Pomocník při obchodních problémech v Unii

24. července 2006, 00:00 - FILIP ČERNOCH
24. července 2006, 00:00

SOLVIT Podnikání v Evropské unie se potýká s řadou problémů. Jedním z nich je omezování přístupu zahraničních firem na národní trhy. Obrana bývá většinou náročná, drahá a velmi, velmi zdlouhavá. Existuje však řešení - rychlé a ještě k tomu zadarmo - evropská síť Solvit.

SOLVIT Podnikání v Evropské unie se potýká s řadou problémů. Jedním z nich je omezování přístupu zahraničních firem na národní trhy. Obrana bývá většinou náročná, drahá a velmi, velmi zdlouhavá. Existuje však řešení - rychlé a ještě k tomu zadarmo - evropská síť Solvit. Běžná praxe při exportu stavebních výrobků na Slovensko vyžaduje, aby materiál splňoval normy některého členského státu Evropské unie. Jde o tak zvaný „princip vzájemného uznávání“, který má zjednodušit volný pohyb zboží mezi zeměmi pětadvacítky. Jistá česká firma ale byla před nedávnem postavena slovenskými úřady před nekompromisní požadavek: Výrobky musí projít slovenskou zkušebnou a mít místní značku shody. Firma se však nedala a dnes už své zboží do země pod Tatrami vyváží bez problémů. Podobně úspěšně dopadla i pře českých lodníků, pracujících na lucemburských lodích brázdících Rýn. Lucemburské instituce jim odmítaly přiznat přídavky na děti, protože Česká republika není smluvní stranou Dohody o sociálním zabezpečení lodníků na Rýně. Oprávněnost tohoto požadavku však padla vstupem Česka do Unie, neboť evropské právo přiznává občanům cizích států nárok na srovnatelné sociální dávky jako místním občanům. V těchto a řadě dalších případů měla na úspěšném vyřešení situace zásadní podíl česká pobočka evropské sítě agentur Solvit. Přestože funguje na víceméně neformálním principu, jako celoevropsky uznávaná autorita vykazuje dobré výsledky. V případě, že se podnikatel nebo soukromá osoba setká v zahraničí s omezením, které odporuje evropskému právu, má v zásadě několik možností. Nejradikálnější z nich je obrátit se na Evropskou komisi. Písemnou stížností k jejímu Generálnímu sekretariátu, popřípadě prostřednictvím zastoupení komise v Česku, stěžovatel formálně odstartuje proceduru řešení své záležitosti na té nejvyšší úrovni. Základním problémem je v tomto případě čas. Pouze nejjednodušší případy mohou doufat ve vyřízení v jednoleté lhůtě, většinou ale stěžovatel na výsledek čeká podstatně delší dobu. Často navíc komise odkáže stěžovatele na jiný, podle ní vhodnější prostředek nápravy. V krajním případě může tento orgán iniciovat řízení proti státu porušujícímu pravidla před Evropským soudním dvorem (ESD), které se však může nezřídka táhnout i pět let. Další možností je samozřejmě obrátit se na národní soud. Ten také může podnikatel požádat, aby u ESD zjistil správnou interpretaci evropského práva v dané kauze. Nevýhody těchto kroků jsou zjevné: vysoké náklady a dlouhá doba řízení. ZKUSTE ŠETŘIT ČAS I PENÍZE Poslední možností je nejprve využít pomoci české pobočky sítě Solvit. Jde o společný projekt Bruselu a členských států zaměřený na co nejrychlejší a nejméně komplikované řešení individuálních problémů podnikatelů i jednotlivců na vnitřním trhu. Samotná síť Solvit nedisponuje žádnými tvrdými pravomocemi, její zjištění a rozhodnutí nejsou vymahatelná a úřady jednotlivých států je mohou ignorovat. Spoléhá se tedy pouze na své dobré odborné renomé a uznávané neformální postavení chráněnce Evropské komise. Přesto její celková úspěšnost dosahuje 77 procent a agendu řeší v opravdu velmi krátkém čase. Například české pobočce vyřízení jednoho případu zabralo v loňském roce průměrně necelých 40 dní. „Solvit je silnější a silnější. Stále více občanů a podnikatelů využívá tuto rychlou a bezproblémovou formu pomoci k vynucení svých práv, při které nemusí procházet drahými a komplikovanými právními procedurami,“ tvrdí eurokomisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy. Princip fungování Solvitu je přitom velmi jednoduchý. Celou síť tvoří pobočky v jednotlivých státech Evropské unie, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Ty jsou propojeny internetovou databází, jejímž prostřednictvím si předávají jednotlivé problémy a konzultují je. V případě, že má podnikatel pocit, že je v zahraničí neprávem omezován, může se obrátit na svou národní kancelář. Ta s ním celý případ probere, shromáždí potřebné doklady a celou kauzu postoupí pobočce v cílové zemi. Kancelář během jednoho týdne oznámí, zda případ přijímá, nebo ne, a své rozhodnutí zdůvodní. MAXIMÁLNÍ UTAJENÍ A ZADARMO

Uživatelsky je přitom tento proces pozoruhodně přátelský: „Poškozený podnikatel nám může poslat dopis, mail, zavolat nám nebo si rovnou domluvit schůzku. Na ní potom kauzu probereme a navrhneme způsoby řešení, popřípadě dotyčného odkážeme na vhodnější formu pomoci,“ říká Thomas Müller, pracovník české pobočky Solvit při ministerstvu průmyslu a obchodu. Finální návrh řešení by potom měl být stěžovateli oznámen do deseti týdnů. Při obzvláště komplikovaných kauzách ale může přijít i později. To se týká hlavně případů, kdy je problém v chybné legislativě, nikoliv pouze v nesprávném rozhodování některého úřadu. Všechny služby jsou v maximální možné míře anonymní a stěžovatel za ně nemusí platit žádné poplatky. Ve většině případů, kdy Solvit u zahraničních úřadů shledá pochybení, dokáže agentura také problém vyřešit. Nejčastěji dohodou mezi stěžovatelem a chybujícím úřadem, který upraví své rozhodování v souladu s evropským právem. V případě v úvodu zmíněného exportéra stavebního materiálu odborníci slovenské kanceláře předložili tamní obchodní inspekci jasné důkazy o jejím nesprávném postupu, ta své pochybení uznala a nelegitimní požadavek stáhla. KDYŽ TO NEJDE PO DOBRÉM…

V případě neústupnosti chybujícího úřadu může Solvit doporučit krajní řešení, jako tomu bylo u druhého případu. Neochota lucemburských úřadů si vynutila zapojení Evropské komise, která i díky podkladovým materiálům české a lucemburské kanceláře rozhodla ve prospěch stěžovatelů a přiměla úřady změnit jejich postoj. Ani Solvit ale nemůže dělat zázraky a navíc je jeho působení omezeno pouze na několik oblastí. Samozřejmě se zabývá pouze agendou vnitřního trhu, tedy volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a osob, navíc se ale smí zabývat pouze případy porušení evropského práva ze strany státních orgánů. Tedy národních nebo regionálních úřadů, inspekcí, povolovacích a schvalovacích kanceláří a podobně. „Řešení problému prostřednictvím Solvitu je uživatelsky velmi jednoduché,“tvrdí Thomas Muller.|

OMEZENÝ POHYB RYB Právě v těchto dnech řeší česká kancelář Solvit typický případ, který se týká administrativního omezování volného pohybu zboží. „Obrátil se na nás exportér živých ryb, který chtěl vyvážet do Maďarska. Tam se střetl se zákony, které od něj vyžadují, aby obdržel povolení od maďarského ministerstva zemědělství. Ale přestože si o toto povolení opakovaně žádal, nebylo mu uděleno. A ministerstvo mu vůbec nevysvětlilo, proč to povolení nedostal. V tomto případě jde z hlediska základních principů volného pohybu zboží jednoznačně o problém, takže jsme kauzu přijali a předali ji maďarským kolegům. Ti nám slíbili, že ihned po volbách navrhnou změnu chybného zákona. To samozřejmě zabere určitý čas, nicméně uděláme vše pro to, aby byl celý problém vyřešen do konce roku,“ komentuje případ Müller. JEN PROTI STÁTU Na druhou stranu se ale Solvit nezabývá stížnostmi na porušení pravidel, která nastávají mezi dvěma soukromými subjekty, tedy ve vztahu podnikatelpodnikatel. Také nevstupuje do kauz, ve kterých již probíhá soudní řízení. Vzhledem k omezeným kapacitám neposkytují jednotlivá centra ani předběžné poradenství o právních nebo obchodních zvyklostech a pravidlech v dané zemi. V těchto případech odkazují tazatele převážně na sít Euroinfocenter. „My totiž většinou neznáme konkrétní úpravu práva v té které zemi. Můžeme poradit, jak by to obecně z hlediska evropského práva mělo vypadat, ale konkrétní informace získáváme prostřednictvím svých kolegů až při zahájení nějakého řízení. V zásadě můžeme podnikatele pouze vybavit určitým právním vědomím toho, jaká by měla být základní omezení a pravidla, jaká jsou jeho práva a co po něm mohou úřady chtít,“ uzavírá Müller. Přestože celá síť je vlastně čerstvě narozené dítě, neboť funguje teprve od roku 2002, batolecí potíže překonala velmi rychle a stává se efektivním a respektovaným hráčem v oblasti společného trhu. Počet případů, které jejím odborníkům projdou rukama, se každým rokem zvyšuje, podobně jako úspěšnost jejich řešení. |NEJČASTĚJI ŘEŠENÉ PŘÍPADY * Přístup výrobků a služeb na trh: Případ rakouského sýra, který francouzské úřady odmítaly pustit na svůj trh. Přestože stejný sýr tam byl normálně v prodeji, argumentovaly možným ohrožením zdraví. * Registrace motorových vozidel: Lotyšské úřady odmítly registrovat motorová vozidla, která si místní firma dovezla z aukce vojenského vybavení americké armády v Německu. * Daně: Britské firmě vyvážející zboží do Španělska byla tamními úřady skoro rok odpírána refundace HDP. * Usazení se v členském státě jako osoba samostatně výdělečně činná: Případ českého živnostníka, po kterém německé úřady požadovaly pracovní povolení, které mu ale zároveň nechtěly udělit. * Uznávání vzdělání a odborné kvalifikace: Francouzskému toxikologovi s diplomem a dvouletou praxí v Itálii odmítaly belgické úřady uznat kvalifikaci. * Sociální zabezpečení: Holandskému občanu pracujícímu u německé firmy ve Francii bylo po ukončení práce francouzskými úřady odmítáno přiznání podpory v nezaměstnanosti, přestože zde mj. 16 měsíců platil daně a poplatky. | Pramen: Solvit, Evropská komise ŘEŠENÍ VAŠEHO PROBLÉMU KROK ZA KROKEM 1. Svoji stížnost předejte českému Solvit centru. 2. Kancelář vaši žádost prozkoumá a vloží ji do databáze, přístup k ní tak získá i Solvit centrum ve státě, ve kterém problém vznikl. V některých případech vám česká kancelář doporučí jinou formu řešení problému. 3. Zahraniční kancelář má jeden týden na posouzení žádosti. V této lhůtě rozhodne, zda bude problém řešit a oznámí své rozhodnutí do Česka. V každém případě vás česká kancelář o stavu žádosti informuje. 4. Nabíhá desetitýdenní lhůta, ve které musí zahraniční Solvit centrum navrhnout nějaké řešení. V obzvláště komplikovaných případech je možné po dohodě tuto lhůtu prodloužit na čtrnáct týdnů. Během celého řízení kolují mezi domácí a zahraniční kanceláří a vámi všechny zjištěné informace. 5. Zahraniční kancelář doručí svůj návrh řešení do Česka. 6. Návrh je vám předán. Řešení není vymahatelné soudně a není pro vás závazné, můžete jej tedy odmítnout a postupovat jiným způsobem. Pramen: Česká pobočka Solvit * |KONTAKT NA SOLVIT Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor vnitřního trhu a služeb EU Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 Tel.: 224 221 701 Fax: 224 063 079 E-mail: solvit@mpo.cz WWW: www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/ |

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít