Právní novinky pro podnikatele

20. srpna 2007, 00:00 - Mgr. Zdeněk Bauer
20. srpna 2007, 00:00

Kompletní přehled předpisů pro podnikatele, vydaných ve Sbírce zákonů od 1. května do 14. srpna 2007 PODNIKÁNÍ OBECNĚ, OBCHODNÍ VĚSTNÍK 108/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č.

Kompletní přehled předpisů pro podnikatele, vydaných ve Sbírce zákonů od 1. května do 14. srpna 2007

PODNIKÁNÍ OBECNĚ, OBCHODNÍ VĚSTNÍK

108/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích 127/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů (změna související s převodem části zanikajícího ministerstva informatiky pod ministerstvo vnitra)

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ, SPOTŘEBITELÉ, POBÍDKY

108/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích 159/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů 160/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, DŮCHODY, NEMOCENSKÁ

152/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.

153/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.

182/2007 Sb. Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku 137/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 102/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (textilní, oděvní a kožedělného průmysl) 114/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně (stavebnictví, doprava, autoopravny) 118/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně (sklářský a keramický průmysl, bižuterie, porcelán, lesní hospodářství, vodní hospodářství) 145/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně (dřevozpracující průmysl, lesní a vodní hospodářství) 196/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (sklářský a keramický průmysl, bižuterie, porcelán)

FINANČNÍ A KAPITÁLOVÝ TRH, DLUHOPISY

120/2007 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz 115/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování 123/2007 Sb. Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 139/2007 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby 205/2007 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky České národní banky (k 1. lednu 2008 se zrušují vyhláška 514/2002, kterou se stanoví podmínky pro oznamování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky, a 183/2002, kterou se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům)

DANĚ, CLA

172/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 200/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění vyhlášky č. 200/2005 Sb. a vyhlášky č. 411/2006 Sb.

OBCHOD, MINCE, REGULOVANÉ CENY

198/2007 Sb. Nařízení vlády o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh 113/2007 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu 140/2007 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 2000 Kč vzoru 2007 (podrobnosti jsme přinesli v Profitu č. 27-28/2007) 203/2007 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jarmily Novotné 204/2007 Sb. Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi“ po 2500 Kč 192/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007

DOPRAVA

107/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.

124/2007 Sb. Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče 114/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

NÁJEMNÉ, STAVEBNICTVÍ, ARCHITEKTI

158/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 98/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 99/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť 148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 187/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy 193/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 195/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení 114/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 133/2007 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalfikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. 151/2007 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EMISE, OBALY, ODPADY

180/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (změna se týká bionafty) 146/2007 Sb. Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 165/2007 Sb. Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav -Odra - Poolší 168/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 141/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 142/2007 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 143/2007 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský přesyp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 144/2007 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

ENERGIE, PALIVA, ENERGETIKA

107/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.

180/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (změna se týká bionafty) 146/2007 Sb. Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 150/2007 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 184/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu 193/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 195/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení 131/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, VETERINÁŘSTVÍ

155/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007 157/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů 165/2007 Sb. Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav -Odra - Poolší 101/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů 122/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 125/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 134/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů 199/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL, LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

118/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 145/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 149/2007 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2007 ve věci návrhu na zrušení § 26 odst. 3 a 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, DOVOZ A VÝVOZ

173/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZDRAVOTNICTVÍ, LÉKÁRNY

111/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 167/2007 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví 183/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu 192/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 CHEMICKÝ PRŮMYSL

107/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.

112/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů 135/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů

TEXTILNÍ, ODĚVNÍ A KOŽEDĚLNÝ PRŮMYSL

102/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

100/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy 117/2007 Sb. Vyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací 130/2007 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o pověření provozovatele subsystému informačního systému podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (pouze formální záležitost týkající se České pošty jako provozovatele systému)

POŽÁRNÍ OCHRANA

182/2007 Sb. Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

SKLÁŘSKÝ, KERAMICKÝ A BIŽUTERNÍ PRŮMYSL

118/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 196/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (sklářský a keramický průmysl, bižuterie, porcelán)

ADVOKACIE

188/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, ve znění vyhlášky č. 172/2003 Sb.

121/2007 Sb. Sdělení Ministerstva spravedlnosti, kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii

VÝZKUM A VÝVOJ

171/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

166/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

REGULACE REKLAMY

109/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. (týká se tabákové reklamy)

VÍZA, CESTOVNÍ DOKLADY, HRANICE

106/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech (týká se zapisování dětí do pasů) 170/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru 156/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 273/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Bolivijské republice, Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů „Laissez-Passer“

ZBRANĚ

132/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2006 Sb., o výčtu bezpečnostního materiálu

TABÁKOVÉ VÝROBKY, ZAPALOVAČE

109/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

198/2007 Sb. Nařízení vlády o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh 101/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

118/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

STÁTNÍ ROZPOČET, DLUHOPISY

105/2007 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2007 174/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů 175/2007 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007 136/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007 - 2022, 4,70 %

VEŘEJNÁ SPRÁVA, OBECNÍ VYHLÁŠKY

110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů

UTAJOVANÉ INFORMACE, BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST

119/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 177/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 132/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2006 Sb., o výčtu bezpečnostního materiálu

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít