Pozor na méně známé změny

27. února 2006, 00:00 - PETR KUČERA
27. února 2006, 00:00

NOVÁ PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU Zatímco o bodovém systému a zákazu předjíždění pro kamiony se hodně mluví, některé další důležité změny silničních pravidel zůstávají téměř neznámé.

NOVÁ PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU

Zatímco o bodovém systému a zákazu předjíždění pro kamiony se hodně mluví, některé další důležité změny silničních pravidel zůstávají téměř neznámé.

ZÁKAZ PŘEDJÍŽDĚNÍ PRO KAMIONY Na pozemních komunikacích o dvou nebo více pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru je pro určité skupiny automobilů nově zakázána jízda v levém pruhu. Zákaz se týká nákladních automobilů o hmotnosti převyšující 3,5 tuny, jízdní soupravy s celkovou délkou přesahující sedm metrů nebo zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 kilometrů za hodinu. Málo známou skutečností je, že tento „zákaz předjíždění pro kamiony“ se tedy týká všech nákladních aut nad 3,5 tuny nebo teoreticky i s nižší hmotností, pokud překračují uvedenou délku. Vztahuje se také na výše zmíněná pomalá vozidla. Prakticky neznámý je i další důsledek uvedeného zákazu: Netýká se totiž jen dálnic a rychlostních silnic, ale všech pozemních komunikací s dvěma a více pruhy - tedy i když nejsou označeny jako dálnice nebo rychlostní silnice (typicky městské okruhy a čtyřproudové komunikace). Výjimka je možná v případě, že je jízda v levém pruhu nutná k objíždění, otáčení a odbočování. Předjíždění je tedy povoleno jen na silnici s nejméně třemi pruhy v každém směru. I v takovém případě však výše uvedená vozidla nesmí předjíždět, pokud k tomu nemají dostatečnou rychlost a omezila by v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí. BODOVÝ SYSTÉM

Zásadní novinkou je od 1. července 2006 zavedení takzvaného bodového systému. Za jednotlivé přestupky se řidiči odečte určitý počet bodů, při dosažení 12 bodů za rok přijde viník o řidičský průkaz. Naopak za rok bez přestupku se počet trestných bodů snižuje o čtyři.

Evidenci bodů povede obecní úřad, řidiče však bude informovat jen na výslovnou žádost, nikoliv automaticky. Výjimkou je dosažení 12 bodů -o této skutečnosti musí být řidič informován neprodleně.

CELOROČNÍ SVÍCENÍ

Zatímco dosud museli řidiči povinně svítit pouze během zimního času (letos tedy do 26. března), od 1. července 2006 budou muset svítit celoročně bez ohledu na konkrétní počasí. Podle ministerstva dopravy toto opatření doporučují odborníci. Nebezpečné jsou podle nich zejména situace, kdy v řadě svítících vozidel jede jedno vozidlo se zhasnutými světly, nebo předjíždění v lesních úsecích silnic.

V Unii zatím povinnost platí pouze v Dánsku, Norsku, Slovinsku, Švédsku a na Islandu, mimo obec pak i ve Finsku a Maďarsku. Podle zastánců této povinnosti přineslo tamní celoroční svícení úbytek tragických dopravních nehod, pozitivní výsledky během zimního času zaznamenalo toto opatření i v Česku.

ZMĚNA JÍZDNÍHO PRUHU

Novela také upřesňuje pravidla při používání jízdních pruhů. Výslovně je uvedeno, že na silnicích se dvěma a více jízdními pruhy v každém směru platí přednost zprava. Řidič přejíždějící z levého jízdního pruhu do středového (nebo pravého) tedy nesmí ohrozit řidiče jedoucího vpravo. Toto pravidlo sice platí už nyní, řidiči v něm ale často chybují. Domnívají se totiž, že přednost má rychleji jedoucí vozidlo, tedy v levém pruhu.

Výjimkou je připojovací pruh, tedy „rozjezdový“ úsek následující po nájezdu na dálnici nebo rychlostní silnici. V zákoně je nyní výslovně uvedeno, že řidič musí tento připojovací pruh použít (nemůže se tedy rovnou zařadit do „běžného“ jízdního pruhu, zvláště pokud by tak činil ve velmi pomalé rychlosti) a že při následném zařazování nesmí ohrozit (rychleji jedoucí) řidiče v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.

BLIKÁNÍ NA KRUHOVÉM OBJEZDU

Výslovně je nyní potvrzeno pravidlo, že při vjezdu na kruhový objezd se nebliká (řidič totiž nemění směr jízdy, protože jinam než doprava jet nemůže). Naopak povinné je blikání při výjezdu z kruhového objezdu - cílem je zejména větší plynulost provozu, protože auta chystající se vjet na objezd díky tomu poznají, že mají volnou cestu.

Ani při samotné jízdě po kruhovém objezdu se nebliká, s výjimkou přejíždění mezi pruhy na vícepruhových objezdech.

Už několik let platí novinka, podle které mají přednost auta (ale například i cyklisté!) jedoucí po kruhovém objezdu před těmi, kteří na objezd teprve přijíždějí. Rozhodující pro použití tohoto pravidla je kterákoliv ze značek „kruhový objezd“, případně „dej přednost v jízdě“ nebo takzvaná stopka. Přednost tedy platí i v případě, že je křižovatka označena „pouze“ značkou kruhového objezdu, i kdyby k ní nebyla připojena značka „dej přednost v jízdě“. Naopak na křižovatce neoznačené žádnou z těchto značek platí pravidlo pravé ruky, a to i kdyby svým tvarem připomínala kruhový objezd. V posledním jmenovaném případě odborníci samozřejmě radí maximální opatrnost vzhledem k tomu, že druhý účastník silničního provozu se tímto pravidlem nemusí řídit.

ZÁKAZ JÍZDY NÁKLADNÍCH AUT Od 1. července dojde k rozšíření zákazu jízdy pro nákladní vozy s hmotností nad 7,5 tun i pro páteční 17.-21. hodinu. Zákaz platí nejen pro dálnice a rychlostní silnice, ale i pro silnice první třídy. Určitou „kompenzací“ je omezení zákazu v době letních prázdnin, tedy od 1. července do 31. srpna. Sobotní omezení se z dosavadní 7.-20. hodiny snižuje na 7.-13. hodinu. ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPKY Provozovatel vozidla nově nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. Důvodem tohoto opatření je snazší vymáhání sankcí za přestupky po konkrétním viníkovi. Provozovatel je po případné výzvě povinen sdělit „skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení zákona“. PŘEDJÍŽDĚNÍ CYKLISTŮ Předjíždí-li automobil cyklistu, je řidič nově povinen dát znamení o změně směru jízdy, tedy blikat. STÁNÍ V KŘIŽOVATCE Od 1. července platí výslovný zákaz vjet řidiči do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. Výjimkou je odbočování vlevo nebo situace, kdy řidič dává přednost chodci na přechodu. TELEFONOVÁNÍ ZA JÍZDY Novela upřesňuje zákaz telefonování za jízdy. Výslovně říká, že řidič při jízdě nesmí telefonní přístroj (nebo jiné hovorové a záznamové zařízení) držet nejen v ruce, ale ani jiným způsobem - například přitisknutý mezi ramenem a uchem. Použití handsfree je i nadále možné, i když odborníci upozorňují, že i jeho používání snižuje pozornost řidiče. Ohledně kouření cigaret během řízení sněmovna žádnou změnu nepřijala. I při této činnosti je však nutné dodržovat jednu ze základních povinností řidiče - věnovat se plně řízení vozidla. Způsobení nehody během kouření tedy může být významnou přitěžující okolností. ŠIRŠÍ MOŽNOSTI ZASTAVENÍ A STÁNÍ Nově je povoleno parkování nejen souběžně s chodníkem, ale i šikmo nebo kolmo (poslední dvě uvedené možnosti byly dosud možné jen tehdy, když byly na konkrétním místě vyznačeny na dopravní značce). I nadále je nutné dodržovat povinnost, že po zastavení vozidla musí zůstat v každém směru aspoň jeden volný jízdní pruh o šířce alespoň tři metry. Šikmo a kolmo může stát pouze řidič vozidla s hmotností nepřevyšující 3,5 tuny. Nesmí přitom dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Zákon dále upřesňuje, že řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy, co nejblíže k okraji pozemní komunikace, na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo. Krátkodobé zastavení (tedy nikoliv stání) je nově povoleno i v druhé řadě - i zde samozřejmě platí podmínka, že nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Na dobu nejvíce tří minut je nově povoleno zastavit i na vyhrazeném parkovišti, pokud tím nedojde k ohrožení ani omezení ostatních účastníků silničního provozu (zvláště pak vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno). Pozor: tato možnost se netýká parkovišť vyhrazených pro invalidy - tam tedy automobil bez příslušného oprávnění nemůže krátce zastavit ani v případě, že žádné vozidlo s invalidou momentálně toto vyhrazené místo nepotřebuje. Výslovně je nyní zakázáno parkování na vegetaci (tedy ani na „obyčejné“ trávě), pokud to není výslovně povoleno. ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ ANTIRADARŮ

Výslovně je pro všechny účastníky silničního provozu zakázáno používat „technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“ - tedy takzvané aktivní antiradary.

Zákon nicméně nezakazuje používání radarových detektorů, které neruší účinnost policejních přístrojů, ale pouze je včas odhalují.

PRŮJEZD PRO ZÁCHRANKU A POLICII V KOLONĚ

Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně tři metry. Je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích.

VYŠŠÍ TRESTY ZA ALKOHOL A DROGY

Od července čekají vyšší postihy i pro řidiče pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek (drog). Dechovou zkoušku může nově provádět také obecní (městská) policie.

Zadržení řidičského průkazu hrozí řidiči, který:

  • požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku,
  • odmítl se na výzvu policisty podrobit zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
  • odmítl se podrobit na výzvu policisty (v případě, že dechová zkouška byla pozitivní) lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
  • pokud se odmítl podrobit lékařskému vyšetření, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou.

V uvedených případech může policista řidiči také zabránit v další jízdě. To platí nově i pro učitele autoškoly.

Řízení pod vlivem alkoholu se zároveň stává novým trestným činem, za který hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Vyšší trestní sazba (až tři roky odnětí svobody) hrozí recidivistům nebo řidičům, kteří mohou způsobit obecné ohrožení - tedy například lidem za volantem hromadných dopravních prostředků.

DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY Od 1. července je povinné používat dětskou autosedačku na všech silnicích, tedy nejen na dálnicích a rychlostních komunikacích. Povinnost se týká dětí, jejichž hmotnost nepřevyšuje 36 kilogramů a tělesná výška nepřevyšuje 150 centimetrů, přičemž ke vzniku povinnosti postačí existence alespoň jedné z těchto skutečností. Výjimka je možná pouze u třetího dítěte, tedy pokud by na zadních sedadlech byly už autosedačky se dvěma dětmi. V takovém případě nemusí třetí dítě použít autosedačku, musí však být řádně připoutáno bezpečnostním pásem a samozřejmě nesmí jet vedle řidiče. POVINNÉ PŘILBY PRO CYKLISTY

Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu a mít ji řádně připevněnou na hlavě.

DALŠÍ PODROBNOSTI

Kompletní znění novelizovaného zákona přineseme během následujících týdnů v příloze Legislativa.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Auta
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber…
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in hybridů o rok dřív
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná se o nové Lynk&Co 02
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Technologie
6 tipů na profesionální programy. Fotoeditory, e-maily či myšlenkové mapy [Vánoce 2017]
Google vytvoří lepší Street View. Budovy už nebudou roztrhané
Dostupnost šestijader Coffee Lake se asi zlepší v půli prosince, Intel spustí další linku
Operátoři slibují „datování bez počítání“. Je to prachsprostá lež [komentář]
Tip: Firefox vám poradí, čím nahradit nefungující doplňky. Jak na to?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít