Pokud neuspějete v bance, vyzkoušejte faktoring

19. března 2009, 00:00 - Martina Martinovičová
19. března 2009, 00:00

V důsledku hospodářské krize se firmy a podnikatelé stále více potýkají s druhotnou platební neschopností. Firmy se tak nemohou dostat k penězům potřebným pro provoz a banky jsou mnohem opatrnější při poskytovaní provozních úvěrů.

Autor: Profit

Hospodářská krize je v plném proudu a firmám chybí provozní kapitál,protože jejich dodavatelé jim platí se zpožděním. Banky k tomupřicházejí se svojí trochou do mlýna a omezují provozní financovánífirem, neboť je nyní považují za vysoce rizikové. Jak mohou firmy v této době sehnat cash peníze? Jednou z možností jsou alternativní formy financování k bankovním úvěrům, tedy především některé formy leasingu a pak faktoring.

CO JE FAKTORING

Faktoring je založen na postupování pohledávek, obvykle se splatností do 90 dnů. Poskytovatel factoringových služeb se po postoupení pohledávky stává věřitelem a může za svého klienta – dodavatele – převzít riziko z případné platební neschopnosti nebo nevůle jeho odběratelů. Faktoring funguje obvykle tak, že firma, která faktoringové společnosti postupuje pohledávku, získá okamžitě zálohu ve výši 90 procent nominální hodnoty pohledávky. Tyto peníze pak může okamžitě použít.

„Přísnější chování bank vždy uvolňuje prostor pro alternativní formy financování,“ říká Tomáš Morávek, předseda Asociace factoringových společností. V České republice byla podle jeho slov dlouho poměrně atypická situace, kdy ekonomika rostla a objem faktoringových obchodů rovněž. To ovšem bylo tím, že faktoring zde byl poměrně novým produktem, jímž se trh teprve zasycoval. Běžně v období, kdy ekonomika roste, roste i objem úvěrů poskytnutých bankami a v době ekonomické stagnace využívají firmy mnohem více nebankovní formy financování. Pro českou ekonomiku zatím platí, že faktoringový trh dál roste a pro firmy je šancí, jak získat hotové peníze v situaci, kdy jim banky přivírají dveře.

Podle zprávy o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu došlo loni podobně jako v předešlých letech k dalšímu růstu objemu faktoringových obchodů, i když se tempo růstu zmírnilo. Na členy Asociace factoringových společností byly v roce 2008 postoupeny pohledávky za celkem 134 miliard korun, což je meziročně o 5,4 procenta více. Vedoucím produktem na trhu byl nadále regresní faktoring, jehož podíl činil 74 procent, podíl bezregresního faktoringu dosáhl 26 procent.

Peníze na provoz

Faktoring je vhodný především pro malé a střední podniky. Uvolní finanční prostředky vázané v oběžných aktivech, které tak firma může použít na krytí provozních potřeb. Lze jej použít i tam, kde klasický bankovní úvěr neodpovídá finanční síle dlužníka.

NA KOLIK VYJDE FAKTORING

Výše faktoringového poplatku závisí zejména na:

• objemu financování

• bonitě odběratele

• riziku země odběratele

• době splatnosti pohledávky

Obecně se dá říci, že při splatnosti do 90 dní se faktoringový poplatek pohybuje mezi 0,5 až 0,8 procenta z hodnoty pohledávky. Tento poplatek zahrnuje jak náklady na správu pohledávky, tak i zajištění proti riziku nezaplacení. Po dobu financování je účtován úrok. Ten je odvozen od sazby mezibankovního trhu (PRIBOR) + klientská sazba (2,0 až 2,5 procenta p. a.). V případě, že odběratel pohledávku neuhradí ani po 60 dnech po splatnosti, je mu vyplacena u bezregresního faktoringu garanční platba ve výši 90 až 95 procent hodnoty pohledávky.

Faktoringová společnost zabezpečuje krátkodobé provozní financování dodavatelům zboží nebo služeb, kteří poskytují odběratelům odloženou splatnost faktur, a to až na dobu 120 dní. Pohledávky firma postoupí společnosti, která na ně obratem poskytne zálohy ve výši 80 až 90 procent z fakturované částky. Doplatek získá klient v okamžiku, kdy odběratelé zboží zaplatí. Faktoringová společnost současně přebírá veškeré úkoly spojené se správou a zajištěním inkasa pohledávek. Firma tím snižuje fixní náklady spojené se správou pohledávek a může se lépe koncentrovat na vlastní podnikatelskou činnost. Tyto služby poskytují dceřiné firmy většiny tuzemských bank. Mezi největší nebankovní společnosti patří společnost Transfinance a Bibby Financial Services, dříve Cash Reform. Ta přebrala kompletní identitu britské nadnárodní skupiny Bibby Financial Services (BFS) od letošního ledna. Podle svého ředitele Jana Kudery tím lépe vystihuje příslušnost k silné finanční skupině. „Komplikace s kompletní změnou identity tváře naší firmy neočekáváme – naopak věříme, že tento fakt posílí důvěru zákazníků a lépe podpoří dojem z dynamické nadnárodní společnosti se silným zázemím,“ říká Jan Kudera. BFS touto akvizicí získala největší nebankovní faktoringovou společnost v České a Slovenské republice a má být klíčovou částí ve strategickém rozšiřování společnosti Bibby v Evropě. BFS je v Británii největší nebankovní faktoringovou společností patřící do skupiny Bibby Line Group.

Faktoring chystá i Gandalovič

Pro některé firmy je možná stále ještě faktoring pojmem neznámým, nicméně pro ilustraci k jeho pomoci sahá například i ministr zemědělství Petr Gandalovič. Ten chystá pro zemědělce, kteří si stěžují na výrazné zhoršení platební morálky odběratelů a potíže se získáváním úvěrů nový program, v němž má být 800 milionů korun. Jeho prostřednictvím chce podpořit odkup pohledávek, tedy faktoring.

Podle Gandaloviče chce vláda odkupem pohledávek přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů u zemědělců, způsobeného dlouhou dobou splatnosti faktur ze strany zpracovatelů. Program podpory krátkodobého financování by měl poskytovat Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a bude se týkat faktur se splatností do 120 dnů.

Provozní financování formou faktoringu lze rozdělit na dva základní typy – regresní a bezregresní. U regresního poskytuje společnost klientovi finanční zdroje, stará se o správu a inkaso pohledávek, nepřebírá ale riziko nesplacení pohledávek. V praxi to znamená, že firma sice získá okamžitě volné finanční zdroje, ale musí vrátit peníze faktoringové společnosti v případě, že odběratel postoupenou pohledávku nezaplatí. Faktor však zpravidla chrání klienty tím, že na každého odběratele stanoví maximální hodnotu otevřených pohledávek, které je ochoten financovat. Tento limit odvozuje z finanční síly odběratele, jeho platební morálky, délky a kvality spolupráce s klientem.

Oba typy faktoringu se i různě promítají v účetnictví firmy. Jestliže faktoringová společnost pouze přebírá pohledávky do správy, nejde o změnu vlastnictví aktiva ve formě pohledávky. Tyto pohledávky zůstávají ve vlastnictví společnosti, zůstávají proto i v jejím účetnictví. Když naopak na faktoringovou společnost přecházejí rizika spojená s pohledávkou, je faktoring účtován jako postoupení pohledávky.

Bezregresní
financování zahrnuje i ochranu před rizikem nezaplacení pohledávky. Firma je tím chráněna proti platební neschopnosti či nevůli odběratele splácet závazky do výše takzvaného úvěrového limitu. Riziko případného nesplacení pohledávky tedy na sebe bere faktor. Používá se hodně u exportního financování, kde je riziko případného nezaplacení vyšší. Spoluúčast klienta bývá zpravidla 10 až 15 procent. Velmi jednoduše řečeno, faktoringová společnost v tomto případě odkupuje od klienta pohledávky před jejich splatností a vyplácí leckdy ještě tentýž den klientovi zálohu zpravidla v rozsahu 70 až 100 procent z nominální hodnoty pohledávky. Po jejím inkasu pak doplácí klientovi zbytek pohledávky formou vyúčtování jako doplatek.

Předpokladem získání peněz je existence dodavatelských, respektive odběratelských smluv a vystavených faktur mezi klientem a jeho odběrateli či dodavateli. Financovat lze i pohledávky za zahraničními klienty, podle požadavků klienta i v cizí měně, což sníží riziko změny kurzu.

Jak předejít nezaplacení

Proč lze prostřednictvím faktoringu předcházet riziku nezaplacení pohledávek? Na začátku spolupráce mezi dodavatelem a faktoringovou společností i v jejím průběhu totiž faktor zjišťuje „kvalitu pohledávky“, která by na něj měla být postoupena. Zároveň si ověří bonitu odběratele. Faktor zkoumá nejen finanční sílu odběratele vzhledem k výši dodavatelského limitu, ale i jeho platební morálku na základě svých vlastních zkušeností u jiných dodavatelů nebo z evidencí ostatních subjektů, které má k dispozici.

Na základě této analýzy faktoringová společnost doporučuje dodavateli optimální výši dodavatelského úvěru, varuje ho před vysokou koncentrací pohledávek vůči jednomu odběrateli, popřípadě mu doporučí další způsoby zajištění. V průběhu spolupráce faktor informuje svého klienta o změnách v bonitě odběratele, tj. o případné exekuci na dodavatele, insolvenci či zhoršení platební morálky.

Faktor také monitoruje, zda pohledávky byly řádně zaplaceny, a v případě polhůtních pohledávek přistupuje k aktivnímu vymáhání. Tlak je vyvíjen prostřednictvím písemných a telefonických upomínek, v případě neúspěchu lze pohledávku vymáhat právní cestou. Je-li možnost, lze ji započíst. Někteří dodavatelé postoupení pohledávky na faktora využívají i pro oddělení obchodní stránky spolupráce s odběratelem s vymáháním pohledávky.

Pokud má dodavatel zájem, může si u faktoringové společnosti pohledávku zajistit proti riziku nezaplacení z důvodu platební neschopnosti nebo platební nekázně. Pokud odběratel nezaplatí a nenamítá vadnost dodávky (v množství, kvalitě či čase dodávky), faktor poskytne dodavateli peněžité plnění za odběratele. Plnění lze poskytnout podle druhu zajištění až ve výši sta procent hodnoty pohledávky a lze je případně vyplatit již po 90 dnech po splatnosti pohledávky. V takovém případě jde o takzvaný bezregresní faktoring. Pohledávku samozřejmě nadále vymáhá faktor či třetí osoba, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V případě potřeby faktor vede soudní spor nebo přihlašuje pohledávku do konkurzu, a to opět jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Společnosti poskytující služby provozního financování formou faktoringu stále častěji doplňují svou nabídku poradenstvím nejen v oblasti inkasa pohledávek, ale i bezpečnosti nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů.

KDY POMŮŽE FAKTORING

Růst firmy - Firma se zabývá výkupem a zpracováním kovošrotu. Má růstový potenciál, který je limitován nedostatkem kapitálu. Za vstupy musí firma platit ihned, ale za výstupy dostává peníze po 60 až 90 dnech. Banka jí neschválila úvěr z důvodu vysokých leasingů.

Řešení:

• Díky faktoringu klient proti každé postoupené pohledávce dostává zálohu ve výši 80 procent z její nominální hodnoty včetně DPH.

• Finanční zdroje z faktoringu klientovi umožnily otevřít další dvě sběrny šrotu (= růst výnosů) a akceptovat požadavky odběratelů na delší platební podmínky, aniž by to ohrozilo placení závazků firmy.

• Nabídnuté faktoringové řešení umožnilo firmě meziroční nárůst obratu o 25 procent a růst zisku o 15 procent.

  • *Problémy s cash flow - Firma se zabývá velkoobchodem se zdravotnickým zařízením a materiálem. Registruje požadavky dodavatelů na zkrácení lhůty splatnosti a k tomu dlouhé a pozdní splatnosti za zdravotnický materiál, vysoké saldo otevřených pohledávek za nemocnicemi včetně pohledávek po lhůtě splatnosti, má tedy problémy s cash flow. Řešení: • Díky specifiku oboru faktor firmě nabídl financování pohledávek až 120 dnů po lhůtě splatnosti, což klientovi umožnilo včasné placení svým zahraničním dodavatelům. • I přestože pohledávky byly placeny třeba až 6 měsíců po jejich vystavení, měl faktor nad jejich úhradou dobrou kontrolu, protože měl přehled o platebních schopnostech většiny odběratelů. Klient tedy starosti spojené se správou pohledávek přenesl na faktoringovou společnost. Zákazník neplatí **- Firma je součástí nadnárodní skupiny zabývající se velkoobchodem s kancelářským spotřebním materiálem. Přes českou společnost plánuje expanzi na východní trhy, ale obává se tam dodávat na otevřený obchodní úvěr.

Řešení:

• Faktor firmě nabídl bezregresní faktoring pro všechny pojistitelné zahraniční odběratele.

• Klient získal jistotu, že do 90 procent ze stanovených limitů na jednotlivé odběratele bude mít ošetřeno riziko neplacení způsobené platební neschopností či nevůlí odběratele; tím si vytvořil prostor pro expanzi vůči neznámým odběratelům.

• Klientovi odpadla komunikace s pojišťovnou a ošetření rizika získal za nižší cenu, než kdyby jednal s pojišťovnou přímo.

Pramen:ČSOB faktoring

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Auta
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s…
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně zajímavé auto
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Technologie
Čína nemá ráda ani Skype. Ten tak zmizel z katalogů aplikací
Uber zlepšuje podmínky pro své řidiče a přidává živé sledování
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Koupě roku? Amazon dnes prodává Galaxy S8 jen za 13 200 Kč
Další devadesátková hra zdarma. Stáhněte si akci MDK
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít