vyhláška, kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot 612/2006 Sb. Vyhláška o skupinách osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil, podmínkách k jejich získání a o odborné způsobilosti příslušníků vojenské pořádkové služby 3/2007 Sb. Vyhláška o celostátním dopravním informačním systému

NÁJEMNÉ, STAVEBNICTVÍ, REALITY

591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 498/2006 Sb. Vyhláška o autorizovaných inspektorech 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 500/2006 Sb. Vyhláška o územněanalytických podkladech, územněplánovací dokumentaci a o způsobu evidence územněplánovací činnosti 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 502/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 617/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 544/2006 Sb. Sdělení ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EMISE, OBALY, ODPADY

597/2006 Sb. Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 615/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 523/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) 539/2006 Sb. Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-7 v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav a o vymezení konkrétních ochranných opatření 543/2006 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 561/2006 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku 570/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování

AUTORSKÉ PRÁVO

553/2006 Sb. Vyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují

ENERGIE, PALIVA

574/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 575/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 598/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky 524/2006 Sb. Vyhláška o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu 542/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu:

Vyhláška č. 214/2001 Sb., kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné.

Vyhláška č.
212/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla.

545/2006 Sb. Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství 552/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona 5/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy 516/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 548/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 606/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 607/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 608/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 609/2006 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, VETERINÁŘSTVÍ

512/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření v zemědělství 598/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky 580/2006 Sb. Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů a se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech 551/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů 514/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů 581/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby 4/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., vyhláška č. 202/2003 Sb., vyhláška č. 203/2003 Sb. a vyhláška č. 638/2004 Sb. a zrušuje vyhláška č. 200/2003 Sb. (změna vyhlášek o veterinárních požadavcích na potraviny) 5/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy 559/2006 Sb. Sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

ZDRAVOTNICTVÍ

537/2006 Sb. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem 538/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007 558/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 579/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven 600/2006 Sb. Vyhláška o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené 618/2006 Sb. Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy 619/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007 620/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 621/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů

STRAVOVACÍ SLUŽBY

551/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů 602/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

CHEMICKÝ PRŮMYSL

540/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů

TĚŽEBNÍ PRŮMYSL

571/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi 601/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích Sdělení ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 485/2006 Sb. (změna vyhlášky o zajištění bezpečnosti důlní dráhy hnědouhelného lomu)

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL

616/2006 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

VODOVODY A KANALIZACE

515/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.

TEXTILNÍ PRŮMYSL

509/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění vyhlášky č. 9/2005 Sb.

510/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, VEŘEJNÁ SPRÁVA

594/2006 Sb. Nařízení vlády o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy 528/2006 Sb. Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy) 529/2006 Sb. Vyhláška o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy) 530/2006 Sb. Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého říze
ní informačních systémů veřejné správy 550/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy 562/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku)

STÁTNÍ ROZPOČET, HOSPODAŘENÍ STÁTU

532/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 572/2006 Sb. Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření 584/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb.

622/2006 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 623/2006 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008 1/2007 Sb. Zákon, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky 569/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu 560/2006 Sb. Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 511/2006 Sb. Sdělení ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky 2006-2009, 3,25 % 525/2006 Sb. Sdělení ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2006-2036, 4,20 %

STŘET ZÁJMŮ

578/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů

CÍRKVE

566/2006 Sb. Nařízení vlády o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností

STATISTIKA

534/2006 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM) 535/2006 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

VÝZKUM

533/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

STÁTNÍ SPRÁVA, OKRESY

513/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

ŠKOLSTVÍ

624/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Už jste požádali finanční úřad o prominutí pokuty za kontrolní hlášení?
Známé tváře a volby. Které osobnosti podporují SPD, TOPku, či Piráty?
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Auta
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto,…
Kam se poděl Natural 95 a běžná nafta? Nikam, teď se značí E5 a B7
Kolik může stát Škoda Karoq „v plné palbě“? Klidně přes milion
Jaguar zvažuje nástupce modelu XK. Použil by upravenou platformu z F-Typu
Volkswagen chce závodit s elektrickým prototypem. Zřejmě zkusí Pikes Peak
Technologie
Je tu Mini-ITX deska pro Skylake-X. Díky slotům SO-DIMM má pořád čtyřkanálové paměti
Právě vyšlo Ubuntu 17.10. Populární linuxová distribuce má několik klíčových novinek
Fotografové zapláčou. Adobe ukončí Lightroom 6, budoucnost je v předplatném
Dva displeje spojené v jeden. ZTE Axon M je hodně opožděnou revolucí
Nokia 7 je tady. Sympatická střední třída má skleněná záda a punc od Zeisse
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít